مردم و زبان چینی

جمعيت – قيافه – پوشش – ويژگيهاي زبان چيني – در باب خط چيني بايد ارقام را پيش از هر چيز مورد توجه قرار دهيم: چينيان بسيار فراوانند. كارشناسان حدس زده‌اند كه جمعيت امارات چين در 280 ق‌م در حدود 000،14000، در 200 ميلادي نزديك به…

دودمان مینگ و چینگ مغول ها

سقوط مغولان – دودمان مينگ – هجوم قوم منچو – دودمان چينگ - سلطان روشنفكر – بي‌اعتنايي چي‌ين‌لونگ به مغرب زمين بعد از قبلاي قاآن، چين مدت چهار صد سال چنان عظمتي به خود نديد. دودمان يوان بسرعت سقوط كرد، زيرا اولا مهاجمان مغول در آسياي…

دیدن کردن مارکوپولو از قبلای‌قاآن

مسافران عجيب- ماجراهاي يك ونيزي در چين- جلال و سعادت هانگچو- كاخهاي پكن- غلبة مغولان- چنگيزخان- قبلاي‌قاآن- شخصيت و سياست او- حرم او- ماركوي هزار هزاري در عصر طلايي شهرستان ونيز، در حدود سال 1265، دو مرد فرتوت و يك ميانه‌سال، با…

چینی‌سازی

سفالگري – چيني‌سازي – تاريخ ديرين آن – سلادون – ميناكاري – مهارت هائوشي‌چي‌يو – كلوازونه – عصر كانگ شي – عصر چي‌ين‌ لونگ اولويت چين در چيني‌سازي مورد ترديد نيست. اما ما عادت كرده‌ايم كه چيني‌سازي را جزو صنايع بدانيم. در نظر ما، ظرفهاي…

ویژگیهای پیکرنگاری چینی

طرد مناظر و مرايا – دوري از واقعپردازي – ترجيح خط بر رنگ – ايجاد تقارن و وزن به وسيلة شكل – القاي ادراكات و عواطف – قيود و محدوديتها – صداقت در هنر چيني حال بايد ديد عناصري كه نقاشي چين و همچنين ژاپن را از نقاشي ساير كشورها متفاوت…

استادان نقاشی چینی

كوكاي‌چي، فريد زمان در نقاشي و ظريف طبعي و ابله‌نمايي – مينياتورهاي هان‌يو – شيوه‌هاي كلاسيك و رمانتيك – وو تائوتزه – هوي تسونگ، فغفور هنرمند – استادان عصر سونگ آشنايي مغرب زمين با نقاشي چيني بكندي و به طرزي ناقص صورت گرفته است، و اين…

پاگوداها و کاخها در چین

معماري – برج چيني نانكينگ – پاگوداي يشمي پكن – معبد كنفوسيوس – معبد و مذبح آسمان – كاخهاي قبلاي قاآن – يك خانة چيني – داخل آن – رنگ و شكل آن در چين، هنر ساختاري يا معماري از جمله هنرهاي فرعي بود. از اين رو معماران بزرگي نمونه‌هايي از…

مفرغ کاری، لاک کاری و یشم تراشی در چین

مقام هنر در چين – منسوجات – خانه‌افزارها – جواهر آلات – بادبزنها – لاك كاري – يشم تراشي – بعضي از شاهكارهاي مفرغي – پيكر تراشي دانش دوستي و زيبا پرستي دو قطب فكر چيني به شمار مي‌روند، و چين را مي‌توان مهد فلسفه و چيني‌سازي تعريف كرد.…

ظهور مجدد فلسفه در چین

چو شي – وانگ يانگ مينگ – بر كنار از خير و شر دانشمندان چين همه پيرو كنفوسيوس نبودند، زيرا، در ظرف پانزده قرن، نحله‌هاي فكري گوناگون پديد آمده و حيات عقلي اين قوم پربركت را به شور انداخته بودند. آيين بودا تدريجاً به فيلسوفان چيني هم…

احیای دانش در چین باستان

بسط علم – كاغذ و مركب در چين – مراحل ابتدايي اختراع چاپ – قديمترين كتابها – پول كاغذي – حروف مجزاي چاپي – گلچينها، لغتنامه‌ها، و دايرة‌المعارفها در بحبوحة همة جنگها و انقلابها و تحولات و اصلاحات اداري، زندگي اجتماعي به راه خود مي‌رفت.…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

سوسیالیسم وانگ آن شی در تاریخ چین

دودمان سونگ – نخست وزير بهبود خواه – چارة بيكاري – انتظام صنعت – قوانين دستمزدها و قيمتها – ملي كردن بازرگاني – بيمة حكومتي براي بيكاري و بينوايي و پيري – امتحانات استخدام دولتي – شكست وانگ آن شي دودمان نانگ هيچ‌گاه از عواقب انقلاب آن…

نمایش در هنر چین

پستي فن نمايش در چين – منشأ آن – نمايشنامه – تماشاگران – بازيگران – موسيقي تعريف نمايش در چين كاري دشوار است، زيرا در آنجا نمايش نه يكي از هنرها محسوب مي‌شود نه جزو ادب است، و مانند بسياري ديگر از شئون زندگي بشري، آن قدر كه رواج دارد،…

نثر در ادبیات چین

وسعت دامنه ادبيات چين – داستانها – تاريخ – سوما چي ين – مقالات – گفتار هان يو دربارة استخوان بودا شاعران دورة تانگ تنها بخشي از شعر چيني را به بار آورده‌اند، و شعر فقط بخش كوچكي از ادب چيني است. براي ما دشوار است كه عمر و دامنة اين ادب…

شعرهای توفو چین

تائو چي‌ين- پوچويي- اشعار درمانبخش مالاريا- توفو و لي‌پو- تصويري از جنگ- ايام آسايش- بينوايي- مرگ لي‌پو در چين برابر است با كيتس در انگليس. اما سرايندگان ديگري هم هستند كه مانند او نزد چينيان گراميند. يكي از اينان تائو چي ين است كه اهل…

پاره‌ای از ویژگیهای شعر چینی

نظم آزاد- تصويرسازي در شعر- هر شعري تصوير است و هر تصوير شعر- رقت- كمال صوري شعر چيني را تنها از روي آثار لي‌پو نمي‌توان شناخت. براي شناخت يا، اگر بهتر بگوييم، براي احساس شعر چيني بايد بي‌شتاب به شاعران بسيار رو كنيم و با شيوه‌هاي…