تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

با سنت مراسم آتش جدید آزتک ها بیشتر اشنا شوید

سنت مراسم آتش جدید آزتک ها

این مراسم به منظور جلوگیری از به پایان رسیدن دنیا، پس از هر دوره گردش کامل تقویم آزتک ها یعنی هر 52 سال یک بار انجام می شد. آنچه به یقین می توان گفت این است که اولین مراسم «آتش جدید» در سال 1090 میلادی برگزار شده…