گوتی ها (گوتیان)

http://tarikhema.org/images/2011/09/Gutian_Map3.jpg

نویسنده: یزدان صفایی

آشوریان از گوتی‌ها با نام «قوتی» یاد کرده‌اند. [۱] واژه‌ی گوتی فقط در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد به کار می‌رفته است و به یک گروه قومی مشخصی گفته می‌شده و سپس‌تر این اصطلاح به اقوام گوناگونی که در شمال و شرق بابل زندگی می‌کردند، گفته شده است و گستره جغرافیایی مشخصی را شامل نمی‌شده است. در هزاره نخست پیش از میلاد، همه اورارتوییان مردم ماننا و ماد را «گوتی» می‌نامیدند و فقط گاهی در کتیبه‌های سارگون دوم، ماد‌ها از گوتیان مشخص شده‌اند. [۲]

خاستگاه

بخشی از خاک ماد در هزارهٔ سوم پیش از میلاد، جزو منطقه‌ای بود که منابع کتبی به آن اشاراتی دارند. آثاری به زبان سومری وهوریانی در دست است که در آن‌ها آمده که، در کوهپایه‌های غربی زاگروس و در آنجایی که بعد‌ها ماد غربی تشکیل شد، قبایل هوریان Hurrians، لولوبیان Lullubians و گوتیان ودیگر اقوامی که با عیلامیان قرابت داشتند، زندگی می‌کردند. [۳] از گستردگی قلمرو پادشاهان گوتی، آگاهی چندانی در دست نیست. [۴]
گوتی نام مردمانی بوده است که در‌‌‌ همان هزارهٔ سوم و دوم پیش از میلاد در شرق و شمال غربی منطقهٔ سکونت لولوبی‌ها (در منطقهٔ آذربایجان و کردستان) می‌زیسته‌اند. [۵] همچنین محل سکونت آن‌ها، در شمال، شمال غربی و شمل شرقی لولوبی‌ها، ذکر شده است. [۶]
مردم سراسرناحیه‌ای که از ارومیه تا بخش علیای رود دیاله ادامه داشت، لولوبی وگوتی‌ها بودند، لولوبیان در نقاط غربی وگوتیان در نواحی شرقی سکونت داشتند. [۷]

http://tarikhema.org/images/2011/09/gutian_empire3.jpg

در ادبیات کهن، عقیدهٔ شایعی وجود داشت که سرزمین آن‌ها را با جبال «جودی داغ» در شمال آشور یکی می‌دانست. در هزارهٔ اول پیش از میلاد، همهٔ اورارتورییان و مردم مانّا و ماد را «گوتی» می‌نامیدند. [۸]
منابع آشوری، گاهی این نام را بر بخشی پهناور اطلاق می‌کند که شامل همهٔ ساکنان زاگروس بوده است، فقط گاهی در کتیبه‌های سارگون دوم، مادهای ایرانی زبان، از «گوتیان» متمایز و ممتاز گشته‌اند. [۹]

تاریخ

گوتی‌ها در مجموع، با ۲۰ یا ۲۱ پادشاه، ۱۲۵ سال بر بین النهرین فرمان راندند. [۱۰] در آثار بازمانده از هزارهٔ اول پیش از میلاد، نشانه‌ای از موجودیت مستقل گوتی‌ها در دست نیست، زیرا منابع آشوری آن روزگار، بنا بر رسم متداول از واحدهای کوچک سیاسی نام می‌برد، و از افراد و مردمی که به قبایلی منسوب هستند، ذکری به میان نمی‌آورد. [۱۱]
نام گوتیوم در رساله‌ای جغرافیایی که دبیران بعد از ساراگن دربارهٔ گسترهٔ امپراتوری او نوشته‌اند، به چشم می‌خورد. [۱۲] گوتی‌ها در سدهٔ بیست و سوم پیش از میلاد، در زمان سلطنت نارام – سین پادشاه اکد، که در آن روزگاران سراسر بین النهرین را تا کوه پایه‌های زاگروس و ارمنستان و جبال توروس در آسیای کهین زیر فرمان داشت، در صحنهٔ تاریخ پدیدار می‌شوند. عیلام و احتمالاً بخشی از سوریه را نیز در اختیار داشتند. بنا بر روایات تاریخی اکدی، نارام – سین پادشاه اکد ظاهراً در اواخر دوران سلطنت خود، ناگزیر به جنگ با گوتی‌ها شد و در ضمن پیکار با آن‌ها از پای در آمد. یاکوبسون Jakobson سومر‌شناس دانمارکی، حدس می‌زند که انریدواوزیر Enridavazir، پادشاه گوتی‌ها، پس از غلبه بر نارام – سین توانست در بخش جنوبی بین النهرین نفوذ کند و نیپور Nippur، شهر مقدس سومریان را به تصرف در آورد، و در آنجا کتیبه‌ای را که کاتبان اکدی برای او تحریر می‌کردند، بر پا سازد. [۱۳] شاید بتوان مهم‌ترین دلیل پیروزی گوتی‌ها بر اکدی‌ها را در برتری سلاحی آن‌ها دانست، لشگریان اکد که بیشتر از داوطلبان بودند، سلاحشان بسیار بدوی و شامل کلاهخود از مس، و کمان و تبرزین بوده است. به نظر می‌رسد که سران گوتی‌ها، ضمن حمله به اکد، توانسته بودند که اتحاد بزرگی از قبایل را فراهم آورند. [۱۴] در این نبرد گوتی‌ها با لولوبی‌ها متحد شده بودند. [۱۵]
با وجود این، «شارکالی شاری» sharkalisharri فرزند نارام – سین، وضع را به سود خویش بهبود بخشید و به هر تقدیر، اراضی خاص خود، یعنی بین النهرین را را، حفظ نمود و سارلاگاب Sarlagab، پیشوای گوتیان را اسیر ساخت. [۱۶ [این قوم حدود یک صد سال بر مناطق تحت تسلط اکّد حکومت کردند. [۱۷] انگیزه گوتی‌ها برای نبرد با بابیان را می‌توان در فشار‌های دولتهای میان رودان در هزارهٔ سوم پیش از میلاد [۱۸] و پیشرفت‌ها و پیروزی‌های اینشوشیناک، شاه ایلامی بر اکد دانست. [۱۹]

از اواخر تسلط گوتی‌ها بر بابل، به تدریج نهضتی برای اخراج آنان به رهبری سلسله جدید اور Ur ایجاد شد. پادشاهان جنگجوی بابل به حمله پرداختند و قدرت آنان را در هم شکستند [۲۰] رو به ضعف رغتن گوتی‌ها در پایان سدهٔ بیستم پس از میلاد باعث شکست آن‌ها و برگشتشان به کوههای کردستان و آذربایجان شد. و احتمالاً در آنجا با لولوبی‌ها نیز دچار درگیری شده باشند. [۲۱]
در سال ۲۲۳۰ ق. م. سلسله سارگونی به وسیلهٔ کوه‌نشیان بربر گوتی از سمت شمال غربی منقرض شد، و از سال ۲۲۳۰ ق. م. ت حدود ۲۱۲۰ ق. م. هم سومر و اکد تحت سلطه گوتی‌ها در آمدند…. اکدی‌ها و سومری‌ها بلاخره گوتی‌ها را بیرون رانده و طردشان کردند. [۲۲] در واقع منجی و رهانندهٔ اکد و نیز سومر یک نفر اکدی نبوده، بل‌که سومری بوده است. این شخص «اوتوکه‌گال Utukegal» از اهالی اوروک بود که حدود ۲۱۱۳-۲۱۲۰ ق. م حکومت می‌کرده است. [۲۳]

زبان

مدارک کم و بیش موثقی دربارهٔ زبان این اقوام در دست است که نشان می‌دهد که زبان آن‌ها منحصراً به عیلامی مربوط بوده است. [۲۴] و خویشاوند آن، اما متمایز از آن بوده است. [۲۵] دربارهٔ زبان ایشان بسیار اندک می‌دانیم و تنها حدود بیست نام گوتی در متون پادشاهان سومر به ما رسیده است. [۲۶]
زبان گوتیان تا اندازه‌ای به زبان هوریاییان نزدیکی داشته است، به ویژه ساختار آوایی اسامی شناخته شدهٔ گوتی مؤید این نکته است. [۲۷]

پانویس ها 

۱- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، رقیه بهزادی، رویه ۱۹۲.
۲- تاریخ ماد، رویه ۱۰۳-۱۰۴.
۳- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، رویه ۱۹۱.
۴- ایران از آغاز تا اسلام،، رویه ۴۶.
۵- اطلس تاریخ ایران، رویه ۲۵.
۶- پادشاهی ماد، رویه ۶۶.
۷- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، رویه ۱۹۱.
۸- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، رویه ۱۹۱ و ۱۹۲.
۹- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، رویه ۱۹۲.
۱۰- تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد اول، رویه ۱۰۷.
۱۱- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران،، رویه ۱۹۱.
۱۲- ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۲۶.
۱۳- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران،، رویه ۱۹۲.
۱۴- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران،، رویه ۱۹۲.
۱۵- ایران از آغاز تا اسلام، رویه ۴۰ و ۴۱
۱۶- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران،، رویه ۱۹۲.
۱۷- تاریکی هزاره‌ها، رویه‌های ۲۹۱تا ۲۹۳.
۱۸- ایران از آغاز تا اسلام، رویه ۳۸ و ۳۹.
۱۹- ایران از آغاز تا اسلام، رویه ۴۰.
۲۰- ایران از آغاز تا اسلام، رویه ۴۴-۴۵.
۲۱- پادشاهی ماد، رویه ۹۷.
۲۲- تاریخ تمدن، توین‌بی، رویه ۸۳.
۲۳- تاریخ تمدن، توین‌بی، رویه ۱۰۲.
۲۴- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، رقیه بهزادی، رویه ۱۹۱.
۲۵- ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۳۰.
۲۶- پادشاهی ماد، رویه ۹۶.
۲۷- پادشاهی ماد، رویه ۹۷.

کتاب نامه

علی‌یف، اقرار. ۱۳۸۸. پادشاهی ماد. ترجمهٔ کامبیز می‌ربهاء، تهران: ققنوس.
کامرون، جرج. ۱۳۷۲. ایران در سپیده دم تاریخ. ترجمهٔ حسن انوشه، تهران: علمی و فرهنگی.
توین بی، آرنولد. ۱۳۶۶. تاریخ تمدن. ترجمهٔ یعقوب آژند. تهران: مولی.
بهزادی، رقیه. ۱۳۸۶. قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران. تهران: طهوری.
گیرشمن، رومن. ۱۳۵۵. ایران از آغاز تا اسلام. ترجمهٔ محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
دیاکونوف، ایگور. ۱۳۵۷. تاریخ ماد. ترجمهٔ کریم کشاورز. تهران: پیام.
مجیدزاده، یوسف. ۱۳۸۸. تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد اول. مرکز نشر داتشگاهی.
اسکندری، ایرج. ۱۳۷۷. در تاریکی هزاره‌ها. به کوشش علی دهباشی. تهران: قطره.
مجموعه مؤلفین، ۱۳۸۷. الطلس تاریخ ایران. سازمان نقشه برداری کشور.

عضویت
اطلاع از
guest

14 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
محسن طالب مهر

مطالب مفیدی بود و از آن استفاده کردم . به شما پیشنهاد میکنم از روش احساسی برای نگارش متن های تاریخی استفاده نکنید. با سپاس از زحمات شما.

mehdi

مطابق تحقیقاتی که به سرپرستی دکتر مازیار اشرفیان بناب در دانشگاه پورتموت انگلستان انجام شد ایرانی ها به لحاظ ژنتیکی اریایی نیستند بلکه از نسل اقوام ما قبل آریایی کاسی ها ، لولوبی ها ، گوتی ها و عیلامی ها هستند که بعد ها زبانشان هندواروپایی شده.موفق و سربلند باشین
https://www.aparat.com/v/jy2xD

بابک زارع

درود به دوست خوبم . مطالب همه دارای منابع هستن و در سایت تاریخ ما هیچ مطلبی از خود نویسنده گذاشته نمیشه .
ممنون از نظرتون .

هيوا كرمانج

دوست گرامى شما نوشتید مقبره کورش قدیمى ترین ابنیه ضد زلزله جهان چند موضوع مهم است ١- کورش در جنگ با ماساگیت ها به هلاکت رسید(دقیقاً شمال شرق) و ماساگیت ها و اسگیت ها اقوام صحرا نشین سکایى آدم خوار بودند این یک دوماً این زیگورات ایلامى است و گور دخمه نیست چهارماً آوردن مرده از خاستگاه سکاها به این نقطه ممکن نبود پنجماً مگر کورش زرتشتى نبود چرا دقیقاً در گور دخمه دفن نیست؟!موفق باشى

حسین
امتیاز :
     

به دور از تمام تعصب های جاهلی و تعلق خاطر به قومی خاص ؛ اگر تحقیق باشید متوجه میشد که خیلی از کلمات گوتی با ترکی یکی هست یا ریشه و مفهوم یکی دارد حتی اسم پادشاهان

علاقه مند به دانستن

هیچ مستند تاریخی دال بر وجود ترک ها در دوره باستان و قبل از اسلام در فلات مرکزی ایران وجود ندارد. ترکها بعد از حمله مغول و حکومت های بعد از مغول مث عزنویان، سلجوقیان و امثالهم وارد فلات مرکزی شدند. تشابه حروف، کلمات و اسمی دال بر وجود ترکها در دوره باستان و قبل از اسلام نیست. هیچ زبان شناس یا مورخ این نشانه ها را برای وجود اثبات واقعه تاریخی یک قوم هیچ وقت به کار نگرفته اند. مثلا حضرتعالی چه تحقیق و مطالعه ای انجام دادی که به این نتیجه رسید گوتی همان ترک بوده؟ لطفا جهت… مطالعه بیشتر »

داریوش

با سلام و عرض ادب
آیا اقوام ترک زبانی که در طایفه قشقایی در جنوب ایران و شیراز به نام طایفه قوتلو ها زندگی می کنند از همین کوتی ها گرفته شده است؟

علی

قشقایها از ازبکستان امده اند

سلمان

واقعا عجیبه که بعضی‌ها ، قوم‌هایی که در بیش از چهارهزار سال پیش در جایی می‌زیستند را به قوم‌های امروزی پیوند می‌دهند . مثلا ، قوم گوتی [ کوتی ] را با قوم کورد ، مرتبط می‌دانند و لولوبی را با لر ارتباط می‌دهند . هر کلمه‌ی شبیه به هم را که نباید به هم ربط داد .

رضا

دوست عزیز زبان کوت لر یا همان کوتی ها، التصاقی زبان بوده و این مناطق هنوز هم محل زندگی ترکهای عراق هست. از شمال عراق تا شهرهای بدره در استان الواسط یا همان استان الکوت زبان مردمان آن ترکی است. حری، موصل، اربیل، کرکوک، نینوا، بغداد، کوت، بدره و… ترکهای این شهرها مقام امیری داشته اند و صاحبان این مناطق بوده اند.

داریوش

دقیقا درسته
تعدادی از این اقوام در زمان نادر شاه به مناطق مختلف ایران کوچانده شدند
هم اکنون در شیراز طایفه ای از ترکان به نام قوتیلو زندگی می کنند که به نظر میاید از همان تمدن کوتی ها یا قوتی ها باشند

عبدالمناف

از خودتون صرفا برای نژادپرستی مطالب الکی ننویسید ترک ها در صده ۱۱ تازه به این مناطق مهاجرت کرده‌اند و گوتی ها در هزاره سوم پیش از میلاد می‌زیستند من نمیدانم که شما یا مشکل با سال دارید و کلا نمی‌گوید سال ها را تشخیص دهید یا هم فقط هر چیزی دیدید میگید اجدادمان همونا هستند

محد

مرد مومن گوتی ها کجا و ترکها کجا. اربیل کرکوک و موصل کجا و ترکها کجا. ترکها کجا و اذریها کجا.بدون اطلاع حرف نزنی خیلی بهتره

کرد

ترکی یک زبان مغولی است اصلا هیچ ربطی به زبان گوتی ندارد لطفا کمی مطالعه داشته باشید