تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آنارشيستها در تاریخ چین

دانلود کتاب نقش و سهم ساسانیان در نگارش و سامان دهی نوشته های دینی ایرانیان باستان

هرگاه پژوهشگری بخواهد در زمینۀ موضوع فوق به تحقیق بپردازد، ابتدا با مشکلی به نام خط در نزد ایرانیان پیش از اسلام روبرو می شود. ما نیز ناگزیریم ابتدا پیرامون این مسئله و به ویژه نخستین خط ایرانیان با استناد به نشانه ها و مدارک تاریخی به…

دینی که دستگاه روحانی ندارد

خرافات و شكاكيت – جان‌گرايي – آسمان پرستي – نياپرستي – آيين كنفوسيوس – آيين تائو – اكسير زندگي – آيين بودا – تساهل ديني و التقاط اديان – آيين اسلام – مسيحيت – علل شكست آن در چين بنياد جامعة چين علم نبود، معجون بيهمتا و غريبي از دين و…

استادان نقاشی چینی

كوكاي‌چي، فريد زمان در نقاشي و ظريف طبعي و ابله‌نمايي – مينياتورهاي هان‌يو – شيوه‌هاي كلاسيك و رمانتيك – وو تائوتزه – هوي تسونگ، فغفور هنرمند – استادان عصر سونگ آشنايي مغرب زمين با نقاشي چيني بكندي و به طرزي ناقص صورت گرفته است، و اين…

سوسیالیستها و آنارشیستها در تاریخ چین

پس از كنفوسيوس، مدت دو قرن جدالهاي پرشور و بدعتهاي كفرآميز درگرفت. مرداني مانند هوي تزه و كونگ سون‌لونگ كه لذات فلسفه را كشف كرده بودند، منطق را به بازي گرفتند و انبوهي پارادوكس (قضية شگرف)، كه در تنوع و دقت به پاي براهين زنون يوناني…