کتیبه ای از داریوش در جنوب صفه تخت جمشید ( ۱ )

تخت جمشید

کتیبه ای از داریوش در جنوب صفه تخت جمشید

 

 

 

 

 1. Auramazdâ \ vazraka \ hya \ mathišta \ bag
 2. ânâm \ hauv \ Dârayavaum \ xšâyathi
 3. yam \ adadâ \ haušaiy \ xšaçam \ frâba
 4. ra \ vašnâ \ Auramazdâhâ \ Dârayavau
 5. š \ xšâyathiya \ thâtiy \ Dârayavauš \
 6. xšâyathiya \ iyam \ dahyâuš \ Pâr
 7. sa \ tyâm \ manâ \ Auramazdâ \ frâba
 8. ra \ hyâ \ naibâ \ uvaspâ \ umarti
 9. yâ \ vašnâ \ Auramazdâhâ \ manac
 10. â \ Dârayavahauš \ xšâyathiyahy
 11. â \ hacâ \ aniyanâ \ naiy \ tarsat
 12. iy \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâya
 13. thiya \ manâ \ Auramazdâ \ upastâm \
 14. baratuv \ hadâ \ vithaibiš \ bagai
 15. biš \ utâ \ imâm \ dahyâum \ Aura
 16. mazda \ pâtuv \ hacâ \ hainây
 17. â \ hacâ \ dušiyârâ \ hacâ \ dra
 18. ugâ \ abiy \ imâm \ dahyâum \ mâ
 19. \ âjamiyâ \ mâ \ hainâ \ mâ \ duš
 20. iyâram \ mâ \ drauga \ aita \ adam \
 21. yânam \ jadiyâmiy \ Auramazd
 22. âm \ hadâ \ vithaibiš \ bagaibiš \ a
 23. itamaiy \ yânam \ Auramazdâ \ dadât
 24. uv \ hadâ vithaibiš \ bagaibiš \

 

اهورا مزدای بزرگ که خدای بزرگ است داریوش شاه را افرید او را شهریاری بخشید. به خواست اهورامزدا داریوش شاه است.گوید داریوش شاه : این کشور پارس که اهورامزدا مرا ارزانی داد زیباست و دارای اسبان خوب و مردان خوب است.به خواست اهورا مزدا و من داریوش شاه این کشور از دشمن نمی هراسد.گوید داریوش شاه اهورا مزدا و ایزدان مرا یاور باشند.اهورامزدا این کشور را بپاید از دشمن از خشکسالی واز دروغ. این را من از اهورامزدا و ایزدان خواهانم.اهورامزدا با ایزدان این بخشش را بهره من سازد

منبع iranatlas

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها