مرور برچسب

نام دین هخامنشیان

آیا هخامنشیان زردشتی بودند؟!

در مورد دین‌ هخامنشیان با توجه به مندرجات سنگ نوشته‌های برجا مانده و نیز پاره‌ای از گزارش‌های تاریخ‌نگاران یونان باستان از جمله هرودوت، تئوپمپوس، استرابو و پلوتارک می‌توان تا حدودی به مبانی اعتقادی، آداب و رسوم ایشان پی برد. آنچه به وضوح از…