مرور برچسب

اوره لین

بهرام دوم، پنجمین شاهنشاه ساسانی

به پادشاهی رسیدن بهرام دوم بعد از درگذشت بهرام یکم فرزندش بهرام دوم در چهارده سالگی و به سال 276 میلادی به تخت سلطنت نشست. او بعد از مرگ پدر و به احترام وی چهل روز پس از رسیدن به حکومت ایران، تاج بر سر نگذاشت. پیش از تاجگذاری موبدان اندرز…