تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تعداد زیاد جسدها به جنایت جنگی ختم شد

تعداد زیاد جسدها به جنایت جنگی ختم شد

سربازان آمریکایی رد گردان حفاظتی را پیدا کردند و افراد آن را با استفاده از مسلسل قتل عام نمودند. آمریکایی ها تعدادی اسلحه در اختیار زندانی ها قرار داده و به آن ها اجازه دادند که سربازان گردان حفاظتی را اعدام نمایند.…