مرور برچسب

پژوهشگران تاریخ مصر

رویدادهای دوران سلطنت ستوس یکم در مصر

تحلیل گران تاریخ مصر کاربرد عنوان «تکرارکنندۀ زایش» توسط ستوس یکم را ناشی از اندیشه ها و اهداف ویژۀ این زمام دار دانسته اند. احتمالاً فرعون برآن بوده است تا عصر جدیدی را که خود او مبتکر آن باشد در تاریخ مصر به وجود آورد، لذا احیای قدرت…