مرور برچسب

تابوت فرا انسانی

جسد ۸۰۰میلیون ساله

همیشه کشف هر ردی از انسان‌های اولیه، محققان را با افق‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده و یافته‌های جدیدی را از گذشته در اختیار بشر قرار داده است.