مرور برچسب

پادشاهان ساسانی

آذرگُشنسپ بد

آذرگُشنسپ بد یا به اختصار آذرگُندبد (یونانی:Adergoudounbades) یکی از نجیب زادگان برجسته ایرانی دوران ساسانیان، ژنرال و کنارنگ دوران قباد یکم وخسرو یکم، انوشیروان پادشاهان ساسانی بود که نامش از طریق تاریخنگار بیزانسی، پروکوپیوس به ما رسیده…

اسامی پادشاهان محلی در دوره ساسانی

در اواخر دوره ساسانی براثر ضعف شاهنشاهی ایران و امرا محلی قدرتی بدست آورده و حکومت های مستقلی که به حکومت مرکزی نیز مختصر اطاعتی داشتند پدید آوردند. نام و نسب بعضی از ایشان در کتب قدیم مانده است از زمان فیروز اول ساسانی ممالکی که در…

جدول زمان بندی شدۀ پادشاهان ساسانی به استناد پژوهشهای مورخان معاصر اروپایی

جدول زمان بندی شدۀ پادشاهان ساسانی به استناد پژوهشهای مورخان معاصر اروپایی تسخیر سلوکیه و تیسفون توسط اردشیر بابکان و تأسیس سلسله ساسانی     سال 226 میلادی1 ) اردشیر یکم (بابکان) تلاش برای براندازی سلسله اشکانیزمان پادشاهی…