مرور برچسب

پادشاه ته اینسون

ته گوانگ هیون

ته گوانگ هیون (؟-؟) آخرین ولیعهد بالهه ، عضوی از خاندان سلطنتی بالهه و رهبر پناهندگان بالهه بود که در پادشاهی کره ای گوریو پناه جستند. زندگی نامه: احتمالا ته گوانگ هیون اولین پسر پادشاه ته اینسون و آخرین ولیعهد بالهه بود.بعد از چند…