مرور برچسب

تصاویر شوش

تصاویری از شوش هخامنشی

شوش هخامنشیقلعه پرتقالی هانمایی دیگر از قلعه پرتقالی هامقبره دانیال نبی در شوشمقبره دانیال نبی در شوشکاخ آپادانای شوشکاخ آپادانای شوشتندیس داریوش بزرگ از سنگ گرانیت مصری ساخت مصر- محل کشف دروازه شرقی کاخ آپادانای شوش-اواخر