مرور برچسب

شاهنامه خوانی در عصر صفوی

شاهنامه خوانی در بین قزلباشان و در جنگ چالدران

شاهنامه و خواندن آن در بین قزلباشان روند شکل گیری نقالی و گونه ای از ادبیات نمایشی در عصر صفویه با شاهنامه خوانی قزلباشان شروع شد. قزلباش فردی بود که در جنگ ها شرکت میکرد و برای حفظ و تقویت روحیه جنگی به شاهنامه خوانی یا رواج آن میپرداخت.…