مرور رده

غزنویان

شکست سهمگین مسعود در دندانقان

امیر رضی الله عنه چون فرود سرای رفت و خالی به خرگاه بنشست گله کرد فرا خادمان از وزیر و از اعیان لشکر و گفت «هیچ خواست ایشان نیست که این کار برگزارده آید تا من ازین درد و غم ایمن باشم. و امروز چنین رفت. و من به همه حال فردا بخواهم رفت سوی

جنگ طلخاب

جنگ کردن با سلجوقیان در بیابان سرخس و هزیمت افتادن ایشان امیر بدین احوال واقف شد کارها از لونی دیگر پیش گرفت، {ص۷۵۷} و چنان دانسته بود که چون علم وی پدید آید آن غلامان بجمله برگردند و این عشوه داده بودند و ما بخریده بودیم. و روز چهارشنبه

قاضی بست

روز دوشنبه ٬ هفتم صفر امیر مسعود صبح زود سوار بر اسب شد و به همراه پرندگان شکاری و یوزپلنگان و خدمتکاران و همدم های خود و نوازندگان به کنار ساحل رود هیرمند رفت و خوردنی و نوشیدنی بسیار با خود بردند و شکار فراوانی کردند چنان که تا نزدیکی

ویدئویی جالب از وسعت قلمرو پادشاهی ایران در طول تاریخ

    ویدئویی جالب منتشر شده که در طول دوره های مختلف تاریخی وسعت قلمرو پادشاهی ایران را به تصویر می کشد. فیلسوف بزرگ آلمانی، هگل، ایرانیان را اولین ملت تاریخ و پادشاهی ایران را نخست امپراتوری تاریخ می‌ داند. وسعت قلمرو پادشاهی ایران از

علویان طبرستان

با توجه به اذیت و آزار و کشتار علویان، سادات حسنی و حسینی به این منطقه سرازیر شدند که از نظر شرایط طبیعی منطقه امنی به حساب می آمد. بعد از شهادت امام رضا (ع) و بعضی از منسوبانش به دیلمان و طبرستان پناهنده شدند و بعضی از ایشان در همان جا به…

صفاریان

گردیزی می‌نویسد: 《 و یعقوب بن اللیث بن مُعدّل مردی مجهول بود، و اصل او از روستای سیستان بود، از ده قرنین. و چون به شهر آمد رویگری اختیار کرد و همی آموخت، و ماهی به ۱۵ درهم مزدور بود.》در کتاب روضة الصفا نیز آمده است که لیث پدر یعقوب رویگری…

اوضاع اجتماعی ایران قبل از اسلام

این عامل موجب ایجاد نوعی پیوند عقلی و فکری میان اعراب و دیگران شد، که پس از اندک مدتی نتیجه خود را بخشید. در دنبال فتوح اسلامی و حتی گاه مقارن آن مهاجرت طوایف عرب به بلاد ایران شروع شد.

بررسی متون تاریخی فارسی از دوره دوم غزنویان و دوره سلجوقیان تا حمله مغول

کتب تاریخی که در این دوره به نگارش درآمده بیش از پیش و مفصّل تر از گذشته است و به لحاظ اینکه تاریخ نگاران به منابع زیاد و از جمله منابع عربی زبان دسترسی داشتند، تواریخ مستند نوشته شده است. در این دوره، علاوه بر تاریخ عمومی، تواریخی که…

انقلاب سیاسی – شورشها

در سیر حاکمیت اعراب در ایران در قرن اول هجری، باید دو مرحله را از یکدیگر متمایز ساخت. دوره حاکمیت خلفای راشدین و دوره حکومت بنی امیه. در دوره خلفای راشدین، فشار جزیه و خراج کمرشکن نبود و تقریباً کمتر یا برابر همان مقداری بود که عمال دولت…

اوضاع اقتصادی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

هم اینکه در زمان عمر، ممالک ایران و روم گشوده شد و کشور اسلامی توسعه ‌یافت، درآمد زیاد شد. برای تنظیم امور مالی، دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد.پس از ظهور اسلام، فتح سواد و ایران موجب شد که اولاً، اراضی زیادی که روزگاری یکی از…

نحوه استقرار اعراب مسلمان در ایران

در فاصله چهار سال، تقریباً کشور ایران ده شاهنشاه دید. در آستانه حمله اعراب مسلمان به ایران نظام سیاسی - اجتماعی ساسانی هر آن در معرض سقوط و متلاشی شدن بود. آغاز حملات اعراب مسلمان به مرزهای ایران در دوره خلافت ابوبکر (۱۳ - ۱۱ هـ-ق) بود که…

نظام اداری و سیاسی ایران در دو قرن اول هجری

پس از انقراض دولت ساسانیان در ایران، اعراب خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه دار رو به رو دیدند و از آن استفاده فراوانی بردند. تشکیلات اداری منسجم و منظم این که از عصر ساسانی در ایران باقی مانده بود می توانست به سرعت در اداره و نظم سرزمین…

اوضاع فرهنگی و مذهبی عصر غزنوی

 اوضاع فرهنگی رشد و بالندگی زبان و ادب فارسی که در عصر سامانی آغاز شده بود در عهد غزنویان نیز ادامه یافت. زیرا سلاطین نخست غزنوی عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی سرزمین‌هایی بودند که به تصرف آنها در آمده بود. محمود و مسعود هر…

سلسله مراتب دولت غزنوی چگونه بود؟

تشکیلات اداری دولت غزنوی به طور کامل بر گرفته از سازمان اداری سامانیان بود. امور اداری این دولت نیز همچون دولت سامانی توسط صاحب‌منصبان دو نهاد دربار و دیوان اجرا می‌شد.  دربار (درگاه) و تشکیلات آن درگاه عبارت از کاخ سلطنتی بود که شخص…