مرور برچسب

نبرد مرو

نبرد مرو شاه اسماعیل اول صفوی و مغولتباران (شیبانی)

شاه اسماعیل اول از خاندان صفوی بنیان گذار ایران نوین و سلسله صفویان که بعد از چند قرن ایران را با یک مذهب واحد متحد کرد! و با شیبک خان ازبک (مغول) جنگید و او را شکست داد و انتقام حمله چنگیز و مغولان به ایران را از او گرفت

نبرد مرو به فرماندهی شاه اسماعیل یکم

نبرد مرو در سال ۸۸۹ خورشیدی (۹۱۶ قمری) میان سپاه ازبکان به فرماندهی شیبک خان ازبک (بنیانگذار سلسله شیبانیان یا ازبکان) با سپاه قزلباش ایران به فرماندهی شاه اسماعیل یکم (بنیانگذار پادشاهی صفویان) رخ داد. در این جنگ که در نزدیکی مرو روی داد،…