مرور برچسب

کتاب راحة الصدور و آيــة السرور

پادشاهی که هنگام مرگ‌ شاهنامه میخواند

طغرل سوم اخرین سلطان سلجوقی ایران در جنگ با خورزمشاهیان در حالی از اسب بر زمین افتاد و کشته شد که شاهنامه میخواند. از جمله اشعار شاهنامه که در نبرد ها میخواند:چو زان لشکر گشن برخاست گرد رخ نامداران ما گشت زردمن آن گرز یک زخم…