داستان در ادبیات ژاپن

بانوموراساكي- داستان گنجي- مزاياي آن- داستانهاي اخير ژاپن- يك فكاهي‌نويس اگر شعر ژاپني، با موازين غربي، كوتاه مي‌نمايد، رمان ژاپني اين كوتاهي را جبران مي‌كند، زيرا شاهكارهاي داستاني سر به بيست و سي جلد مي‌زنند. مهمترين اين رمانها گنجي…

شعر در ژاپن باستان

مانيوشو- كوكينشو- مشخصات شعر ژاپني- چند نمونه- شعربازي- شرط‌بندي و قمار كهنترين بخش ادب ژاپني كه به ما رسيده است، شعر است، و شعر قديم در نظر محققان ژاپني بهترين شعر آن سرزمين است. يكي از كهنه‌ترين و نامورترين كتابهاي ژاپني مجموعه‌اي…

‌زبان و آموزش و پرورش در ژاپن باستان

زبان- خطنويسي- آموزش و پرورش ژاپنيان خطنويسي و آموزش و پرورش خود را از چينيان، كه به نظر آنان وحشي بودند، فرا گرفتند. زبان ژاپني، هر چند كه محتملا مغولي و به زبان كره‌اي نزديك است، به قوم ژاپني اختصاص دارد و از مشتقات زبانهاي معلوم…

اندیشمندان ژاپن

آمدن فلسفة كنفوسيوس به ژاپن- انتقاد از دين- دين دانشوران- كايبارا اك‌كن- سخني در آموزش و پرورش- نظري دربارة لذت- نحله‌هاي مخالف- اسپينوزاي ژاپن- ايتوجينساي- ايتوتوگاي- اوگيوسوراي- جنگ دانشوران- مابوچي- موتو اوري فلسفه، همچون دين، از…

پارسایان ژاپن

دين در ژاپن- تحول آيين بودايي- روحانيان- شكاكان همان شوري كه به شكل ميهندوستي و عشق فرد يا به صورت دوستي پدر و مادر و فرزند و جفت و وطن‌ تجلي مي‌كند، ژاپنيان را برمي‌انگيزد كه در اين جهان قدرتي جهانگستر بجويند و بدان بياويزند و، از اين…

نقش خانواده در ژاپن باستان

اقتدار پدر- وضع زن- كودكان- اخلاق جنسي- گيشا- عشق در شرق، بيش از غرب، بايد منشأ حقيقي نظام اجتماعي رادر خانواده جست. اقتدار فوق‌العادة پدر در ژاپن و ساير كشورهاي شرقي نشانة پس‌ماندگي جامعه نبود، بلكه نشانة رجحان حكومت خانوادگي بر حكومت…

مردم ژاپن

قامت- آرايه‌ها- لباس- خوراك- آداب مردمداري- نوشابة ساكي- مراسم چاي‌نوشي- گلپرستي- طبيعت دوستي- باغها- خانه‌ها ژاپنيان، كه اكنون در جهان سياست بيش از اقوام ديگر اهميت دارند، داراي قامتي كوتاه هستند. قد متوسط مردان 60،1 متر و قد متوسط…

رنجبران ژاپن باستان

طبقات منفصل- آزمايشي در ملي كردن اراضي- تثبيت دستمزد به وسيلة حكومت- قحطي- صنايع دستي- پيشه‌وران و اصناف مردم ژاپن، كه در عصر امپراطوري به هشت‌سي (طبقة منفصل يا كاست) تقسيم شده بودند، در عهد ملوك‌الطوايفي به صورت چهار طبقه يا بلكه صنف…

قوانین ژاپن

نخستين قوانين- مسئوليت جمعي- كيفرها دستگاه قانوني ژاپن، كه بر محور انتقامگيري خصوصي مي‌گرديد، از عرف قديم مردم ژاپن و قوانين قرن هفتم چين سرچشمه مي‌گرفت. هنگامي كه علوم و هنرهاي چين در ژاپن رخنه كرد، قانون و دين نيز ملازم آن بودند.…

صنف سامورای ژاپن

ناتواني امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشير ساموراي- قوانين ساموراي- هاراكيري- چهل و هفت «رونين»- حكم تخفيف يافته قاعدتاً، امپراطور، كه جنبه‌اي الاهي داشت، تارك ملت شمرده مي‌شد. شوگونها يا سپهسالاران، كه عملا بر كشور فرمان مي‌راندند،…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

آزمایشی در ژاپن‌شناسی

اگر بخواهيم از ژاپني كه در 1853 از پادر آمد تصويري به دست دهيم، بايد به ياد آوريم كه شناختن ژاپنيان مانند جنگيدن با آنان دشوار است. اين مردم هشت هزار كيلومتر دور از ما امريكاييان به سر مي‌برند و، در زبان و رنگ و حكومت و دين و…

شوگون بزرگ

جلوس اي‌يه ياسو- فلسفة او- اي‌يه‌ياسو و مسيحيت- مرگ اي ‌يه‌ياسو- شوگوني خاندان توكوگاوا پس ازمرگ هيده‌يوشي، اي‌يه‌ياسو اظهار داشت كه در وقت سوگند خوردن، برخلاف رسم صنف ساموراي، انگشت يا لثة خود را خونين نكرده، بلكه از خراشي در پشت گوش…

میمون سیمای بزرگ تاریخ ژاپن

فرمانروايي هيده‌يوشي- حمله به كره- كشمكش با مسيحيت همچنانكه ژاپنيان با اصرارتوضيح مي‌دهند، هيده‌يوشي بزرگ معاصر اليزابت، ملكة انگليس، و اكبر، شاه هندوستان، بود. وي فرزند كشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن كانجا يعني…

حکام مستبد ژاپن باستان

شوكونها- حكومت باكوفو- دستگاه نيابت سلطنت هوجو- حملة قبلاي قاآن- شوگوني خاندان آشيكاگا- سه دزد دريايي اين وضع، قشري از طبقة حاكم را، كه شامل سپهسالاران يا شوگونها بود، به واكنش برانگيخت. اينان در بخشهاي متفاوت مجمع‌الجزاير ژاپن قدرت…

دوره امپراطوری ژاپن

امپراطوران- اشراف- نفوذ چين- عصر طلايي كيوتو- انحطاط از آن مرحله به بعد، هرسلطاني القاب بزرگ مي‌يافت. گاهي او را تنچي يعني «فرزند خدا» و معمولا تن نو يعني «سلطان آسماني» مي‌ناميدند و در مواردي نادر به او ميكادو يعني «باب عالي» لقب…