دو نبرد دریایی از جنگ ایمجین

دو نبرد دریایی از جنگ ایمجین نبرد جوکجین پو در ۸ می ۱۵۹۲ در گرفت. بعد از نبرد هاپ پو؛ اخبار آتی در مورد حضور ۱۳ کشتی ژاپنی دیگر مانع...