برچسب: رود نیل

در دلتای نیل / مصر باستان

اسکندریه- نیل- اهرام- ابوالهول اسکندریه بندری بسیار عالی است. آن طرف سدی که از آبها تشکیل می‌شود، امواج خروشان بر یکدیگر سوارند، ولی این طرف، دریا همچون آینه‌ای سیمین به...