مرور برچسب

تاریخ ژاپن باستان

نقاشی در فرهنگ ژاپن

اشكالات اين بحث- روشها و مواد- صورتها و انديشه‌ها- ورود نقاشان كره‌اي و الهام بوداييان- مكتب توسا- بازگشت به سبك چيني- سس‌شي‌‌يو- نحلة كانو- كويتسو و كورين- نحلة رئاليسم شناخت نقاشي ژاپني بيش از شناخت ساير موضوعاتي كه در اين صفحات به…

سفالگری در ژاپن

الهام چين- سفالگران هيزن- سفالگري و چاي- آوردن فن چيني‌سازي از هيزن به كاگا- قرن نوزدهم همچنانكه اروپاي شمال باختري تمدن خود را عيناً از يونان و روم وارد نكرد، ژاپن نيز صرفاً به تقليد تمدن كره و چين نپرداخت. مي‌توان اقوام خاور دور را،…

فلزکاری و مجسمه‌سازی در ژاپن

شمشير- آيينه – مجسمه‌هاي سه‌گانه در هوري يوجي- مجسمه‌هاي كلان- دين و پيكرتراشي شمشير ساموراي از مسكن او محكمتر بود، زيرا فلزكاران ژاپني براي آنكه تيغهايي برتر از شمشيرهاي دمشق و طليطله بسازند، سخت تلاش مي‌ورزيدند. شمشير ژاپني، كه با يك…

معماری ژاپنی

معابد – قصور- مقبرة اي‌يه‌ياسو- منازل در سال 594، ملكه سوي‌كو، چون آيين بودايي را ديني برحق يا براي مصالح خود سودمند يافت، امر به ساختن معابد بودايي در سراسر مملكت كرد. نايب‌السلطنه شوتوكو تايشي، كه مأمور اين مهم شد، روحانيان و معماران…

هنرهای فرعی در فرهنگ ژاپن

تقليد خلاق- موسيقي و رقص- اينرو و نتسوكه- هيداري جينگارو- لاك كاري قوالب هنري و همچنين تقريباً همة صور خارجي زندگي ژاپني از چين گرفته شده است. اما روح يا نيروي دروني هنرها و ساير تجليات حيات ژاپني از آن ژاپنيان است. موجي كه در قرن هفتم…

نقش نمایش در فرهنگ ژاپن

نمايش بزمي- مشخصات آن- تئاتر مردم – شكسپير ژاپن- داوري فهم نمايش ژاپن دشوارتر از فهم هنرهاي ديگر آن سامان است. ما، با جريان تئاتر انگليسي- از هنري چهارم تا ماري استوارت- خو گرفته‌ايم، چگونه مي‌توانيم نمايش بزمي ژاپني را كه «نو» خوانده…

مقاله‌نگاری در ادبیات ژاپن

بانو سي‌شوناگون- كامو نوچومي آراي هاكوزكي هم مورخ بود و هم مقاله‌نگار، و تأثير او در مقاله‌نگاري، كه شايد دلاويز‌ترين شاخة ادب ژاپني باشد، عظيم است. قهرمان اين حوزه هم، مانند قهرمان حوزة داستان‌نويسي، يك زن است: بانو سي‌شوناگون، صاحب…

تاریخ در ادبیات ژاپن

مورخان- آراي هاكوسه‌كي با آنكه بدشواري مي‌توان ميان تاريخنگاري و داستان‌نويسي ژاپني فرق گذاشت، كتابهاي تاريخي آن كشور به اندازة داستانهايش دلپذير نيستند. كهنترين تاريخنامة موجود ژاپني كوجيكي يا «كارنامة حوادث كهن» است. اين كتاب، كه در…

داستان در ادبیات ژاپن

بانوموراساكي- داستان گنجي- مزاياي آن- داستانهاي اخير ژاپن- يك فكاهي‌نويس اگر شعر ژاپني، با موازين غربي، كوتاه مي‌نمايد، رمان ژاپني اين كوتاهي را جبران مي‌كند، زيرا شاهكارهاي داستاني سر به بيست و سي جلد مي‌زنند. مهمترين اين رمانها گنجي…

شعر در ژاپن باستان

مانيوشو- كوكينشو- مشخصات شعر ژاپني- چند نمونه- شعربازي- شرط‌بندي و قمار كهنترين بخش ادب ژاپني كه به ما رسيده است، شعر است، و شعر قديم در نظر محققان ژاپني بهترين شعر آن سرزمين است. يكي از كهنه‌ترين و نامورترين كتابهاي ژاپني مجموعه‌اي…

‌زبان و آموزش و پرورش در ژاپن باستان

زبان- خطنويسي- آموزش و پرورش ژاپنيان خطنويسي و آموزش و پرورش خود را از چينيان، كه به نظر آنان وحشي بودند، فرا گرفتند. زبان ژاپني، هر چند كه محتملا مغولي و به زبان كره‌اي نزديك است، به قوم ژاپني اختصاص دارد و از مشتقات زبانهاي معلوم…

اندیشمندان ژاپن

آمدن فلسفة كنفوسيوس به ژاپن- انتقاد از دين- دين دانشوران- كايبارا اك‌كن- سخني در آموزش و پرورش- نظري دربارة لذت- نحله‌هاي مخالف- اسپينوزاي ژاپن- ايتوجينساي- ايتوتوگاي- اوگيوسوراي- جنگ دانشوران- مابوچي- موتو اوري فلسفه، همچون دين، از…

پارسایان ژاپن

دين در ژاپن- تحول آيين بودايي- روحانيان- شكاكان همان شوري كه به شكل ميهندوستي و عشق فرد يا به صورت دوستي پدر و مادر و فرزند و جفت و وطن‌ تجلي مي‌كند، ژاپنيان را برمي‌انگيزد كه در اين جهان قدرتي جهانگستر بجويند و بدان بياويزند و، از اين…

مردم ژاپن

قامت- آرايه‌ها- لباس- خوراك- آداب مردمداري- نوشابة ساكي- مراسم چاي‌نوشي- گلپرستي- طبيعت دوستي- باغها- خانه‌ها ژاپنيان، كه اكنون در جهان سياست بيش از اقوام ديگر اهميت دارند، داراي قامتي كوتاه هستند. قد متوسط مردان 60،1 متر و قد متوسط…

رنجبران ژاپن باستان

طبقات منفصل- آزمايشي در ملي كردن اراضي- تثبيت دستمزد به وسيلة حكومت- قحطي- صنايع دستي- پيشه‌وران و اصناف مردم ژاپن، كه در عصر امپراطوري به هشت‌سي (طبقة منفصل يا كاست) تقسيم شده بودند، در عهد ملوك‌الطوايفي به صورت چهار طبقه يا بلكه صنف…