سنت مراسم آتش جدید آزتک ها

    این مراسم به منظور جلوگیری از به پایان رسیدن دنیا، پس از هر دوره گردش کامل تقویم آزتک ها یعنی هر ۵۲ سال یک بار انجام می شد....