مرور برچسب

کوبایاکاوا تاکاکاگه

کو کیونگ میونگ

کو کیونگ میونگ (1592-1533) محقق و فردی از طبقه اجتماعی یانگبان در سلسله چوسون بود که به یکی از رهبران ارتش چریکی در جنگ ایمجین تبدیل شد. او در سال 1592 در خلال حمله به گومسان کشته شد. مقدمه: کو اصلیتی از طبقه اجتماعی یانگبان از شهر چانگ…

جو هون

جو هون (1544 – 1592) یک مقام دولتی سلسله چوسون و فرمانده جنگ های نامنظم در کره در زمان وقوع جنگ ایمجین بود. او هشدار داده بود که ژاپنی ها در حال تهدید کشور هستند ولی به گفته های وی توجهی نشد. زمانی که ژاپنی ها یورش بردند، او گروهی از…