مرور برچسب

کتیبه پایه ستونهای شوش

کتیبه پایه ستونهای شوش ( ۱ )

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید این ستونها را در کاخ من بنا کردم