برچسب: هند باستان

نهضت ملي در هند

نهضت ملی در هند

دانشجویان غربگرا- دنیایی شدن بهشت- کنگره ملی هند در سال ۱۹۲۳، متجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می‌خواندند، تقریباً همین تعداد هم در امریکا، و باز شاید همین تعداد...

شرق، غرب است . تغییرات در هند

شرق، غرب است . تغییرات در هند

هند دگرگون می‌شود- تغییرات اقتصادی- اجتماعی- زوال نظام طبقاتی- طبقات و اصناف- نجسها- ظهور زن این نکته که مردی، که تقریباً تا پنجاه سالگی با زبان انگلیسی ناآشناست، و بعداً...

معماري هندي

معماری هندی

قبل از آشوکا- آشوکایی- بودایی- جینی- شاهکارهای شمال- ویران شدن آنها- سبک جنوبی- معابد تکسنگی (یکپارچه)- معابد ساختمانی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جا نمانده است. خرابه‌های...

علم هندي

علم هندی

خاستگاه دینی آن – ستاره شناسان – اندیشه ریاضی – ارقام «عربی» – سلسله اعشاری – جبر – هندسه – فیزیک – شیمی – زیست‌شناسی – طب ودایی – پزشکان...