مرور برچسب

بردیا

تاریخ نگاری ایران باستان

الف. چیستیمراجع تاریخ نگارانه ایران باستان  را  می توان در سالنامه ها، کتیبه ها و متون تاریخی خلاصه نمود که برخی از آنها از بین رفته و اندکی هم باقی مانده است. بدون تردید منابع تاریخی ایران باستان خیلی فراتر از سه گانه یاد شده است.…

شاهان بزرگ هخامنشی

كوروش داستانی- سیاستهای روشن وی- كبوجیه- داریوش بزرگ- حمله به یونان كوروش یكی از كسانی بود كه گویا برای فرمانروایی آفریده شده‌اند و، به گفتة امرسن، همة مردم از تاجگذاری ایشان شاد می‌شوند. روح شاهانه داشت و شاهانه به كار برمی‌خاست؛ در ادارة…

شاهان دودمان هخامنشی از آغاز تا پایان

نامهای پادشاهان هخامنشی :پادشاهی هخامنش در سالهای 700 تا 675 قبل از میلادپادشاهی چیش پیش در سالهای 675 تا 640 قبل از میلادپادشاهی آریارمن 640 تا 615 قبل از میلاد