مرور برچسب

جنگ طلخاب

جنگ طلخاب

جنگ کردن با سلجوقیان در بیابان سرخس و هزیمت افتادن ایشان امیر بدین احوال واقف شد کارها از لونی دیگر پیش گرفت، {ص۷۵۷} و چنان دانسته بود که چون علم وی پدید آید آن غلامان بجمله برگردند و این عشوه داده بودند و ما بخریده بودیم. و روز چهارشنبه