مرور برچسب

دین آل بویه

سلسه آل بویه و ایجاد و گسترش تشیع در ایران

این دودمان را سه برادر به نام های علی، احمد و حسن بنا نهادند، این دودمان در زمان عضدالدوله به اوج توان سیاسی خود دست پیدا کرد. دودمان آل بویه توسط علی، حسن و احمد، پسران ابوشجاع بویه بنا نهاده شد. ابوشجاع از قبیله شیر ذیل آوند محسوب می