۳۶۰ همبستر شاهان بزرگ هخامنشی

۳۶۰ همبستر شاهان بزرگ هخامنشی

۳۶۰ همبستر شاهان بزرگ هخامنشی

۳۶۰ همبستر شاهان بزرگ هخامنشی

مشکل واقعى از تفسیرى که باید از بعضى متون کلاسیک و یونانى مآب درباره شمار همبستران شاه به دست داد، ناشى مى شود. پلوتارک (اردشیر، کتاب ۲۷، بند ا )، دیودوروس ( کتاب ۱۷، فصل ۷۷، بند ۵ ) ، کوئینتوس کورسیوس روفوس ( کتاب ۳، فصل ۳، بند۲۴ ؛ کتاب ۶، فصل۶ ، بند ۸ ) و دیکئارخوس ( athenee XIII,557b ) به وجود ۳۶۰ همبستر اردشیر دوم وداریوش سوم اشاره کرده اند.اما در شرح هرودوت درباره خراجهاى پرداختى ملل تابع عدد ۳۶۰ به کرات مشاهده مى شود: نومه هاى ایالت سوم و دوازدهم ۳۶۰ تالان نقره ( کتاب ۳، بند ۹۰، ۹۲ ) ؛ و نومه بیستم ( هند ) سالیانه ۳۶۰ تالان خاک طلا ( کتاب سوم، بند ۹۴ ) مى پردازند: همین رقم در مورد نومه کیلیکیا حتى دوبار تکرار مى شود: از ۵۵۰ تالان نقره تعیین شده، ۱۴۰ تالان صرف نگهدارى سوار نظام مستقر در آن سرزمین مى شود، ۳۶۰ تالار دیگر را باید به دربار شاه بفرستند ؛ علاوه بر آن این سرزمین بایست هر ساله ۳۶۰ اسب سفید تدارک بیند. هرودوت تصریح کرده است: « براى هر روز یکى ». این عبارت را در متن دیودوروس سسیلى در مورد همبستران شاه باز مى یابیم. مقایسه متون هر نوع تردیدى را درباره وجود مدل از میان مى برد، ولى این مدل یونانى است یا پارسى؟ دقیقتر بگوییم آیا در محیط هخامنشى، عنایت خاصى به رقم ۳۶۰ وجود دارد، وگرنه نه فقط شمار همبستران شاه، بلکه ارقامى را که هرودوت درباره خراج ارائه داده است باید به فراموشى سپرد و در عین حال، داستان هرودوت را درباره کیفرى که کوروش براى رود گوندس تعیین کرد، نپذیرفت. در این داستان اسب سفیدى که نذر خورشید شده بود در آب غرق مى شود. کوروش دستور مى دهد رودخانه را به ۳۶۰ شاخه تقسیم کنند و از آن به سهولت رد مى شود ( کتاب ا، بند ۱۸۹ – ۱۹۰ ) . افزون بر آن، حضور ۳۶۵ پسر جوان « به شمار روزهاى سال » ( کوئینتوس کورسیوس روفوس، کتاب ۳، فصل ۳، بند ا ) درکوکبه داریوش سوم نیز باید مورد تردید قرارگیرد، یا حتى انواع مصارفى( ۳۶۰ ) که پارسیان براى نخل در نظر مى گیرند ( استرابون، کتاب ۱۶، فصل ا، بند ۱۳).
به یقین۳۶۰ رقم نمادینى است که در سنت یونانى نیز یافت مى شود. اما پیداست که در سنن پارسى، این رقم به وجود تقویم شمسى ۳۶۰ روزه به علاوه خمسه منضمه برمى گردد. این تقویم معمولاً در جنب تقویم اداری رسمى که از نوع تقویم قمرى بابلى بود، مورد استفاده قرار مى گرفت. آن متونى که عدد۳۶۰ (یا ۳۶۵) در آنها آمده است به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب آیین پرستش خورشید جاى مى گیرند، به ویژه اسبان مقدسى که هر ساله هنگام میثرکانه قربانى مى شوند. پس باید پذیرفت که عدد ۳۶۰ همبستر شاه بزرگ به اطلاعاتى مربوط مى شود که مستقیماً از دربار هخامنشى آمده است ( ر.ک.nomos persikos در دیودوروس سیسیلى ). با دست چین کردن ۳۶۰ همبستر بار دیگر از شاه بزرگ تصویر مردى برتر ارائه مى شد، زیرا بین این رقم و زمان آیینى تناسب کاملى وجود داشت. بنابراین ۳۶۰ در درجه اول رقمى است که به خصلت مقدس پادشاهى هخامنشى مربوط مى شود.مقام و موقعیت ممتاز این ۳۶۰ زن را نویسندگان باستان کاملاً روشن کرده اند. دیودوروس سیسیلى مى گوید: رسم حکم مى کرد که هنگام جا به جاییهای دربار، زنان خانه شاه، همچنین زنان نزدیکان و دوستان در معیت شاه باشند ( کتاب ۱۲، فصل ۳۵ بند ۵ )؛ کوئینتوس کورسیوس روفوس درکوکبه شاه نه تنها مادر و زن شاه که انبوهى از زنان سوار بر اسب راکه در معیت آنان اند، قید کرده است و حتى نوشته است که در پى آنان فرزندان شاه و دایگانشان و همچنین خیل خواجگان مى آمدند: در پس آنان ۳۶۰ همبستر شاه حرکت مى کردند که جامه و آرایششان به شهبانوان مانند بود ( کتاب ۳، کتاب ۴، بند ۲۴ ) . از طریق هراکلیدس مى دانیم که این همبستران در شکار نیز در معیت شاه بزرگ بودند ( athenee XIII,514c ) . کوئینتوس کورسیوس روفوس ( کتاب ۸، فصل ا، بند ۲۸) وجود این رسم را در دربار شاه ماوریا نیز تأیید کرده است ( استرابون نیز گفته است که آنان در شکار نیز شرکت مى جویند: کتاب ۱۵، فصل ا، بند۵۵ ) . در مرتبه اى پایین تر از شهبانوان واقعى، ۳۶۰ همبستر شاه جزو جدایى ناپذیرکوکبه ملوکانه به شمار مى آمدند. پس شک نیست که در میان تمام کسانى که نویسندگان باستان آنان را همبستر مى نامند، ۳۶۰ همبستر شاه، گروهى را تشکیل مى دادند که مقام و موقعیتشان آنان را به وضوح از خیل عظیم کنیزان درباری جدا مى کرد. بى آنکه دلیل قاطعى در دست داشته باشیم مى توانیم فرض کنیم که پس از مرگ شاه ۳۶۰ نفر دیگر از سراسر امپراتورى برگزیده مى شدند. اما چه بر سر ۳۶۰ همبستر شاه پیشین مى آمد؟ مى دانیم که اردشیر دوم براى تحقیر پسر خود، داریوش، آسپاسیا را « کاهنه آرتمیس اکباتان که پارسیان آن را آنائیتیس مى نامند »، کرد « تا زندگى را در پرهیزگارى بگذراند» ( پلوتارک،اردشیر، کتاب ۲۷، بند ۳ ) . اما مشکل بتوان این واقعه را نمونه خاصى از یک راه و رسم عام تلقى کرد.

ما نمى دانیم که معیارهاى انتخاب این ۳۶۰ همبستر چه بوده است. آنان را همیشه داراى زیبایى فوق العاده اى وصف کرده اند. این را نگارنده کتاب استر، که مى افزاید که استر باکره بود، قید کرده است. دیودوروس سیسیلى نیز صراحتاً چنین مى گوید: « البته زیبایى آنان چشمگیر بود، زیرا از میان تمام زنان آسیا انتخاب مى شدند » ( کتاب ۷، فصل۷۷، بند۶). پلوتارک نیز شرح داده است که زیبا یى آنان خارق العاده بود اردشیر، کتاب ۲۷، بند ۲) . اما این ویژگى چندان خاص به شمار نمى آید: تیموسا یا آسپاسیا یا حتى آموتیس، خواهر خشیارشا و همسر بغه بوخشه را نیز با همین عبارات وصف کرده اند: « او دلفریب ترین زن آسیا بود» ( athenee XIII,609b ). نظر ستایشگر اسکندر درباره زنان ایرانى چنین است: « آنان مایه آزار دیدگان اند » ( پلوتارک، اسکندر، کتاب ۲۱، بند ۱۰) !

پاسخ به این پرسش از آنجا دشوارتر مى شود که معمولاً از آنان دسته جمعى نام مى برند. ما فقط نام سه تن از همبستران اردشیر اول را مى شناسیم. که براى او فرزندانى آوردند. کتسیاس این زنان را مانند یکى از همبستران بردیا، بابلى مى خواند ، اما یکى از آنان نام ایرانى دلپذیرى به نام آلوگونه « سرخگون » دارد. اگر آنان در زمره۳۶۰ همبستر شاه باشند ( که معلوم نیست) باید فرض کنیم که، همان طور که دیودوروس سیسیلى و نگارنده کتاب استر مى گویند، از میان اقوام و شهریاریهاى تابع شاهنشاهى برگزیده شده اند. اگر بر مبنای واکنش اسپیتریداتس که روابطش را با فرناباذ از آن روى قطع کرد که شخص اخیر « مى خواست دخترش را بدون ازدواج بگیرد » اظهار نظرکنیم باید بگوییم که احتمال آنکه بعضى از آنان از خاندانهاى اشراف بزرگ پارسى باشند ، ضعیف است ( گزنوفون، آگسیلائوس، کتاب ۳، بند ۱۳ ) .

منبع : اثر

عضویت
اطلاع از
guest

58 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
علیرضا

وقتی باستان شناسی جای خود را به افسانهای باستان پرستی میدهد وقتی تحقیقات علمی جای خود را داستان سرایی میدهد وقتی مشخص نیست این زوایای دقیق زندگی ۲۵۰۰ سال پیش با چه دوربینی مخفی ثبت شده وقتی هنوز نمیدایم باستان شناسان یهود کتیبهای هخامنشی را چگونه ترجمه کردن ؟؟؟؟؟؟و کسی مطلبی در این مورد نمیداند و چون به نظر ما خوب است بر ترجمه انان صحه میگذاریم صرفا اگر خوب باشد و برای ما باشد و حقیقت همچنان پشت پرده است .

کوروش

مشکل شما تو جه زیاد به منابع یونان است.البته درست است که اکثرمنابع یونان هستند ولی منابع دیگر هستند

بهمن سوشيانت

صد در صد همینطوره
بابا یونان دشمن خونی ماست
تا تونست شکست خورد اومد عقده هاشو با این تواریخ نوشتنش خالی کرد
این یونان و بعدها روم و امروز کل جامعه غرب ( به رهبری استعمار پیر انگلیس) مکارترین و پست ترین مردمان دنیا بودن هستن حتی از عرب پست تر

ایران

چرا خودتون تاریخ ننوشتین؟

افرا

چون سواد نداشتند

meysam

سلام
از سایت زیبایی که در اختیار ما قرار دادید صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم از شما یه درخواستی داشتم
می خواستم دو تا کتا ب بهم معرفی بکنید تا دانلود کنم
۱.کتاب زندگی نامه کامل کورش
۲.کتابی که به اولین دوران تاریخ ایران مربوط میشه یعنی سرزمین ایران چه زمانی تشکیل شد و چه کسانی پادشاهی کردند
با تشکر فراوان از شما…

افرا

تاریخ دیرین تورکان ایران نوشته ذهتابی و تاریخ ماد نوشته دیاکونف مربوط به ایران باستان است هر دوتایش هم عالیند

نیکا

درود بر شما انی کاظمی عزیز میدونید می خواستم بگم که سخنان یا حتی تاریخ نگاشته شده به دست یونانیان چندان سزاوار باور نیستند. زیرا یونانیان باستان خود اهمیت بسیاری برای مسائل جنسی قائل بودند، و برداشتی که از دیدن هر زنی در هر سرزمین دیگری داشته اند نیز درست همانند فرهنگ خودشان بوده است. هم چنان که می دونید یونانیان باستان در زمانی که هخامنشیان (کورش) هیچ گونه برده داری را مجاز نمی دانستند، بسیاری برده داشتند تا آنجا که گاهی اوقات تعداد برده ها از تعداد آزادها بیشتر بود. خوش گذرانی آنها از تماشای کشت و کشتار بین… مطالعه بیشتر »

عارف

نیکای عزیزم راستی با توست.داریوش بزرگ در بیستون اورده که چرا خشمگین بوده و خشم او حتی از سرکشی مردمان نبوده بلکه خشم او از دست دروغگویانی بوده که او را به دروغ در مورد مرگ کامباجیه و بردیا متهم کرده بودند و چه نیکو دروغشان را راست کرد پادشاهان هخامنشی شاهانی بودند که صلیب را شکستند.(نماد صلیب شکته یالمان ها نماد اریانی بودن بود همان نژاد شاهان ما)نه اینکه مردم را به صلیب بکشند و سوز یونانی گجسته از همین است.در ضمن از دشمن دشمنی براید خوشحال باش از اینکه یونانی ما را ویرانگر بنامد.ما ظالمانی که مردم را… مطالعه بیشتر »

shaun

rasti shoma cheghadr past va froomaye hastid ke be tarikh khod ha khianat mikonid albate iran ke vatane shoma nist shoma az haman tofale haye baghi mandeh az takht va taze arabhaye vahshi hasti ama bedanid ma farzandane korush angharib.k….n shoma ra midarim. dar zemn on doctor (siktir) sharyati ham khaen bood

ایران

سلام دوست عزیز
به طور حتم نیاکان باستانی ما مدینه فاضله نساخته اند
اما….
بسیار بسیار بهتر از مدینه فاضله مشتی عرب که در ایران تاخت وتاز کردن را برای ایرانی ارمغان اوردن

روزبه

شرط می بندم از کتاب شریعتی فریب بزرگ قرن خیلی بیزاری که اینگونه به سیاوش اوستا می تازی
شریعتی گجسته بزرگترین خائن پس از سلمان تازیک بود
مدینه ی فاضله هم واژه ای عربی ست و ما را با آن کاری نیست و بحثی جداگانه دارد(منظورم را که می فهمی)

پرواز

سلام به دوستان گرامی.آقا چرا بحث میکنید.اگه این جناب مارا …میدانند و خود را…میتونن که اصلا دیگه به اینجا نیان!کی ایشونو دعوت کرده؟هرکی ضد چیزی باشه و یا چیزی در محیط اذیتش کنه ازش دوری میکنه.مثل غریزه ی آدما که تا نزدیک حرارت زیاد میشن ناخودآگاه خودشونو عقب میکشن.اگه طاقت شنیدن حرف حق رو نداری بهتره که اصلا دنبالش هم نری!

واعظی

هیچ کس نمی تواند خسرانهایی که جنگ برای یک کشور به بار می آورد نادیده بگیرد یویژه که خبری از تمدن نداشته باشد. این را هم باید درک کنیم که ایران از ابتدای تاریخش تاکنون در عین اینکه در اوج قدرت بوده سم کشنده تمدن خود با خود به همراه داشته است . من تمدن ایرانی را با همه فراز و فرودش باید بپذیرم به فراز بودنش افتخار کنم و از فرودش عبرت بگیرم. من سیاوش اوستا را نمی شناسم ولی نه شریعتی خائن بود و نه سلمان فارسی. آنها پی گمشده های خود رفتند . شریعتی درد خودباختگی جوانان… مطالعه بیشتر »

طوفان

من درباره درستی یا نادرستی این مطالب چون تحقیق کاملی نکردم نمیتوانم نظر بدهم . تلاش شما هم در بیان حقایق ستودنی است . به هیچ وجه هم مانند بعضی ها کوروش پرست و داریوش پرست نیستم و ایران باستان را مدینه فاضله نمیپندارم . اما از شما دوست محترم و ایرانی عزیز یک سوال دارم در این هنگامه که کشورهای بی ریشه آمریکایی اروپایی و به خصوص آسیای شرقی که به دروغ برای خود تاریخ پر عظمت میسازند و تلاش بسیاری از کشورها برای ضربه زدن به تاریخ ایران و زیر سوال بردن آبا و اجداد ما و این… مطالعه بیشتر »

متعجب

والا اینا توهمات شماست
با همین خودبرترپنداریها باعث شدید که کل همسایه هامون ازمون بیزار باشن

M.A

حمله به ایران جنایت بود.اعراب باید غرامت بپردازند.نه تنها به ایران بلکه به جهان که از داشتن ایرانی اباد محروم شد. روسها باید به ایران غرامت بدهند.امریکاییها هم همینطور.پرتقالیها وانگلیس هم همچنین.مغول وصدام گور به گور شده هم همینطور.ایناهم همینطور در این سالc. خب حالا میدانیم آنچه بر ما گذشته اختضای شعور در حال رشد بشر بوده .یه ملتی قربانی شد یه ملت کامروا.حالا نریم نانسی وجیمز هتفیلد گوش کنیم؟بخدا وقتی صدای یک عرب را میشنوم انگار کسی بهم فحش میده.چکار بکنیم میتونیم تاریخ را عوض کنیم.نه.نژادپرستی هم که نمیشه کرد.ببین دبی ازاد واباد شده دخترامون اونجا شاغل شدن.پسرا تو… مطالعه بیشتر »

امید

دوست عزیز آن مشتی عرب که می فرمایید به نام دین در نهاوند و اصفهان خراسان …و برای مدت ده سال و بیشتر جوی خون راه انداختند(تاریخ طبری را بخوانید) و کتابخانه ها را سوزاندندو هزاران بار شترچیزهای قیمتی را غارت کردندو بنام غنیمت همراه زنان ایرانی ه عربستان بردند. کاری که طالبان با شیعیان مزارشریف و بامیان کرد. اشتباه نکنیدایرانیان از طریق آن ها مسلمان نشدند هرچند به ظاهر شدند. ایرانیان همواره اسلامی را انتخاب کردند که با مشی آن وحشی ها متفاوت بود. نگاه کنید به استقبالی که مردم ایران از امام رضا(ع) وامام زاده ها کردند. اگر… مطالعه بیشتر »

مختار

مرا ببخشید من مقصدم پیامبر و یارانش بود که خداوند (ج) از طریق آنها کتاب مقدس و اسلام را برای مایان بجا گذاشت ، من هم از عرب های بی فرهنگ ، جاهل ، قاتل و تبهکار متنفرم دوستانم برادرانم لطفاً گفته های من را غلط درک نکنید .

علیرضا

انی یک کمی خودت را اصلاح کن و بیا سال ۱۳۸۹را با تفکرات جدید و تعمق بیشتر در دیدگاههای خودت آغاز کن .

رامین

دوست ناعزیز آقای کاظمی نامحترم شما عجیب نیت که دم از اعراب بزنید چرا که باج خور یک مشت عرب پرستید . فقط میتوانم سخنی از ابراهام لینکلن را برای اینکه شاید درسی در زندگی بگیرید بنویسم :‌
“همه را میتوان برای مدتی فریب داد ،‌ عده ای را هم میتوان برای همیشه فریفت ،‌اما همه را برای همیشه فریب نتوان داد “

حمیده

باسلام و خسته نباشید خدمت همه ی دوستان
من زیاد از تاریخ سر در نمیارم فقط برای دوست محترمی چون آنی کاظمی کتاب ایران در ۴ کهکشان ارتباطی را پیشنهاد میکنم نوشته ی دکتر محسنیان راد
در ضمن انی دکتر در دانشگاه علامه تدریس میکنن اگر دوستان از کتاب لذت بردند میتونن به کلاسشون هم بیان

alireza

اصلاح شدی

ایران دوست

آقای کاظمی شما اونهمه سرگذشت درخشان و باستانی ما رو به مشتی خزعولات فروختید.کسی نمیتونه به اسم اسلام یا دین ما و تمدن کهن مارو نابود کنه.تو این ۳۰ سال هر چی اسم عربی خواستین جای اسمهای قشنگ ایرانی تو حلقوممون فرو کردین.مغز کوچیک و بزرگمونو شستشو دادین.کتابای جای تاریخ دروغ تحویل میدن چی عرب به اسم تمدن به زور بهمون تزریق میکنین؟براتون متاسفم و امیدوارم اگه واقعا ایرانی هستین به هویت واقعیتون پی ببرید و اگه نیستید حق اظهار نظر درباره نسل گذشته مارو ندارید.لطف کن برو همون جایی که بودی سوسمارتو بخور.

ایران

این قسمت فقط ترجمه آقای کاظمی و نوشته پی یر برایان هست. پی یر برایان هم در حال حاضر معتبرترین ایرانشناس زنده هست. شما میتونید در جهل مرکب ابدالدهر بمانید و دیگران رو سوسمارخور خطاب کنید ولی واقعیت این هست که ۱/۱۳۲ میلیارد نفر در حال حاضر انگلیسی بلدن و امکان مطالعه کتاب و همینطور وبسایت پی یر برایان در رابطه با هخامنشیان را دارند.
http://www.achemenet.com/

افشین

با درود بر ایرانیان اصیل با مطالعه در تاریخ کهن ایران البته قبل از اسلام هیچگونه ردی مبنی بر آلودگی ایرانیان در مسایل غیر اخلاقی وجود ندارد و دلیل ان منابع موجود خارجی و ایرانی است هرودوت نیز در تاریخ خود تایید می کند که ایرانیان در نجابت و اخلاق سرآمد روزگار خویش بودند گزنفون که خود با ایرانیان زندگی کرده و کتزیاس نیز تایید می نماید .اما متاسفانه با ورود اعراب به ایران و خلاصه شدن تفکرات در دو چیز مورد توجه اعراب (شکم پروری و زن)سیر اخلاقیات دگرگون گردید . و هنوز هم این شکم بارگی در انها… مطالعه بیشتر »

عارف

درود به تو افشین.
ما را پارسی میخوانند از انجا که پارسا بوده ایم.

متعجب

خدا شفات بده که نمیفهمی کسی اینجا هخامنشیان رو زیر سوال نبرده…و ۲۵۰۰ سال پیش انتظار نداریم با استاندارد قرن ۲۱ زندگی کنن

علیرضا

متاسفانه جناب انی کاظمی برای همین وارد گود شده . عده ای از اطلاعاتیها برای تفرقه و بین جوانان وارد میشوند و با تحریف تاریخ بد تر از آنهائی که شکنجه میدهند اذهان را خراب و مردم را به جان همدیگر می اندازند .
ومطلب فوق هم بر همین اساس به خورد جامعه میدهند .تا تعدد زوجات اسلامیان را توجیه کنند.

علیرضا

سلام بر تمامی دوستانی که اظهار نظر کردند. باید عرض کنم که ایران ما وقتی سرافراز می شود که ما دست در دست هم و یکدل صدا بزنیم و تمام این اعراب منفور، سوسمارخور، موش خور را یکجا از خود دور کنیم. (این که می گویم موش خور سند آن موجود است که شکار موش در سرزمین های عربی یک شاهکار بوده و گوشت آن نیز از بهترین خوراکیهای آنان بوده است) تمام بدبختی های ایران زمین از وقتی شروع شد که اعراب به ایران آمدند و آن جنایتهایی را که همه می دانید انجام دادند. اعراب نه فرهنگ داشتند… مطالعه بیشتر »

روزبه

عرب ها تنها موش خور نبودند
در یکی از حدیث های صحیح البخاری آمده که محمد به یارانش گفته که از ادرار شتر بیاشامند

زرتشت

با سلام
لطفا درباره موضوعات دیگری از ایران باستان صحبت کنید مثل اعراب و غربیهای بی تمدن نچسبید به حرفهای خاله زنکی و روابط جنسی پادشاهان ،مطمئنا برخی کارهای آنها درست و برخی هم نادرست بوده عادلانه قضاوت کنید افراط و تفریط را کنار بگذارید. این راهم بگویم که تاریخی که یونانیان نوشتند زیاد واقع بینانه نیست. جنگ روانی آنها هنوز با ایران ادامه دارد ایران همچنان تنهاست .

mahsa

salam
man matlabeton ro kamel nakhondam yani to hamon 2,,,3 khate aval milam ro bekhondan az dast dadam. tasavor man az in .
matlab bishtar ro naghshe moshavere zanan dar edare IRAN bod
ey kash bejaye in mataleb darmored zanani mineveshtid k baes pishraft iran shodand
mesle avlin zan daryanavard k dar zamane khashayar shah bod..

سرباز پارسی

جرا نمیشه دیدگاه را درباره زندگی جنسی شاهان بزرگ هخامنشی: تصویرها و واقعیتها ببنیم

nader

to 1 arabe kasife sosmar khor bishtar nisty ke dary be nezhade bartare donia tohin mikony

ستاره

من ایرانی نیستم چون وقتی به دنیا آمدم درگوشم اذان عربی خواندند من ایرانی نیستم چون روزی که به مدرسه رفتنم پدر و مادرم قرآن بالای سرم گرفتند و در مدرسه آیین محمد را به من آموختند نه پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک من ایرانی نیستم چون وقتی ازدواج کردم به آیین عربها و با زبان عربی ازدواج کردم من ایرانی نیستم چون هزار کیلومتر راه را طی میکنم تا به پابوس امام هشتم شیعیان و نواده پیامبر اعراب بروم اما کمی آنسوتر به آرامگاه فردوسی نمی روم من ایرانی نیستم چون اعیاد فطر و قربان و… مطالعه بیشتر »

عارف

اولا خودم دل خوشی از او ن ممد و تک وتبارش ندارم ک تا بوده ما رو غمگین کردن) عزیز دلم اشک از دلم ریخت این چیه ک نوشتی تا حالا عربی رو دیدی که عزیزشو از زیر قران ردکنه خودت میدونی که عربا با اورده ی قران چکار کردند.این فرهنگ ماست که مارو در پناه خدا نگه میداره این فرهنگ همون هخامنشی هاست که در بدو تولد ما رو به دوست داشتن اهورا راغب می کنه.میتراییست و بهی و زردشتی و مسیحی و یحودی و اسلام مثل ورژن ویندوز میمونه هر چی جدید تر باحال تر ما هم باید… مطالعه بیشتر »

عارف

اخرشو نخونده بودم .بابک خرم وقتی میمیره ک ایرانی مرده باشه من مازندرانی هستم و تا روزی ک زنده ام سرباز مازیارم و منتظر انتقامم .منمک قبلا فکر می کردم که چرا تو یه جمله ی ما از ۱۰تا حرف نه تاش عربیه پیشو گرفتم دیدم نگو این سوسمار خورا از ۱۰تا حرفشون ۹تاش فارسیه اخه اون سوسمارخور غارنشین شتر سوار سحرا گرد لال وقتی حرف زدن می خواس یاد بگیره اومد ایران اول پارسی یاد گدفت بعد از اونجا ک دندونش مثل دندون شتر بود نمیتونس بگه پ میگفت ف.دور نمی بینم روزی که عقاب زردشت دوباره به پرچم… مطالعه بیشتر »

narges

سلام به دوستان عزیز. من دانشجوی ارشد باستان شناسی هستم.باید بگم فرهنگ و زبان ما در اوایل زمان ساسانیان به وسیله ی حیره که مرزداران ما بودند(داستان حیره مفصله)و خودشون هم عرب بودند به عربستان و دیگر اقوام عرب منتقل شد. در اصل اونا دارن فارسی اصیل ما رو حرف میزنن نه ما عربی. در ضمن ما خصومتمون با ربای بی فرهنگه ژس چه خوبه که پای پیامبر و اهل بیتشو وسط نکشیم. دوست داشتن اونا و عزاداری کدن برای اونا و … نشان از ایرانی نبودن ما نیست. اتفاقا ایرانی ها همیشه بهترین ها رو دوست داشتند و انتخاب… مطالعه بیشتر »

خسرو

این چه حرف بی اساسی هست که در مورد زبان فارسی و عربی میزنید؟ بر طبق چه مدرکی این مطلب را در مورد زبان فارسی و عربی میزنید؟ این دو زبان کاملا متفاوت هستند.
با سپاس

سپیده

هیچی اینم مدل جدیده
زبان سامی (آفروآسیایی) و زبان ایرانی(هندواروپایی) چطور میشه یکیش اصیل اون یکی باشه؟
از این ارشدای باستان شناسی تو فضای مجازی زیاده

افرا

مدرک بیارید که مازنی بود کاش یکم کتاب میخوندی بجای افسانه سرایی

مهین محمدی

هر کس کتاب استاد سیاوش اوستا این رادمرد روشنگر تاریخ معاصر ایران را بخواند و صداقت داشته باشد پی میبرد که واقعا علی شریعتی افسانه پرداز شیرین سخنی بود که دروغهای بسیاری وارد تاریخ ما کرد

بهمن سوشيانت

خیلی باحالی که شریعتیو افسانه پرداز میدونی ولی این یارو حسن عباسی که با اسم مستعار سیاوش اوستا چرند مینویسه رو استاد میدونی!!!!!!!!!!!!!

فقط اون بخشی که گفته اریاییها از ایران به نواحی دیگه مهاجرت کردن و جایگاه اصلیشون ایران فعلی بوده رو قبول دارم چون استاد غیاث ابادی هم اینو تایید کردن

باقی چرندیاتش درباره ادم و ابراهیم و غیره جای بحث و وقت گذاشتن نداره
یه جا تو کتاب ایین اوستا زیادی احساساتی میشه و حتی نژاد سامی( نژاد عذبها و یهودیان) رو هم آریایی میدونه!!!!!!!!!!

nahi

کدبان خردمند استاد سیاوش اوستا صد جلد کتاب نوشته اند که پنج جلد آن درباره تمدن و ریشه تمدن است که در فلات ایران ساخته شده است یعنی ایرانی پایه گذار تفکر و ساخت مدینه فاضله میباشد و جناب دکتر سیاوش اوستا در همه برنامه های تلویزیونی خود میفرماید که دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگر بگذاشتیم
اسم ایشان را به پارسی بزنید و در گوگل جستجو کنید دهها هزار مطلب در باره ایشان هست

ناهید خجسته از مشهد

ارد

آه ای فرزندان من بیایدهمه باهم زرتشتی شویم و خلاص ،آتش بپرستیم و خلاص می ناب بنوشیم و خلاص،نه نمازی نه روزه ای نه حجابی نه …آزاد آزاد و خلاص OK

بهمن سوشيانت

شما خیلی شکر خوردی که به ملت میگی فرزندان من

اسلام و زرتشتی مسیحی همشون یه چیزن اقا هیچکدومشون به درد ما نمیخوره
آتیش و کلیساو شراب و نماز و روزه وآخرتم مال خودت باشه ما که اعتقادی نداریم

خشایثی یه خشایثی

درود بر شاهان ایرانی که نام این سرزمین را جاوید کردند…

ناصری

سایت بسارجالبی است

ایران

عوض همبستر و فلان قسمت هایی از کتاب پی یر برایان رو که مربوط به زبان رسمی هست ترجمه و در سایت قرار بدید چون بعضی ها فکر میکنند اینکه حاکمان ترک زبان فارسی رو رسمی کردن، در حالی که خودشون ترک بودن نشونه برتری زبان فارسی هست در حالی که در کتاب پی یر برایان صریحا قید میشه زبان رسمی که برای ارتباط بین قسمتهای مختلف امپراتوری (مصر، آناتولی و …. با پارس) بکار رفته زبان آرامی بوده در کتاب ناتل خانلری هم قید شده که ۳۰۰۰۰ لوح گلی هخامنشی که در خزانه شاهی و مربوط به امور اداری… مطالعه بیشتر »

ایلیا

در اکثریت ادیان باستانی بخصوص ایران این اعداد کنار رسم رسوم دین و از مبانی دین محسوب میشدن عدد ۳۶۰یکی از اعداد مقدس خورشید که نماد روشنی و بالندگی رو به زایش و فروزندگی میده که ۳۶۰رکن از نماد آیین اهواز بوده بله ۳۶۰زن ۳۶۰مرد و دوازده ۲۴ و خیلی از روز شمار ها و اعداد کامل که در اون زمان هم مقدس و هم شناخته شده بودن نزد دانشمندان زمان باستان نمونه بارز اون و خیلی زیبای اون فربهرپرنده ای که از میان خورشید ظهور می‌کنه و به نماد شاه ختم میشه که این حکایت درخشان از علم هستش… مطالعه بیشتر »

افرا

در جواب یک دوست که میگفت مملکت ما را اعراب خراب کردند عرض کنم .که الان آمریکا به ژاپن دو تا بمب اتم زدند اگر شما جای ژاپن بودید چکار میکردید در مورد تاریخ ایران ذکر کنم که نه ساسانیان .و نه هخامنشیان تمدن چندانی نبودند بلکه اینا با زور شمشیر بر مناطق دیگر چیره میشدند و با تقلید از آنان تخت جمشید و اماکنی را ساختند هر دو مذهبی و خرافه ای بودند ما در اصل اگر بخواهیم حتی یک شاعر نام ببریم از دوران باستان هیچ کسی را نمی یابیم این دو عصر همراه بود با جنگ های… مطالعه بیشتر »