مرور برچسب

سیامک پسر کیومرث در شاهنامه

رفتن سیامک به جنگ دیو و کشته شدن او

چون دو سپاه رو در روی هم قرار گرفتند سیامک جنگجو برهنه تن جلو آمد و با پور اهریمن در آویخت . در این اثنا دیو سیاه آنچنان بر تن هماورد خویش چنگ انداخت که او به دو نیم شد و بر زمین افتاد .

کیومرث نخستین پادشاه ایران

از این که چه کسی نخستین بار بر تخت پادشاهی بنشست پاسخی در دست نیست . اما چنین روایت است که کیومرث نخستین کسی بود که بر کوه جایی ساخت آیین پادشاهی بر جای نهاد و سر بخت و تختش از کوه بر آمد .