ساتراپ و ساتراپی

محتویات
   1. ساتراپ ها
   2. فهرست ساتراپی ها بر اساس دیواره بیستون دا ریوش ۵۲۱ پ م
   3. فهرست ساتراپی ها بر اساس هرودوت تواریخ ۳.۹۰-۹۴لیست هدیه آورندگان
   4. فهرست ساتراپی ها بر اساس نقش رستم داریوش۴۹۲ پ م
   5. فهرست ساتراپی ها بر اساس هرودوت تواریخ ۷.۶۱-۹۶ (لیست ارتشها)(۴۸۰/۴۸۱ BCE)
   6. فهرست ساتراپی ها بر اساس خشیارشا, xph(daiva سنگ نبشته )
   7. فهرست ساتراپی ها بر اساس آریان Anabasis(describes fourth century BCE)
   8. پارس
   9.  
   10.  
   11. پارسی
   12.  
   13. پرسیس
   14. ایلام
   15. شوش
   16. ایلام
   17. شوشی
   18. ایلام
   19. شوشی
   20. بابل وآشور
   21. بابل وآشور
   22. بابل وآشور
   23. آشوری
   24. بابل وآشور
   25. بابل وآشور
   26. ماد
   27. اکباتان و ماد
   28. ماد
   29. ماد
   30. ماد
   31. ماد
   32.  
   33. اورتوکوریبانتیها
   34. سکاهای تیز خود
   35.  
   36. سکاهای تیز خود
   37. سکایی
   38.  
   39. پامفیلا – جنوب ترکیه
   40.  
   41. پامفیلا
   42.  
   43.  
   44. یونیه
   45. یونیه
   46. یونیه
   47. یونیه
   48. یونیه
   49. یونیه
   50.  
   51.  
   52. یونیه ای ها با کلاه آفتابی
   53.  
   54.  
   55.  
   56.  
   57.  
   58.  
   59.  
   60. یونیه ای های کنار دریا
   61.  
   62.  
   63. کرکا – نزدیک بدروم ترکیه
   64. کرکا – نزدیک بدروم ترکیه
   65. کرکا – نزدیک بدروم ترکیه
   66. کرکا – نزدیک بدروم ترکیه
   67. کرکا – نزدیک بدروم ترکیه
   68. سارد
   69. لیدی
   70. سارد
   71. لیدی
   72. سارد
   73. لیدی
   74.  
   75. Saspires, Alarodians
   76.  
   77. Alarodians Saspires
   78.  
   79.  
   80.  
   81. Matienians
   82.  
   83. Matienians
   84.  
   85.  
   86.  
   87. Paphlagonians
   88.  
   89. Paphlagonians
   90.  
   91.  
   92. کشورهای کتار دریا
   93. تراکیه ای های آسیایی
   94.  
   95. تراکیه ای های آسیایی
   96.  
   97. فریجیای بزرگتر
   98.  کاپادوکیه
   99. کاپادوکیه
   100. کاپادوکیه
   101. کاپادوکیه
   102. کاپادوکیه
   103. کاپادوکیه
   104. ارمنستان
   105. ارمنستان
   106. ارمنستان
   107. ارمنستان
   108. ارمنستان
   109. ارمنستان
   110.  
   111. سیلیسیا
   112.  
   113. سیلیسیا
   114.  
   115. سیلیسیا
   116.  بین النهرین
   117. قبرس فلسطین فینقیه
   118.  
   119. قبرس فلسطین فینقیه
   120.  
   121. سوریه فلسطین
   122. مصر
   123. مصر
   124. مصر
   125. مصر
   126. مصر
   127. مصر
   128.  
   129. لیبی
   130. لیبی
   131. لیبی
   132. لیبی
   133.  
   134.  
   135. هندو
   136. هند
   137. هندو
   138. هند
   139. تاکسیلا
   140. گندارا دره کابل
   141. گندارا دره کابل
   142. گندارا دره کابل
   143. گندارا دره کابل
   144. گندارا دره کابل
   145.  
   146. داتاگوس کشور صد گاو
   147. داتاگوس کشور صد گاو
   148. داتاگوس کشور صد گاو
   149.  
   150. داتاگوس کشور صد گاو
   151.  
   152.  
   153. پاریکانیایی آسیایی
   154.  
   155. پاریکانیایی
   156.  
   157. Oreitians, Ichthyophagi
   158.  
   159.  
   160.  
   161.  
   162.  
   163. گدروسیا – بلوچستان
   164.  
   165. Caspians, Pausicae, Pantimathi, Daritae
   166.  
   167. هیرکانیان
   168. مردان آکایوفاسیا
   169.  هیرکانیان
   170. مکه
   171. مکه
   172. مکه
   173. مکه
   174. مکه
   175.  
   176. زرنگیهای سیستان
   177. اسگردیان
   178. زرنگیهای سیستان
   179. اسگردیان
   180. زرنگیهای سیستان
   181. زرنگیهای سیستان
   182. هارایوواتیس – قندهار
   183.  
   184. هارایوواتیس – قندهار
   185.  
   186. هارایوواتیس – قندهار
   187. هارایوواتیس – قندهار
   188. باختری ها
   189. باختری ها
   190. باختری ها
   191. باختری ها
   192. باختری ها
   193. باختری ها
   194. سکاها
   195. سکاها
   196. سکاها
   197. سکاها
   198. سکاها
   199.  
   200.  
   201.  
   202.  
   203.  
   204. دایی یا دها-جنوب قزاقستان
   205. دایی یا دها-جنوب قزاقستان
   206. پارت
   207. پارت
   208. پارت
   209. پارت
   210. پارت
   211. پارت
   212. رخجیان
   213. رخجیان
   214. رخجیان
   215. رخجیان
   216. رخجیان
   217. رخجیان
   218. ازبکها – کوراسمیان
   219. ازبکها – کوراسمیان
   220. ازبکها – کوراسمیان
   221. ازبکها – کوراسمیان
   222. ازبکها – کوراسمیان
   223. ازبکها – کوراسمیان
   224. سغدیان
   225. سغدیان
   226. سغدیان
   227. سغدیان
   228. سغدیان
   229. سغدیان
   230.  
   231. Moschi, Tibareni, Macrones, Mosynoeci, Mares
   232.  
   233. Moschi, Tibareni, Macrones, Mossynoeci, Mares 
   234.  
   235.  
   236.  
   237. Colchians and the tribes of the Caucasus
   238.  
   239. Colchians
   240.  
   241.  
   242.  
   243. اتیوپی
   244. Nubia
   245. اتیوپی
   246. Nubia
   247.  
   248. اعراب
   249. اعراب
   250. اعراب
   251. اعراب
   252. اعراب
   253. اعراب
   254.  
   255.  
   256. سکاهای اروپایی
   257.  
   258.  
   259.  
   260.  
   261.  
   262. تراکیه
   263.  
   264. تراکیه
   265.  

ساتراپ ها

 

بخشهای مختلف شاهنشاهی هخامنشی ساتراپی نامیده میشد .ساتراپی مانند استان یا ایالت امروزی بود و هر ساتراپی یک مسئول داشت که ساتراپ نامیده میشد و از طرف شاه انتخاب میشد. شاهان هخامنشی معمولا افراد محلی و شاه قبلی آن کشور را که به صورت ساتراپی در آمده بود ،به عنوان ساتراپ انتخاب می کردند.شاه به عنوان بازرس فردی را به ساتراپها می فرستاد که چشم شاه نامیده میشد.چند منبع مکتوب در مورد تعداد ساتراپهای هخامنشی وجود دارد از جمله سنگ نگاره بیستون نوشته های هرودوت در کتاب تواریخ سنگ نگاره نقش رستم داریوش کتیبه ای از خشیارشا و آرین نویسنده یونانی

یک ساتراپ در حال صحبت با مراجعه کنندگان

یک ساتراپ در حال صحبت با مراجعه کنندگان

فهرست ساتراپی ها بر اساس دیواره بیستون دا ریوش ۵۲۱ پ م

فهرست ساتراپی ها بر اساس هرودوت تواریخ ۳.۹۰-۹۴
لیست هدیه آورندگان

فهرست ساتراپی ها بر اساس نقش رستم داریوش
۴۹۲ پ م

فهرست ساتراپی ها بر اساس هرودوت تواریخ ۷.۶۱-۹۶ (لیست ارتشها)
(۴۸۰/۴۸۱ BCE)

فهرست ساتراپی ها بر اساس خشیارشا, xph
(daiva سنگ نبشته )

فهرست ساتراپی ها بر اساس آریان Anabasis
(describes fourth century BCE)

پارس

 

 

پارسی

 

پرسیس

ایلام

شوش

ایلام

شوشی

ایلام

شوشی

بابل وآشور

بابل وآشور

بابل وآشور

آشوری

بابل وآشور

بابل وآشور

ماد

اکباتان و ماد

ماد

ماد

ماد

ماد

 

اورتوکوریبانتیها

سکاهای تیز خود

 

سکاهای تیز خود

سکایی

 

پامفیلا – جنوب ترکیه

 

پامفیلا

 

 

یونیه

یونیه

یونیه

یونیه

یونیه

یونیه

 

 

یونیه ای ها با کلاه آفتابی

 

 

 

 

 

 

 

یونیه ای های کنار دریا

 

 

کرکا – نزدیک بدروم ترکیه

کرکا – نزدیک بدروم ترکیه

کرکا – نزدیک بدروم ترکیه

کرکا – نزدیک بدروم ترکیه

کرکا – نزدیک بدروم ترکیه

سارد

لیدی

سارد

لیدی

سارد

لیدی

 

Saspires, Alarodians

 

Alarodians Saspires

 

 

 

Matienians

 

Matienians

 

 

 

Paphlagonians

 

Paphlagonians

 

 

کشورهای کتار دریا

تراکیه ای های آسیایی

 

تراکیه ای های آسیایی

 

فریجیای بزرگتر

 کاپادوکیه

کاپادوکیه

کاپادوکیه

کاپادوکیه

کاپادوکیه

کاپادوکیه

ارمنستان

ارمنستان

ارمنستان

ارمنستان

ارمنستان

ارمنستان

 

سیلیسیا

 

سیلیسیا

 

سیلیسیا

 بین النهرین

قبرس فلسطین فینقیه

 

قبرس فلسطین فینقیه

 

سوریه فلسطین

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

 

لیبی

لیبی

لیبی

لیبی

 

 

هندو

هند

هندو

هند

تاکسیلا

گندارا دره کابل

گندارا دره کابل

گندارا دره کابل

گندارا دره کابل

گندارا دره کابل

 

داتاگوس کشور صد گاو

داتاگوس کشور صد گاو

داتاگوس کشور صد گاو

 

داتاگوس کشور صد گاو

 

 

پاریکانیایی آسیایی

 

پاریکانیایی

 

Oreitians, Ichthyophagi

 

 

 

 

 

گدروسیا – بلوچستان

 

Caspians, Pausicae, Pantimathi, Daritae

 

هیرکانیان

مردان آکایوفاسیا

 هیرکانیان

مکه

مکه

مکه

مکه

مکه

 

زرنگیهای سیستان

اسگردیان

زرنگیهای سیستان

اسگردیان

زرنگیهای سیستان

زرنگیهای سیستان

هارایوواتیس – قندهار

 

هارایوواتیس – قندهار

 

هارایوواتیس – قندهار

هارایوواتیس – قندهار

باختری ها

باختری ها

باختری ها

باختری ها

باختری ها

باختری ها

سکاها

سکاها

سکاها

سکاها

سکاها

 

 

 

 

 

دایی یا دها-جنوب قزاقستان

دایی یا دها-جنوب قزاقستان

پارت

پارت

پارت

پارت

پارت

پارت

رخجیان

رخجیان

رخجیان

رخجیان

رخجیان

رخجیان

ازبکها – کوراسمیان

ازبکها – کوراسمیان

ازبکها – کوراسمیان

ازبکها – کوراسمیان

ازبکها – کوراسمیان

ازبکها – کوراسمیان

سغدیان

سغدیان

سغدیان

سغدیان

سغدیان

سغدیان

 

Moschi, Tibareni, Macrones, Mosynoeci, Mares

 

Moschi, Tibareni, Macrones, Mossynoeci, Mares 

 

 

 

Colchians and the tribes of the Caucasus

 

Colchians

 

 

 

اتیوپی

Nubia

اتیوپی

Nubia

 

اعراب

اعراب

اعراب

اعراب

اعراب

اعراب

 

 

سکاهای اروپایی

 

 

 

 

 

تراکیه

 

تراکیه

 

 
منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید

موزیک ویدئو:

عضویت
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها