تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

سواره نظام آهنین در تاریخ کره

زره های کره ای

زره کره ای زره ای بود که به صورت سنتی در دوران باستان توسط کره ای ها مورد استفاده قرار می گرفت، چه برای آنهایی که در داخل کره به نبرد می پرداختند و چه کره ای هایی که در خارج از مرزها پیکار می کردند. نمونه هایی از زره های شبه جزیره کره وجود…