کتیبه خشایارشا در دریاچه وان ترکیه

خشیارشا - دریاچه وان

خشیارشا – دریاچه وان

 

قلعه اورارتویی کنار دریاچه وان

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ mathi
 2. š ta \ bagânâm \ hya \ imâm \ bûm
 3. im \ adâ \ hya \ avam \ asmânam \
 4. adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ hya \
 5. š iyâtim \ adâ \ martiyahyâ \
 6. hya \ X š ayâr š âm \ x š âyathiyam
 7. \ akunau š \ aivam \ parûnâm \ x
 8. š âyathiyam \ aivam \ parûnâm \
 9. framâtâram \ adam \ X š ayâr š â \
 10. x š âyathiya \ vazraka \ x š âyathiya \
 11. x š âyathiyânâm \ x š âyathiya \ da
 12. hyûnâm \ paruv \ zanânâm \ x š
 13. âyathiya \ ahyâyâ \ bûmiyâ \ va
 14. zrakâyâ \ dûraiy \ apiy \ Dâraya
 15. vahau š \ x š âyathiyahyâ \ puça \ Ha
 16. xâmani š iya \ thâtiy \ X š ayâr š â
 17. \ x š âyathiya \: Dârayavau š \ x š âya
 18. thiya \ hya \ manâ \ pitâ \ hauv \ va
 19. š nâ \ Auramazdâha \ vasiy \ tya \
 20. naibam \ akunau š \ utâ \ ima \ st
 21. ânam \ hauv \ niya š tâya \ katanaiy
 22. \ yaniy \ dipim \ naiy \ nipi š t
 23. âm \ akunau š \ pasâva \ adam \ ni
 24. ya š tâyam \ imâm \ dipim \ nipa
 25. i š tanaiy \ mâm \ Auramazdâ \ pâ
 26. tuv \ hadâ \ bagaibi š \ utâmai
 27. y \ x š açam \ utâ \ tyamaiy \ kartam 

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که خشیارشا را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری .من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهای دارای ملل مختلف شاه در این زمین بزرگ دور و گسترده پسر داریوش شاه هخامنشی.خشیارشا گوید : داریوش شاه که پدر من بود به خواست اهورامزدا ساختمانهای زیبا بنا کرد و او دستور کندن اینجا را داد جایی که نبشته ای نوشته نشد. پس از آن من فرمان نوشتن این نبشته را دادم.اهورامزدا و ایزدان مرا و شهریاری مرا و آنچه که بوسیله من انجام شد را بپاید

 

این کتیبه در نزدیکی پاسگاه وان در شرق دریاچه وان قرار دارد اکنون در شرق ترکیه و در گذشته در ارمنستان قرار داشت

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها