مرور برچسب

عکس مسجد قدیمی

8 مسجد قدیمی در ایالات متحده آمریکا

مشخص نیست که مسلمانان اولیه دقیقا چه زمانی به آمریکا آمدند. هرچند، تاریخدانان زیادی باور دارند که مسلمانان اولیه در اوایل قرن چهاردهم از منطقه سنگامبیا از آفریقا به آمریکا مهاجرت کردند. این ادعا هم وجود دارد که کریستوفر کلمب از کتابی به