تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

در جنگ جهانی دوم قاتل سریالی که یهودیان فرانسوی را طعمه خود کرده بود

قاتل سریالی که یهودیان فرانسوی را طعمه خود کرده بود

اسمش مارسل پتیو بود و هیچ کس نمی داند که قربانیان او چند نفر بوده اند. تنها می دانیم که او در سال 1897 به دنیا آمده و در طول جنگ جهانی اول به شدت از لحاظ شخصیتی خرد شده بود. با این وجود پس از پایان جنگ جهانی اول و علی رغم اینکه پزشکان…