مرور برچسب

بخوردان های تاریخی

بخور دان بکجه

بخور دان بکجه:مشعل بخور دان برنزی زر اندود شده بکجه در 30 می 1996 به عنوان گنج ملی کره ثبت شده است. این شی تاریخی که در سال 1993 در اصل از مکان یک معبد باستانی در نونگسان ری کاوش شده بود، حال در موزه ملی بویو نگهداری می شود. مشعل بخور…