نبرد قادسیه – نبرد سپاه ساسانیان و اعراب

قادسیه، در ۱۴ هجری قمری (۶۳۵ میلادی) بین سپاه ایران و اعراب مسلمان در حمله اعراب به ایران در سرزمین قادسیه (کربلای کنونی) اتفاق افتاد.

http://tarikhema.org/images/2011/06/Mohammad_adil_rais-Khalid%2527s_conquest_of_Iraq3.png

نقشهٔ جنگ‌های خالد بن ولید در سواد (عراق)

پس از اینکه ابوبکر خلیفهٔ مسلمین فتنه‌های داخلی عربستان را فرونشاند و به حروب الردهجنگ های ارتداد پایان داد. در محرم سال دوازدهم هجری قمری خالد پسر ولید را مأمور عراق ساخت. در آن أوقات المثنی بن حارثه الشیبانی بأجازه خلیفه در آنحدود می‌گذرانید و با «حرمله» و «سلمی» و «عیاض بن غنم» به خالد پیوستند. چون این اخبار به «هرمز» فرمانده ایرانی آن اطراف رسید وقایع را بدربار اطلاع داده در مقابل دشمن شتافت در حفیر که یکی از ثغور مهم ایران نزدیک خلیج فارس بود جنگی واقع شد که معروف به ذات السلاسل است. «هرمز» در مبارزه باخالد بسر ولید کشته شد وبر لشکر او شکست وارد آمد. پس از آن در الیس (ساحل رود فرات) جنگ دیگری رخ داد چون فتح نصیب خالد شد عدهٔ زیازی از سربازان ایرانی به اسارت افتادند. سپس خالد متوجه حیره گشت. مرزبان آنحدود بدون اینکه اقدام بجنگ کند در مقابل لشکر  فرار اختیار کرد. وپیروزی از نصیب لشکر خالد بود. در واقعهٔ انبار خالد بلشکر خود دستور داد چشم دشمنان را هدف تیر قرار دهند وهزار چشم را یکمرتبه نابینا ساختند، وازهمین سبب این جنگ را ذات العیون نامند ودر نتیجه شیرزاد مجبور بصلح شد. پس از فتح انبار خالد به طرف عین التمر شتافت وهنگامی که «عقه بن أبی عقه» مشغول صف آرائی بود شخصاً ویرا بغل کرده أسیر ساخت. لشکر عقه بدون جنگ رو بفرار نهاد وبه حصار آنحدود پناهنده گشت. خالد بدون جنگ همه سربازان را اسیر نمود. سال بعد (۱۳ هجری قمری) ابوبکر خالد را با نصف لشکرش مأمور شام ساخت و نصف دیگر لشکر در عراق تحت فرماندهی المثنی بن حارثه الشیبانی باقی ماند.

GHadesiye

دراین سال هرمز جازویه از المثنی شکست خورد ، وابوبکر هم در همین سال فوت کرد وعمر برجایش نشست. عمر مجدداً المثنی را که که موقع بیماری ابوبکر بمدینه آمده بود با ابوعبیده ثقفى وعدهٔ دیگر به عراق باز فرستاد. المثنی به حیره آمد و پس او یک ماه «ابوعبیده» به أو پیوست. رستم فرخزاد دهقانان فرات را بر عرب بشورانید و در واقعهٔ معروف به جسر یا «مروحه» (در ساحل فرات) لشکر عرب شکست فاحش خورد «ابوعبیده» زیر پای فیل لگدمال شد و «مثنی» مجروح گردید وبا زحمت زیاد لشکر عرب توانست با دادن چهار هزار نفر تلفات به آن طرف جسر عبور نماید. بهمن جاذویه عزم تعقیب آنان را داشت ولی اوضاع در ایران طوری بود که بهمن مجبور گردید از آن خیال منصرف شود. در واقعهٔ بویب فتح نصیب عرب گردید و «مهران» سردار ایرانی کشته شد.

داستان جنگ

در چهار دهمین سال هجری قمری برابر با ۶۳۵ میلادی یزدگرد سوم شهریار ایران لشکری بالغ بر هفتاد هزار نفر جمع‌آوری کرده و سرداری این لشکر را به رستم فرخزاد واگذاشت ودر مقابل سپاه عرب فرستاد. در همان احوال «المثنی» سردار عرب بواسطهٔ زخمی که در جنگ «جسر» برداشته بود در گذشت، واز سوی خلیفه عمر بن خطاب سعد پسر ابی وقاص به جانب عراق مأموریت یافت وبا زحمت زیاد سی هزار لشکر در «سواد» گرد آورد. سعد در قادسیه خیمه افراشت. «رستم» نهر (العتیق) را باخاک و خاشاک وچوب ونی پر کرده از آن عبور نموده و در مقابل لشکر عرب صف آرائی نمود. این سردار از فرات عبور کرده داخل سواد شده دنبال لشکریان عرب افتاد. که مانند  ایسوس در شمار جنگهای قطعی دنیا بشمار می‌آید این هنگام رخ داد. این جنگ در چهار روز متوالی دوام داشت. در آن روز به علت بیماری تب سعد قادر بر جنگ نبود و خالد بن عرفطه را مأمور این کار ساخت.

 • در روز اول اسب‌های عرب از فیلان که آنها را جلو نگاهداشته بودند فرار کردند. چنین به نظر می‌آمد که فتح با لشکر ایران است ، جناحین لشکر عرب در مضیقه افتاده وبا اشاره سعد که ناظر اوضاع بود گروهی از تیر اندازان عرب فیل سواران را هدف ساخته آنها را بزمین افکندند وبدین وسیله عرب توانست حمله رستم را رد کند واز شکست حتمی نجات یابد، روی همرفته خسارت لشکر عرب بیش از ایرنیان بود.
 • در روز دوم لشکر امدادی عرب که از شام رسیده بود وارد میدان شد . و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی که از آن جمله «بهمن ذوالحاجب» و «بندوان» بودند کشته شدند. ولی نتیجهٔ قطعی بدست نیامد. چند نفر از فراریان لشکر ایران بعربها آموختند که هرگاه خواسته باشند دفع فیلان را نمایند بهترین تدبیر آنست که خرطوم یا چشم آنهارا هدف گیرند.
 • در روز سوم بار دیگر فیل‌ها در خط جنگ ظاهر شدند، عربها بهمان طریق فیلانرا زخمی کرده آنها را از میدان کار زار بدر بردند. قعقاع بن عمرو رییس نیروی امدادی که از شام آمده بود چشم فیل بزرگ سفیدی را با نیزه کور کرد، دیگری با فیل دیگر نظیر این را معمول داشت. بالاخره فیلها برگشته در لشکر ایران باعث اختلال شدند. دو لشکر بیگدیگر نزدیک شده تا زوال آفتاب با شمشیر و نیزه جنگیدند وفتح نصیب هیچیک از طرفین نشد. پس از جنگ رستم برای آسایش افراد لشکر خویش از (نهر العتیق) بدانطرف عبور کرد. این نکته قابل توجه‌است که لشکر رستم اغلب از افراد تازه کار و جنگ نیازموده تشکیل شده بود ودر آن چند روز سخت خسته گردیدند. اعراب به سبب رسیدن قوای عمده‌ای از شام قویدل شده و شب هنگام روحیهٔ مسلمانان بهتر از روحیهٔ لشکر ایران بود. چون عربها خیال ایرانیان را دریافتند که شب مایل باستراحتند، دسته أی از سربازان عرب همراه دو تن از سرداران لشکر مسلمان هر کدام جداگانه در تاریکی شب به لشکر ایران شبیخون زده عده أی را بکشند، و جنگ در تمام شب جریان داشت. این شب را «لیله الهریر» می‌نامند ، چه صداهایی شبیه به صدای شغال وسگ از مجروحین طرفین فضا را پر کرده بود. همچنین در برخی روایات «لیله القادسیه» نیز نامیده شده‌است.
 • در روز چهارم یعنی روز آخر جنگ اعراب قلب لشکر ایران را متزلزل ساختند،وکار لشکر ایران را یکسره وتقدیر بر جنگ قادسیه خاتمه دارد. هنگام کار زار طوفانی سهمگین برخاست، گرد وغبار ، و شن زیاد به سر و روی سپاه ایران می‌ریخت ولی اعراب که پشت به طوفان بودند چندان صدمه‌ای ندیدند . طولی نکشید که «هرمزان» حکمران شوش و «فیروز» عقب نشستند.

رستم فرخزاد در کنار درفش کاویان ایستاده بود و سپاه ایران را رهبری می‌کرد. در همان احوال تندباد عجیبی برخاست وچادری که تخت رستم زیر آن قرار گرفته بود برکند. رستم بزیر بار قاطری پناهنده گشت. هلال بن علقمه باضربت شمشیر بدون اینکه بداند زیر آن بار کیست طناب آن را برید لنگه أی از بار قطع شده رستم را صدمه رساند. رستم خودرا در (نهرالعتیق) انداخت و بنای شنا گذاشت.هلال بن علقمه پشت سر او در آب جست پای وی بگرفت وبساحل آورد وبکشت. سپس بر روی سریر رستم رفته بصوت بلند فریاد کرد «قتلت رستم و رب الکعبه» یعنی کشتم رستم را قسم بخدای کعبه. این ندا تولید وحشتی در لشکر ایران کرد، و سربازان را به هراس انداخته دل‌های خود را باختند و هزاران نفر خود را در آب انداخته غرق شدند، وبسیاری از آنان هدف تیر دشمن گشتند. فتحی که در این جنگ نصیب اعراب شد آسیب سختی به روحیهٔ ایرانیان وارد ساخت.

غنائم جنگی

از جمله غنائمی که بدست اعراب افتاد درفش معروف کاویانی است که طبری قیمت آنرا هزار هزار ودویست هزار درهم نوشته‌است. پس از جنگ قادسیه ساحل یسار فرات بکلی بدست عرب افتاد. دربار ایران قصد تغییر پایتخت را نمود ولی اقامت در استخر یا شهر دور دست دیگری را صلاح ندانستند، وبیم آن می‌رفت که تغییر پایتخت دلالت برضعف دولت  نماید وبرجسارت عرب بیفزاید. عجب اینجاست که در مدت یکسال ونیم پس از جنگ قادسیه که عرب در جای دیگر اشتغال داشت یزد گرد اقدامات جدی برعلیه آنان نکرد. حقیقت مسئله این است که یزد گرد بی تجربه بود. بروایتی پانزده سال و بروایت دیگر بیش از بیست ویک سال نداشته. ایران در آنموقع پادشاهی می‌خواست تجربه کرده و جنگ آزموده ویزد گرد از این دوصفت محروم بود.

سقوط مدائن

در شانزدهمین سال هجری قمری «سعد» باشصت هزار نفر به ساباط که یک روز راه تا مدائن است آمد. یزد گرد با کمال عجله پایتخت را ترک گفته به جانب «حلوان» (سر پل ذهاب) بشتافت و آنجا را مقر خود ساخت. سعد داخل در «مدائن» شد وخزاین را تصرف کرد، وزیبایی آنشهر، شکوه عمارات، تجمل و زینت پایتخت  عربهای بادیه نشین را بحیرت انداخت. تخت طلای خسرو و دوازه ستون مرمر ، تالار عظیم ومخصوصاً سقف آن که بروج آسمان را با ستاره‌های زرین مجسم ساخته بودند باعث تعجب عرب شد. تالارهای پر از سیم وزر، احجار کریمه، لباسهای گرانبها، قالیهای زیبا، کثرت عنبر، ادویه ومعطرات دیدهٔ آنها را خیره ساخت. در یکی از تالارهای بساط کسری (بهارستان) را یافتند که ۱۴۰ متر طول و۲۸ متر عرض داشت وبا جواهر گرانبها انواع گلها را در روی آن مجسم ساخته بودند. برگ گلها از زمرد وغنچه‌ها از مروارید ویاقوت وجواهر دیگر ساخته شده بود. در خزینه اسبی یافتند از طلا دارای زین ولجام نقره ومزین بأنواع جواهر، همچنین شتری دیده از نقره باکرهٔ آن طلا. نزدیک نهر نهروان صندوقی بدست عرب افتاد پر از لباسهای جواهر نشان و پارچه‌های زربفت باتاج وخاتمهای انوشیروان . همچنین سلاح خاص خسرو أول که عبارت از خود ، زره واسلحه‌های زرین مروارید نشان بود بدست تازیان افتاد. آثار صنعتی وخمس اموال را برای عمر در مدینه فرستادند وبقیه بین افراد لشکر عرب تقسیم شد.

منبع ویکی پدیای فارسی

منبع – دایره المعارف

دسته بندی مطلب: دین و آیین اسلام + ساسانیان
تصویر پروفایل انی کاظمی

انی کاظمی

مؤسس تاریخ ما | علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه می‌باشم | همواره این امید را داشته‌ام که بتوانم یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت فرهنگی کشورم، همچنین بهبود حافظه تاریخی مردم کشورم بردارم | از طریق کلیه شبکه های اجتماعی با نام‌کاربری enikazemi می‌توانید با من در ارتباط باشید.

841 دیدگاه در “نبرد قادسیه – نبرد سپاه ساسانیان و اعراب

 • تیر ۵, ۱۳۹۰ در۱۱:۴۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  شاید اگر رستم فرخزاد در این جنگ کشته نمی شد .در جنگهای بعدی می توانست کمک زیادی به ارتش ایران بکند!
  هر چند که در این جنگ و جنگهای دیگر بخت با تازی ها یار بود.که مهمترین انها کشته شدن مردان نامی ایران قبل از شروع جنگ و شورش های داخلی و برخاستن طوفان شن در میدان نبرد ها بر خلاف جهت سپاه ایران و…..
  ولی با همه ی این اوصاف اگر پارسیان می خواستند که ایران شکست نخورد حتی اگر همه ی ارتش جهان به هم می پیوست و به جنگ ایران می امد در برابر ایران شکست می خورد چه رسد به عرب های سوسمار خور! ولی افسوس که نخواستند!!!

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۹ ب.ظ:

  واقعا متاسفم برای این طرز فکر ناسیوتالیسم افراطی شما.
  شما شاید از اعراب بدت بیاد اما حداقل باید حساب اسلام رو جدا می کردی.
  در ضمن اینکه بگین ارتش ایران اگه خودش می خواست و…از این حرفهای احساسی نزنید.
  در اون برهه از زمان همون اعراب سوسمار خور(به قول شما!)از ایرانی های خودمون بهتر بودن.
  لطفا بیشتر تحقیق کنید.و البته احساسی نظر ندهید.

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۵ ق.ظ:

  باید خدمت شما عرض کنم که این طرز فکر و نظر احساسی و افراطی نیست و عین حقیقت است!سخنان من مربوط به جنگ ایران و اعراب است نه دین اسلام!!!
  ایرانی های ان زمان هر چه قدر بد بودند باز هم خیلی بهتر از تازی ها بودند!
  شما خودتون قضاوت کنید سپاهی که به هر جایی حمله می کرد در ان شهر حتی به کودکان هم رحم نمی کرد مردم را به بردگی میگرفتند و به مدینه میفرستادند و برای نمونه زن یا دختری پیدا نمی شد که بعد از تجاوز به او را نکشته باشند ایا این ها از ایرانی ها بهتر بودند؟؟!!

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۰ ۸:۴۰ ب.ظ:

  باز هم سلام دوست عزیز
  من نمی دونم که شما با چه معیاری میگین که حرفهای شما عین حقیقته؟
  اما من به عنوان یه دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ چیزی جز یک مشت حرف احساسی در حرفهای شما نمی بینم.
  در کدام منبع تاریخی از ظلم و تعدی مسلمانان به مناطق تصرف شده حرفی زده شده؟
  آیا اونهایی که دین برادری و برابری را تبلیغ می کردند می توانستند دست به چنین کارهایی بزنند؟
  آیا اونهایی که زنا را حرام می شمردند،خودشون به زنان تجاوز می کردند؟
  خوشحال میشم اگه برام پاسخ بذارید.

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۱ ب.ظ:

  سلام دوست گرامی! من برای شما به عنوان یه دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ خیلی متاسفم که این چیز ها رو نمی دونید!
  بله انها دین برادری و برابری را تبلیغ می کردند و به خاطر همین مردم ایران با در برابر به مقاومتی نشان ندادند واگرنه …. ولی بعد از تصرف ایران دیدند که همه ی انها فقط و فقط شعار بوده و….
  من به شما به عنوان یه دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ توصیه میکنم مطالعتون رو در این رابطه بیشتر کنید و سپس اینگونه نظر بدید!!

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۰ ۹:۰۱ ب.ظ:

  باز هم سلام
  پسرم،قربونت من سالهاست که این کارمه.حالا شما میاید من رو به مطالعه بیشتر توصیه می کنید؟شما چه کتابها یا مقالاتی در این باره خوانده اید؟شما درباره ی قوانین دست و پاگیر زرتشتیان زمان ساسانی چه میدانید؟در مورد قوانین ازدواج آنها چه می دانید؟درباره موبدان زرتشتی چه می دانید؟
  هر قوم مهاجمی که به جای تازه ای میاد از نظر قوم مغلوب غارتگر به حساب میاد،اما باید دید که قوم غالب چه چیزهای تازه ای برای گفتن دارد؟
  از نظر ایرانیان اعراب قوم مهاجم بودند و بدعت ها و بدایعی داشتند.اما امثال شما تنها نکات منفی رو می بینید و خیلی احساسی و ساده انگارانه به دنبال زنده کردن احساسات ملی گرایانه هستید.
  اما آن دوره تمام شد.ما در قرن ۲۱ هستیم.دیگه عصر این حکومت ها تمام شده…

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۲:۲۸ ب.ظ:

  و همچنین شما میگید (آن دوره تمام شد)ولی من به شما میگم که همان ان دوره ها هستند که امروز ما رو ساختن! و امروز هر جور که ما هستیم حاصل ان دوره استتتت!!

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۹:۵۸ ب.ظ:

  آخه پسر تو چه میدونی تاریخ چیه که بخواهی به دیگرا ن توصیه کنی اونو بیشتر مطالعه کنن.در زمان خلافت امام علی خبر دادند که در یکی از بلاد اسلامی دشمنان به شهر حمله کرده و خلخال از پای زنی مسلمان در آورده اند حضرت فرمود این واقعه برای همه مردان آن بلاد ننگ است. چنین کسی که انسان کاملی است و فرزندان او معصوم آیا امیران و سپسهسالاران خود را به تجاوز امر میکند کسی که وصیت میکند بر قاتل من فقط یک ضربه شمشیر بزنید.علی هم مسلمان است و هرچه اسلام دارد مرهون علی و فرزندان علی و فاطمه ی علی است. به امید روزی که قائم آل محمد قیام کند و همه طاغوتها را در هم شکند و اسلام ناب محمدی را احیا کند.

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۹ ق.ظ:

  البته این نظر شماست که میگید قوانین زرتشتیان دست و پاگیر بوده!! شما می فرمایید من نکات منفی رو میگم حالا شما نکات مثبت اونو بگید اگه وجود داشت !
  اگه مایلید برای بحث بیشتر این ID منه: arash_x46

  [پاسخ]

  elnaz پاسخ در تاريخ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۵ ق.ظ:

  نمیدونم این به خاطر ایرانی بودنه یا مسلمان بودنمون که توی بهزیستی ها به بچه ها تجاوز میکنند؟

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۴:۴۰ ب.ظ:

  رجوع کنین به وبسایت irantarikh.com و نوشته های بزرگمرد ایرانی استاد امیرحسین خنجی رو بخونید در باب حمله اعراب و فروپاشی تمدن
  ۷۰درصد سپاه عرب کسایی بودن که با زور پیامبر مسلمون نشدن ولی همین که عمر دستور حمله به ایران داد ، مسلمون شدن تا از غنائم کشور ثروت مند ایران بهره ببرن
  دفاع از چنین مردم وحشی صفتی عین گول مالیدن سر وجدان آدمه

  مهرداد پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱:۳۳ ق.ظ:

  به آقاصالح میگم بله حضرت علی این حرف رو زده ولی برای یکی ازاتباع کشورش زده نه برای کسانی مثل ایرانی ها که اگه مقاومت میکردن خونشون که ریخته میشدهیچ مال واموال ونوامیسشون هم مصادره وبه تاراج میرفت عزیزم،کمی انصاف داشته باشید واگر چیزی رو کاملا مطالعه نکردین ننویسید،به خدا این کارتون بدترش میکنه من نمی خواستم چیزی بگم ولی شماآدم رو مجبورمیکنید،آخه ایرانی مسلمان ،چرابرای هرچیزی اسم پیامبروامام هاتو میاری تایه عده که تحمل بحث ندارن بهشون بی احترامی کنن،هردو کارغلطه،بایدبحث ها عاری از اهانت وبی احترامی باشه تا به جایی برسه،من معتقدم مقصرحمله اعراب به ایران فقط عرب هانبودن وحکام ساسانی هم تقصیرداشتن که مردم ازشون دفاع نکردن ولی این مطلب دلیل نمی شه جنایات وکشتارمردان وزنان ایرانی رو ازتاریخ حذف کرد.

  یه دوست پاسخ در تاريخ بهمن ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۷ ب.ظ:

  با سلام خدمت شما،ذکر چند نکته رو ضروری می دونم:
  ۱٫همون اعرابی که میگین بارها و بارها به مرزهای ایران حمله کردن اگه “تاریخ بی غرض”خونده باشین میفهمین که اعراب حیره در حکم مرزنشینان و مرزداران آن منطقه سدی در برابر حملات روم شرقی بودند.
  ۲٫ایرانیان سالها به اعراب کمک کردن و کمکشون رو به اونها یادآوری میکردن؟”منظورتون ازکمک که احیانا سوراخ کردن کتف های اعراب و بر دار کردن اونها از قسمت شانه به وسیله شاپور ذوالاکتاف و یا بر زیر پای پیل انداختن نعمان بن منذر توسط خسرو پرویز که نیست؟؟؟”
  ۳٫شما در خطابه غراتون به “نهایت بد شانسی ایران” اشاره کردید.اینو بدونید که بد شانسی در حوادث تاریخی و “تاریخ علمی”جایی نداره و تنها برای قوم مغلوب یا کسی مثل سردار شکست خورده معنا داره.
  ۴٫و درباره این نامه اینکه شک نکنید که این نامه جعلی است و البته یک جعل ناشیانه که میشه از هر بندش حد اقل یک ایراد گرفت.و اگه دوست دارید به لینک زیر در ویکی پدیا سر بزنید،ضرر نداره.
  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
  ۵٫به فرض اینکه این نامه وجود داشته باشه،به نظر شما نامه یزدگرد بیشتر شبیه جوک یا لطیفه نیست؟و البته شبیه فیلمهایی هست که شعارهای بزرگ رو به صورت قلمبه به خورد مخاطب میده.یعنی اونها دولتشون(تو اون سراشیبی سقوط)اینقدر مدینه فاضله بوده که داره برا مسلمونها پیام اخلاقی صادر میکنه؟
  ۶٫و در آخر اینکه هنگام جنگ حلوا خیرات نمیکنن،و معلومه که هرکسی برای زنده موندن و پیروز شدن میکشه،چه مسلمان و چه زرتشتی.و اینکه جان من با این دید به تاریخ نگاه نکنید که اعراب را مسبب بدبختی ایران میدونید و کمی علمی تر به قضیه نگاه کنید و البته بد نیست که به منابع هم نگاهی بندازید(البته منابع بی طرف نه اونهایی که شب خواب میبینن و صبح به نام واقعیت تاریخی نقل میکنن)و نکته آخر اینکه در قضاوت تاریخی جانب انصاف رو رعایت کنید(این جمله آخر رو به این خاطر گفتم که من دانشجوی تاریخ هستم و یه جورایی مورخ هستم)

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۱ ۶:۱۰ ب.ظ:

  سلام
  باید بگویم من هم یک مسلمان معتقد هستم ولی زمانی که اعراب به ایران حمله کردند یکی از فجایع بزرگشان جنایتی بود که در دژ پیل یا دز فول امروزی انجام دادند به هیچ مردی رحم نکردند و گردن زدند و به تمام دختران کوچک تا زنان جوان و پیر تجاوز کردند و کشتند وهمچنین در حمله به طبرستان بعد از چندین بار شکستی که خوردند اخرین بار بعد از محاصره ی یک شهر که مقاومت زیادی کرده بود برای توبیخ انها ومردم طبرستان تمام مردم شهر را کشتند وشهر را غارت کردند و تمام مردان بلند قامت را گردن زدند.این واقعیتی انکار ناپذیر است و ربطی به مذهب ندارد از خوی وحشی انسانهای عقب افتاده ناشی میشود که باعث نابودی تمدنی عظیم وتاثیر گذار در تاریخ ان زمان شد اگر پادشاهان ایران ستمگر بودند ولی کشوری قدرتمند و عظیمی به نام ایران پایه گذاشتند که ما به داشتن ان تاریخ کهن افتخار میکنیم

  [پاسخ]

  بهمن جازویه پاسخ در تاريخ خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۳:۴۲ ق.ظ:

  لازم است که سری به سوره روم آیه اول و دوم بزنید و تاریخ و شان نزول !!! این آیه گفته شود ( با استناد به تمامی تفاسیر ) که اعراب سالها منتظر جنگ ایران و روم بودند تا درصورت شکست ایران و پس از تضعیف ایران , حمله ور بشوند . در بسیاری از تفاسیر ( از جمله المیزان ) در این باب نوشته اند که حتی تازی ها با هم شرطبندی میکردند ک و دعا میکردند که ایران بازنده شده تا به غنیمتی و لقمه نانی برسند و…

  [پاسخ]

  mostafa222 پاسخ در تاريخ تیر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۲:۵۹ ب.ظ:

  آقایی که ادعای دانشجویی میکنی اگه واقعا به دنبال منبع مکتوب میگردی برو به تاریخ طبری-جلد پنجم-صفحه ۱۸۱۵ به بعد
  این هم از منبع مکتوب

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۶:۳۵ ب.ظ:

  والا من موندم به شما تو این دانشگاه چی یاد میدن؟
  عرب از روز ازلش افتخارش به این بوده که به یه جایی یورش ببره و مرداشونو بکشه تا زنا و دختراشونو حتی بالا سر کشته هاشون مورد تجاوز قرار بده.کاری که محمد هم خبره بوده تو این کارا.ایران تو اون برهه از زمان دچار تزلزل بوده و اختلافات د اخلی زیادی داشته و عرب وحشی و نه مسلمان از این موقعیت سوءاستفاده میکنه.اسلام از روز اولش هم با زور شمشیر و فقط با وعده زیر شکم خدشو همه جا جا داد.

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۴ ب.ظ:

  توی دانشگاه جزمزخرفات وچرپ وپرت وتنفراز گذشته ایران چیزی دیگر نمی اموزند. بهشون میگن که هرچی داریم از اعراب وبخصوص ایمه اطهارداریم!
  ماهرچه داریم اعم از”افتخار به ایرانی بودنمان.اقتدار.داشتن اولین امپراتوری ستورگ درجهان و…”همه را از پدربزرگوارمان”کوروش بزرگ هخامنشی” داریم نه هیچ دیگه.

  احسان پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۰ ق.ظ:

  سلام. دوست عزیز من به شما منبع نشئن می دهم که وقتی اعراب وارد ایران شدند، خون و خونریزی به پا می کردندو زنان را به بردگی می گرفتند و در کل ایران را ویران کردند.

  [پاسخ]

  مرتضایی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۲ ب.ظ:

  در جواب اقای بهمن جازیه
  ایات اغازین سوره الروم
  بنام خداوند بخشنده مهربان
  رومیان شکست‏خوردند
  در نزدیکترین سرزمین و[لى] بعد از شکستشان در ظرف چند سالى به زودى پیروز خواهند گردید (۳)
  [فرجام] کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از یارى خدا شاد مى‏گردند (۴)
  هر که را بخواهد یارى مى‏کند و اوست‏شکست‏ناپذیر مهربان (۵)

  این ایات چه ربطی به جنگ با دو ابر قدرت وقا دارد . بار دیگر ایات را بخوانید . اینکه فرجام هر کاری در دست خداست ار بدیهیات اعتقادات مسلمانان است . بر فرض محال اگر در این ایه به پیروزی مسلمانان بر
  ایرانیان فهم شود که باید انرا از معجزات در پیش گویی قران قلمداد نمود نه ارزوی پیروزی .
  در هر صورت خود را بیش از این ازار ندهید . این اسلام بود که بر ایران پیروز شده نه اعراب . و ۱۴۰۰ سال بعد این اسلام بود که بر اعراب پیروز شد (دفاع مقدس) ضمنا نامه یزد گرد سوم بعنوان یک لطیفه زیبا از طرف فردی بشدت ترسو و بزدل که در حرامسرای خود ادعای مردانگی می کند قابل استفاده است .

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۶ ق.ظ:

  خدمت آقایاخانمی که خودرو یه دوست معرفی کردن درودمیفرستم،عزیزم شماکه میگیدتاریخ میخونیدچرا بی طرف نیستید،اگه تاریخ طبری که دیگه هربچه مدرسه ای اسمشوشنیده بخونید میبینیدکه اعراب همچین باملایمت هم باایرانیان رفتارنکردن،نمونه:دررابطه باقتل عمرابن خطاب نوشته شده وقتی فیروز مشاهده میکنه که زنان وکودکان ایرانی راکه اسیرشدن بایک وضع بسیاردلخراش باپاهای برهنه واردشهرمیکنن تابفروشن درگوشه ای شروع به گریه میکنه وهمونجا نقشه قتل عمررو میکشه،این نمونه ای بودازظلمی که به ایرانیان شد،کتاب دوقرن سکوت اثراستاددکتر زرین کوب رو هم اگه بخونید بیشتربافجایعی که اعراب مرتکب شدن آشنا میشید که همه این مطالب باذکرماخذ که بیشترش روخودعرب هانوشتن اومده،من نمی گم اواخردوره ساسانی مملکتمون گل و بلبل بوده،بله ضعف حکومت ساسانی وقدرت گرفتن روحانیون وگرفتن باج وذکات که رمق مردم رو بریده بود باعث شد دراوایل حمله اعراب خیلی ها نه تنها ازکشورشون دفاع نکنن بلکه با آغوش باز ازاین دین جدید که دم از برابری ومساوات میزد استقبال کنن،ولی خیلی زود با ظلم هایی که همین مسلمانان به ایرانی ها کردن اکثرشون پشیمون شدن که نمونه اش آشوب های فراوانی هست که درگوشه گوشه ی ایران زمین برعلیه اعراب رخ داد.امیدوازم همه ایرانی ها با بیطرفی وبدون اهانت وفحاشی به همدیگر این مسائل رونقدوبررسی کنن.خداوندنگهدارتان باد.

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۶ ب.ظ:

  درودبرشما دوست گرامی.

  داريوش پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۹ ق.ظ:

  ببین گوساله اسلام و زرتشت و مسیحی و …….همه ادیان دیگه اومدن برا دوشیدن خری مثل تو که دفاع نکنی برو آزاده باش ولی اینم خوب تو گوشت فرو کن که تویه همه این ادیان اسلام مزخرف ترینشونه . اون از محمد که به هیچ چیز جز زیر شکمش فکر نمی کرد و تو تازینامش فقط و فقط از جزا و ترس و روشهای سکس با زن زر زد . .اون از علی که خودش رو با خون ریختن ارزا می کرد اون از حسن زنباز که به خاطر ترس و همخوابگی جام زهر رو نوشید . اون از ابر احمق جهان حسین که ۷۲ تا الاغ و گول زد و فرستاد جلو ۳۰۰۰ نفر . اون از باقر که اسمش از بقره یعنی گاو میاد و خری مثل تو بهش میگین باقرالعلوم اون از رضا که به خاطر شکمش ریق رحمت رو سر کشید اون عسکری که کلا خوجه بود و بی نسل اما میگن مهدی پسرش هسته که یا دروغه و یا مهدی جان حروم زاده است برو . برو گوساله از رو عقلت حرف بزن نه اونچیزی که پدر و مادر خرت تو کله پوکت فرو کردن . تا تو این ملک گوساله هایی مثل تو زندگی می کنن وضع ما همینه !!!۱

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۰ ۷:۱۵ ب.ظ:

  واژه ی سلام کمی برای شما زیادیه
  خواستم چندتا نکته رو بگم:
  اولا به اون دوستمون هم گفتم که من مسلمان نیستم و اقلیت ارمنی هستم،
  دوما من هم ادیان و عرفان خوندم و هم تاریخ(محض اطلاع)و برام هیچ سودی نداره که بخوام از کسی جانب داری کنم،
  سوما میگی آزاده باشم؟آزاده بودن یعنی اینکه حتی به دشمنت هم احترام بذاری،که حرفهای شما(ببخشید توهین های شما)این حرف خودتونو رد میکنه.
  چهارما درباره حرف هایی که به خودم زدی نوش جونت و درباره ی حرف هایی که به ائمه شیعه زدی هم اونها میدونن با تو،اما درباره ی حرف هایی که به پدر و مادرم زدی دوست ندارم حرف زشتی بگم، فقط کاش می دونستم کی هستی.همین برام کافی بود.
  و در آخر اینکه اگه نمیتونی مثل آدم حرف بزنی، تهمت و اراجیف به هم نباف.
  ما اینجا بحث میکنیم و همدیگر رو که نمی شناسیم و با هم دعوایی که نداریم.پس لطفا مثل آدم حرف بزنید.

  [پاسخ]

  1 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۷:۴۹ ب.ظ:

  سلام
  شما چرا فقط کارهای بد شاهای ایرانی میبینین همون داریوش که رسم شانه سوراخ کردنو تو ایران انداخت کلی کار خوب دیگر هم کرد مثل ضرب سکه.تعیین شهربان و….داریوش اون مملکت به اون بزرگی طوری اداره میکرد که اب تو دل مردم تکون نمیخور اون وقت عربا چی شب میخوابیدن صب پا میشدن میدیدن نصف در بارشون نیست!عربا وحشی بود زور خر داشتن ولی ایرانیا چی کمبوجیه وقتی میخواست مصر فتح کنه دستور داد برای همه ی سربازاش یه مجسمه ی گربه بسازن وقتی لشکرش به مصر رسید همه ی مصری اماده ی دفاع بودن کمبوجیه دستور داد مجسمه ها رو در بیارن بگیرن بالا وقتی این کارو کردن کل مصریا تسلیم شدن یا مثلا کورش گفت من میخوام بابل رو فتح کنم معمولا چون کورش هرجای رو که میخواست فتح کنه به راحتی فتح میکرد هر وقت میگفت من میخوام فلان جا رو فتح کنم اون کشور خیلی مقاومت نمیکرد و تسلیم میشد ولی وقتی گفت من میخوام بابلو فتح کنم بابلیا گفتن ما تا اخرین قطرهی خونمون میجنگیم در این هنگام کورش گفت به اهورا مزدا قسم میخورم بابلو بدون این که خونی بریزم فتح میکنم بعد جلوی دجله و فرات رو یه سد بست و ابشون رو هدایت کرد به سمت بابل و همه مردن بر این هنگام یه عده اومدن و تسلیم شدن و گفتن تو به اهورا مزدا قسم خوردی خونی نریزی کورش گفت من خونی نریختم اونا تو اب خفه شدن خونی ازشون ریخته نشده!

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۷:۴۴ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  اولا که مشکل من با کارهای خوب یا بدشون نیست،مشکل من اینه که بعضی ها میخوان با یه باستان گرایی “مسخره” و صد البته سطحی دلشون رو خوش کنن و چون هیچی ندارن که بگن،میان مسلمونا رو تخریب میکنن.
  دوم اینکه والا تا جایی که ما تاریخ خوندیم(ارشد)به همچین روایت هایی که شما نقل کردین برنخوردیم.اصولا مدارک مربوط به زمان باستان خیلی اندک هست و برای همین میان روی مسلمونا زوم میکنن،چون مدارک و مستندات زمان مسلمونا خیلی زیاده.
  و در آخر بگم که روایت کمبوجیه رو هم واسه فتح یمن آوردن و هم اینکه به پادشاه های دیگه هم نسبت دادن،
  و در رابطه با داستان کوروش بگم که واقعا این داستانو تا حالا هم نشنیدم و اگر کمی با دیده ی تاریخی بهش نگاه کنی،مطمئن میشی که افسانه ای بیش نیست.
  مرسی از توجهتون

  Persica Prince پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۵ ق.ظ:

  آقا جان شما خیلی راحت داری با اسم دانشجوی تاریخ بودن تمام واقعیتها رو رد میکنی. اگه این چیزایی که تو میگی از تو کتابایی هس که میخونی لازم میدونم بگم اون کتابهات رو چهار تا آدم درست و حسابی ننوشتن.
  شما دو قرن سکوت رو (البته نسخه قبل از انقلابش) رو بخون و بعد بفهم که واقعیت چیه. اگه شما عبدالحسین زرین کوب رو قبول ندارید که مایه شرمندگی کل تاریخه.نکنه استاد شما اون ناصر پورپیرار گجستکه؟

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۷ ب.ظ:

  با سلام
  (راستش دیگه نمیخواستم به این سایت بیام،اما پیام شما من رو وسوسه کرد)،
  درباره ی دو قرن سکوت استاد زرین کوب باید بگم که اگه شما اصلش رو خوندید(که بعید میدونم)،باید بدونید که ایشون در مقدمه چاپ بعدیش توضیحاتی دادن ودلیل اصلاحات کتابشون رو نوشته ن و البته گفتن که یه کمی تند رفتن(اول بخونید و بعد نظر بدین).
  و درباره رد واقعیات باید بگم که ما هنوز توی مسائل ۱۰ سال پیش دچار تشکیک هستیم و بعضی از مورخان حرف همدیگر رو نقض میکنن،حالا چه برسه به چند قرن پیش که همه ی گزارش های ما از وقایع تاریخی اوایل اسلام چندصدسال با اصل واقعه نوشته شده.
  (به عنوان یک دانشجوی تاریخ حق نداریم شک کنیم؟؟؟باید تفاوتی میان دانشجو و یک فرد عادی(با غرض)باشه.

  هموطن پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۷ ق.ظ:

  چنین انسانی که به این راحتی به افراد توهین میکنه وحتی برای عقیده انسانها هیچ ارزشی قائل نیست و نام داریوش ، کسی که حتی به قوم مغلوب هم عقیده های خودش رو تحمیل نمیکرد رو غصب کرده مسلما یک ایرانی فرهیخته نیست و جزء اون دسته از افرادیه که مهربونی خاله خرسی دارن .

  توهین به ائمه اطهار غیرقابل تحمل و غیرقابل بخششه .

  جنگ قادسیه به دلیل غرور شاه ایران و ناچیز شمردن دشمن به اون سرنوشت خفت بار برای ما دچار شد . ضمنا این جنگ به دستور خلیفه دوم عمر بوده و علی(ع) با این جنگ بخاطر گسترش بیش ازحد و غیرقابل کنترل بلاد اسلامی مخالف بودند .

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۷:۰۱ ب.ظ:

  عزیز من بستگی داره توهین رو در چی ببینین.گاهی اوقات گفتن حقیقت برا شما سخت میاد و توهین تلقی میکنین.اینکه میگن امام حسن زنباز بوده توهین نی بلکه حقیقته و خیلی چیزا دیگه.پس دنبال حقیقت باشین.خوب خود محمد هم زنباز بوده و این مورد تو کل کتابا تاریخی هم هست.
  و اینکه میگین علی مخالف بوده که اشتباه کردین چون در تاریخ داریم که عمر خواسته شخصا تو جنگ شرکت کنه و این مشاورش که علی بوده بهش میگه تو نرو که اگر کشته بشی اسلام نابود میشه والبته یاران با وفای علی مثل سلمان فارسی و عمار یاسر رو تشویق به یورش به ایران میکنه.در فتح مازندران هم ماشالله حسن و حسین جنایتها میکنن و به دختران و زنان ایرانی بع عنوان کنیز تجاوزها میکنن.

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۹ ب.ظ:

  این چرت وپرتها چیه که میگه با کدوم مدرک شما میگید که ایمه اطهاردر
  جنگ اعراب حضورداشتند انهم در ان فشارواحتقان که درعربستان بوده و
  مسلمانان تحت شکنجه بودن چطوردر جنگ اعراب مجوس وسگ صفت
  شرکت کردن!

  ايراني پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۴:۴۴ ب.ظ:

  دوستان ایرانی من با این آقای به اصطلاح ارمنی الکی بحث نکنید آقای ارمنی تو اگه راست میگی چرا از مال عربها اینقدر بالا میری

  [پاسخ]

  دلسوخته پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۳ ق.ظ:

  راستش بخواهی نمی خواستم جوابت روبدم چون ادبیات توهین امیزی رو بیانکردی و قلب مارو بدردآوردی( یه ضرب المثلی تو شهر ماست که : وقتی دشمنانت زیاد شد وعلیه تو اقدام میکنند بدان داری پیشرفت میکنی وحق با توست) ولی درمورد اثبات اسلام وتشیع همین بس که اولا تمام دشمنانشان اعم مسیحی و زرد تستی ویهودی … اسلام و محمد(ص ) را نوید داده بودند اما از در لجبازی قبولش نکردند

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۷:۱۴ ب.ظ:

  آخه عزیز من وقتی اسلام تکلیفش با خودش مشخص نی و معلوم نی کدوم بر حق هستن.سنی یا شیعه که البته همشون هم برا خودشون یه گروه خاصی دارن که بغیر از خودشون بقیه رو قبول ندارن و میگن اونا کافرن و در جاهایی هم میگن اگه اونا رو بکشین میرین بهشت و تو بغل حوری جون اینا میخوابی،دیگه نیازی نی ادیان یا مذاهب دیگه لج کنن.والا میگن روایت داریم که محمد گفته بعد از من امتم به هفتاد قسم تقسیم میشه،خو این نشون میده که این دین شمشیری سر تا پا ایراد داره جانم.

  [پاسخ]

  زر نزنید پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱:۲۰ ب.ظ:

  خودت گوساله ای

  آبروی هر چی گوساله بود رو بردی آقا داریوش

  حیف اسمت

  تمام ادیان از مدت ها پیش که دین اسلام بیاد نوید آمدنش رو داده بودن خود پیامبر هم دو تا معجزه داشت یکی افتادن تکه ای از ماه بر زمین یکی دیگه که معلومه قرآن کریم

  [پاسخ]

  ایرانی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۸ ب.ظ:

  داریوش کونی، کیر تو روحت مادر جنده
  خواهرت گاییدس تو اون دنیا
  این دنیا هم اگه وجود داری خودتو معرفی کن تا خشک خشک بکنمت
  بی ناموس

  [پاسخ]

  امید پاسخ در تاريخ مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۴:۰۹ ب.ظ:

  سلام و درود
  ای کاش ادب را نگاه می داشتی مسلم !!!!!

  [پاسخ]

  مهسا پاسخ در تاريخ دی ۷ام, ۱۳۹۰ ۲:۵۰ ب.ظ:

  جواب احساسی نمیدم ولی شما اصل و نصبت از همون عربهای سوسمار خوره که از ایرانی ها به قول شما بهتر بودند

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۰ ۶:۵۸ ب.ظ:

  سلام
  راستش یه کم ناراحت شدم از اینکه با دلیل حرف نزدید و توهین کردید.اما عیبی نداره.(این نشان دهنده ی ماهیت وجودتون و البته بحث هایی هست که میکنین.)
  اما میخوام بهتون بگم که من اولا اقلیت ارمنی هستم و دوما هم ادیان و عرفان خوندم و هم تاریخ و هردو هم در دانشگاه.
  اون هم نه در پیانم نور یا آزاد بلکه در جایی مثل دانشگاه شهید بهشتی.
  بنابراین وقتی حرفی میزنید سعی کنید براش استدلال منطقی داشته باشید.اگر هم سعی دارید بر عقیده خودتون پافشاری کنید نیازی نیست که در این بحث ها شرکت کنید،تا مجبور بشید از این حرف های احساسی بزنید.با هم که دعوا نداریم.داریم بحث میکنیم.به هر حال موفق باشید.

  [پاسخ]

  mohammad پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۳:۰۰ ق.ظ:

  یه دوست خودمونیما داری درس تاریخ میدی یا قمپز در میکنی-من فقط از حرفات فهمیدم که میخوای بگی فوق لیسانس دارمو فلان دانشگاه درس خوندم

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۶ ب.ظ:

  جناب آقای یه دوست و ارمنی و البته فوق لیسانس و البته نه دانشگاه آزاد و نه پیام نور بلکه دانشگاه شهید بهشتی که البته دولتی و باکلاسه و البته خر خونا میرن اونجا.فقط خر خونی ملاک نی جانم.من موندم که شما توقع دارین که تو این دانشگاه و تو ملکتی که مرکز تشیع تو جهانه بیان راجب به اسلام و تشیع و نحوه بوجود اومدنش حقیقت رو به شما بگن.اگه جرات داری برو به استادات بگو احمد کسروی راجب به شیعه حقیقت گفته.
  یه خورده تفکر و تعقل باید.من کتاب خاصی رو بهت معرفی نمیکنم ولی توصیه میکنم بری ترجه فارسی قرآن رو بخونی و مخصوصا سوره های مدنی رو تا بدونی رسالت اسلام ناب محمدی چی بوده.عربی نخونین چون نه تو ونه هیچ ایرونی دیگه حالیش نی چی داره میخونه.قربونت

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱:۲۲ ب.ظ:

  درودبردوست گرامی کل ایران سانسورشده نه فقط کتابها و دانشگاه.
  واقعا برای دوست دانشجومون متاسفم که مشتی دروغ رو هرروز مبلعه.
  امیدوارم که سرعقل بیایی و بفهمی که این دولت هم مثل اعراب درپناه
  دین اسلام وایمه اطهار هرکاری که دوست داره میکنه وفرزندانی چون شمارو به جامعه بخاطر اهداف خودش تحویل میده.
  برای شما ارزوی موفقیت دارم.

  [پاسخ]

  پژمان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۴ ب.ظ:

  امیدوارم شما مطالعوتونو بیشتر کنید.
  اگر خواهر و مادر تون اونجا بودند باز هم از برادرای دینیتون دفاع می کردی؟
  جوابشو به خودت بده .

  [پاسخ]

  پژمان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۸ ق.ظ:

  با سلام مجدد
  اگه میدونستم پیامم اینجا میاد بیشتر می نوشتم.
  عزیزم آقای ارمنی محترم.
  این اعرابی که سنگشونو به سینه میزنی به امامان ما هم که البته عرب بودند رحم نکردند.
  چه برسه به ناموسه ایرانی ها.
  از نظر اعراب چیزی که در جنگ بدست بیاد غنیمت جنگیه حالا میخواد انگشتره مادرت باشه یا شرته خواهرت!(اینو گفتم که عمقه ماجرا دستت بیاد)
  حتی در سریال مختار نامه به گوشه ای از تجاوز ابن زیاد به کنیزانی که در نبرد با پارسیان اسیر شده اند اشاره شده.
  شما صلاحیت داری در مورده مسائل تاریخی بحث کنی اما اجازه بحث در مورد مسائل مسلمانان رو نداری.
  حساب اعرابی که به ایران حمله کردن از مسلمانان جداست دوست من.

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۴۴ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  من منکر اینکه “بعضی هاشون”این کار رو کردن نیستم،اما مشکل من اینه که بعضی “افراطی ها”کارهای این عده رو با بزرگنمایی به اسلام ربط میدن و جوری القا میکنن که انگار “دین اسلام” بهشون گفته برید و این کارها رو بکنید.
  در ضمن وسط “جنگ” که حلوا خیرات نمیکنن و هیچکس نمیتونه به “اون همه سرباز” نظارت داشته باشه و معلومه که بعضی ها دست به چنین کارهایی می زنند.
  و اینکه من “ادیان و عرفان” و “تاریخ” رو که خوندم و فکر میکنم درباره دین ها و تاریخ هایی که خوندم بتونم نظر بدم.
  و نکته آخر اینکه من سنگ کسی رو به سینه نمیزنم،و فقط دوست دارم حقیقت رو بدونم.

  [پاسخ]

  Persica Prince پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۴ ق.ظ:

  چرا شما اسلام رو یه شخص یا فرد میدونین؟ اسلام یه ایده ائولوژی هست. نه یه شخص که اگر به روش شمشیر کشیدیم یعنی با خدا جنگیدیم.
  لطفا تز الکی ندید اگر هم در این رابطه اطلاعات کامل میخواید کتاب دو قرن سکوت (البته کامل و نسخه قبل از انقلابش رو بخونید)

  [پاسخ]

  یه دوست پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۳ ب.ظ:

  درباره ی دو قرن سکوت استاد زرین کوب گفتم و بار دیگه هم میگم که اگه شما اصلش رو خوندید(که بعید میدونم)،باید بدونید که ایشون در مقدمه چاپ بعدیش توضیحاتی دادن و دلیل اصلاحات کتابشون رو نوشته ن و البته گفتن که یه کمی تند رفتن(اول بخونید و بعد نظر بدین).

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۲:۱۹ ق.ظ:

  دوست عزیزارمنی کتاب دوقرن سکوت چه قبل وچه بعدازانقلاب هردوازجنایات اعراب وشورش های ایرانیان نوشته توگیردادی به مقدمه چاپ بعدازانقلاب؟غزیزم دکترزرینکوب مجبوربودبرای اینکه سرشو بخاطرمطالبی که توچاپ اولش نوشته بود اونهم بعنوان مرتد زیر آب نکنن یه کمی اصلاحات توکتابش بیاره ولی کل جریان جنایات روکه حذف نکرده توهی داری روش تاکید میکنی،عزیزم می خواستم اینونگم ولی مجبورم کردی اگه شما دانشجوی تاریخ هستی ودینت هم اسلام نیست درعوض من استاد تاریخ تو مدارس هستم ومسلمونم،اینقدرشما روی حرفت تاکید می کنی که آدم رو هم به دانشجو بودنت وهم به ارمنی وبی غرض بودمت مشکوک میکنی،شایدهم قصدداری بچه هارو به جون هم بندازی وبه ریش همه بخندی؟

  [پاسخ]

  سیاوش پاسخ در تاريخ مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۲ ب.ظ:

  اصلا سواد داری اگه داری که مطالعه کنی برو نمیگم کتابهای عبدالحسین زرین کوب رو بخون میگم چند تا از همین کتاب های تاریخ نویسان اعراب رو بخون ببین چه جنایت ها که نکردن و چه بلاها که سر پدران و مادران ودر کل ایرانیا نیاوردند

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۴:۱۵ ب.ظ:

  با تشکر از شما دوست عزیز و طرز تفکر بسیار منطقی و حاظرم قسم بخورم که شما بسیار مطالعه کردید
  خواهشمند هستم ایمیل من را نزد خود نگه داریدcheraghakhar@yahoo.com

  [پاسخ]

  محمود پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۴ ب.ظ:

  ما را ببین که دو ساعت ونیمه داریم چرت وپرتای چنتا عقب افتاده را میخونیم.

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱:۳۵ ب.ظ:

  درودبر شما وبر فردوسی بزرگ. متشکرم ازاین شعر پرمعنا و بجا.

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مهر ۴ام, ۱۳۹۰ ۶:۵۶ ب.ظ:

  باسلام، اصل مقاله که بصورت خیلی خلاصه نوشته شده با بسیاری از نوشته ها تا اندازه ای همخوانی دارد، ولی همه حقیقت نیست،
  درکتابی بنام “خسرو پرویز یزدگرد سوم” که حدودا” ۴۵ سال پیش و در زمانی که محصل ابتدایی بودم و آن را خوانده ام و اتفاقا” هنوز هم در حافظه ام نقش بسته، چنین نوشته بود،
  وقتی خسرو پرویز یزدگرد دوم فوت مینماید، فرزند ذکوری(پسر) نداشته به همین دلیل موبدان دختری از ایشان را که از زن سوگلی حرم بوده، (چون در آن زمان برای نشان دادن ارادت و سرسپردگی حاکمان کشورهای تحت حمایت و نیز والیان استان ها برای شاه دختران زیباروی بهمراه کنیزگان قشنگ هدیه میفرستادند) بنام آذرمیدخت را به تخت نشاندند، درهمان زمان فرخ هرمز پدر رستم فرخ هرمز بخاطر شجاعت و تجربه اش و نیز همسایگی با عثمانی ها والی خراسان بود، این شخص به تماع رسیدن به این دخترونیزبه تاج و تخت با لشکری عظیم راهی ی مداین میشود، شاه(آذرمیدخت) با تدابیر موبدان و موبد موبدان چون حریفش نبودند و درآنزمان ارتش وسرباز و پادگانی نبود، از در مکر نوشتند که ما یعنی آذرمیدخت ازخدا میخواهیم که شوهری چون داشته باشیم که از تاج وتخت محافظت کند، لیکن دیگران ممکن است بد برداشت کنند و… بدین ترتیب خواستند که ایشان لشکریان خود را برگرداند و خودش با تعدادی محرم به پایتخت بیاید و… که چنین شد، شاه ایشان را که کهنسال بود گردن میزند، ازآن طرف خبر به پسرش رستم میرسدواو باهمان لشکربرای خونخواهی عازم پایتخت میشود، از این سو آذرمیدخت با مشورت موبدان میخواهند همان کار را با او بکنند که با پدر کردندواین بار مینویسند پدرت پیر بوده،لیکن تو جوانی ، رشیدی و… بدون لشکریانت بیـــا تا آنچه که از پدرت دریغ داشتیم… برتو ارزانی خواهیم داشت، رستم فرخ هرمز که در این مقاله فرخزاد خوانده شده وقعی به این نامه نمی نهــد و وارد پایتخت میشود، ســر آذرمیدخت را از گردن جدا وانتقام خون پدر میگیرد، چون به کشور و بتاج وتخت وفادار بود و نیزمسائل سیاسی آنزمان ازنظر جنگ وخونریزی و… تاج برتخت نهاده وهمچون سربازی بدان احترام میگذارد، سپس از موبدها میپرسد که آیا خسرو پرویز یزدگرد دوم را با این همه همسر پسری نبود؟ !!! درجواب یکی از آنان میگوید یزدگرد دوم را پسری است از یک کنیــز! وخودم بدستور شاه او را در شیــروان که در آنموقع از شهرهای ایران بوده، به یکی سپرده ام و پول زیادی هم به او داده ام تا او را همچون بزرگان تربیت کند، اسمش را هم خـــسرو نام نهاده ام و حالا آن پسر جوان برومنــدی شده است، درنتیجه رستم افرادی را مامور برگرداندن ایشان کردند و… این جوان قبل از اینکه بنام خسرو پرویز یزدگرد سوم شاه شود، عاشق دختر والی شیروان بود که چون بیشتر رسم بود برای تداوم قدرت دختر یک والی با پسر یک والی استان دیگری ازدواج نماید، دختر به این جوان ندادند وهمزمان با شاه شدن ایشان دختر والی شیروان را که کتایون نام داشت به پسر والی شهر رامهرمز فعلی که بهرام نام داشت دادند و شاه جدید که چنین دید بصورت ناشناس با تعدادی سپاه بهنگام بردن عروس به داماد و همراهانش شبیخون میزنند و عروس را باخود به مدائن که پایتخت بود میآورندومیشود سوگلی ایشان ! واما چون درهمه اتفاقات پای زنی درمیان است، شاه جوان با درگیرشدن به مملکت داری از یک سو و داشتن حرمسرا و زنان رنگاوارنگ با ملیت های مختلف کمتر به سوگلی خود میرسد و در نتیجه همسر جوان شاه هر روز افسرده و افسرده ترمیشود، ازطرف دیگر وقتی میخواهد اتفاقی تاریخی بیافتد هرکاریش بکنی باز هم می افتد! رستم فرخ هرمز سپهسالار ایران که آقای خسرو این جوان بی نام و نشان را به شاهنشاهی رسانده بود، عاشق کتایون زن شاه میشود و شبی را که هر دو به دو دلیل مختلف در دو قایق جداگانه و در رودخانه دجلــه قایق سواری و میگساری مشغول بودند و رستم آواز عاشقانه حزن انگیزی میخواند، کتایون بهمراه همراهانش صدا را تحقیب و در نهایت پی به عشق رستم میبرد و … ازآن طرف بهرام که عشق از دست داده بود و زخمی به عربستان پناه میبرد و بعدبرای انتقام به لشکر اعراب فنون جنگ می آموزد و ادوات جنگی برایشان میسازد و وقتی جاسوسه خلیفه وقت “عمر” در دربار پی به ارتباط رستم و کتایون میبرد و آن را ازطریق همین بهرام بگوش خلیفه میرساند، خلیفه موقع را مغتنم دانسته و موضوع عاشقی به گوش یزدگرد سوم و او هم سپهسالار یعنی رستم فرخ هرمز را با لشکری اندک و به نیت کشته شدن یا محاکمه در صورت شکست و جان سالم بدربردن ! به جنگ اعراب میفرستد،در حالیکه رسم بود سپهسالار با درفش کاویانی فقط در جنگ با رومیان شرکت میکرد و در جنگ های دیگر از جمله با اعراب فرمانده دوم ایران همان بهمن جادویه که در مقاله از آن نام برده شد شرکت میجست، بهرحال تحصب بر جوانان چندان عیب نیست، لیکن اعرابی که برای جند متر زمین سبز و چند درخت همدیگر را به هلاکت میرساندند وقتی به بهشتی مثل ایران رسیدند نمیتوان تصور کرد که از هیچ جنایتی فروگذار بوده اند! آنان نیز جنایت ها کرده اند چون بهرحال فاتح بودند، جوانان بسیاری را گردن زدند و خون ها ریختند که آسیاب با آن به گردش دربیاید تاگندمی آرد شود و فرمانده جنگ آنان در آن منطقه نانی گفت نماید و… همین طور تجاوز به دختران و زنان ایرانی که برایشان حکم حوریان وعده داده شده در بهشت بود اگر از فروش زنان و دختران و حتی پسر بچگان دربازار شام ، حلب، مکه و مدینه بگذریم، طولانی شد، از این بابت پوزش میخواهم. … موفق و پایدار باشید ای جوانان کشور برای ساختن این مملکت>

  [پاسخ]

  پژمان پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۹ ب.ظ:

  با سلام خدمت دوستان عزیز
  سال نو را به شما تبریک می گم
  قبل از اینکه بخوام مطلبمو بنویسم از جمله ای که سری پیش به کار بردم متآسفم
  میخواستم برای یک لحظه دوستی رو که از اعراب حمایت می کرد رو به جو اووون زمان ببرم
  اقا محمد از اینکه گوشه ای از واقعیت رو به تصویر کشیدید خیلی ممنونم
  ۸ خط آخر شما واقعآ گوشه ای از واقعیت رو به تصویر کشید.
  در مجموع اگه بخوای حساب کنی در این موارد هر کسی یک نظری داره
  وقتی ۹۰ درصد جامعه ایرانی از اعراب بدشون میاد و همچنین بالعکس باید بدونیم که در ان روزگار اتفاقاتی افتاده که بعد از گذشت این همه سال از آن واقعه تلخ هنوز از ذهن مردمان پاک نشده.
  شاید در آینده علم چنان پیشرفت کنه که بشه واقعیت ها رو از روی پدیده ها خواند .!
  پس خواهشم اینه که کسی نظرشو به کسی تحمیل نکنه و بخاطر مطالبه کتابهایی که واقعآ نمی دونیم چقدر شون تحریفه و چقدرشون واقعیت فقط نظرمون رو ارائه بدیم.
  نظرمون رو به کسی تحمیل نکنیم.
  این عین بی عدالتیه که بقیه مردم رو نادان فرض کنیم.
  بالاخره حقیقت هیچوقت در ابر پنهان نمیمونه و روزی نمایان میشود.
  پس بهتره به هم توهین نکنیم و بخاطره اطفاقاتی که سالهای دور افتاده کسی رو نفرین نکنیم و سعی نکنیم از این مسائل به عنوان ابزاری استفاده کرده و ذهن اونارو شستشو بدیم یا با این کار آب را گل آلود کرده و از آن ماهی بگیریم….
  ققنوس————-

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۴:۰۹ ب.ظ:

  iسلام دوست من
  هیچ وقت به نژاد کسی توهین نکن و نسبت به نژاد خودت اینقدر حساس و تتعصب نداشته باش
  و سعی کن که مطالب زیادی را در مورد جنگ با اعراب یا همه ی نژاد های دنیا داشته باشی

  امید وارم که این توهینی که به نژاد ها بزنی روزی بدانی دلیل این جنگ چیست و کافیست فقط خودت را متقاعد کنی که ما مجوسی( آتش پرست) بودیم

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۵, ۱۳۹۰ در۳:۱۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  افسوس که ایران به دست این وحشی های عرب تسخیر شد اگه نمی شد امروز ما به جای آمریکا اَبَرقدرت جهان بودیم

  [پاسخ]

  قاسم پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۰ ۸:۰۲ ب.ظ:

  ما ایرانیان هر چه داریم (منظور دین اسلام است) به برکت همت و از جان گذشتگی عمر رض و اصحاب وفادار اوست
  و این غیر منصفانه است که اعراب را وحشی بنامیم چون اعراب بعد از فتح ایران می توانستند مثل مغول همه جارو ویران کنند ولی این کارو نکردند وبر هیچ کس ظلم نکردند و هیچ کس را مجبور به اسلام نکردند
  وما ایرانیا با دیدن عدل و اخلاق اون بزرگان خود به دین اسلام روی اوردیم
  و نه تنها ایران بلکه هیچ کجای دنیا کسی با شمشیر مسلمان نشده است

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۳:۴۴ ب.ظ:

  انگار شما از تاریخ و گذشته میهنت بی خبری اولا ایرانیانیکه دین اسمانی داشته و یکتا پرست بودند چرا میبایست اعراب بادیه نشین بنام اسلام بهش حمله کنند ایا این مسلمان کردن با زور شمشیر نیست؟ انهم ملتی که یکتا پرست است دوما شما میدانید عربهای وحشی و سوسمارخور کلیه اثار و کتابهای ارزشمند علمی و تاریخی را به اتش کشیدند با این توجیه که قران شما را کفایت میکند بعلت از بین رفتن کتب و اثار دانسته های ما از گذشته گانمان از از اثار و نوشته های رومیان و یونانیان استنباط شده است زنها و دختران ایرانی را برای بردگی به مدینه و مکه وسایر شهرهای عربستان میبردند حتما میدانید که برخلاف ایران ان زمان ما در اسلام و عربستان برده داری مرسوم بود اعراب بادیه نشین تا دویست سال بعد به این ملت متمدن حکومت کردند و مردان و زنان ایرانی را به غلامی و کنیزی میکشاندند و قهرمانان بزرگ ایرانی مثل بابک خرمدین برای خاتمه دادن به اشغال این مرزو بوم جان خود را فدا کردند لابد از روش به شهادت رسیدن این بزرگ مرد بدست خلیفه بغداد هم چیزی نمیدونید اگر فردوسی نبود من و شما الان عربی صحبت میکردیم حتی مسیحیان اسپانیا هم از دست این وحشی ها درامان نماندند کاری که عرب با ایرانی متمدن کرد عواقبش بسیار بدتر از حمله مغول بود

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۹:۴۳ ب.ظ:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سلام

  ایین زرتشت در زمان یهودیت منسوخ شد، عقل سلیم… یهودیت اومد مسیحیت هم اومد آخرین دین الهی هم به حول قوه الله نازل شد یعنیچی نیازی نداشتیم؟
  بر اساس کدوم سند معتبر می گی تو ایران به زنا تجاوز کردند و … الان قرن ۲۱ هست هیچ جوون فرهیخته ای حرف بی سند و قبول نمی کنه البته سند ضعیف و بی اعتبارم قبول نمی کنه.

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ بهمن ۳ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۷ ق.ظ:

  تاریخ طبری را بخوان آیا منکر این هستی که شهر بانو دختر یزدگرد به کنیزی به مکه فرستاده شد این دختر پادشاه بود حساب کن بقیه که رعیت بودن چه برخوردی با آنها شده

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۰ ب.ظ:

  عزیزم اگه به منسوخ شدن باشه دین یهود با اومدن زرتشت منسوخ شد چون یهودیت مال ۵ هزار سال پیشه و زرتشت مال حداکثر ۳ هزار ۵۰۰ سال پیش

  از همینجا نتیجه میگیریم شما نه مغز تاریخی داری نه مغز مذهبی پس لطفا نظر نده غلام جان
  بای بای

  [پاسخ]

  شیدا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۶ ب.ظ:

  با سلام آقای سرباز گمنام امام زمان؟
  برو عزیزم به همون امام زمونت برس
  ترو ه به این گه خوریها
  اخه الاغ به جای اینکه هر روز میری دعا ندبه و غیره یکم مطالعه کن که تو بحثهای اینجوری زر الکی نزنی
  ریچارد فری :مینویسد پس از حمله اعراب کشتار بیشمار و تاراج گیری به حدی بود که سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند

  [پاسخ]

  زر نزنید پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۴:۴۰ ب.ظ:

  کار هایی رو که اعراب کردن به اسلام ربط نده _ _ _ _ _ تو که بی دینی چه طور میخوای درباره ی دین نظر بدی هر کس رو برای یه کاری ساختن تو رو برای زر اضافی زدن

  شهرام پاسخ در تاريخ دی ۵ام, ۱۳۹۰ ۱:۲۹ ب.ظ:

  باسلام آن چیزی که شما سرهم کردید ازامورات بنی امیه بوده که توسط
  سه خلیفه اول حمایت میشده حساب اسلام ودین یکتا پرستی ازهمه اینها جداست دوست عزیز ثانیا اسلام دین زرتشت نبی را رد نکرده و آنچه که در قرآن بنام مجوس بوده زرتشت ودینش نبوده البته باید درجریان باشی که مغان ناکس ما بدتر از بنی امیه وامثال آنان خیانت هم به دین زرتشت هم به مردم آنزمان چه بدعتهایی که دراین دین آسمانی بوجود نیاوردند وچه کارهای من درآوردی … مثل پرستش آناهیتا مهر میترا که بگفته زرتشت همه آنها از افریدگان اهورا مزدا هستند. واز طرفی چون همیشه دراین جهان دین جدید دین قبلی را تکمیل میکرد ولی آنرا حذف نمیکرد نمی توان اسلام را رد کرد . حال شما سخنان خودرا باعمر مقایسه کنید ببینید آیا شما چیز بهتر از عمر گفته اید (هرچه مطابق قران است که خودداریم وهرچه که خلاف آن بود پس نیازی نیست)

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۲۷ ق.ظ:

  دوست عزیز من به شما پیشنهاد میکنم بروید جنگ های ایران و اعراب رو مطالعه کنید بعد بیاید نظر بدید!
  این اعراب خیلی وحشی تر از مغول ها بودند برای مثال به هر شهری که حمله میکردندحتی به کودکان هم رحم نمی کردند و هیچ زنی یا دختری پیدا نمی شد که به تجاوز نکرده و سپس او را نکشته باشند! و……………………………

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۹:۴۴ ب.ظ:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سلام
  کو مدرکت آخه چرا باید یه جوون ایرانی رو باد هوا حرف بزنه؟ مگه مسائل تاریخی جوکه که هرکس باس خودش بگه؟!!!!!!

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۳:۲۳ ب.ظ:

  کو مدرک تو که هر چیزی رو از پای منبر بلغور میکنن قرقره می کنی؟

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۳۳ ب.ظ:

  مدرک میخای اقای غلام ؟ بیا اینم مدرک : فتوحالبلدان نوشته مورخ عرب بلاذری
  برو بخون ببین با چه افتخاری از تجاوز عرب به ایرانی صحبت کرده

  [پاسخ]

  سینا پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱:۵۰ ب.ظ:

  سلام
  آرش خان، مرد حسابی فکر کردی ۱۴۰۰ سال پیش اونقدر سیستم آمارگیری مخصوصا در حین جنگ پیشرفته بوده که اینطور آمار دقیق بده و اعلام کنه هیچ زنی یا دختری پیدا نمی شد که به او تجاوز نشده باشد و سپس کشته نشده باشد.
  آخه با چه عقلی این حرف رو باور می کنی همین الانش هم اگه به شهری حمله بشه با همه پیشرفت های آی تی و پزشکی قانونی برای جمع آوری و کنترل آمار و ردیابی زنان و دختران اون شهر نمی تونه هیچ منبعی همچنین چرندی رو اعلام کنه اونوقت تو به همین راحتی می پذیری که در ۱۴۰۰ سال پیش امکان پذیر بوده….؟
  پسر خوب، تو از استاد زرین کوب که تاریخ دان تر نیستی در مقدمه کتاب دو قرن سکوتش بخون که علیرغم همه آنچه در مورد حمله اعراب به ایران نوشته اعلام کرده که به نظر من، تاریخ ملاکی برای یقین نیست بلکه فقط معیاری برای افزایش ظن و گمان است.
  بنابراین بهتره که شما هم اینقدر از یقین حرف نزنی که انگار در معرکه حضور داشته و زنان و دخترای تجاوز شده کشته شده رو شمردی…
  وانگهی یک ذره به جمله ات دقت کن، اگه قرار بود که زنان و دختران همه شهرها کشته بشن که بفرمایید هیچ زن ایرانی زنده نمانده است.

  اینها را نه به طرفداری از اعراب می گویم بلکه یادآوری این نکته است که در بررسی تاریخ لازمه شما توجه داشته باشید که هیچ چیز برای یقین ندارید و کلا کارکرد و وظیفه تاریخ این نیست که شما را به حقیقتی برساند بلکه فقط می تواند گمان شما را در مورد موضوعی زیاد کند یا کاهش دهد. علاوه بر این در همین فرآیند لازم است که جانب انصاف رعایت شود نه اینکه هر چیزی که مطابق مزاق بود خوش بیاید ولاغیر.

  [پاسخ]

  خسرو پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۸:۴۴ ب.ظ:

  سلام
  دوست عزیز بحث آمارگیری نیست برو تاریخ طبری را بخون تا بفهمی اعراب در ایران چه کردند

  [پاسخ]

  سینا پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۰ ۸:۵۰ ق.ظ:

  سلام،
  ادعایی از این دست :
  این اعراب خیلی وحشی تر از مغول ها بودند برای مثال به هر شهری که حمله میکردندحتی به کودکان هم رحم نمی کردند و هیچ زنی یا دختری پیدا نمی شد که به تجاوز نکرده و سپس او را نکشته باشند! و……………………………

  ۱- رو باید با آمار ثابت کنید عزیز من. مگر اینکه بفرمایید همین جوری یک چیزی پردانده اید. ممکن است بفرمایید
  ۲- ممکن است بفرمایید در کجای تاریخ طبری که آن را به عنوان مدرک رو کرده اید چنین چیزی نوشته است؟
  ۳- تازه، مگر جنابعالی فکر می کنید تاریخ دقیقا مطابق نوشته های تاریخ طبری یا هر تاریخ دیگری رقم خورده است و مو لای درزش نمی رود اگر چنین بود که مورخ معروف معاصر آقای زرین کوب بود در مورد عدم یقین به تاریخ نظر نمی داد یکبار دیگه نظرش رو که در پست قبلی من بود بخوان.
  ۴- من بحثم از این پست این نبود که بگویم مسلمانان با سلام و تحیت ایران را گرفتند ولی قرار نیست در بیان وقایع، به هر نوشته ای خود را آویزان کنیم و هر مطلبی بنویسیم و از جمله آنها همین ادعایی است که شما نوشتیید و بنده به آن پاسخ دادم. شما هیچ دلیلی برای اثبات ادعایی در چنین سطحی ندارید. جز اینکه مراجعه کنید به کتب مختلف تاریخی و چیزی در یکی از آنها گیر بیاورید و نام آن را دلیل بگذارید.

  موفق باشید.

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۴ ب.ظ:

  حالا مثلا بگه کجای تاریخ طبری ، تو میری پیداش میکنیمیخونی ؟
  اگه واقعا دنبال سند و مدرکی برو فتوح البلدان نوشته بلاذری مورخ عرب رو بخون خیلی معتبر تر از طبری هستش. تمام کتاب درباره حمله عرب و تقسیم زن و غنایم هستش . ببین بلاذری ( خودش عربه ) با چه افتخاری از این تجاوزها میگه واست
  دنبال صفحه هم هستی از صفحه ۱ تا اخر کتاب هر صفحه اونو باز کنی شرح یکی از لشگر کشی هاست
  بدرود

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۵:۵۰ ب.ظ:

  اگه این جوری باشه که دیگه نباید هیچ زنی وجود داشته باشه
  یکم فکر کن

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۴:۴۷ ب.ظ:

  تکرار میکنم وارد سایت irantarikh.com بشید و کتابهای ( فروپاشی ساسانی ) رو دانلود کنید حجمی ندارن
  استاد خنجی با ذکر تمام منابع به صورت مفصل درباره این جنگ و قتل عام ایرانیها توسط اعراب ملعون صحبت کرده

  درود بر ایران و ایرانی
  درود بر اسلام راستین
  مرگ بر عمر کثیف
  مرگ بر یزید زمان

  [پاسخ]

  عمر ابن خطاب پاسخ در تاريخ آذر ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷ ب.ظ:

  عزیز جان فحش دادن و مرگ گفتن به کسانی که سالهاست مرده اند کار درستی نیست اگه عمر ادم بدی بود هرگز علی به پای حکومت اون نمینشست مطمئن باش به پا میخواست و نمیذاشت عمر حکومت کنه پس تو بهتره اول به دنبال دلایل اینکه علی چرا در شورای جنگ عمر بود بگردی و اگر تعصب را کنار بذار و اون فکر مریضت رو کمی در تمرکز مرگ و کشتن قرار ندهی خواهی فهمید اینها هیچ مشکلی با هم نداشتند که حال تو بعد چهارده قرن سنگ به سینه میزنی در ضمن اسلامی که اعراب به زور شمشیر اوردند این اسلام نبود …در این اسلامی که ما داریم در مهریزک به نوامیس مردم تجاوز میشه جوانان عین دسته گل مردم رو دار میزنند با عنواوین مرتد و محارب با الله و هزار کوفت و زهرمار دیگه ….دولتی که حتی هیچ کدام از دول اسلامی قبولش ندارند شده پرچم دار اسلام ..اسلامی که با تجاوز و مرگ امیخته شد به هر حال اصل بحث این بود که به ایمان و مقدسات دیگران توهین نشه این توهین های که میکنی زاده ی همان اسلام دروغینی است که جنابعالی به دنبالش هستی

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۷ام, ۱۳۹۰ ۱:۴۴ ب.ظ:

  درود
  ۱-فرارسیدن محرم رو به تمام مسلمانان راستین تسلیت عرض میکنم

  ۲-فحش دادن به کسانی که سالها مرده اند درست نیست . این نظر شماست.
  از نظر من یزید و عمر و معاویه تمام کسانی که تو قتل عام ایران و ایرانی نقش داشتن قابل فحش دادن هستند. هرچند اونا که نوه پیغمبرشونو کشتند و دختر پیغمبرشونو تو جوانی ( یا بهتر بگیم تو نوجوانی – ۱۸ سال ) به شهادت رسوندن انتظار بیشتری نمیره. اینا فقط کارشون کشتن بوده و نسلهای بعد از ایشون هم دارن به کار اونا ادامه میدن مثل خامنه ای کثیف

  ۳-علی سکوت کرد و درمقابلابوبکر و عمر کنار نشست چون نمیخواست اسلام نوپا تکه تکه بشه و تفرقه اسلامو واسه همیشه نابود کنه

  ۴-اسلامی که عمر آورد همین اسلام خامنه ای بوده و هست . جفتشون جنایتکار و کثیف هستن

  و در آخر یه چی از سید جوان ذاکر خدابیامرز یادم افتاد درمورد مولا علی

  تمام آیه قرآن همین است
  به قرآن حرف یزدان اینچنین است
  به کوری دو چشم اهل سنت
  فقط حیدر امیرالمومنین است

  ولایت بی عبادت حقه بازی است
  اسا مسجدش بت خانه سازی است
  چرا سنی نمیخواهد بداند
  وضوی بی ولایت آب بازی است

  اگر گردد جدا این سر
  از این جسم و ازاین پیکر
  بگویم مرد و مردانه
  توکلتُ الی الحیدر

  در دنیا زدم ، دنیا علی بود
  به عقبی سر زدم ، عقبی علی بود
  به مسجد رفتم از بهر عبادت
  بنا و بانی و بنّا علی بود

  بنازم باغبان و باغ و گل را
  بنازم مصطفی ختم رسل را
  بنازم بوتراب و بوالحسن را
  علی مرتضای بت شکن را

  علی چون مجتبی فرزند دارد
  چو زینب دختری دلبند دارد
  علی یک باغ گل از یاس دارد
  علی بعد از حسین عباس دارد

  با رخصت از مولا علی و لعنت گویان به یزید و عمر و به سوی محرم میرویم
  یا علی

  [پاسخ]

  عمر ابن خطاب پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷ ق.ظ:

  برادر عزیز خداوند در قران در سوره بروج ایات یک تا شانزده میفرماید که همان خدای که پادشاهی اسمان و زمین مختص به اوست و بی گمان خداوند این یگانه پادشاه هستی شاهد بر همه چیز است و الی اخر .. نوه ی پیغمبر رو کسانی کشتند که توابین نام گرفتن و به ایران گریختن و همین الان به اسم ولایت دارند حکومت میکنند حساب عمر با خودش است و خدایش وضوی بدون ولایت هم اب بازی نیست وضوی بدون اخلاص و با تقیه و دروغ اب بازی است چشم اهل سنت کور نمیشه بلکه بر ایمانشون اضافه میشه و از هر گونه تعصب دوری میکنند حرف اصلی من این بود که با فحش دادن به مقدسات مردم و ملل دیگر هیچ چیز درست نمیشه مگه نمیگی علی سکوت کرد خوب تو هم علی وار سکوت کن و سر در چاه کن فکر کنم یادت رفته علی خلیفه ی چهارم هم هست و قابل احترام برای همه ی مسلمانها ..بهتره به جای فحش دادن و دروغ و تهمت به هم زدن دنبال اصل قضیه باشیم در قران هم هیچ ایتی برای اثبات علی فرستاده نشده چون ان وقت خدا او را پیغمبر میکرد چرا سفسفته میکرد و یکی دیگه رو اورد و بعدا بگه نه علی بهتره …در مملکت ما به اسم همین ولایت دروغین سر مردم رو زیر اب میکنن نمیدونم از کدام خانواده ی مرفهی هستی که از بیت اقا براتون پول میاد و زندگی میکنن ولی بهتره دوری هم در محله های فقیر نشین بزنی باور کن درونت کمی پاک میشه وقتی با فقرا بنشینی و درد دلشون رو بشونی …در اخر هر چی دلت میخواد فحش بده عمر اگه عمر باشه جوابت رو میده هر چند او هم مثل علی مرده و هیچ کاری نمیتونن بکنن

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۴ ق.ظ:

  برادر من پیغمبر معجزه نداشت.و تو خود قرآن هم هست که اومدن به پیغمبر گفتن یه معجزه برامون بیار که در جوابشون گفت انی بشر مثلکم یعنی منم آدمی مثل شمام.وقرآن هم به صورت وحی و تکه تکه صادر میشد و معجزه حساب نمیشه.بیچاره زکریای رازی و ابو علی سیناهم همینو گفتن که پیغمبر معجزه نداشت ولی متاسفانه پدرشونو در آوردن.

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۴:۰۱ ق.ظ:

  جوابتو دادم سند کردم ثبت نشد
  الانم حال ندارم دوباره تایپش کنم

  فقط یه چیزیش زور اومده دوباره تایپش میکنم
  گفتی از کدوم خونواده مرفه هستم و اقا بهم پول میده!

  احتمالا تو از ادم فروشای درباری هستی و داری دنبال راهی میگردی تا با تحرک کر ن من ادرسی چیزی از من بکشی بیرون! عزیز جون من توحاشیه تهران زندگی میکنم و اگه دنبال پول حرام اقای شما بودم الان مجبور نبودم واسه خرج دانشگام تو چاپخونه کار کنم
  این وصله ها به ما نمیچسبه ما بابامون یادمون داده نون کارگری بخوریم ولی حلال باشه
  بای

  [پاسخ]

  امیر پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۸ ب.ظ:

  اها پس از قشر سرخورده و عقده ی جامعه هستی که چنین ت بی تابی میکنی عزیزم برو د نبال نان باش که خربزه اب است علی و عمر دارن با هم حوری میکنن تو داری سشنگشون رو به سینه میزنی به هر حال فهمیدم چرا سر در گریبان و عقده ای هستی امید دارم نسل بعدی ما در این وضعیت اسفناک ما زندگی نکنن و با صلح و. ارامش در کنار هم باشند تو جهنم میبینمت بای

  نارسیس پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۹ ب.ظ:

  آقای امیر خیلی بی ادبانه حرف زدی، شاید وضع عمرجون شما اونی باشهخ که گفتی ولی الان همه ی بهشتی ها دارن از مجلس علی (ع) استفاده میکنن، بهشت برای شما عمر زاده ها کردن حوریهاست اما برای پیغمبر زاده ها و شیعه های مخلس نشستن پای صحبت پیامبر و علی و اهل بیت و عبادت کردنه.
  ای انسان فاسد

  نارسیس پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۲ ب.ظ:

  آقای امیر خیلی بی ادبانه حرف زدی، شاید وضع عمرجون شما اونی باشه که گفتی ولی الان همه ی بهشتی ها دارن از مجلس علی (ع) استفاده میکنن، بهشت برای شما عمر زاده ها کردن حوریهاست اما برای پیغمبر زاده ها و شیعه های مخلص نشستن پای صحبت پیامبر و علی و اهل بیت و عبادت کردنه.
  ای انسان فاسد
  اگه بگن مرفهیم میگین بی دردین و الین و بلین برین فقرا رو ببینین و پای درد و دل اونا بشینین اگه بگن فقیریم میگین عقده ای و فلان و فلین هستید اول برید تکلیفتونو با خودتون مشخص کنید انسان های نادان

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۳ ب.ظ:

  ای لعنت تو و ذات خرابت.عمر کسی بود که هفتاد بدعت در دین اسلام وارد کرد اگر علی نبود به گفته خود عمر عمر هلاک میشد. واگر علی ۲۵سال سکوت کرد بخاطر نهال نوپای اسلام بود که بخاطر جنگ داخلی بر سر قدرت از بین نره.اگر قران خوان بودی و قران فهم میدونستی که در قران آیات بسیاری در شان علی و فرزندان علی نازل شده که تو بیسواد نمیدونی یا اینکه نمیخواهی بدونی که علی با حق است و حق با علی.این را هم بدون که تو کسی نیستی که در مورد ولی امر مسلمین مد ضله العالی اظهار نظر کنی زندگی ایشان با فقیرترین مردم جامعه برابر است تو چه میدانی این حرفها را تو هم مثل اجدادت چشم و گوشت را روی حقایق بسته ای همان کسیانیکه هنوز جنازه پیامبر روی زمین بود شورا گرفتند برای خلافت در حالیکه پیامبر در حجه الوداع خلیغه و جانشین بعد از خود را معرفی کرده بودند حالا تو از را رسیده ای و میخواهی از عمر ملعون دفاع کنی.حیف که وقت ندارم وگرنه بخاطر این توهین هائی که بی جهت روا داشتی دهانت را میشکستم.

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۷ ب.ظ:

  اقا امیر جون تو راس میگی ما عقده ای ما بدبخت ما بی دانش
  ولی حداقلش اینه ادبمون اجازه نمیده فحش بدیم به کسی بدیم
  دوستان خودشون کامنتارو میخونن و میفهمن چند چند شدیم
  تو جهنم خوش باش ما اونورا پیدامون نمیشه بای

  [پاسخ]

  SHA11 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۲:۵۸ ب.ظ:

  سلام
  برادر مسلمون من چجوری تو قرآن نشونه ای از ائمه و امام علی ندیدی ؟
  از کتاب های خود شما برادرهای اهل سنت داریم که مطالع بفرمایید
  خلیفه دوم متاسفانه بدئت هایی وارد دین کرد
  آیه ای که میکی افرادی که در حال رکوع زکات میدهند اشاره به کیست؟
  و صدها نشانه دیگر در قرآن کریم
  جدا از این بحث ها ما مسلمین چه ایرانی های هموطن چه انسان های آزاده از نژاد دیگر چه شیعه چه برادرای سنی باید دشمن واح یعنی یهود رو بشناسیم البته منظورم صیونیسم که بین همه تفرقه انداخته
  نژاد پرست نباشیم اولین نژاد پرست عالم شیطان بود

  [پاسخ]

  داريوش پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۶ ب.ظ:

  قاسم جان زر نزن . اسلام یعنی وحشیگری و تروریست . مسلمون یعنی ظالم و خر و متهجر

  [پاسخ]

  زر نزنید پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۲ ب.ظ:

  چرا بر عکسی میگی آقا

  صفات خودت رو به مسلمون های واقعی نسبت نده ……

  [پاسخ]

  SHA11 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۳:۰۳ ب.ظ:

  آفای عزیز که حیف اسم قشنگت که اصلا برازنده ات نیست اصلا
  دین وحشیگری که به زن حق رای داد ؟ داریوش بزرگ که متاسفانه اسمش روی شماست و کوروش به دین و نظرات دیگران احترام میگذاشتند
  افکار و الفاظت برای خودت نگه دار
  قرآن بخون شاید اصلاح شی

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ بهمن ۳ام, ۱۳۹۰ ۹:۵۵ ق.ظ:

  آخ گفتی دلم تنگ شده برای جشن عمر که همه ساله می گرفتیم برس توالت رو پارچه سرش می کردیم ودورش می رقصیدیم و بجای عمر آتش می زدیم

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۲:۰۱ ب.ظ:

  همانطورکه عمر کفار رو براش رض میاری مسلماه که با اینکه اعراب کشت وکشتار راه انداختند ودرواقع کارهای اون یونانی گجستک رو تکرار کردن رو قبول نداری.

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۹:۳۹ ب.ظ:

  بسم لله الرحمن الرحیم

  سلام
  خیلی شیفته امریکا هستی ها وقتی نظرتو خوندم مردم از خنده عزیز امریکا اگر اب قدرت بود مرکز بروکلین حزب دموکراتش نمی گفت: ما اگر بر فرض هم ایران و اشغال کنیم به یک میلیون و دویست هزار کماندور ضد چریک مسلط به زبان فارسی نیاز داریم تازه بعدش معلوم نیست چند دهه فتح کامل ایران طول بکشه…
  اون اگر ابر قدرت بود تو جنگ اطلاعاتیش با ایران تو عراق شکست نمی خورد که رایس بگه: مشکله ما با ایران اینه که ۲۸ ساله بدون ما دووم آورده…
  اون اگر ابر قدرت بود ۷۲ بانکش تو سال ۲۰۱۰ تعطیل نمی شد
  اون اگر ابر قدرت بود…. وای خسته شدم برو یکم تو حوزه دشمن شناسی مطالعه کن البته اگر مثل عربای جاهلی درگیر تعصب نیستی.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۴:۵۱ ق.ظ:

  ای دشمن شناس
  ای دانشمند در حوزه دشمن شناسی
  هه هه هه خندیدم از این اطلاعات دشمن شناسیت

  [پاسخ]

  هامان 13 خرداد 1391 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۲۳ ق.ظ:

  برادر باسلام
  لطفاً یک مقداری “از آن آموزه های دشمن شناسی” را نیز به ما یاد بدهید، چون واقعاً هنوز در تشخیص بین دوست و دشمن، ناتوان هستیم، یک لولویی را بتراشید تا ما هم آن “لولو “را بشنایم، مبادا یک روزی هوس به سرش بزند و به خاطر گناه ناشی از “دشمن نشناسی” ، ما را قورت دهد. وقت خوش

  [پاسخ]

  SHA11 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۳:۱۱ ب.ظ:

  سلام به سایت j313.ir
  مراجعه کنید تا کامل اطلاعات کسب کنید
  همون امریکا و اسرائیل هر ساله جشن پوریم دارن همون ایرانی کشون تو گوگل ایمیج سرچ کن میبینی

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۱ ب.ظ:

  اخه عقب افتاده ایران همین الان هم به برکت اسلام ابرقدرت جهانه آمریکا در مقابل شیرمردان ایرانی و فرزندان علی “هیچ غلطی نمیتواند یکند”این را بفهم.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۴ ق.ظ:

  آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۳:۵۴ ب.ظ:

  بازم آقا رضای بیسواد دوست عزیز خودم.

  [پاسخ]

  saleh پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۷ ب.ظ:

  معلومه که بیسوادی چون اگه سواد داشتی منطق داشتی و به کسی توهین نمیکردی.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۴ ب.ظ:

  با سواد با منطق تو که اصلا نمیدونی توهین چی هست
  باهات مث خودت رفتار کردم چون با هرکس باید مث خودش بود
  حماقت خودتو ثابت نکن
  جواب سوالمو بده دولت ایران تو چی ابر قدرته جهانه؟
  اقتصاد صنعت اشتغال صادرات کشاورزی تولید تو چی؟
  آخه تو چقدر احمقی
  توی تروریسم پروری و دزدیای ۳۰۰۰ میلیاردیه که ابر قدرت جهانه

  [پاسخ]

  هامان 13 خرداد 1391 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۲۵ ق.ظ:

  با سلام برادر
  پس از ۳۴ سال، پس این همه “”غلطها ” را کی کرده؟ هان!!!

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۲:۱۲ ب.ظ:

  اقای صالح فرزندان کی؟ امام علی (ع)؟ اره شما دلتو خوش کن به اینکه پدرت علی(ع)است ای درظاهرایرانی ودر باطن عرب.
  پدرما کوروش دوم هخامنشی است یا امام علی (ع)؟ نادان.
  امامی که فقط دین اسلام را اورد.نه جانمان ازاوست ونه نزادو نه خون.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۴:۴۳ ب.ظ:

  واقعا افسوس که مسلمانها جنگ را به ما تحمیل کردند و ما را آتشی که میپرستیدیم و باز هم قرار است در آن بسوزیم.
  مسلمانان نه فقط با ما جنگیدن بلکه با بسیاری از سرزمینهای خدا نشناس جنگیدن و ما هم باید کلی خوشحال باشیم که ما حداقل خدا را به ما به جای آتش جای نهادند.از همان قدیم میگویند کردار آدم باعث بخت آدم میشود . خوب حالا چرا خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره کرد و نامه رسان که هیچ جای دنیا همچین کاری نمیکردند سر برید.وگر نه مسلمانان خیلی از فتوحات را داشتند.مثل عراق-افقانستان-بلخصوص فلستین را از چنگ یهود دار آورد و ایران و…. آخه کدام آدم عاقلی میات نامه پیامبر سلام را پاره کند؟ واقعا حیف است که در روز قدس نامی از فاتح قدس نیست.و کاش بداند که این همه علی و علی که میگویند خود حضرت علی عرب بوده و به ایران هم حملاتی داشته و اخرش هم به دست یک ایرانی کشته شد که همه شما میدانید کیست.
  درست است عربها سوسمار خار هستند ولی وقتی سوسمار را میخوردند ما ایرانی ها به فرمان بهرام گور دختران خودمان را زنده بگور میکردیم. و امید وارم که دوستانی که اثلا بدون هیچ مطالعاتی حرف خود را میزنند کمی در مورد ادیان و نژادها هم مطالعه کنند و این تعصب را بزارند کنار چون تعصب پرده ای است که ما را از دیدگاه حقیقت پنهان میکند
  متشکرم که من مسلمانم و خلفائی که به ما اسلام را یاد دادند. محمد—-ابوبکر-عمر- عثمان و علی رضی الله عنهما
  و کاش معنای واقعی اسلام را بدانید و به این جماعت خدانشناس که نامی از خدا نیست توجه نکنید و باز هم میگم تعصب را بزاید کنار و خود را با واقعیت کنار بگذارید و خواهشمند هستم راجب عهد عمری هم مطالعه فرمایید. عهدی که حضرت عمر با مسیحیان بسته بخوانید.
  متشکرم دوستان-این آدرس ایمیل من است-snowmen68@yahoo.com

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۲:۱۸ ب.ظ:

  بسوز درهمین فکر تاروزی قیامت اید وخداوند سبحان همه چیز را اشکارکند
  وبگوید که چه کسی دین اسلام را به ایران اورد.
  ازاین ۴ نفر فقط ۲تای انها درست است.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۶, ۱۳۹۰ در۱۲:۰۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  جنگ های قادسیه و نهاوند فقط در فانتزی طبری اتفاق افتاده اند:

  http://www.chubin.net/?p=2147
  http://www.chubin.net/?p=2093
  http://www.chubin.net/?p=2088

  همچنین نگاه کنید به :
  http://www.chubin.net/?p=8097
  موقق باشید
  جوبین

  [پاسخ]

  سکویا پاسخ در تاريخ تیر ۷ام, ۱۳۹۰ ۵:۰۰ ق.ظ:

  حقیقتی تلخ

  ما به حقیقت نخواهیم رسید،چون دروغگویان بر راستگویان سبقت گرفتند

  حق بود اولین بار دروغگو را زبانش میبریدند و بر بیخ گوش میاویختند تا کینه ورزی ها و خونریزی های بعدی بابت چرخش بی جای زبان یک نفر،تکرار نمیشد

  لعنت بر دروغگویان

  [پاسخ]

  chubin پاسخ در تاريخ تیر ۷ام, ۱۳۹۰ ۳:۰۲ ب.ظ:

  با درود
  بهتر بود که شما بطور مشخص اشاره می کردید که کی دروغگو و کی راستگو است.

  [پاسخ]

  سکویا پاسخ در تاريخ تیر ۸ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۳۹ ق.ظ:

  هرکس بسته به منافع و امیالش دروغ بافته و دیگران به تبعیت از پیشینیان بنایشان را بر بافته های ماقبل خود نهادند
  و بافتند و بافتند و بافتند
  دیگرانی امدند و بر روی بافته های قبل دوباره بافتند…
  تا شد فرشی به بزرگی تاریخ یک ملت،تاریخی که با آن ملتی را به سلطه کشیدند
  ملتی که انسانیت بود،ملتی که همه انسانها از افریقا تا چین از استرالیا تا آمریکای لاتین اعضای آنند

  همه دروغ بافتند

  سر رشته این فرش از کجاست؟

  [پاسخ]

  arman پاسخ در تاريخ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۹:۴۱ ب.ظ:

  حرفات واقعا جالب بود نمیگم واقعیت .حقیقت بود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۱۱, ۱۳۹۰ در۴:۱۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام:
  به نظر میرسد که نا آمادگی سپاهیان ایران عامل اصلی شکست بوده …والبته اگر دوستان تاریخ را بررسی کنند متوجه این نکته میشوند که لشکر عرب در مواجهه با امپراطوری روم شرقی هم پیروزی های بزرگ و باور نکردنی به دست آورد !! آمادگی سربازان عرب بسیار بالا بوده در همین جنگ قادسیه پهلوانان نامی ایران در جنگ های تن به تن شکست خورده و از بین رفتند ….پس من دلیل اول برای شکست ایران را آمادگی بالای سربازان عرب میدانم .
  با تشکر

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۶ ق.ظ:

  امادگی انها و البته بی روحیه بودن سربازان و سرداران ایرانی و نارضایتی های انها از حکومت ساسانی!که باعث شد ان مقاومت وپایداری که باید در جنگ ها از خود نشان می دادند را بروز ندادند!

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۵ ب.ظ:

  بازم خوبه که علم اینقدر پیشرفت کرده که تو هم در زندگی چیزی فهمیدی.دلیل پیروزی اعراب ایمان بود نه چیزی که تو بعد از یک عمر فهمیدی و اسمش را آمادگی بالا گذاشتی

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۱۸, ۱۳۹۰ در۱۰:۲۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  lllما اسناد تاریخی معتبر درباره قادسیه نداریم.اما وحشیگری های اعراب روشنه.اونهابه بهانه اسلام که هیچی درمورد اون نمیدونستن دست به این کار زدن زرتشتی ها این جنگ قادسیه راعاشورا می گویند.

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۳ ق.ظ:

  این خیلی جالبه در نامه اعراب به ایرانی ها نوشته بودند :(ما شما را به یکتا پرستی دعوت میکنیم) !!!!!!!
  اونا حتی نمی دونستند ایرانیان از همون اول یکتا پرست بودند!!!!!!!

  [پاسخ]

  adel پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱:۱۵ ق.ظ:

  بنام خدا.همانطور که همه ما میدانیم پیامبر از جانب خداوند فرستاده شده است و کار پیامبر این بود که دستورات خداوند را در زمین اجرا می کرد واگر نامه ای برای پادشاه ایران فرستاده شد برای یکتا پرستی حتما خواست خداوند بود. و اگر به قول شما اگر زرتشت پیامبر بوده چرا خداوند آنرا جز پیامبران اولو الباب قرار نداده بود که دارای کتاب و شریعت بودند

  [پاسخ]

  هامان 13 خرداد 1391 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۳۵ ق.ظ:

  با سلام

  از ۱۲۴۰۰۰ پیغمبر، نام چنتای آنان در تاریخ موجود است، به تاریخ بنگیرید، اصلاً یکتا پرستی از آیین ایرانی(زردشتی) به ادیان ابراهیمی راه یافته است، اندیشه میترائیسم را ببینید. نحله فکری “شیخ شهاب الدین سهروردی” که جانش را در ۳۵ سالگی و به دست روحانیان حلب((سوریه کنونی) از دست داد. کتاب قلند و قلعه یثربی را در وصف این فیلسوف بزرگ ایرانی(صاحب مکتب فلسفی “اشراق” بخوانید. ایرانیان از ابتدای تاریخ یگانه پرست بودند. طمع ثروت، سرزمین آباد، دختران و زنان نکو روی؛ اعراب وحشی و بادیه نشین را به سرزمین های ایران هدایت کرد، از عدالت و برابری و برادی چه نصیب ما شد، جز قتل، خون ریزی ویرانی ، اسارت و بردگی!!!

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۹ ب.ظ:

  اول که اعراب به ایرانیان نامه نوشتند که بگن ما شما را به یکتا پرستی دعوت میکنیم اگه سواد داشتی میدانستی که پیامبر برای همه سران ابرقدرت آن زمان نامه نوشتند و انها را به اسلام دعوت کردند.پیامبر نوشته بودند بنام خداوند بخشنده مهربان که خسرو پرویز با دیدن این عبارت نامه را پاره کرد و پیامبر هم فرمود:خدا حکومتش را پاره کند .همین طور هم شد .

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۸:۳۴ ب.ظ:

  منظور من بعد از پیامبر بود نامه ای که عمر به یزدگرد نوشت!!!!
  http://sanagoblin.mihanblog.com/post/54

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۰ ۶:۰۰ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز من اصلا عمر-ابوبکر و عثمان را قبول ندارم آنها غاصب هستند و خیانتهای زیادی به اسلام کردند.موفق باشید.

  [پاسخ]

  اميد پاسخ در تاريخ بهمن ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۳:۳۷ ب.ظ:

  صالح جان برخلاف اسمت ادم احمقی هستی .ابوبکر وعمر و عثمان رضی الله عنهما را خدا ستایش کرده و به پزیرش شما نیازی ندارند
  ضمنا یاد بگیر برای ادعاهات مثال بزن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  نارسیس پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۴۵ ب.ظ:

  امید جان خدا کجا اونا رو ستایش کرده میشه بفرمایید؟ شما هم بد نیست برای ادعات مثال بیاری عمر زاده انشاالله خداوند شما را با عمر محشور کند تا جواب اینهمه تلاشت را برای عمر بگیری

  حميد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۱:۴۰ ب.ظ:

  دوست عزیز در موقع حمله اعراب تمام ساکنین ایران زرتشتی نبودند گروهی هم مسیحی و یهودی و….البته نکته مهمی که در کمتر تاریخنویسان بهش اشاره میکنن اینکه گروهی در داخل ایران بت پرست یا در واقع مشرک بودند که البته اینها در دوره هایی توسط حکومت خود ایران هم سرکوب شده بودند …..اون چیزی که در بررسی حملات اعراب به ان اشاره شده که در مناطقی مشرکان ساکن بودند که احتمالا به طور وسیع کشتار شده اند که البته از نظر اینجانب دلیل موجهی برای کشتار نبوده …مثلا طبق برخی مدارک شهره استخر از سکنه خالی شده !!! اما نکته دیگر اینکه تمام فتوحات به طور کامل زیره نظر خلفای اسلامی نبوده و سردار لشگر به سلیقه فکری خود هم عمل میکرده پس نمیشه اون رو به پای اسلام نوشت .

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۱۸, ۱۳۹۰ در۱۰:۲۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  lllما اسناد تاریخی معتبر درباره قادسیه نداریم.اما وحشیگری های اعراب روشنه.اونهابه بهانه اسلام که هیچی درمورد اون نمیدونستن دست به این کار زدن زرتشتی ها این جنگ قادسیه راعاشورا می گویند.
  عباید به اسناد تاریخی معتبر رجوع کنیم

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۲۸, ۱۳۹۰ در۸:۰۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  لشکر ایران در زمان جنگ قادسیه قوی بود و دارای فیل های قوی بودند
  اما دلیل اصلی شکست در این جنگ طوفان بود که ذرات خاک در چشمان فیل ها می رفت و فیل ها رم کردند و لشکر ایران از هم پاشید و سرانجام از اعراب وحشی شکست خورد.
  اما دلیل دیگری نیز وجود دارد
  مردم ایران از بی کفایتی پادشاهشان ناراضی بودند و بسیاری از آنها از شرکت در جنگ خودداری کردند.
  نکته دیگر این است که مردم ایران به اعراب وحشی اعتماد کردند و فکر می کردند که آنها اسلام حقیقی را به ارمغان می آورند و به این دلیل دروازه های شهر را بر اعراب گشودند
  ولی جز ظلم چیزی نسیبشان نشد.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۳۰, ۱۳۹۰ در۱:۴۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  به نام خدا
  با سلام خدمت دوستان عزیز
  ماچرا باید بی انصاف وندانسته قضاوت کنیم
  آیا واقعا”دلیل شکست ایرانیان . برای ما اکنون درقرن ۲۱مهم است ؟
  آیا واقعا”به زور مسلمان شدیم ؟
  آیا واقعا”ما ویا اعراب قبلا”یکتا پرست بوده ایم ؟
  آیا واقعا”اعراب به ماظلم کردندویا خودمان به خود ظلم کرده ایم؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۱, ۱۳۹۰ در۱:۱۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  آریالایون عزیز ادم خوب وبد همه جای جهان وجود داره مختص ایرانی و غیر ایرانی نیست ودرمورد جنگ اعراب بگویم دلیل جنگ عمربن خطاب با ایرانیان ظاهرا خداپسندانه وباطنا قدرت طلبانه مردم ایران در پی حقیقت بودند که حقیقت واقیعی اسلام است بخاطر همین در برابر اعراب مقاومت چندانی نکردند اما متاسفانه بهشان ظلم شد و ایرانیان دریافتند که اسلامی که خلیفه از ان دم میزند مظور همان عمر است اسلا م نافقانه است بخاطر همین مردم ایران شیعه هستند چون در پی حقیقت بودن واگر پی حقیقت نبودند سنی میشدند

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۲ ب.ظ:

  علی جان گل گفتی هرجا که شیعه باشد زیر بار زور نمیرود الان کشورهای عربی را ببینید که چه ظلمی حاکمان قدرت به مردمشان میکنند و آنها هم زیر ظلم زندگی میکنند ولی بچه های شیعه جنوب لبنان اسرائیل را به خاک سیاه نشانده اند.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۶:۰۸ ق.ظ:

  جوابتو توی ایمیلم دیدم ولی اینجا نبود گفتی که : خامنه ای مقتدای من است.اگر حکم جهادم بدهد تو و امثال تو را با خاک یکسان میکنم.امتحانش مجانیه بیا شیراز تا بهت بگم.

  تو وقتی یزید زمان رو مقتدای خودت میکنی دیگه تکلیفت روشنه که توی سپاه یزیدیانی و در مقابل امام زمان هم می ایستی واقعا که مایه ننگ شیرازیا هستی برو از همون امام زمانت شرم کن اگه واقعا بهش اعتقاد داری

  از اونجایی که بسیجی یزیدی یه حروم زادست و هرکاری ازش برمیاد و از خدا هیچ ترسی نداره دیگه تا تهش معلومه چه خبره
  اینم بدون منم شیرازم و امیدوارم یه روز نرسه که به دستم بیفتی

  [پاسخ]

  saleh پاسخ در تاريخ دی ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۴:۴۶ ب.ظ:

  دوست من بازم میگم هزار بار هم میگم کسی که ولایت علی را قبول داره کسی که امام زمان را قبول داره باید این نکته را هم بدونه که خود امام زمان فرمودند در دوران غیبت به فقیهان امت مراجعه کنید آیا شما در این دوران مقتدائی جز سید علی خامنه ای سراغ داری معرفی کن.همه مردم ایران بسیجی هستند منتها شما بسیج را هنوز نمی شناسی بسیجی یعنی کسی که هر زمان که لازم باشه برای مملکت و اعتقادش جانبازی میکنه.خیال میکنی دانشمندان ایرانی را کی ترور میکنه افکار افرادی مثل تو که طعمه خوبی برای صهیونیستها و آمریکا هستند.کسانی که بصیرت ندارند.دوست عزیز ما که با هم جنگ نداریم.فقط سعی کن اعتقاداتت را محک بزنی.راه را گم نکن

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۶ ب.ظ:

  تو دوست من نیستی اینو بفهم به چشم من و بقیه دوستانی که با من هم عقیده ان تو فقط یه بسیجی مزدور حکومتی
  تو شرم نمیکنی خجالت نمیکشی؟ هرچند که بعید میدونم بدونی چی هست
  تو اگه یه جو غیرت داشتی یا به ولایت امام علی و امام زمان اعتقاد داشتی یزیدی مث خامنه ای رو فقیه و مقتدا نمیدونستی
  بسیجی ینی پول بگیر آدم بکش به دختر و پسر مردم تجاوز بکن این ینی بسیج جانباز
  دانشمند ایرانی رو اون ترور میکنه که میترسه از اینکه چیزی رو که با چشماش دیده و میدونه رو تو دنیا هوار بزنه و یه عده رو رسوا کنه و بعد باهاش جنگ تبلیغاتی علیه اسراییل و آمریکا درست کنه

  اینم جواب کامنت پایینیت بود که نشون داده نشد
  من با آمریکا و اسراییل هیچ دشمنی ندارم تا چشمتم دربیاد
  شیعه یعنی عدل یعنی طرفدار حق بودن و حق هم با مردم ایرانه نه با رهبر خونخوارش اینا رو توی کله پوکت فرو کن
  در کنار مردم و رهبری؟!!!!! نادون تویی که میدونی خوبم میدونی مردم اگه دستشون به خامنه ای برسه تکه بزرگش گوششه غذافی رو دیدی چه بلایی سرش آوردن؟
  بدبخت مفلوک خامنه ای خونخواری که ازش دم میزنی وقتی کلاهشو پس معرکه میبینه با پولای دزدیش مث صدام میره توی سوراخ موشو تو بسیجی نادون رو میکنه سپر بلای جونش
  حتما میگی جونت فدای رهبر خب این دیگه حماقت توئه که یزید زمان رو رهبر خودت کردی مشکل من نیست فقط امیدوارم قبل اینکه تو جبهه باطل جونت در بره به خودت بیای و به راه حق بیای
  یادت نره که آغوش مردم همیشه به روی اینجور آدما بازه ولی اینم یادت نره که مردمو مث خودتون احمق فرض نکنین

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۱, ۱۳۹۰ در۵:۲۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  وای بر ما که بنام اسلام هرچه خرافه به خوردمان دادند باورمان شد
  اسلام نه آن بود که عربهای افراطی و جاهل دوران عمر برای ما آوردند
  اسلام حضرت علی بود اسلام امام حسین بود
  افسوس که دوران صلابت ایران به دلیل نداشتن پادشاهی قدرتمند به دوران بردگی به دست اعراب جاهل و افراطی تبدیل شد
  و الان هم بنام اسلام همه خیانتی میکنند و همه خرافاتی به خوردمان میدهند که اگر باور کنیم سرنوشتمان همان است که شد
  اما اگر بجای خرج کردن پولمان برای کشورهای عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و افغانستان و روسیه و چین و حمایت از گروههای تروریستی منطقه به فکر منافع مردم و آبادی و سازندگی کشورمان باشیم من مرده نسل های بعدی زنده که قدرتی برتر از چین و روسیه در منطقه خواهیم شد اگر بخواهیم و اگر باور کنیم این جاهلیت ها و خرافات اسلام نیست

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۶ ب.ظ:

  استاد اگه ممکنه شما بعنوان یک اسلام شناس مطرح اگه وقت آزاد دارید اسلام را برای ما معرفی کنید.اسلام چیزی بغیر از علی و فرزندان علی نیست.پیامبر فرمود:ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه.آیا نشنیده اید این سخن را یا نمیخواهید بشنوید.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۵:۲۴ ق.ظ:

  تو که اینهمه از امام علی و فرزنداش دم میزنی اول برو بشناسشون بعد بیا اینجا چرت بگو
  تو اگه اعتقادی بهشون داشتی الان وضعت این نبود نون به نرخ روز خور
  تو فقط به آغات یزید زمانه خامنه ای اعتقاد داری چون خوب بهت رسیده

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۱, ۱۳۹۰ در۵:۴۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  http://www.ravid0.blogfa.com/page/11.aspx
  اینجا گفته حمله اسکندر به ایران ماجرای قادسیه و حمله مغول به ایران سه دروغ بزرگ تاریخه نمیدونه چقدر نفهمه که فکر میکنه مارو نفهم گیر آورده

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۲, ۱۳۹۰ در۷:۵۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  حضرت علی ۲۵ سال خانه نشین شد ولی هیچوقتبرای گرفتن حقش به زور متوسل نشد که این عربهای جاهل افراطی به زور شمشیر اسلام رو گسترش دادن نتیجش شد خمینی خونخوار دیکتاتور که اومد و منطقه پر شد از اسلام نماهای افراطی و دجال های قرن ۲۱

  [پاسخ]

  سورنا پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۰ ۹:۱۰ ب.ظ:

  متاسفم که اینو میگم،اما خاک بر سرتون.
  شما که هیچی از پشت پرده حوادث تاریخی نمیدونید چرا سکوت امام علی (ع) رو با قیام امام خمینی مقایسه می کنید.شما که از اقتضائات زمان خبر ندارید چرا توهین می کنید؟
  شما دارید همون آموزه ی مسیحی ها رو تبلیغ می کنید که می گفتن:اگه کسی زد تو گوش شما،طرف دیگر صورتتون را براش جلو بیارید.
  و در آخر باز هم خاک بر سر شما،چون شما هستید که با ناآگاهیتون ذهن مردم رو خراب می کنید.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۵ ق.ظ:

  خانم یا آقای سورنا شما که همه چی از پشت پرده حوادث تاریخی میدونید بجای توهین کردن به خودتون حرف بزنید
  کسی سکوت امام علی رو با خمینی دجال مقایسه نکرد
  خمینی رو با عربهای جاهل و افراطی مقایسه کردم که به زور شمشیر اسلام برایمان آوردند اون دجال قیام نکرد با مردم فریبی حکومت دیکتاتوری درست کرد بعدش هم همه مخالفاش رو کشت
  من به کی توهین کردم؟
  شما اول معلوم کن به کجا وابسته ای که از خمینی خونخوار دفاع میکنی
  شما که از اقتضائات زمان خبر دارید و علامه دهر تشریف دارید ما رو هم از این دریای ناب علم تون بهره مند کنید
  رو چه حسابی میگی تبلیغ آموزه مسیحی میکنم؟
  و در آخر هم تو اگه نفهمی مشکل خودته کسی نخواسته ذهن مردم رو با چیزی که نمیدونه خراب کنه

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۹ ق.ظ:

  خمینی امام نبود ما دوازده تا امام بیشتر نداریم که دوازدهمیش غائبه
  خمینی یه دجال بزرگ بود
  شما که از اقتضائات زمان خبر داری به ما هم بگو

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ آبان ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۶:۲۴ ب.ظ:

  امامای عرب امام ما نیستن.

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۶ ب.ظ:

  امام هستند شاید امام تو نباشند ولی برای نزدیک به هفتادمیلیون نفر امام هستند میگی نه نیمه شعبان برو جمکران یا روز عاشورا را ببین

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۰ ب.ظ:

  کثافت اسم حضرت ایت اله العظمی امام خمینی را بر زبان کثیفت نیار ای بی همه چیز.اگر خمینی نبود الان توی ایران سربازان آمریکائی با خواهر مادر تو و امثال تو همان کارهائی را میکردند که در عراق-افغانستان و ..میکنند.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۴ ق.ظ:

  تو توی عراق و افغانستان چکار میکردی؟ مگه نه اینکه اونجا بودی و با چشم خودت دیدی
  سربازای آمریکایی همونایی هستن که ملوانای ایرانی رو که ۴۰ روز اسیر دزدای دریایی سومالی بودن نجات دادن
  همونایی که کشورشونو گذاشتن اومدن جونشونو گذاشتن کف دستشون تو عراق و افغانستان تا از مردمش محافظت کنن در برابر کسایی که به مردم خودشون رحم نمیکنن
  تو که به نفعت نیس اینا رو بفهمی وگرنه جیره روزانت قط میشه

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۲ ق.ظ:

  خمینی امام نبود
  ما دوازده تا امام بیشتر نداریم که دوازدهمیش غائبه
  خمینی یه دجال بزرگ بود
  شما که از همه اقتضائات زمان خبر دارید و خیلی آگاهین به ما هم بگین

  [پاسخ]

  بهزاد پاسخ در تاريخ مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۲:۳۱ ق.ظ:

  داش رضا میخوامت.دمت گرم

  [پاسخ]

  ارش پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۲:۳۹ ب.ظ:

  شما الان خودتون دارین توهین میکنین!

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۹ام, ۱۳۹۰ ۳:۱۳ ب.ظ:

  دوست عزیز من توهین نکردم اگه لحنم تنده برای اینکه لازم بود سورنا توجیه بشه
  اما اگه منظورتون خمینیه که اول به من بگید چه دلیل خاصی برای آدم بزرگ دونستن همچین شیطانی دارین

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۳ ب.ظ:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  با سلام
  اون کسی رو که می گی دجال هست اگر حقیتا جرات داری تو خیابان آزادی داد بزن و بگو .بعد بشمر چندصد جوون میریزن سرت.
  یا ۹۸٫۲ درصد ملت احمقند یا شما یا اونایی که حماسه ۹دی۸۸ و ۲۲بهمن هرسال و آفریدند احمقند یا شما یا اون ایتالیایی مسیحی که تو روز قدس عکس امام خمینی(ره) رو دستش می گیره احمق هست یا شما یا ملت منطقه که خودشون میگن هرچه داریم از امام خمینی هست احمقند یا شما. فکرمی کنی با این حرفت به چند میلیون آدم توهین کردی و احساسات چند میلیون رو می تونی جریحه دار کنی که اگر الان پیشت بودند تیکه بزرگت گوشت بود؟ یکی از مجلسی های عراق سال پیش به امام خمینی(ارواحنا فدا) توهین بسیار کوچکی کرد مردم عراق میلیونی ریختند بیرون و عکس امام خمینی(ره) رو تو دستاشون گرفتند….
  آره راست می گی همه ما احمقیم اما تو آگاه و عاقل!!!!

  راستی آقای استحاله شده، امامت رکن اصلی تشیع هست ما امام تو نماز جمعه داریم ۱۲ امام معصوم علیه السلام هم داریم که معصومند همیشه ام می گیم امام معصوم(علیه السلام) اما به ولی فقیه نمی گیم امام معصوم، تو قانونمون هم اگر خطا کنه کنار گذاشته می شه، بر و فکرت و اصلاح کن تو اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جذب حداکثری و دفع حداقلی داریم البته امثال تو رو زیاد دیدم برای زدن ولایت فقیه با سفسطه اسلام رو مقابلش قرار می دید.
  خدا هدایتتون کنه.

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۳ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز اگه ممکنه آدرس ایمیلت را بدستم برسون.میخوام بیشتر باهات آشنا بشم

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۱ ق.ظ:

  احتیاجی نیس توی خیابون آزادی داد بزنم اکثریت مردم ایران میدونن خمینی دجاله از راننده های تاکسی و اتوبوس بگیر تا دکتر و مهندسا هر جایی که اسمش میاد لعنتش میکنن
  و اون چند صد جوونی که گفتی معلوم الحالایی هستن که همه میدونن به کجاها وابسته ان
  بهت قول میدم روزی میاد که اون بارگاهی که برای خمینی دجال درست کردن با خاک یکی بشه و جز قبری که توش پوسیده هیچی ازش نمونه
  روزی میاد که خامنه ای و سردمداران جنایتکارشو مث غذافی تو خیابون تیکه تیکه میکنن
  و اون روز من با دستای خودم امثال احمدی نژاد و خامنه ای و سردارای کثیف سپاه رو تکه تکه میکنم واسه تموم جنایتایی که کردن
  با این حرفایی که درباره ۹۸ درصد مردم و ۹ دی و ملت منطقه زدی فقط جهل و نادونی خودتو بیشتر از قبل ثابت کردی
  ۹ دی چند صد هزار نفر مزدور ساندیس خور بودن یا کارمندای دولت و بچه مدرسه هایی که به زور اورده بودنشون تو خیابون
  نه چند ده میلیونی که تو کل سال ۸۸ توی هر شهر ایران لرزه به پیکر این حکومت فاسد انداختن
  تو و امثال تو احمقید که خودتونو عاقل فرض کردین

  آقای تحریف نشده
  دوازده تا امام معصوم داریم و ولایت فقیه هم فقط مال امام معصومه که مث یزید و معاویه غصبش کردین و واسش قانون ساختین
  خامنه ای خونخوار هر قانونی رو با حکم حکومتی باطل میکنه و هر مخالفی رو میکشه
  فک میکنی اون دجال ولی فقیه ای هست که تو این ۳۲ سال عمر جمهوری غصبی اسلامی و ۲۲ سال رهبر شدنش دونسته و کاملا آگاهانه هیچ خونی رو به نا حق نریخته باشه و هیچ حقی رو نخورده و هیچ اشتباهی نکرده؟
  این که شد امام معصوم
  تو که خودتو گمنام امام زمان گذاشتی از همون امام زمان شرم کن اگه واقعا بهش اعتقاد داری

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۵:۴۶ ق.ظ:

  تو که میدونی شرف چیه نه؟
  خمینی سگ کی باشه که توهین بهش جسارت بخواد
  بدبخت خمینی رو همین آمریکا و انگلیس آوردن تا از دست شاه راحت شن وگرنه تو تبعید میموند تا بپوسه حالا از خودش و فرنداش میترسن هه هه خندیدم
  کافر همه را به کیش خود پندارد که میگن راس میگن
  همه میدونن اربابای تو کی هستن نون به نرخ روز خور مزدور
  شکر خدا و به کوری چشم تو و امثال تو ما که ارباب نداشتیمو نداریمو نخواهیم که داشت
  خیانتو تو و امثال تو به مردم میکنین بی وجودای بی همه چیز

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۳:۴۰ ب.ظ:

  نادان امریکا و اسرائیل به یاری خدا دیگه کارشون تمومه.تو که داد از امامت و شیعه میزنی چرا راه را غلط رفتی.طرفدار امامت بودن و یار آمریکا میشه هم دزد و هم شریک غافله .تکلیفت را معلوم کن یا دزد باش و با آمریکا باش و از اونا طرفداری کن یا شریک غافله باش و در کنار مردم و رهبری

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۴۸ ب.ظ:

  به یاری خدا کی کارشون تمومه ؟ من از امید واهی و حرف مفت خوشم نمیاد زمان بگو به من . چه روزی ؟ چه سالی ؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۹, ۱۳۹۰ در۸:۳۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  چرا هیچ کس با سند و مدرک حرف نمیزنه ؟ افراط و تعصب ادم رو از قضاوت عادلانه دور میکنه.
  یکی از دوستان گفت که اعراب با این توجیه که قران کفایت میکنه تمام کتابها رو به اتش کشیدند. میشه بگین کدام کتابها رو ؟؟ حداقل ۴-۵ تا از دانشمندان نویسنده ی اون کتابها رو نام ببرید که ما هم بدونیم. اینکه ایرانیها مقاومتی نکردند به خاطر نارضایتی از حکومت ساسانی و زندگی به شدت طبقاتی ان زمان بوده. البته جسارت به دین مقدس زرتشت نباشه ولی موبدان هم ان زمان جرئی از حکومت شده بودند که مردم از انان ناراضی بودند. مانند الان که روحانیت و دین سیاسی شده و عامل نارضایتی مردم از انان.

  [پاسخ]

  حميد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۱:۵۵ ب.ظ:

  با سلام….
  البته به نکته جالبی اشاره کردید که بنا به دلایلی اسم زیادی از دانشمندان اون زمان ایران وجود نداره !! درحالی که در کشورهایی مثل یونان و روم و…..اسامی زیادی از دانشمندان و نویسندگان به جا مونده که در حالی که ایرانیان دانشمندان هم رده ای نداشتن ….مثل افلاتون و سقراط و ارسطو و….که بعضی هاشون بسیار قدیمی تر از حکومت ساسانی هستند !! در کل این نکته خیلی مهمی هست که باید در نظر گرفته بشه اسامی دانشمندان ایرانی تقریبا همه مربوط به بعد از اسلام هست

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۸:۵۸ ق.ظ:

  دلیل اینکه هیچ نامی از دانشمندان ایرانی قبل از اسلام نیست حمله همین عرب های وحشی و سوسمار خور هست
  انها تمام اثار تمدن ایران باستان رو بخاطر حسد از بین بردن و نذاشتن حتی هیچ یادگاری از اونها برای ما بمونه بالطبع وقتی کتاب نابود شه زودتر از اون نام نویسنده از یاد برده میشه
  روم و یونان مورد حمله وحشیانه هیچ کشوری قرار نگرفتن در نتیجه اثار اونها و دانشمندان ائنها باقی موندن ولی افسوس برای ایران این اتفاق نیافتاد
  اصلا مگر میشود کشور بزرگی مثل ایران باستان که از هر نظر سرامد تمام دنیا بود از لحاظ علمی عقب مونده باشه
  متاسفانه نظر شما کاملا عرب زده است واقعا متاسفم

  [پاسخ]

  حميد پاسخ در تاريخ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۷:۲۶ ب.ظ:

  دوست عزیزم …من هم متاسفام که از نظر بنده انقدر ناراحت میشید که این طور از من انتقاد میکنید !! ولی این نتیجه مطالعات من تا اینجا بوده ….شاید در آینده نظرم عوض بشه همون طور که در گذشته هم نظر شما بودم .
  راستی شما میتونید دلیل این مسئله رو مد نظر قرار بدید که چرا مصر و خیلی نقاط دیگر حتی اراضی روم با مقاومت کم به دست مسلمانان افتاد ! ولی در ایران جنگ های متعددی رخ داده بود ؟؟
  اگه خوب مطالعه کرده باشید میدونید که فشار و ظلم در اون زمان در داخل بر مردم از طرف شاهان ساسانی وارد میشده آیا شما ظلم اونا رو روا میدونستید ؟؟
  هیچ تمدنی از بین نرفت مگر اینکه از درون پوسیده بود .
  ناپلئون بناپارت

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۱:۵۵ ق.ظ:

  روی حرف من بیشتر با ایرانی بود تا شما اقا حمید
  من با توجه به مطالعاتم حرف میزنم که خوب میدونم هنوز خیلی کم مطالعه کردم تا بتونم خیلی دقیق نظر بدم
  ولی مگر خود هرودوت نگفته اسکندر باری از کتب ریاضی و اخترشناسی و پزشکی رو از بابل برای ارسطو فرستاده؟اصلا از کجا معلوم این نظریات ارسطو مال خودش باشه؟شاید تقلبی باشه از همون کتب بابلی

  [پاسخ]

  حميد پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۲۲ ق.ظ:

  سلام
  دوست عزیز در مورد کتابی که گفتی باید بگم که نکته ظریفی و درستی بود !! البته این رو در نظر بگیر که تمدن بابل بسیار قبل از تشکیل دولت هخامنشی وجود داشته و بسیار پیشرفته بوده در زمینه علوم مختلف که البته اونها هم این علوم رو از سومری ها به ارث بردن ……و این سرزمین بعدا ضمیمه امپراطوری هخامنشی شد ! مطالب علمی زیادی از این نقطه به یونان رفته که بیشتر از سرزمین اکد و بابل بوده و همینطور از مناطق دیگه که هنوز مبهم هست …ارسطو هم خودش به این اعتراف کرده …
  به دلایلی تمدن های بین النهرین گهواره تمدن بشری بوده اند
  با تشکر

  پاسخ
 • مرداد ۱۰, ۱۳۹۰ در۱:۵۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام….
  دوستان عزیز به خاطر داشته باشید که وجود قدرت انحصاری و یا دیکتاتوری به هر اسمی باعث نارضایتی مردم میشه ! این که گروهی مثلا از اسم اسلام استفاده کنن و به مردم ستم کنن باز هم باعث نمیشه که مردم واکنش نمفی نداشته باشن ….در زمان حمله اعراب اگر فشار دیکتاتوری نبود شاید مقاومت بهتری میشد اما واقعیت رو فقط میشه از دید مردمی که در اون زمان زندگی میکردن یافت مطالعه تاریخ بهترین روش هست ….اعراب در تمام جبهه های جنگ پیروزی های خیره کننده به دست آوردند در جبهه روم هم علی رغم نیروی کمتر پیروزیشون بزرگ بوده آمادگی جنگی به نظر من حرف اول رو میزده در تمام نوشته ها ی تاریخی صحبت از پیروزی های نفر به نفر لشگریان اعراب هست ….احتمالا چون در شرایط سخت تری زندگی میکردند و همیشه در حال جنگ های قبیله ای بودن بعد از اتحادشون لشگر بزرگی از نیروهای آماده بوجود آمده است .

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۱۲, ۱۳۹۰ در۱۱:۲۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ba drood be shoma hamvatan dar in bare ke arabha vahshi budand vali rabti be eslam nadarad ehsas tasof man dar in ast ke chera bazi afrad vahshigari ra takzib mikonan akhe age ye ketabhaye eslami ham mikhondan in harf ra nemizadan in vahshigari dar tamam tirikhha neveshtan az jomle tabari-bokhari va digaran.ama dar bareye din zar dosht ke baziha in din ra asmani nemidunan vali mosalaman in din shabih bedin eslam ast az ghabile monji va sayer mavared.digar inke dar ghoran ham in din be nam majus amade ast.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۹:۱۲ ب.ظ:

  دوست عزیز کجای قرآن گفته دین زرتشت مجوسه چرا وقتی چیزی نمیدونی ادعای الکی میکنی؟
  قرآن کوروش بزرگ رو ذوالقرنین گفته و ازش بخوبی یاد کرده یا نکنه میخوای منکرش بشی؟!!
  اصل تموم دین ها و دین اسلام,دین صلح و آرامشه
  همیشه عرب بودن جهالت و نادانی نیست پیامبر و امامان هیچ ربطی به اعراب وحشی نداشته و ندارن

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۲۰, ۱۳۹۰ در۵:۲۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  be nazare man mozoo kheli sadas tavajoh koid ke dolati ke be ira hamle kard dolati bud bar amade az yek koodetaye khanatbar uam dar rooze vafate payambar va sar dastashinam ke omar(lanatollah) kaene bozorg be payambaro eslam bud pas un arabaee ke hamle kardan be iran va vahshigari kardan namayandeye eslame vagheii nabudan va farmandehan lashkar ham hame hamdaste omare khaen budan va janeshine asliye payambar un moghe kiloometrha door tar baraye jelogiri az jange dakheli va nabudie eslame javan majbur be sokut shode bud.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۶:۳۸ ب.ظ:

  با شما موافقم دوست عزیز

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۲۱, ۱۳۹۰ در۴:۵۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ماجرای جنگ های ایران و تازی ها همگی دروغ هایی است که تازی ها از خودشان ساخته اند . تازیها هیچ وقت نمی توانستند پشتیبانی یک جنگ رابکنند زیرا نیازمند تدارکات و پول و سایر چیز ها است وحمله تازی ها بصورت راهزنی بوده است وآن زمان چون ایران وضعیت بدی داشته وحکومت مرکزی(پادشاه) درحال فروپاشی بوده ودلیلی که بیشتر ایران را تضعیف میکرده مبارزه ی افسران پارتی با پادشاه یزدگرد بوده .
  وهدف تاریخ نگاری مسلمین ظالم نشاندادن پادشاهان ایرانی بوده . درحقیقت همه ی اینها دروغهایی است که عربهای ملخ خور از خودگفته اند

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۶:۴۰ ب.ظ:

  نمیشه همه تاریخ رو دروغ خوند دوست عزیز به ایران وحشیانه حمله شده و به زور شمشیر اسلام به مردم دادن

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۲۵, ۱۳۹۰ در۳:۱۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام
  چرا باید همه چیز را باهم قاطی کنیم
  بله اسلام دین الهی بوده تو حرفهاش همه حرفهای زیباست
  اما عرب بادیه نشین بادیه نشین بوده کسی که تو کتاب های تاریخی خودشون کردن زدن رو عادی میدونسته (مثل اخر سریال مختار) چگونه انتظار داشتید با ایرانی ها خوب رفتار کنه آنها برای کشور گشایی به دنیا حمله کردند همین و بس. وگرنه چه کسی برای عدالت و گسترش نیکی با شمشیر وترد میشه چرا پیامبر خودش حمله نکرد. بعد از جنگ هم زن و مال کشور تصرف شده جز قنائم بوده بله ما به این میگیم چپاول و تجاوز شما (اون کسی که چند تا کامنت بالا رو گذاشته بود و حمایت می کرد- قاسم و یه دوست) بگو غنائم و عقد شرعی.

  [پاسخ]

  arash پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۰ ق.ظ:

  بله فرمایشات شما کاملا درست است .
  و به قول صادق هدایت تازی ها به خاطر سوسمار های ایران, به ایران حمله کردند!

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۰ ۲:۱۷ ب.ظ:

  سلام به دوستان کاربر از جمله آقا میثم عزیز،
  عزیزان، تاریخ را نمیشود از دل سریالهــا درآورد، مخصوصا” وقتی پای اخذمجوز وآنهم سریالهای تاریخی ی مذهبی که علاوه بر نظر وزارت ارشاد نظرات آیات عظام نیز در آن دخیل باشـــد،نه سریال امام علی(ع) همه اش عین حقیقت بود و نه دیگرســـریالــهای مذهبی و از آن میان سریال “مختار” برای نمونه آن آقای ابوموسی اشــعری که درسـریال امام علی مرد ساده، خل و چل نمایش داده شده خود فرمانده سپاه اسلام در خوزستان و فاتح فتح شـوش درخوزستان ویکی ازپایتخت های ساسانی و… مخـــتار هم اصلا”درفکر خونخواهی امام حسین (ع) نبود، بلکه ایشان به رسیدن به قدرت می اندیشید و از هواداران آن امام ســئواستفاده کرد و …الخ، و اما شما دوستان که اغلب جوان هستید و آینــده دار، با وجود امکانات امروزی حتمن به یقین نسبی خواهیــد رسید، وانشااله کشور خود را آن گونه که تعصبش را داریــد خواهیــد ساخت.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۲۹, ۱۳۹۰ در۱۱:۳۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود یا سلام یا هر چیزه دیگه ای
  به جای این دعواها بر سر گذشته به فکر حال باشید.
  مهم نیس که در گذشته چی شده مهم اینه که ما ایرانی ها الان عقب مونده محسوب می شیم و هر وقت خواستیم از پیشرفت صحبت کنیم گذشتمون رو وسط کشیدیم بیاین خودمون باشیم تا شاید آیندگان ما از ما با اکراه یاد نکنن
  به امید پیشرفت

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۱۰, ۱۳۹۰ در۱۲:۳۶ ق.ظ
  پیوندیکتا

  نگاهی‌ به جنایات اعراب در ایران

  طبقه بندی: غم انگیز

  در سال ۶۳۶ میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایت اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند .اما از اسناد و جزئیات این وقایع بی‌ خبریم. این فقر آگاهی‌ تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند!!! به همین دلیل بر آن شدم که به بخشی از آن اشاره ‌کنم .

  اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می‌کند.اعرابِ شبه‌جزیرهٔ عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده‌ گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت بود. بارها کار بدانجا رسانیدند که مردان اسیر را می کشتند تا جوی خون برانند.

  ایرانیان در جنگ جلولاء و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت ها؛ چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه ی آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد: فاتحان، گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری باندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند.

  پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. درطول سالهای اشغال در همه شهر ها و ولایات ایران؛ اعراب مسلمان با مقاومت های سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها؛ پایداری و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

  در حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه ربیع ابن زیاد ( سردار عرب ) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان ( یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان تکیه گاهها ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار ( یک میلیون ) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غلام بچه و کنیز. ( کتاب تاریخ سیستان صفحه۳۷، ۸۰ – کتاب تاریخ کامل جلد۱ صفحه ۳۰۷)

  در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه مغیره ( سردار عرب ) در این جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگیدند و پایمردی کردند… و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود .( کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵)

  در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا ( سردار عرب ) بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخی؛ صفحه ۱۱۶ -کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۲۰۱۱)

  در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان؛ خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید « چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ می آوردند و در رود گردن می زدند » مغیره گوید که « بر رود؛ آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند … کشتگان ( پارسیان ) در الیس هفتاد هزار تن بود.( کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم برگ ۱۲۳)

  در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند ؛ خارها به دست و پای ایشان بنشست ؛ و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خود داری کرده بودند گردن زدند. (کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه۱۶ )

  در چالوس رویان؛ عبدالله ابن حازم مامور خلیفه ی اسلام به بهانه (دادرسی ) و رسیدگی به شکایات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند … و دیه ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور می بردند. (کتاب تاریخ طبرستان صفحه ۱۸۳ – کتاب تاریخ رویان؛ صفحه ۶۹ )

  در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه ی مردم شهر را بجز یک صد نفر ؛ کشتند . (کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه ۲۰۸و ۳۰۳)

  در حمله به نیشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوریکه « آنروز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه ۲۸۲ (

  در حمله ی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب ( سعید بن عاص ) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: « من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. (کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ – کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه ۱۷۸ )

  پس از فتح” استخر” (سالهای ۲۸-۳۰ هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم” استخر” را محاصره کنند.مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح “استخر” (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگین کرد بطوریکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم ” استخر” که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند “چهل هزار کشته ” بودند بیرون از مجهولان.(کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه ۱۳۵– کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه ۱۶۳)

  رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند.(کتاب الفتوح؛ صفحه ۲۱۵)

  مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غلام بچه و کنیز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند.(کتاب تاریخ یعقوبی صفحه ۶۲ -کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶, ۲۱۱۸ – کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه ۱۷۸,۱۷۹)

  جنایات اعراب تنها به این شهر‌ها ختم نشده است و اینها تنها گوشه‌ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می‌کند

  برگرفته از:

  کتاب تاریخ طبری – محمد بن جریر طبرى – بازگردان ابوالقاسم پاینده- چاپ پنجم ۱۳۷۵ ،ناشر اساطیر

  کتاب فارس نامه ابن بلخی, ناشر بنیاد فارس شناسی – چاپ ۱۳۷۴

  کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران -تالیف عبدالعظیم رضایی – چاپ دهم ۱۳۷۸

  کتاب آفرینش و تاریخ، مطهر بن طاهر مقدسى (م۳۸۱) ، بازگردان محمد رضا شفیعى کدکنى، تهران، آگه، چ اول، ۱۳۷۴ش

  کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفطروس. آلمان. چاپ اول-۱۹۹۸

  کتاب تاریخ اجتماعی ایران. مرتضی راوندی. تهران. انتشارات امیرکبیر. چاپ۲٫ جلد۲

  کتاب اسلام در ایران. ایلیا پاولویچ پطروشفسکی. ترجمه کریم کشاورز.تهران. انتشارات پیام. ۱۳۶۳

  کتاب فتوح البلدان، احمد بن یحیی بلاذری / کتاب مروج الذهب ، علی بن حسین مسعودی

  کتاب غرر اخبار ملوک الفرس، ابومنصور ثعالبی / کتاب تاریخ بخارا، ابوبکر نرشخی

  کتاب مجمل التواریخ و القصص- به تصحیح محمدتقی بهار / کتاب اخبار الطوال، ابوحنیفه دینوری

  کتاب عقدالفرید، ابن عبدربه المالک / کتاب تاریخ طبرستان، ابن اسفندیار

  کتاب تاریخ سیستان، مولانا شمس‌الدین محمد موالی- محمود بن یوسف اصفهانی

  کتاب تاریخ رویان، مولانا اولیاءالله آملی / کتاب تذکره شوشتر، سید عبدالله شوشتری

  کتاب تاریخ کامل، علی ابن اثیر / کتاب تاریخ یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب

  کتاب دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب / کتاب الفتوح، ابن اعثم کوفی

  کتاب شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی / تارنمای زندیق

  [پاسخ]

  حميد پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۸ ق.ظ:

  با سلام….
  دوست عزیز بعضی از مطالبی که ذکر کردید خلاء هایی وجود داره البته برخی از اونا واقعیت داره ولی کامل نیست در مجموع مخالف نظرات شما هستم
  شما که تاریخ رو خوب میدونید میتونید ذکر کنید تعداد کشته هایی که داریوش در سرکوبی مخالفینش از بین برد !!!! تمامی فاتحین چنین عملکردی دارند متاسفانه نتیجه گیری باید بعد از مرور کامل واقعیت ها باشه
  البته رفتار سربازان عرب به خاطر عقب افتادگی فرهنگی قابل قیاس با مثلا فاتحین یونانی و …نیست اما این ربطی به اسلام نداره
  با تشکرفراوان

  [پاسخ]

  ss پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۴:۰۲ ب.ظ:

  با سلام البته خوشحالم با اینهمه منبع تاریخی که آوردم بالاخره دوستمان قسمتهائی از جنایات اعراب را پذیرفتند اما ذکر چند نکته ضروری است
  ۱-من گفتم اعراب نگفتم اسلام .
  ۲- در مورد جنگهای کوروش و داریوش شما را به مطالعه سنگ نوشته ها وتاریخ نویسان قدیم مانند هرودوت و زمان حمورابی دعوت میکنم که بدانید بزرگی و وسعت کشور ایران قدیم نه بخاطر جنگ و خونریزی بلکه بخاطر پذیرش انعطاف مدیریت بسیار قوی و دین یکتاپرستی و بسیار کارامد آنها بود که اقوام گوناگون از همه مذاهب وقومیتها داطلبانه میخواستند زیر لوای ایران قدرتمند آن زمان قرار گیرند
  ۳-در خصوص کشته های حمله داریوش به مخالفینش بحث این نیست و مهم هم نیست چرا که صحبت ما در خصوص توحش اعراب وعقب ماندگی فوق العاده ومهمتر ( نوع کشتن ) است که نشان از باز هم ۰۰۰۰ آنها دارد . ۴- سخنی هم با آن دوستانی که از تحقیق و گفتمان مستند تاریخی دل خوشی ندارند وما را هدایت به زندگی در حال میکنند فقط همین نکته را میگویم چه بسیار اشتباهات که بشر کرد بعلت ندانستن تاریخ که اگر میدانست تکرار نمیکرد و اکنون خیلی جلوتر از زمان حال بود

  [پاسخ]

  حميد پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۵:۱۰ ب.ظ:

  در مورد نصیحت شماره ۴ کاملا موافق هستم !
  اما در نظر داشته باشید که به خاطر همین ندانستن های تاریخی که بین مردم ما رواج داره !! و با اطلاعات کم داعیه های زیادی دارن نمیتوان برخی از واقعیت ها رو بیان کرد و بعضی از دروغ های بزرگ تاریخ همچنان مورد حمایت عامه قرار دارد !

  [پاسخ]

  هم وطن پاسخ در تاريخ مهر ۴ام, ۱۳۹۰ ۶:۵۱ ب.ظ:

  با سلام
  ۱- دوست عزیز از شما می خواستم به بنده اجازه دهید تا اطلاعات ارزشمند و منابعی که ذکر کرده اید استفاده کنم.
  ۲- آیا از طبقه بندی که کرده اید منظور خاصی داشته اید و اگر اینطور است طبقه بندی بعدی را هم بیاورید.
  بطور مثال : طبقه بندی: غم انگیز
  آیا طبقه بندی دیگری هم هست لطفأ بیاورید.
  ۳- پیشنهاد شما برای شروع به خواندن تاریخ چه کتابی است لطفأ معرفی نمایید.
  با تشکر
  هم وطن

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۰ ۳:۱۳ ب.ظ:

  استاد ارجمنـــد جناب س س،
  دستت را می بوســـم، بخاطر منابع ای که نشانم دادی،
  چون از شمال تا جنـوب و از شـرق تا غرب کشور بدنبال این منابع تاریخی بودم، با بسیاری از صاحبان کتاب فروشی های کشور در کل کشور و از جمله تهران بدنبال همین منابع بودم،
  راستش را بخواهید، درمقالات اینترنتی، و یادر نظرات کاربران اینترنتی ایچنینی به مواردی برمیخوردم که کامل نبود و به همین دلیــل بدنبال منابع موثق بودم،البته بهرحال چندجلدی ازکتاب های ذکرشده درمقاله ات را گرفته ام، لیکن کافی نبود و به نظرم افرادی که به تاریخ تسلط دارند وبا وجود جو سانسور اگر اعتقادی به آینده این کشور و آینـده نسل جوان دارند، باید دانسته هایشان در اختیار همین جوانان بگذارند، از جمله جناب آقای حمــید که بایدواقعیت ها و بعضی از دروغ های بزرگ تاریخ که همچنان مورد حمایت عامه قرار دارد را بیان کننــد و برای جوانان این مملکت در مقابل پدران همچون من بیسـواد خوراک دانش تهیــه نماینــد، باز هم از شما ممنون وضمن تعظیم دستت را میبوسم،

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۱۱, ۱۳۹۰ در۳:۵۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  والا به نظر من همه دچار شکست و پیروزی می شند این زات حکومت هاست همین رم و یونان و مصر بار ها شکست خوردن و ساسانیان هم ۴۰۰ سالی حکومت کردند بعد عرب ها و …
  آمریکا و اروپا هم دورشون بیشتر نیست خلاصه مخلوط شدن فرهنگ خوبه این زندگی هست که جریان داره

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۱۱, ۱۳۹۰ در۱۰:۱۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام به همه.
  چه دیوونه هائی هستید که سر یه چیز موهوم کل کل می کنید.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۲۰, ۱۳۹۰ در۳:۵۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام البته خوشحالم با اینهمه منبع تاریخی که آوردم بالاخره دوستمان قسمتهائی از جنایات اعراب را پذیرفتند اما ذکر چند نکته ضروری است
  ۱-من گفتم اعراب نگفتم اسلام .
  ۲- در مورد جنگهای کوروش و داریوش شما را به مطالعه سنگ نوشته ها وتاریخ نویسان قدیم مانند هرودوت و زمان حمورابی دعوت میکنم که بدانید بزرگی و وسعت کشور ایران قدیم نه بخاطر جنگ و خونریزی بلکه بخاطر پذیرش انعطاف مدیریت بسیار قوی و دین یکتاپرستی و بسیار کارامد آنها بود که اقوام گوناگون از همه مذاهب وقومیتها داطلبانه میخواستند زیر لوای ایران قدرتمند آن زمان قرار گیرند
  ۲-در خصوص کشته های حمله داریوش به مخالفینش بحث این نیست و مهم هم نیست چرا که صحبت ما در خصوص توحش اعراب وعقب ماندگی فوق العاده ومهمتر ( نوع کشتن ) است که نشان از باز هم ۰۰۰۰ آنها دارد .
  ۳- سخنی هم با آن دوستانی که از تحقیق و گفتمان مستند تاریخی دل خوشی ندارند وما را هدایت به زندگی در حال میکنند فقط همین نکته را میگویم چه بسیار اشتباهات که بشر کرد بعلت ندانستن تاریخ که اگر میدانست تکرار نمیکرد و اکنون خیلی جلوتر از زمان حال بود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۲۳, ۱۳۹۰ در۷:۱۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام و تشکر بابت اطلاعات ارزنده ای که در اختیار هموطنانتان قرار میدهید.و ایرانیان را از پیشینه با ارزششان مطلع میسازید.امیداست با این اطلاعات آینده ایرانمان را بهتر بسازیم با تشکر پاینه ایران

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۲۵, ۱۳۹۰ در۱۲:۲۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  سلام دوست عزیز برای شما که ملیَت و اصالت خودت را به اعراب و مذهبت می فروشی متأسفم. بیچاره ایران با آن عظمت و کوروش و داریوشش که شما دانشجوی عرب خواه و اسلام کور داری رو تاریخش مطالعه می کنی.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۳۰, ۱۳۹۰ در۱۱:۴۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  شکست ایران از عرب ها…… همش تقصیر یزدگرد سوم لعنتیه……

  وگرنه عرب ها کی باشند که بخواهند به سرزمینمان حمله کنند……..

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۳, ۱۳۹۰ در۱۱:۲۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام به همه بعد از اینکه با این همه مستندات فهمیدیم اسلام بازور شمشیر وچماق به ایران آمد نه باآغوش باز دوست دارم به سوالی بدون تعصب پاسخ دهید اینکه آیا ورود اسلام به ایران باعث پیشرفت ایرانیان شد یا از همان زمان دوره افول قدرت ایرایان بر اریکه قدرت در زمین آغاز شد وازهمان زمان به بعد دیگر ایران هیچگاه اقتدار گذشته را بدست نیاورد (ولی این را میپذیرم که اسلام باعث ارتقائ فرهنگ اعراب شد سوال من در مورد ایران است ) اگر جوابتان مثبت است علت چیست ؟

  [پاسخ]

  Meisam Moore پاسخ در تاريخ مهر ۷ام, ۱۳۹۰ ۷:۲۰ ب.ظ:

  درود بر شما ss – فقط یک شخص با ذهن بسته ای (به اصطلاح دگم) هس که با این همه دلایل (که البته با منبع برای مطالعه دوستان تازی پرست هست) نمیتونه واقعیت ها رو بپذیره و اونها رو هضم کنه. دوستانی که دارید بدون مطالعه از اعراب و البته مسلمان ها دفاع می کنید به نظر شما ایرانی ها به چه دلایلی اعراب را تازی خطاب می کردند ؟؟؟ و البته شما می دانید اصطلاح پدر سوخته از چه زمانی در زبان پارسی پدیدار شده ؟؟؟

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ مهر ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۸ ب.ظ:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  باسلام

  ببینید دوست عزیز الان تو برهه ای از تاریخ زندگی می کنیم که حرف بدون سند صحیح به درد لای جرز دیوار هم نمی خوره البته برای اقشار فرهیخته و دانش پژوه نه عوام. از اون جهت هم که آوردن دلیل با سند و مدرک وقت گیر و شاید سخت باشه دنبالش بریم بنده سعی می کنم با بدیهیات تاریخی که همه بر آن اجماع دارند حرف بزنم.
  ببینید برای سنجش ارزش ایران قبل اسلام و بعد اسلام باید هر دو اون ها رو بزاریم روی یه ترازوی بدون تعصب دقیق که همون منطق هست. اول از همه اون هایی که می گن ایران۳۰۰۰هزار سال فلان و فلان بود این و بگم که ۳تا کیسه پنبه رو بزاری رو ترازو اونورشم یه تیکه آهن مکعبی کوچولو بزاری می ره پایین پس اینا حرف نشد.
  اولا مردم در ایران قبل از آیین زرتشت یکتا پرست نبودند از بت پرست گرفته تا خورشید پرست داشتیم اما افتخار می کنیم که از اولین اقوامی هستیم که به یکتا پرستی روی آوردیم(زرتشت) اما این آیین منسوخ شد و بعد از آن یهدیت و مسیحیت و اسلام آمد پس تو این همه زمان معلومه حسابی تحریف شده.
  اما ایران قبل اسلام: همونجور که می دونید یه زمانی تو سرزمین پارس آفتاب غروب نمی کرد پس ایران از اول این گربه نبود و اینم خوب می دونیم که بعضی دوره ها ایران برترین ارتش ها رو داشت و شکست می خورد چون تنها هدفشون از جنگ حفظ مرز، سرزمین و خاک بود همون کاری که حیوانات هم می کنند همون کاری که کفار هم انجام می دهند و در اواخر پادشاه های آخر هم می دانید که چه خفت هایی را پذیرفتیم نمونه آخریش حمله انگلیس و روسیه به ایران بود که همه فرمانده ها و سربازهای ارتش فرار کردند اما بعد از انقلاب اسلامی که برپایی نظامی بر مبنای اسلام حقیقی هدف اصلی قرار گرفت چی؟ شما ۸سال جنگ تحمیلی رو دیدید آقای کنت الکساندر دوماراژ نویسنده کتاب جنگ جهانی چهارم تو کتابش از حدود ۲۳ کشور که با صدام برای شکست ایران همکاری می کردند نام برده و آقای هاوارد زین هم تو کتاب رویای امریکایی از حمایت حداکثری امریکا از صدام و هدف امریکا از حمایت عراق حرف می زنه و از طرفی اون همه تحریم ها که ما رو از اون اول کردند اما دیدید نتیجه چی شد؟ زمانی که ایران وارد عراق شد فوکویاما استراتژیست صهیونیست گفت: بغداد و به اینا بدید که تا تل آویو می رند. می دونید چرا این جنگ برخلاف جنگ هایی که در طول تاریخ داشتیم برترین پیروزی شد؟ چو رزمنده ها در درجه اول برای حفظ اسلام به میدون رفتند بعد ناموس و خاک… اگر امروز هم مشاهده کنید امریکا در برابر انقلاب اسلامی ما به زانو در اومده چرا؟ توی سایت واشینگتون پست(http://www.washingtonpost.com/) می خوندم که: وزیر دفاع امریکا به مجلسشون گفته اینکه ما با ایران ارتباط مستقیم نداریم خطرناکه اون ها دائما تو خلیج فارس با هواپیماهای بی سرنشینشون بالای سر ناوها و ناوچه های ما هستند و از اون طرف قایق های تند روشون هم اطراف ناوهای ما رژه می رند اگر یک موقع برداشت اشتباهی کنند و حمله ای از طرفشون صورت بگیره ما خاورمیانه رو کلا از داست دادیم، ما حتما باید یک خط تلفن مستقیم با ایران داشته باشیم. این دست آورد اسلام هست این اسلام در عربستان هم هست اما اسلام حقیقی نیست می بینید که به خفت افتادند هر کشوری و هر مردمی از اسلام ناب تبعیت کنند رستگار و عزت مند می شند این وعده خداوند هست شما امروز پیشرفت های ایران رو می بینید در حالی که قبل از انقلاب اسلامی همچین درصد پیشرفت به صورت میانگین جهانی نداشتیم این ها گوشه ای از ارزش ها هستند هرچند منکر اشتباهات و کاستی ها نیستیم. اما روند کلی اهمیت دارد.
  بعضی ها از مفاخر و پهلوانان قبل از اسلام می گویند بله ستودنی هم هست اما اگر سمک عیار و… داشتیم تو ۸سال دفاع مقدس حسین فهمیده داشتیم که ۱۳سال بیشتر نداشت و از این حسین فهمیده ها هم تو جبهه ها پر بودند اگر آرش کمانگیر و اسفندیار داشتیم تو ۸سال جنگ شهید چمران ها و باقری ها داشتیم که صدام برای سرشان جایزه گذاشته بود شبیه این ها امروز هم در جامعه ما هستند و به موقع وارد میدان خواهند شد هرچند که ما همان ما هستیم و دشمن هم همان دشمن اما فقط دیگر با تفنگ به ما حمله نمی کنند الان قلم هست و رسانه ابزار جنگشان.
  از طرفی دیگه بزرگترین دستاوردهای ایران قبل اسلام همان کشورگشایی ها بودکه خوب حمله کردن به ملل دیگر ارزش نیست و عظمت و شکوهی که مثلا هخامنشی ها داشتند که اون موقع اقوام مایاها تو امریکا باشکوه تر زندگی می کردند پس قبل اسلام ایران هم سرزمینی با اقوام مشخصی بود که بله تمدن پر قدمتی هم بودیم . اساسا به نظر من این بحث ها مطرح می شه که تو بین مردم شبهه افکنی، جدایی و ستیز ایجاد بشه می خواهند تفرقه ایجاد کنند وگرنه حرف صحیح رو علامه مطهری زدند: خدمات متقابل اسلام و ایران. اما متاسفانه ما خودمان را درگیر منجلابی دست ساز دشمن می کنیم امروز اتحاد برای دشمن خطرناک ست همان که ما بدان دامن می زنیم…

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۰ ۲:۰۸ ب.ظ:

  اصلا حرفای اسن اقا به نام غلام گمنام …. هیچ جوابی نداشت چون اساسا هیچکس نمیتونه حمله تازی های خونخوار به ایران توجیه کنه اما در مورد ۸ سال جنگ بگم که هیچ کس به خاطر حفظ اسلام به جبهه نرفت و اگرم رفته باشه به واقع کوته فکر بوده چراکه دشمن ما عراق مسلمان با اکثریت شیعه بود پس اگر ایران در جنگ با عراق شکست میخورد که خورد بازم اسلام در ایران اسیبی نمیدید

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۸ ب.ظ:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  الان اطمینان پیدا کردم تاریخ و نخوندین ایران دو، سه قرن بعد از حمله اعراب مسلمان شد اگر به زور شمشیر بود همون اول همه مسلمون می شدند.
  اینم شما تعیین نمی کنی که رزمندگان اسلام واسه چی رفتن جنگیدن اگر واسه وطن بود الان حتما چندتا خواهر برادر عراقی داشتین واسه اسلام جنگیدند با حداقل امکانات این رو اون ها تعیین می کنند البته شما می تونی بگی ماست سیاه هست ایرادی نداره نظر ملت ایران مهم هست که ۲۲بهمن هر سال و تو سفرهای مقام معظم رهبری و… خودشو نشون می ده.

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۴۴ ب.ظ:

  دوست عزیز اشتباه گرفتی اینجا سایت سیاسی نیست پس لطف کن پای رهبری رو وسط نکش جواب برات زیاد دارم ولی نمیدم
  و اما در مورد تاریخ باید خدمتت عرض کنم که دلیل اینکه ایرانیان چندین سال اسلام رو قبول نکردن غیرتی بود که به دین مقدس زرتشتی داشتن والبته نفرتی که به تازیان خونخوار داشتن دست اخر به خاطر جزیه های سنگینی که میدادن مجبور شدن اسلام قبول کنن
  جواب من ندادی با چه منطقی میگی اگه عراق ایران میگرفت اسلام از بین میرفت؟
  شما که اینقدر زیاد تاریخ خوندی اطلاعاتت از یه بی سواد هم کمتره خیلی جالب هست که میگی ایرانیان بعد ۳ قرن یعنی ۳۰۰سال مسلمون شدن تقریبا یعنی سال ۳۵۰ هجری قمری!!!!!!!!!واقعا برات متاسفم که در عین تهی بودن از کوچکترین اطلاعات اظهار نظر میکنی

  [پاسخ]

  MBT پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۰ ۲:۱۲ ق.ظ:

  اسلام اسلام اسلام!!! اسلامی که تو ازش یه ازنم ارزش ندره اقای الاق گمنام

  [پاسخ]

  غلام گمنام امام زمان عج پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۱ ب.ظ:

  در ضمن دشمن ما عراق نبود کل جهان غرب بود سربازای عراقی هم اگر استنکاف از جنگ می کردند کشته می شدند…

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۵۲ ب.ظ:

  اره راست میگی حتما شدیم ابر قدرت دنیا که کل جهان بازم حریفمون نشدن یعنی یه جورایی از المان زمان هیتلر هم قوی تر!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۹ ب.ظ:

  کوته فکر تو هستی که نمیدونی صدام اساسا یک انسان لائیک بود نه مسلمان و شیعه.حرف اینکه که جنگ ما تنها با صدام نبود با اعراب و کشورهای اروپائی و امریکا و اسرائیل بود جنگ ما یک جنگ هانی بود. البته اینها در فکر کوتاه شما نمی گنجد که بیشتر برایت توضیح بدهم چون نمیفهمی و قاطی میکنی.

  [پاسخ]

  شاهزاده پارسی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۰ ۲:۴۶ ق.ظ:

  واقعا متاسفم برات جناب صالح با این لحن حرف زدنت این گونه سخن گفتن فقط نشانه ضعف عمیق و اساسی میباشد نه چیز دیگر

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۸, ۱۳۹۰ در۲:۲۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اینا که تاریخ خوندن بگن چرا اعراب اصلا حمله کردن به ایران؟؟؟؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۹, ۱۳۹۰ در۱۲:۴۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  باسلام

  فکر کنم عربها از شکست ایران در جنگ اعراب اینقدر خوشحال نشدند که بعضی از ایرانیها خوشحالند وبا افتخار ازعربها دفاع میکنند.
  ایرانیها نزدیک به سه هزار سال پیش خدا رو میپرستیدند.پس چه دلیلی به غیر از غارت ایران میشه اورد که به ایران حمله کردند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۹, ۱۳۹۰ در۱:۴۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سامان جان عربها برای اسلام آوردن ما حمله نکردند بلکه برای تصاحب ایران بود که اینگونه وحشیانه حمله کردند .
  لازمه بگم که خیلی از همین عربهای بدوی اصلان نمی دونستند اسلام چیه؟ فقط برای غارت بود که به سپاه فجرآفرین عرصه ایثار مخصوصن پیروان واقعی آن حضرت که رفته بود حمام پیوستند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۹, ۱۳۹۰ در۱۰:۱۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  دقیقاً. اعراب از جایی اومدن که هیچی واسه زندگی نداشت. تنها دلیل واسه حمله اونا غارت شهرهای مرزی بود امّا وقتی دیدن سپاه ایران در برابر اونا کم آورده شروع به پیشروی به خاک مقدس ایران کردند و تا تونستند کشتند و بردند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۱۱, ۱۳۹۰ در۳:۵۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  یک سوال از همه
  لطف کنید سوره تحریمو بخونید
  بعد به من بفهمونید چی شده؟کی کیو زده زمین؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۱۱, ۱۳۹۰ در۲:۲۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  به عروس گفتند چرا نمی رقصی گفت اتاق تنگه

  آخه بمیرم براتون طفلکا پس بخاطر حمله عرباست که الان جزء عقب مانده ترین کشورهای دنیا هستیم
  ای بگم خدا چکارشون کنه چرا نمیذارن ما درس بخونیم و توی اقتصاد و علم و دانش پیشرفت کنیم
  فکر کنم تقصیر اوناست که ما تنبل و تن لشتیم و از عرصه پیشرفت و علم و دانش عقب موندیم
  واقعا که …..

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۱۲, ۱۳۹۰ در۱۱:۵۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  دیدم در یکی از کامنت ها گفته شده که اعراب بعد از حمله به ایران غارت نکردندو خیلی شیک اومدن ایران رو گرفتن :)) ایرانی ها هم استقبال کردن و با آغوش باز اسلام را پذیرفتند !!! پس بگید فرش بهار خسرو که در ایوان مدائن بود و در دستان عربهای بی تمدن تکه تکه شد به کجا رفت ؟!!! چرا علی تکه خود را به ۲۰ درهم فروخت ؟!! حتما چون خیلی مسلمون بودن :)) ما تنها مردمی هستیم که غارتگران خود را ستوده ایم ، برای آنها عزاداری کرده ایم نام آنها را با افتخار بر روی فرزندانمان گذاشته ایم !!! شرم بر ما ….

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۰ ۲:۰۹ ب.ظ:

  likeeeeeeeeeeeeeee

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۸ ب.ظ:

  در مورد علی صحبت کردن کار هرکسی نیست شه ملک لافتی.جوانمرد تر از علی سراغ داری.مظلومتر از علی و فرزندان علی سراغ داری.اصلا میدونی نهج البلاغه چیه اگه خواستی بدونی از جبران خلیل جبران بپرس.او که حتی مسلمان نیست ولی علی را بهتر از من شیعه میشناخت.پس تو دهنت را ببند. ما هیچوقت غارتگران به ایران را ستایش نمیکنیم.پس حساب اعراب را از علی و فرزندان علی جدا کنید.

  [پاسخ]

  الناز پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۳:۳۰ ب.ظ:

  :)))))) علی عرب نبود ؟!! علی در حمله به ایران شرکت نداشت ؟!! دختر یزدگرد سوم با کمال میل زن پسر علی شد ؟!! :)) پیشنهاد شما اینکه عرب رو با عرب بشناسم ؟!!:))))) اما من ترجیح میدم که به این گفته از یه عالم بزرگ گوش بدم که میگفت : با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.
  پس گوشها و چشمهایتان را به روی حقیقت ببندید و خوشبخت باشید
  بدرود

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۰ ۶:۰۷ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز من با عشق ولایت علی و فرزندان علی زنده ام.هرکس در زندگی هدف بزرگی دارد هدف من مشخص است و با ان خوشبختم.زمان همه چیز را مشخص میکند.دنیای من پراز ارزشهاست.شهربانو مادر امام سجاد است و برای شیعیان قابل احترام است.من فقط خواستم پنجره ای جدید در دنیای تاریک شما باز نمایم.کمی مطالعه داشته باشید با ذهن باز حقایق خودشونو بهت نشون میدن.پیروز باشید.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۸ ق.ظ:

  به الناز:
  شما که به گفته عالمان بزرگ گوش میدین و با احمق بحث نمیکنی کار خوبی میکنی اما بهتره بدونی که همه عالمای بزرگ با هم هم عقیده ان که دیدگاهی که از روی تعصب باشه پشیزی ارزش نداره دیدگاه شما نسبت به حضرت علی و فرزندانش کاملا تعصبی و از روی دشمنی با عربای مهاجم به ایران یا اسلام تحریف شده عربای افراطیه که از اسلام یه چهره خشن قرون وسطایی و یه خدای غضبناک نشونمون میده
  حضرت علی عرب بود ولی عرب مسلمان نه عرب جاهل و افراطی
  نشنیدی که قران میگه عربهای جاهل از روی زبان اسلام آوردن نه از ایمان یا پیامبر میگه من از عربم و عرب از من نیست
  یا نمیدونی که حضرت علی از جهل عرب چه کشید
  بهتره کمی منطقی باشیم فقط کمی
  و عدالت امام علی رو با جهل عربای افراطی یکی ندونیم
  در ضمن بهتره با اظهار نظر کردن درباره چیزی که نمیدونیم حماقت خودمون رو نرسونیم(درباره شهربانو دختر یزد گرد سوم)

  این نظر شخصی منه و هیچ ربطی به تایید نظر صالح نداره

  [پاسخ]

  Mehran......mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۹ ق.ظ:

  احسنت

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۱ ب.ظ:

  به الناز:

  شما که به گفته عالمان بزرگ گوش میدین و با احمق بحث نمیکنی کار خوبی میکنی اما بهتره بدونی که همه عالمای بزرگ با هم هم عقیده ان که دیدگاهی که از روی تعصب باشه پشیزی ارزش نداره دیدگاه شما نسبت به حضرت علی و فرزندانش کاملا تعصبی و از روی دشمنی با عربای مهاجم به ایران یا اسلام تحریف شده عربای افراطیه که از اسلام یه چهره خشن قرون وسطایی و یه خدای غضبناک نشونمون میده
  حضرت علی عرب بود ولی عرب مسلمان نه عرب جاهل و افراطی
  نشنیدی که قران میگه عربهای جاهل از روی زبان اسلام آوردن نه از ایمان یا پیامبر میگه من از عربم و عرب از من نیست
  یا نمیدونی که حضرت علی از جهل عرب چه کشید
  بهتره کمی منطقی باشیم فقط کمی
  و عدالت امام علی رو با جهل عربای افراطی یکی ندونیم
  در ضمن بهتره با اظهار نظر کردن درباره چیزی که نمیدونیم حماقت خودمون رو نرسونیم(درباره شهربانو دختر یزد گرد سوم)
  این نظر شخصی منه و هیچ ربطی به تایید نظر صالح نداره

  [پاسخ]

  شاهزاده پارسی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۰ ۲:۵۳ ق.ظ:

  بهتره بدونید همین علی که اینقدر سنگش رو به سینه میزنید و میگید تو غارت و جنایت اعراب نقشی نداشته به تصدیق ۱۲ منبع شیعه و سنی در استخر که علیه سلطه تازی به پا خواسته بود ۱۰۰۰۰ نفر رو قتل عام کرد
  حکایت فرزندانش حسن و حسین در گرگان و طبرستان هم برای همه روشن است

  [پاسخ]

  کسری پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۵:۴۷ ب.ظ:

  کدام منابع؟
  حضور حسنین در طبرستان هم دروغی بیش نیست.عمر از علی (ع) خواست تا به جنگ ساسانیان برود حضرت علی(ع) قبول نکرد-آنوقت فرزندانش را بفرستد؟-دلایل بسیاری بر درست نبودن این گزارش می باشد-اگر خواسته اید ذکر می کنم— (این دروغ ها فقط برا توجیه کردن رفتار شیخین(ابوبکر-عمر-عثمان) ساخته شده.

  شهاب پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۰ ب.ظ:

  آفرین الناز جان واقعا صالح ۱ آدم احمق بیشتر نیست درود بر شما…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۲۱, ۱۳۹۰ در۱۱:۴۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  دوستان درود
  شادروان زرین کوب در کتاب “دو قرن سکوت ” میگوید :
  وقتی سپاه عرب به پشت دروازه هایی شهر مدائن رسید ، یزگرد بازرگانان و بزرگان شهر رو پیش خودش فرا می خواند و به انها میگوید: در انجا ثروتی هست که از نسل هایی گذشته به ما رسیده است. من یه ثروت رو به شما تقسیم میکنم. اگر ما پیروز شدیم، شما این ثروت رو به خزانه برگردانید. والی اگر شکست خوردیم، این ثروت رو مابین مردم ایران پخش کنید که ان حق ملت ایران است و نباید به دست عرب ها بیفتد. میگویند تعدادی از مردم مدائن که از این موضوع آگاه شده بودند ازداروازه شهر گذاشتند و به سعد وقاص گفتند که زود حمله کن که یزگرد ثروت ها رو بخشید.
  امروز هم از ان مردم در ایران زیاد است. پس چیز تازه ای نیست که بعضیها از عرب ها طرفداری میکنند

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل انی کاظمی

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ مهر ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۳:۳۸ ب.ظ:

  آیا با یک دلیل نتیجه گیری می کنید و می گویید که “پس چیز تازه ای نیست که بعضیها از عرب ها طرفداری میکنند”

  امیدوارم بودیم مسلمان بودن برخی را به این علت ها ندانید.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۵, ۱۳۹۰ در۱۱:۴۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  وای بر ما که پدران ومادران ما را با وحشی گری کشتند هنوزم آقایان از ملخ خور ها حمایت میکنند ………….

  [پاسخ]

  اردشير پاپكان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۳:۴۰ ب.ظ:

  هر کسی حق دارد از نیاکان خود حمایت کند…….!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۶, ۱۳۹۰ در۱۲:۵۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  این حرف ها چیه ؟؟ مگه بعد از اسلام ایران دوباره به قدرت نرسید؟؟؟نادر شاه در شمال ایران پشت روس هارو به خاک مالید مگه نادر ایرانی نبود؟؟؟ نباید ضعف های خودمان را به گردن اسلام و اعراب بندازیم …یکم منطقی باشید و با معلومات حرف بزنید…ایرانی هر زمان که بخواهد میتواند به قدرت برسد با اینکه من کلا با آ ریایی ها مخالفم..اگه اعراب مهاجم بودند و تمدن ایران باستان رو نابود کردند آریایی ها هم مهاجم بودند و تمدن ایلامی هارا نابود کردند..

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۶, ۱۳۹۰ در۱۲:۵۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  این حرف ها چیه ؟؟ مگه بعد از اسلام ایران دوباره به قدرت نرسید؟؟؟نادر شاه در شمال ایران پشت روس هارو به خاک مالید مگه نادر ایرانی نبود؟؟؟ نباید ضعف های خودمان را به گردن اسلام و اعراب بندازیم …یکم منطقی باشید و با معلومات حرف بزنید…ایرانی هر زمان که بخواهد میتواند به قدرت برسد با اینکه من کلا با آ ریایی ها مخالفم..اگه اعراب مهاجم بودند و تمدن ایران باستان رو نابود کردند آریایی ها هم مهاجم بودند و تمدن ایلامی هارا نابود کردند..

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۶, ۱۳۹۰ در۱۰:۴۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  این حرف ها چیه ؟؟ مگه بعد از اسلام ایران دوباره به قدرت نرسید؟؟؟نادر شاه در شمال ایران پشت روس هارو به خاک مالید مگه نادر ایرانی نبود؟؟؟ نباید ضعف های خودمان را به گردن اسلام و اعراب بندازیم …یکم منطقی باشید و با معلومات حرف بزنید…ایرانی هر زمان که بخواهد میتواند به قدرت برسد با اینکه من کلا با آ ریایی ها مخالفم..اگه اعراب مهاجم بودند و تمدن ایران باستان رو نابود کردند آریایی ها هم مهاجم بودند و تمدن ایلامی هارا نابود کردند..پس آریایی های محترم به ظاهر وطن دوست یکم منطقی باشین

  [پاسخ]

  هانیه پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۲:۱۳ ب.ظ:

  تا موقعی که نسل شماها تو ایرانه همین جوری عقب افتاده می مونیم.ببخشید آقای عرب اجنبی پرست!!!!!

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷ ب.ظ:

  دوست عزیز یکم بیشتر مطالعه کن اریایی ها عیلامی ها رو منقرض نکردن بلکه دولت اشور اونها رو نابود کرد که پس از ۵۰ سال هوخشتر پادشاه مقتدر ماد اشور رو به زانو دراورد

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۷ ب.ظ:

  مهران کم دروغ و دمبل به هم بباف بچه کوچولو

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۳۶ ق.ظ:

  به قدرت رسیدیم؟اره ولی تاحدودی.ولی ایا توانستیم قدرت وپیشرفت سابق در منطقه والبته درجهان راپیداکنیم.هرگز.
  اگه اریایی هاروقبول نداری پس همان بهترکه خونت بااعراب اجنبی وولگرد
  مخلوط شدوعرب پرست شدی.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۸, ۱۳۹۰ در۱۲:۳۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام
  اقای میلاد باید به چند نکته اشاره کنم که
  ۱ اصلا ایرانیان کتاب تاریخ ننوشته اند مخصوصا در زمان هخامنشیان واشکانیان تمام مورخین یونانی رومی ومصری هستند یک کتاب خداینامگ از عصر ساسانی بوده که آنرا هم مسلمانان ترجمه کردندواز آنقل کردهاند وما اصلا چیری نداشتیم که بخواهند نابود کنند در ارتباط بااثارمکتوب
  ۲تاریخ ساسانیان را اکثر مسلمان (مانند طبری و…)نقل کرده اند
  ۳یونان هم ازجانب روم فتح شده وهم ۸۰۰سال بعد ازخلفای راشد توسط امپراطوری عثمانی(مسلمان)ولی همان طور که میدانید دارای اثار بسیاری هستند
  ۴روم توسط هونهای وحشی تسخیر شد وشهر رم را گرفتندولی اثار انها موجود است اگر ایرانیان دارای اثارتاریخی بوده وفرض کنیم اعراب ان را نابود کرده باشند حداقل اسم انها به ما میرسید مانند کتابهای اوستا یا کتابهای به زبان پهلوی از دوره اشکانیان وساسانیان مانند کلیله و دمنه

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۶ ب.ظ:

  ۱-مگر ممکنه که ایرانیان در زمانی که بزرگترین امپراتوری جهان رو داشتن به نوشتن تاریخ بی توجهی کنن اگر این طور هست پس این کتیبه ها مانند کتیبه بیستون یا منشور کورش کبیر چیه؟
  ۲-بله مسلمین نقل کردن به خاطر اینکه می خواستن تاریخ رو تحریف کنن و باب میل خودشون اون رو به خورد ما بدن
  ۳-همونجور که میدونین روم و یونان با هم پیمان برادر خواندگی داشتن پس هیچ وقت به فکر نابود کردن یکدیگر نبودن و اثار یونان یه جورایی باعث افتخار رومیان بوده
  ۴-در مورد انقراض روم بیشتر تحقیق کنید روم یه جورایی براندازی نرم شد بربرها که یه قسمتی از اونها هون ها بودن قسمتی دیگر زرمنها و …بودن که طی سالها با روم جنگیدن و به صورت اهسته به داخل امپراطوری نفوذ کردن و اون رو از بین بردن.مطمئنا وقتی کتابی از بین بره زودتر از ان کتاب ناش از یادها میره اوستا هم چون کتاب مقدس زرتشتیان بوده باقی موند کلیله و دمنه هم به خاطر اینکه ریشه اش در خارج از ایران بوده باقی موند

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۸, ۱۳۹۰ در۲:۰۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام میلاد عزیز ممنونم که جواب دندان شکنی به این آقای غلام گمنام دادی.همین بس که اعراب وحشی وکسایی که ازشون طرفداری میکنن(از اسلام طرفداری نمی کنن از عربا طرفدازی میکنن) با نام اسلام و مسلمان و غلام گمنام و چسبوندن خودشون به اماما چه جنایتایی که نکردن! واقعا برای احسان….اسلام هم متاسفم که هنوز نمیدونه جنگ اعراب چندصد سال ایرانو به عقب انداخت!همین جنگ ایران و عراق هم که عربای وحشی بهمون حمله کردن صدسال عقب افتادمون کرد. واقعا نمیدونی یا خودت رو زدی به اون راه؟؟؟

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۰ ۶:۳۲ ب.ظ:

  هانیه خانم واقعا متشکرم

  واقعا من خبر نداشتم که چرا کشور ما کشوری عقب مانده و جهان سومی است اما الان با توضیحات کامل شما فهمیدم !!!

  اتفاقا همین چند وقت پیش توی کالج ما ۱۲ نفر توی رشته فوق لیسانس الکترونیک فارغ التحصیل شدن که ۶ تاشون عرب مصری و لبنانی و عراقی بودن و بقیه منهای خودم انگلیسی بودن .
  باشه دارم براشون

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۱۰, ۱۳۹۰ در۴:۰۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اولا باید به گفته ی دوستمون حساب دین مبین اسلام رو از عرب ها جدا کنیم به نظر من اسلام باعث پیشرفت معنوی و علمی ایران شد و اسلام هیچ ربطی به این نداره که ما الان وضمون اینه لطفا احساساتی حرف نزنیم بعد از اسلام ایران باز هم به شکوهش برگشت …..هانیه خانم بهتون پیشنهاد میکنم در باره ی الب ارسلان تحقیق کنید ……الب ارسلان بعد از اسلام پادشاه بود نه قبلش…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۱۰, ۱۳۹۰ در۴:۰۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در باره ی کمبوجیه چی میدونین ؟؟؟؟؟مگه شازده پسر همین آقا کوروش نبود ؟؟؟؟؟؟؟که قبل از لشکر کشی به مصر برادرش بردیا رو کشت؟؟؟؟یا خاهرش رکسانا رو هم کشت>>سنگ اینارو به سینه میزنید ؟؟؟

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل انی کاظمی

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ آبان ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۲ ب.ظ:

  دوستِ عزیز، حرف های شما سندیت تاریخی ندارد، حقیر جملگی منابع مربوط به بحث به قدرت رسیدن داریوش؛ همچنین مسئله بردیا و برادرش را خوانده ام؛ در بین آنها ازین حرفها خبری نبود. در واقع حقیقت را نمی دانیم : باقی حرفها گزافه و ساخته دستِ مورخین و نویسندگان بی خبر از عالم با تخیل قوی”ست.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۱۱, ۱۳۹۰ در۲:۵۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای انی اگه این طوری باشه که کلا باید به وجود هخامنش ها شک کنیم؟؟!!!من هم مثل شما به تاریخ ایران قبل از اسلام شک دارم……و اینو هم میدونم که تقرب به ۹۰ درصد تاریخ ایران و هردوت گفته و به حرف های اونم و خیلی از مورخ ها نمیشه اطمینان کرد و تمام حرف های که در پیام قبل گفتم در مورد کمبوجیه همش اسنادیه شما که بهتر از من میدونید!!!

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل انی کاظمی

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۹ ب.ظ:

  من به تاریخ قبل از اسلام شک ندارم.

  دوست عزیز، لطفاً در دیدگاه ها هنگام سخن از منابع بهره بگیرید، از به کار بردن علامت های پی در پی تعجب و سوال بپرهیزید.

  سپاس.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۱۲, ۱۳۹۰ در۵:۳۷ ق.ظ
  پیوندیکتا

  این هم سند

  کمبوجیه چون مرض صرح داشت موفق نشدن او در لشکر کشی ها مزبور باعث شدت مرض او شد و گرفتار حالت جنونی گردید و در این حال سفاکیهای زیاد و کار های بسیار بد از او شد.از جمله خواهر خود رکسانا (روشنک ) را کشت ۱۲ نفر از نجبای نامی پارسی را زنده به گور کرد و….
  این عین متن کتاب
  تاریخ ایران(قبل از اسلام)
  حسن پیرنیا
  ص ۸۷
  قبل از لشکر کشی هم بردیا یا همون سمردیز را کشت …..این ها همه اسناد تاریخیه آقای کاظمی این را هم تکذیب میکنی ؟؟؟
  MERC

  اگر در مورد تاریخ قبل از اسلام مطالب جالبی دارین اگه میشه به من میل بزنید….تشکر از سایت بسیار خوبتان

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۴۵ ب.ظ:

  در حال حاضر کتاب حسن پیرنیا جلوی من باز هست
  اینی که میگی داره از هرودوت نقل میشه که بعد از اون بلافاصله با چند دلیل محکم این حرف هرودوت رو رد میکنه

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۳:۳۳ ب.ظ:

  پیرنیا یه داستان پردازه نه یه مورخ
  به منابع موثقتری اشاره کنید
  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۱۳, ۱۳۹۰ در۵:۴۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درفش کاویانی که نماد فر و شکوه آزادی سربلندی و بزرگی ایران زمین بود بدبختانه در هزار و چهارسد سال پیش در تازش تازیان به ایران از
  دست رستم فرخزاد سپهسالار ارتش ایران بر زمین افتاد و دیگر برافاشته نشد و این اندوه بر دل افسرده ایران پرستان همچنان برجا ماند
  امروز بسیاری آنرا به دست فراموشی سپرده اند گروهی از آن یاد نمی آورند، دسته ای آنرا نمیشناسند، برخی بی انگار مانده اند… که همه اینها سخت دردآور و تلخ و رنج دهنده اند
  درباره سرنگونی درفش کاویانی و ارزش آن بلعمی (ترجمه تاریخ تبری رویه ٣٠ ) مینویسد
  چون مسلمانان خزینه ملوک عجم غارت کردند، آن درفش پیش عمرابن الخطاب بماند. پس فرمود تا آن گوهرها بگشادند و آن پوست .
  بسوختند
  طبری در ” تاریخ طبری” رویه ١۶٠٠ تا ١۶٠٣ پوشینه چهارم مینویسد که در جنگ قادسیه ضررین الخطاب، درفش کاویانی را از ایرانیان
  به تاراج گرفت و دیگر تازیان آنرا به سی هزار درهم خریدند تا پاره پاره کنند و به فروش برسانند. بهای درفش کاویانی هزار هزار و دویست هزار
  درهم بود .
  مسعودی (مروج الذهب و معادل الجوهر رویه ٨٢ و ٨٣ ) مینویسد :
  تا زمان یزدگرد سوم آنرا با رستم فرخزاد به سال ١۶ هجری برای جنگ به قادسیه فرستاد و رستم کشته شد، درفش بدست ضررین الخطاب
  فهری افتاد و به در هزار هزار دینار تقویم شد. بقولی تصرف درفش بروز فتح مدائن و بقولی به روز فتح نهاوند در سال ١۶ یا ٢٠ هجری بود
  ثعالبی (غرر اخبار ملوک الفرس، رویه ٣٢ تا ٣٩ ) مینویسد .
  درفش کاوه پس از پیروزی فریدون به زر و گوهر آراسته شد، علم مقدس ایران بود تا در جگ قادسیه بدست تازیان از قبیله نخع افتاد. سعدابن
  وقاص آنرا جزو ذخایر و جواهر یزدگرد نزد عمرابن الخطاب فرستاد. عمر امر کرد که آنرا از چوبه برگرفتند و خود درفش را پاره پاره کرد و در
  میان مسلمانان تقسیم کردند .
  نیازی به گفتن نیست که تازیان چه کشتاری از ایرانیان کردند و با آوردن فرهنگ بیابانی خود به سرزمین مهر و مردمی و نیکی و نیکخواهی،
  چه زشتی و بدبختی و تبهکاریهایی که نیافریدند و چگونه روزگار ایران و ایرانی را سیاه کردند، به گونه ای که پس از هزارو چهارسد سال هنوز
  نتوانسته ایم از چنگ این خرافات سیاه و از چنگ تازیان و تازی زادگان رهایی یابیم. با فرو افتادن درفش کاویانی و سوزانده شدن آن، گذشته
  شکوهمند ایران نیز به زیر زبانه های آتش فرو رفت و به خاکستر نشست .
  امروز روزی است که این درفش سرفرازی که هزار و چهارسد سال است سرنگون شده و با فرو افتادن خود، بدبختی و سیه روزی برای مرم و
  کشور ما آفریده شده است، دوباره برپا گردد تا فرخندگی و بزرگی و گران منشی از دست رفته دوباره به چنگ آید
  امیدواریم همه ایران پرستان به یاری برخیزند و برای دوباره زنده کردن دلاوریها و جانباختگان راه ایران زمین نیرو و توانایی مردمی و
  نیکوخواهانه نیاکان سربلندمان، گذشتها و رادمردیها و مهربانیها و مهرورزیهای بزرگان و بهمنشان نیک نژاد و تباران والاگوهرمان و سرانجام
  برای سرداران دلیر و سپهسالاران جانباز آریایی که از مرز و بوم مهر و اهورا پاسداری نموده و در این راه گاه جان باخته اند، نماد شکوهمندشان
  را که به آن سرفراز و خوشبخت بودند و بدست تازیان بدکیش واژگون شده است، از نو برافرازند

  [پاسخ]

  آریو برزن پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۳:۵۱ ب.ظ:

  از همه ی هم میهنانم خواهش می کنم جواب این عرب پرست کوته فکر(غلام گمنام …)رو ندید من الان تمام کامنت ها رو خوندم ایشون با بیخردی تمام و با تعصب هر چه تمام تر داره از کسایی دفاع میکنه که خودشون به تمام جنایت هاشون تو ایران اعتراف کردند(اتاریخ ابن سامی بخش۲:پس از فتح ری فرمانده به سربازان گفت/این هم آ« حوریان بهشتی که به شما وعده داده شده بود حال وعده ی خدا و رسول و خلیفه را راست یافتید؟/این کتاب فقط در کتابخانهی ملی موجود است)در ضمن مرگ برکسانی که با خیانت خودشان سبب سقوط ایران شدند

  [پاسخ]

  سورنا پاسخ در تاريخ آبان ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۲:۳۷ ق.ظ:

  من اتفاقی اومدم این وبلاگ…اما یه حرفایی اینجا خوندم که نمی دونم بخندم بهشون یا گریه کنم.اسلام و اعراب یکیه.بیشتر قوانین اسلام قبل از اسلام هم بوده بین اعراب(محمد پیغمبری که از نو باید شناخت رو بخونین)برای اینکه بفهمید عرب و اسلام چه بلایی سر ایران اورده(۲قرن سکوت رو بخونید)اسلامی که توی ایرانه کاملا ایرانیه,اگه نبود میفهمیدین اسلام چیزی جز قتل,غارت وپستی چیزی واسه ایران نداشته

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۷ ب.ظ:

  خدمات متقابل اسلام وایران را هم بخون.فعلا که اسلام دینی هست با پیروانی حدود۱/۷میلیارد نه دین منسوخی با پیروانی در حدود انگشتان دست.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۱, ۱۳۹۰ در۴:۳۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  اقایی که نویسنده این مطلب بودی,شما خیلی بی جا کردی به عربها گفتی سوسمار خور…
  تو هزارو چهارصد سال تاریخ ایران اگه به ناموس ایرانی تجاوز کردند شما حقی نداری حرفی بزنی افراطی ناسیونالیست…
  اگه سه هزار سال تاریخ مکتوبت رو امام جمعه قم در میاد میگه هزار وچهارصد سال شما حق نداری حرف بزنی…
  اگه رییس جمهورت در میاد درمورد پول نفتی که پول خودتونه از شیر مادر هم حلالتره به شما تهمت دزدی میزنه و میگه پول امام زمانیه قاطی بقیه پولاتون نکنید وعلنا به هفتاد میلیون ایرانی میگه دزد شما حق نداری حرف بزنی…
  اگه سه هزار میلیارد تو این ایران دزدی میشه وقتی رهبر میگه دیگه رسانه ها همش نزنند که بوش در اومد شما حق نداری حرف بزنی…
  اگه تاریختو یه مشت انسان بی رگ و ریشه ونژاد میخوان نابود کنند وبهت بگن کشور تو هزاروچهارصد سال تاریخ داره نه هفت هزار سال شما حق نداری حرف بزنی…
  اینکه ما خودمون یزدان پرست بوذیم زرتشتی حتی نمادمون اتش پاک بود که پاکترین چیز رو زمینه شما حق نداری حرف بزنی چون ما مورد عنایت حضرت عمر قرار گرفتیم وبه زور شمشیر اسلام اوردیم…
  اصلا تو مملکتی که نظامش براساس قران مبین و رهنمون های اعمه اطهار هستند و اصلا دخل و تصرفی تو اینا واقع نشده و هیچ حدیث کذبی درشون نیست شما بی جا میکنی چیزی بگی…
  اگه حرفی راجع به کاوه و ارش وسیاوش و رستم واریو برزن و…نمیزنند و اسب مختار دول دول یا کمان جومونگ واسه ما الگو میشه خوب حتما بهتر از اونا بودن دیگه,بحث نکن با من…
  دیگه نبینم ضد اعرابی که مارو که اتیش پرست بودیم به دین محمد رسول الله و خدای الله اکبر گرویدندمان بد صحبت کنی…
  ناسیونالیس افراط گرای بددهن نازیسم و …
  (چو با تخت منبر برابر کنند-
  همه نام بوبکر وعمر کنند*
  تبه گردد این رنجهای دراز-
  نشیبی دراز است پیش فراز*
  نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر-
  ز اختر همه تازیان راست بهر*
  به رنج یکی دیگری بر خورد-
  به داد و به بخشش همی ننگرد*
  فردوسی طوسی

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۳ ق.ظ:

  الگوی ما مردان مسلمان شیعه علی و فرزندان علی هستند نه جومونگ و افسانه ای بنام آرش و کاوه و… الگوی ما فاطمه سرور زنان دو عالم است.الگوی ما زینب کبری ام المصائب است.دین محمد برترین دین و کاملترین دینی است که نازل شده حداقل همه جهان میدانند که محمد و دین محمد افسانه و اساطیر نیست.دین ما اسلام است دین کامل نه دینی که با خرافات همراه است و منسوخ شده و کسی جز تعداد اندکی آنرا قبول ندارند.

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل انی کاظمی

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۹:۴۰ ق.ظ:

  الگوی مردان مسلمان را شما علی و فرزندانش می دانید؛ ما به علی و فرزندانش صالحان و پیامبران و بزرگان تاریخ – اشخاصی چون داریوش – را اضافه می کنیم.
  نه گفتار من نماینده اسلام به شمار می رود؛ نه گفتار شما که می گویید “ما مردان مسلمان..”
  نمی دانم چرا از دین کاملی چون اسلام سخن کرده اید و به نحوه خود باعث انحرافی دیگر در مبحثی با عنوان “نبرد قادسیه شدید” شده اید.
  شما به عنوان یک مرد مسلمان باید بدانید؛ مبحث غیر ارتباط با بحث نشایست. نبایست.

  این توصیه ها نه از دوستانِ غیر مسلمان؛ که توسط یک اِسلام آورده به نام اِنی به شما می شود.

  [پاسخ]

  صالح پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۶ ب.ظ:

  دوست من سلام هرکس میتونه آزادانه نظراتش را بیان کنه ولی قبول کن شما که اسلام آورده اید تازه اول راه هستید و من هم که تا یادم میاید پدرانم مسلمان و شیعه بودند نیز اول راه هستم ولی ما باید بحث اسلام-عرب -ایران-ایران باستان را با هم قاطی نکنیم.من اگه بخوام در مورد خیانت اعراب به اسلام و ایران و نوادگان پیامبر و خود پیامبر بنویسم هم وقت میخواهد و هم زبان بنده قاصر.ولی بعضی از دوستان که نمونش در بالا هست انگار همه چیز را قاطی کرده و همه را با یک چوب میزنه انگار تقصیر رهبر مملکت هست هر کس در این نظام خطائی از او سر بزند که اینطور حق به جانب سخن میراند و احقاق حق میخواهد .خوشحال میشم که نظراتت را برام بفرستی چون برام مهمه.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۳:۲۴ ب.ظ:

  الگوی ما ارشو کاوه اهنگره. الگوی ما اریو برزن و بابک خرمدینه.
  البته الگوی دینی و مذهبیمون همونایی که شما گفتی.
  ولی الگوی ملی و میهنیمون اونایی که من گفتم و شما توهین کردی بهشون

  درود بر زرتشت و فلسفه ایرانی
  درود بر نژاد پاک ایرانی
  درود بر اسلام راستین
  مرگ بر اسلام دولتی
  د

  [پاسخ]

  حمید پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۸ ق.ظ:

  خوب برای تو عرب همین ها الگو باشه …..

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۱, ۱۳۹۰ در۴:۵۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  در ضمن برادر مدافع اعراب,مغول و ترک ویونای و هرچی فکرشو که بکنی تو این مملکت اومدند وزدند وکشتند ودزیدند وغارت کردند و رفتند…ولی حتی یک اسم ازشون باقی نموند…
  اگه ایرانی جماعت اینقدر کوته فکری نمیکرد و عاقبت کار رو میدید هیچوقت امپراطوری کوروش و داریوش رو دو دستی تقدیم اعراب نمیکرد که حالا بخواهیم منو تو با همدیگه دعوا کنیم سر اینکه اون همه شاه و سردار وطن پرست داشت و ما اونها رو همقدر وهم شان اسب و قاطر مختار نمیدونستن که ازشون یادی بشه یا بگن چی شدند که اون همه عظمت رو از یاد بردیم و ازتاریخ حذف کردند که دول دول رو بذارن جای پدرم کوروش و داریوش و نادر شه افشار…
  ایین یزدان پرستی زرتشت رو اتیش پرستی و ازدواج با محارم میخونند ولی دختر کشی اعراب رو چیزی نمیگن ازش…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۹, ۱۳۹۰ در۳:۰۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اقا شهاب همون طور که گفتم باید حساب اسلام و از ایران جدا کنیم …بگم شما چرا از عرب ها خوشت نمیاد ؟چون اسلام رو اوردن و اسلام هم دست امثال شمارو تا حدودی بسته….شما اسلام رو دوست ندارید چون حکومت اسلامی اجازه نمی ده که شما زنا کنی و مشروب میل کنی…..ولی این کارا رو دین زرتشت قبول میکنه ؟؟زنا جزو کردار نیکه؟؟؟؟ چرا قبول نمی کنید که اسلام همون زرتشته ولی کامل تر چون هر دو دین خدای واحد…..اگه شما امروز دزدی میکنی زنا میکنی پول رو به همه ی ارزش ها مقدم میدونی و از کار در میری رشوه میگیری اینا ربطی به اسلام و اعراب نداره ما تنبل تر شدیم …

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۲:۵۱ ب.ظ:

  درود بر همه
  موافقم
  حساب اسلام از عرب جداس
  اگه ایرانی نبود اسلام تا الان نابودش شده بود
  حسین و کربلا و ائمه از صدقه سر ایرانیه که زنده موندن
  اگه ایران نبود وهابیت و بهایت کاملا جایگزین اسلام شده بود تو تمام نقاط مسلمان نشین

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۳:۱۱ ب.ظ:

  موافقم

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۹, ۱۳۹۰ در۳:۱۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  هر قومی که پایبند دین و مذهبش باشه به پیشرفت و سعادت میرسه ..فرق ما با ایران دوره هخامنش ها به تفاوت در مردمان اون زمان با زمان الان بر میگرده…..در ایران باستان مردم پیرو دین خود بودند ولی امروز جی ما از دینمون پیروی میکنیم؟؟؟؟ دین امروز ما همون دین ایران باستان ولی کامل تر

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۹, ۱۳۹۰ در۸:۳۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  خوندم یکی گفت ما هر چی داریم از عمر هست؟ چه غلطا. تو وطن فروش آشغال اومدی از اون عرب آشغال تر از خودت دفاع میکنی؟ عربها چه در دوران جاهلیت (گرچه الانم چندانم تغییری نکردنند) چه الان عقب افتاده بودند. کجا بودی که به دختر ۸ ساله ۱۰ نفر تجاوز کردند؟ در همین زمان جنگ خودمون. کجا بودی که دخترو زنشو جلو پدرش وهمسرش بهش تجاوز میکردند.؟ تو یه اشغالی که از اعراب دفاع میکنی.تو ایرانی نیستی بازمانده ای هستی از دوران جاهلیت. بعدشم به وطن فروشا ربطی نداره که رییس جمهور ما چی میگه به ما یا امام جمعه چی گفته .برو آب دماغتو بکش بالا. بدبخت جاهل بی فرهنگ. جایی تو ایران برای عربها اونم از نوع لاشخوراش نیست. بدبختا شما زنا رو غنیمت جنگی حساب میکنید بدبختا. کلا خداوند شما رو اشتباهی آفریده.

  [پاسخ]

  خوزستانی پاسخ در تاريخ آذر ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۹ ق.ظ:

  عزیزم اگر نمیدونی بهت بگم که ایرانی که میگی معجونی از اقوام مختلفه که عربها هم جزیی از اون هستند اگه به جنوب ایران سفر کنی خصوصا به خوزستان اینو متوجه میشی در ضمن مگه همین چند وقت پیش نبود که تجاوز دسته جمعی توی اصفهان و بیرجند و چند جای دیگه اتفاق افتاد اونا هم عرب بودن ؟؟؟ یا از جنس خود جنابعالی بودن ؟؟؟
  خواهشا وقتی کامنت میفرستی عقل ماها رو کاه حساب نکن که این چرت و پرتها رو تحویل ما میدی ناسلامتی توی قرن بیست و یکم هستیم اگه نسبت به عربها عقده حقارت داری یه جور دیگه برطرفش کن نه با فحش و دروغ .
  نوشته بودی عربها در ایران جایی ندارند ولی برعکس خواسته و میل شما باید بگویم که در ایران کنونی که ایران اقوام مختلف است حدود ۵میلیون عرب ایرانی زندگی میکنند و درعرصه های مختلف حضور دارند کافیست به تیم ملی فوتبال ایران از ۳۰ – ۴۰ سال پیش تاکنون بنگری خواهی دید که همواره ۳-۴ نفر عرب خوزستانی در ان حضور داشته اند
  خداوند متعال هم هیچگاه کسی رو اشتباه خلق نمی کنه حتی افراد نژاد پرست و عقده ای که به دیگران احترام نمیذارن نزد خدا شان و منزلت دارند

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۳:۰۷ ب.ظ:

  درود بر فرید
  یه درسی ازت یاد گرفتم
  و اون این که نظر حتی اگه مخالف هم باشه وقتی با ادب گفته بشه ادر رو مجذوب میکنه
  احساسی نظر ندیم فرید جان
  دوست دارم مثل همیشه داداش
  بدرود

  [پاسخ]

  هناويد پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۵:۳۶ ب.ظ:

  با سلام هر عربی عرب نیست اعراب خوزستانی در اصل ایرانیند نه عرب. حساب عرب ایرانی از بقیه اعراب جداست. منظور اون عربهایی که تو عربستان دنبال سوسمارها میدویدند تا کبابشون کنند. نه اعراب ایرانی که در مدائن زندگی میکردند. و صاحب فرهنگی غنی بودند و هستند.
  بعضیها راه رو اشتباه میرن بعضی ها اشتباهی راه میرن.
  ولی متاسفانه ما هم راه رو اشتباه میریم و هم اشتباهی راه میریم.
  پس بیاد به جای فحش دادن به گذشتگان راه مون رو دوباره پیدا کنیم و درست راه بریم تا به مقصد برسیم.
  فقط لازمه یادمون بیاد ما از نسل کوروشیم و کوروش کی بود؟
  اون وقتا که فرهنگ بود برابری بود برادری بود حقوق بشر بود اهورا مزدا بود عشق بود و عدالت بود نه محمد بود نه علی بود نه عمر بود نه خامنه ای بود نه اسلام نه یهود نه مسیحی.
  ما از دیار پارسیم پس به با پارسایی به سرزمین پارس می اندیشیم

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۸:۱۵ ق.ظ:

  احسنت بر این هوش و ذکاوت شما

  فقط میخواستم بپرسم که این نظریه ژنتیک انقلابی شما در مورد عربهای خوزستان از کجا آمده ؟؟

  البته مرا بیشتر یاد دوران قبل از جنگ جهانی دوم و تبلیغات نازیها در مورد اقوام غیر آلمانی میاندازد .
  دوست من جنگ جهانی خیلی وقته که تموم شده و این نظریات شما هم خیلی وقته که تاریخ مصرفش گذشته یه نگاهی به کشور ایالات متحده بنداز اونوقت خواهی دید که این کشور پیشرفته دنیا از چند نژاد و زبان و فرهنگ مختلف تشکیل شده و اصلا اونا هم خوابهای شیرین افسانه ای مثل شما میبینند یا نه .
  شما به سرزمین افسانه ای خودت بیاندیش کسی جلوت رو نگرفته اما خواهشا فقط برای خودت بیاندیش نه برای دیگران .

  [پاسخ]

  hanavid پاسخ در تاريخ دی ۷ام, ۱۳۹۰ ۲:۴۴ ب.ظ:

  بله تو از ایالت متحده فقط شنیدی بنده توش زندگی کردم.
  نظریه ژنتیک بنده در مورد عربهای خوزستان از تاریخ شهر مدائن اومده که بنده کلی در موردش تحقیق دارم.
  فرق یک حاکم ظالم با شما در اینه که اون قدرتشو داره ولی شما نداری.
  اگه تو هم قدرتشو داشتی مث اونا فکر میکردی. حالا که دستت به قدرت نمیرسه میخوای یه جوری خودکامگیتو نشون بدی هرچند اگه شد با یه کامت ساده.
  که به دیگران بگی نظر ندهند و نظرهاشون رو برا خودشون نگه دارند.
  بله تو ایالات متحده هم همین نظرها باعث شده به اینجا برسند.
  چون فهمیدن هر نظری میتونه مهم باشه حتی اگه افسانه ای باشه.

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۲ ق.ظ:

  بنده نفهمیدم چرا هر وقت صحبت اعراب میشه زود اونی که یه رگش عربه رگ غیرتش میزنه بالا؟ بنده هنوزم میگم جایی تو کشور برای اعراب نیست. منظورم اعراب خارج از ایران هست . میشه خواهشا جسارتا ببخشید البته با عرض معذرت با احترام فراوان کمی با منطق دلیل حرف بزنید. کدوم یکی از شما میگه ایران جای عربهاست؟( بابا بازم میگم عربهای خارج از ایران) شما بهتر بود کامنت اون کسیو که گفته بود هرچی داریم از حمله عمر به ایرانه رو میخوندید بعد انگشت اتهامو به سمت من میگرفتید. بنده در جواب لحن بد و توحین آمیزه شخصی که قبلا کامنت گذاشته بود جوابشو با لحن خودش دادم. و نمیتونم در جایی که شخصی که بلد نیست از ادبیات متعارف استفاده کنه بیام بهش درس اخلاق و درست صحبت کردن رو بدم. بنده به همه اعراب داخل کشور احترام میگذارم . به تمام قومها . لطفا برداشتهای غلط نکنید . اما خداییش این اعتماد به نفس اعراب مثال زدنیه در تاریخا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟عقده حقارت از اعراب داشته باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟ چه ربطی به خوزستانی داره؟؟؟؟؟؟تابلوه که فقط اومدی یه حرفی بزنیو بری.

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۹:۰۵ ق.ظ:

  دوست من
  اولا که اعتماد بنفست خیلی مثال زدنیه چون فکر میکنی بهتر از دیگران هستی ( ومن هیچ برتری از جانب تو نسبت به عربها ندیدم ) واقعا بهت تبریک میگم
  ثانیا که تناقض توی صحبتهات بیداد میکنه یه جایی میشی آقای ادبیات و منطق و یه جای دیگه هرچی فحش و دشنامه نثار دیگران میکنی یه جا میگی من نژادپرست نیستم و یه جای دیگه میگی چه اشکالی داره آدم یه مقدار ناسیونالیسم و نژادپرست باشه
  البته بهت حق میدم توی این آشفته بازار تاریخ سازی و افسانه سازی که توی ایران هست دیدن چنین تفکراتی کاملا طبیعی است یه مقدار به جایگاه خودت توی دنیای امروزی نگاه کن یه مقدار از اون جوی که توی ایران برات ساخته اند بیا بیرون به دنیای بیرونی نگاه کن به جهان امروزی ببین کجای اون هستی بعد نسبت به اقوام دیگه مثل عربها نظر بده
  فکر نکنم مزیت یا برتری خاصی نسبت به اونها داشته باشی که اینقدر با اعتماد بنفس خودت رو بالاتر و برتر میدونی

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۷ ب.ظ:

  آقا تو اصلا آخر عرب. راضی میشی.؟ گفتم بهتر بود کامنت اون عمری رو میخوند عرب.بی خیال بابا جوی که تو ایران واست ساختند چیه میگی ؟ داری حذیون میگی . بنده جاهایی بودم و رفتم که تو خوابم نرفتی. تو جایی نرفتی و عقده حقارت داره از درو دیوارت میزنه بیرون عرب. اولا حرف خودمو به خودم بر نگردون بنده به عربها گفتمو میگم که اعتماد به نفسشون خیلی بالاست. حالا به جنابعالی برخورده چون عرب هستی اون دیگه مشکله عربهاست. اتفاقا بهتره فکر کنی که ایرانیها از هر قومو نژادی که باشند برتر ند از اقوام دیگر. ادای ضد نژاد پرستی در نیار که با حرفایی که زدی تابلوه که ۱۰۰ درجه از من بدتری عرب. بله بنده نژاد پرست نیستم اما گفتم اگه کمی هم آدم داشته باشه بد نیست. چرا؟ تا آدمای فرصت طلبی مثل شما ها که مترصد این هستند تا کشورو بکوبونند و تحقیرش کنند و زیر پا له ش کنند جایی براشون نباشه. اگه عرب هستی خب چرا خودتو به ایرانیا میچسبونی واونا رو زیر سوال میبری؟ مگه شماها سایت عربی ندارید؟ نقش آدمای خیلی مثبتم در نیار اصلا بهت نمیخوره. از خدا و پیغمبر حرف نزن . فقط کافیه تاریخو ورق بزنی . خیلی دور هم نرو از زمان امام حسین تا الان. شاید یه خیانت عربها زیاده خواهی شون وخونخواریشون و پایبند نبودن به اصول اخلاقیشون و…..دست بیاد. هرچند خودت بهتر از من میدونی اینارو چون بلاخره از جنس خودتند دیگه. در ضمن مطمئین باش مقامو منزلت ایرانی در خارج از ایران خیلی بیشتر از اعرابه. مردم ایرانو هیچوقت با دولتهاشون نمیسنجند. وضع مالیت ایشالاه خوب شد برو یه سفر خارجی بد نیست . خرج زیادی نداره . برو تا ببینی .خب گفتی اعتماد به نفسم بالست . خب طبیعیه .چون دونستن حقیقت خود به خود اعتماد به نفسو میبره بالا. حالا اگه شما ندارید برید دنبال حقیقت. شاید شما هم اعتماد به نفستون واقعی بره بالا نه الکی. حالا اگه عرب باشی خب حرفای من بهت بر میخوره که اونم طبیعیه. اگرم ایرانی هستی اما از ایرانی بودن خودت دلخوری که اونم چاره داره. برو یه کشور خارجی اونجا پناهنده شو. بعدشم برو تو تلویزیونشون اونچه که خواستی از ایرانو ایرانی بد بگو. (هر چند دوره این حرفا گذشته). تو کشورای عربی هم فکر نمیکنم جایی واست داشته باشند چون الان میبینی که با خودشون مشکل دارند چه برسه که طرف ایرانی هم باشه. حالا باز امشب فکراتو بکن ببین بری از ایران بهتره یا داخل باشیو با حرفات خیانت کنی بهتره .؟

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۹:۲۳ ق.ظ:

  دوست عزیز
  مثل اینکه بازهم اصرار داری که صحبتهای پر از تناقض خودت رو روی صفحه بیاری بنده که از صحبتهای شما چیزی دستگیرم نشد فقط کرکری نژادی بود و حرفای کوچه بازاری قدیمی
  بله دوست من بنده عرب هستم و ایرانی , اون ایرانی که همه ما میشناسیم ایران اقوام و نژادهای مختلف است نه ایرانی که شما در نظر دارید و میخواهید , ایران تک نژادی افسانه ای که در عالم خیالی خود ساخته اید و دوست دارید در آن همه با شما همعقیده با شند که اگر جار زدید عرب بد است آنها هم جار بزنند بد است و بعد از آن ترکها بد باشند و بقیه و ….. انها هم نظر شما را تایید کنند
  نه دوست من در ایران کنونی همه نوع عقیده و نظر و نژاد و زبان پیدا میشود اگر تاب تحمل نظرات آنها را نداری مشکل خودت است اگر دوست داری که همه ایرانیها همعقیده شما باشند سخت در اشتباهی
  خیلی دوست داری که یا عرب باشم یا ایرانی اما در جواب میگویم که هر دوی آنها هستم بله هم عرب هستم هم ایرانی چون هیچ تناقضی از دید جهان امروزی در این قضیه وجود ندارد هر چند که شاید این امر به مذاق خیلی از شما خوش نیاید .

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۲:۵۶ ب.ظ:

  درود بر فرید
  یه درسی ازت یاد گرفتم
  و اون این که نظر حتی اگه مخالف هم باشه وقتی با ادب گفته بشه ادر رو مجذوب میکنه
  احساسی نظر ندیم فرید جان
  دوست دارم مثل همیشه
  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۲, ۱۳۹۰ در۱۲:۱۸ ق.ظ
  پیوندیکتا

  چرا احساسی حرف میزنی آقا..من گفتم حساب عرب هارو با اسلام جدا کنید ..۹۰ درصد عرب ها احمقن در این شکی نیست..در زمان محمد (ص) تعداد افراد باسواد در کل دنیای عرب به تعداد انگشت های دست هم نمیرسید ولی حساب محمد و علی و اهل بیتش رو از اعرابی چون عمر و ابوبکر و صدام جدا کنید…در ضمن ۱۴۰۰ سال پیشو ولش الان ما چی هستیم اگه عرب ها احمقن ما از اونا هم احمق تریم که وضمون الان اینه ..الان کشور های عربی پیشرفته تر اند یا ما؟؟؟؟

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۰ ۶:۲۲ ب.ظ:

  دوست عزیز

  اینکه ۹۰ در صد عربها احمق هستند را بدون جواب میگذارم چون جواب این حرف مضحک شما برای همگان روشن است .
  من در عجبم چرا تعدادی از دوستان هنگام نوشتن فکر نمیکنند که چه مینویسند و توهین به دیگران خصوصا اقوام و نژاد ها برایشان مهم نیست که صد البته همه اینها به شخصیت و آداب فرد بستگی دارد
  برای هزارمین بار میگویم که ایران کشوری است که همه جور اقوام و نژاد در آن زندگی میکنند البته منظور از زندگی کردن این نیست که دیروز از آنور مرز آمده باشند بلکه در سرزمین پدری خودشان که بنا به مقتضیات زمان در محدوده جغرافیایی کشوری بنام ایران است زندگی میکنند بنابر این ایرانی هستند حدود ۴ الی ۵ میلیون عرب ایرانی در ایران هستند در حالیکه تعدادی از دوستان بدون هیچ شرمی با خیال راحت تراوشات مغزی خودشان را بر روی صفحه می آورند با وقاحت تمام به هموطنان خودشان توهین میکنند
  آقایان عصر یک کشور – یک ملت گذشت ایران در زبان فارسی و فارسها خلاصه نمیشود ایران کشور ترکها و ترکمن ها و کردها و بلوچها و عربها هم هست این اقوامی که گفتم حدود ۵۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند پس لطفا احترام به دیگر نژادها را رعایت کنید مطمئن باشید هیچ کس دوست ندارد اتفاقی که برای یوگسلاوی افتاد برای ایران بیفتد زیرا در آنجا هم عده ای خود را صرب میدانستند یعنی صاحبان اصلی یوگسلاوی و برای کرواتها و بوسنیاییها و مقدونیها و اسلوونیها و آلبانیها حقی قائل نبودند ولی همه میدانید که بعدها چه اتفاقی افتاد و صربها در حال حاضر فقط به صربستان خودشان بسنده کرد ه اند
  از جناب آقای انی کاظمی کمال تشکر را دارم که محیطی دموکراتیک برای همه بوجود آورده که بتوانند آزادانه نظرات خویش را بیان کنند امامتاسفانه تعدادی هم که مشکل ظرفیت دارند از این جو برای اهانت به اقوام و نژادها و بیرون ریختن عقده های خود استفاده میکنند .

  [پاسخ]

  هناويد پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۵:۵۳ ب.ظ:

  بعضیها راه رو اشتباه میرن بعضی ها اشتباهی راه میرن.
  ولی متاسفانه ما هم راه رو اشتباه میریم و هم اشتباهی راه میریم.
  پس بیاد به جای فحش دادن به گذشتگان راه مون رو دوباره پیدا کنیم و درست راه بریم تا به مقصد برسیم.
  فقط لازمه یادمون بیاد ما از نسل کوروشیم و کوروش کی بود؟
  اون وقتا که فرهنگ بود برابری بود برادری بود حقوق بشر بود اهورا مزدا بود عشق بود و عدالت بود نه محمد بود نه علی بود نه عمر بود نه خامنه ای بود نه اسلام نه یهود نه مسیحی.
  ما از دیار پارسیم پس به با پارسایی به سرزمین پارس می اندیشیم

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۲:۲۸ ب.ظ:

  تو که ظرفیتت زیاده چرا شاکی میشی با ظرفیت. چه کسی گفته عربها پیشرفته ترند.؟ ۴تا برج تو دبی دیدی از تلویزیون احساس کردی که آخر پیشرفتند؟ اگه هرکسی راجع به عربها حرف میزنه اصلا منظورش به اعراب داخلی نیست .نمیدونم که چه اصراری داری که بگی توحین بوده به عربهای خوزستان. یا قصدت تفرقه اندختنه که پاک در اشتباهی . اگرم قصدت فقط مخالفت کردنه که مشکلی نیست مشابه تو زیادند که کامنت میزارند. اگرم میخوای بگی که کلا عرب هستی که پس چرا نمیری سایتایی که مخصوص عربهاست بخونیو کامنت بزاری؟

  [پاسخ]

  حمید پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۵ ق.ظ:

  ماه گفتی نمیدونم این عربها چرا تو اون سایت ها نمیرن

  خلبانایی ایرانی که تو امریکا دوره میدین
  تو دسته های صد تایی اعزام میشدن گاهی فقط دو سه نفری نمیتونستن شرایط رو حائز بشن
  و بر میگشتن
  دسته صد تایی عربها خیلی وقتها
  هر صد تاشون برمیگشت
  یه چند تا دانشمند عرب بهمون معرفی کنید .. به جز اون ابن خلدون ملدون
  یا گلدون ….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۱۴, ۱۳۹۰ در۱۰:۰۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در رسانه ملی روزهائی که ما شاهد جان بخشیدن و پخش سریال های تاریخ تازی بودیم یکی پیدا نشد که بگه ضرب المثل”بهشت عرب زیر سایه تیغ شمشیر عربه” یعنی چه؟؟؟ بعد از تجاوز وحشیانه تازیها به خاک ایران شاهد ناخالصی نژاد آرائی هستیم تجاوز به فرهنگ به زنان ودختران ایرانی قتل وغارت اموال مردم تجاوز به دین… بهتره آقایون حامی اعراب نگاهی به ۸ سال جنگ تحمیلی بیاندازند تا عمق وحشی گری اعراب رو درک کنند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۱۶, ۱۳۹۰ در۱۰:۱۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  آقای سوشیانت با تمسخر به بنده حرف خودمو به خودم تحویل ندید. اگه کسی بخواد به ایران واللخصوص ایرانی توحین کنه از هر قومو نژادی که باشه بنده با لحن خودش باهاش حرف میزنم. هرگز در مقابل وطن فروش یا خائین به نرمی صحبت نخواهم کرد. اهمیتی هم به اینکه بعضی افراد کوته فکر میگند ناسیو نالیسم یا نژاد پرست نمیدم. راستی الان که فکرشو میکنم خب چه اشکالی داره آدم کمی هم ناسیونالیسم باشه؟ مگه آمریکاییا نیستند؟ انگلیسیا چی؟ چینیا؟ یا ژاپنیا. حتی هندیهاو…. خیلیم با افتخار از این مسله یاد میکنند. و اصلا منکرش نمیشند. من کشورای زیادی رفتم . تقریبا کشوری نبوده که به تاریخش افتخار نکنه. فقط ایرانیا هستند تا میای حرف بزنی میگند نژاد پرست ناسیونالیسمو….. و بدتر اینکه از هموطن خودت این حرفهارو میشنوی.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲:۲۷ ب.ظ:

  درود بر فرید

  ۱-فرید جان من نه قصد تمسخر و جسارت داشتم و نه قصد ناراحت کردن شما و اگه همچنان ناراحت هستید از شما پوزش میخوام

  ۲-فرید عزیزم خوبه آدم ناسیونالیست باشه و از هویتش دفاع کنه اما با منطق و منبع
  وقتی شما با لحن تند کامنت میزاری بقیه دوستان هم با لحن تند و اهانت امیز جواب میدن و یهو میبینی تمام کامنتا شده اهانت و هیچ کامنت منطقی که بشه یه چی ازش یاد گرفت پیدا نمیشه

  ۳-نه من نه هیچ کس دیگه حق نداره به شما و به بقیه کسایی که میان کامنت میزارن توهین کنه. ما اومدیم اینجا یه چی یاد بگیریم نیومدیم دعوا کنیم

  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۱۷, ۱۳۹۰ در۴:۳۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام دوستان این که عرب ها به ایران یورش بردن و قتل ها و جنایات کردن رو نمیشه کتمان کرد خود محقق های عرب چه در آن زمان و چه الان با افتخار از این خون ریزیها حرف ها زدن نمیدونم چرا بعضی از دوستان میخوان بی منطق بگن که نه این چنین نبوده عمر و یارانش حتی علی به جنگ ایران آمدن کشتن و ثروت تیسفون ایران رو به یغما بردن چرا باید یک ایرانی که ادعا داره ارشد تاریخه و اسنداد تاریخی رو مطالعه کرده در این پست بگه نه اینچنین نبوده آیا این شخص واقعا تاریخدان با انصافی هست آیا این شخص سیاسی نیست!!!!!!!!!!!! اسلام خدماتی به ایران داشته اما عرب نه جز بدبختی و تحقیر نههههههه!!! حتی مطهری هم خدمات متقابل ایران به اسلام رو گفته!!من با اطمینان میگم ایران باستان از اعراب زمان عمر بهتر و دارای تمدنی با شکوه بودن و ای ایرانی به کوروش افتخار کن که نه عرب و نه رم و یونان همچین شخصیتی دوست داشتنی رو نداشته . به نام باور سبز خدا نگهدار

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۲ ب.ظ:

  د رود
  این سوشیانت گل من نیستما !! ما دو نفر جداییم حالا اسمامون شبیه شده کار خداس !!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۱۸, ۱۳۹۰ در۲:۳۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  بدرود یه مطلب میزارم بخونید دوستان جالبه:

  نویسنده دکتر تورج دریایی

  فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین

  منابعی که در مورد حکومت آخرین شاه ساسانی یعنی یزدگرد سوم در دست داریم تمام بر پایه منابع ساسانی و به خصوص روایاتی است که تاریخ نگاران مسلمان دو یا سه قرن بعد از فروپاشی آن سلسله درباره وی نوشته اند.از این رو آنچه بر یزدگرد سوم و خاندان او پس از دوران پادشاهی اش گذشته است به تنهایی بر اساس این منابع نمی تواند آگاه کننده باشد.مهمترین منبع برای حکومت یزدگرد سوم تاریخ طبری می باشد که بیشتر متوجه فتوحات اعراب مسلمان در آن زمان است.طبری درباره یزدگرد سوم می نویسد که در زمان برادر کشی شیرویه،او در استخر پنهان شده بود و در سال ۶۳۲ میلادی در آتشکده آناهیتا تاجگذاری کرد.یزدگرد در زمان به تخت نشستن بیش از ۱۵ یا ۱۶ سال نداشت.چهار سال بعد جنگ قادسیه و چند سال بعد از آن جنگ نهاوند،باعث شکست کامل ساسانیان در ایرانشهر شد.در زمانی که گروهی از ایرانیان در مقابل اعراب در نواحی مختلف ایستادگی می کردند و کم کم معلوم می شد که دیگر نمی توان با مهاجمین جنگید،مدارکی وجود دارد که نشان می دهد خاندان ساسان همراه با گروه کثیری از ایرانیان به چین رفتند و با کمک فغفور چین برای آزاد کردن ایرانشهر سعی نمودند.یزدگرد سوم در سال ۶۵۱ در شرق ایران کشته شد.کشته شدن او به صورت داستانی بازگو شده است که توسط آسیابانی به قتل رسید اما به نظر می رسد که روایت ثعالبی در این که سواران ماهویه به دستور او این شاه را یافتند و یزدگرد را در همان جا با طناب خفه کردند موثق تر می نماید.اما وی قبل از این فاجعه سعی بسیار کرد تا با کمک فغفور چین و قوای تازه،ایران را آزاد سازد.از این زمان است که منابع چینی به خصوص تاریخهای تانگ به ما در این باره کمک می کنند.دو کتاب تاریخی مهم وجود دارد یکی(( تاریخ جدید تانگ)) است و دیگری ((تاریخ قدیم تانگ)).با این که دو کتاب با یکدیگر تفاوتهایی دارند،روایت آزاد ساختن ایرانشهر در آن وجود دارد.این متون را شاوانز نزدیک به یک قرن پیش به زبان فرانسه ترجمه کرده است.به علاوه مدارک جدیدتری توسط تاریخدانان چینی ارائه شده است که به اطلاعات ما در این مورد می افزاید.همچنین چین شناس ایتالیایی، فُرته مطالعات گرانبهایی درباره تاریخ این دوره ارائه داده است که به آن توجه خواهیم کرد.

  یزدگرد( issu-ssu/i-ssu-hou) در سال ۶۳۸ یک گروه را به رهبری mo-se-pan (مرزبان) به چین فرستاد تا از آن دولت کمک بگیرد.فُرته نشان داده است که تاریخ این سفر باید ۶۴۷ باشد ولی قبل از آن زمان نیز در سال ۶۳۹ یزدگرد گروه دیگری را به آنجا فرستاده بوده است.در میان این گروه دو پسر و سه دختر یزدگرد نیز بودند.در سال۶۵۸ پیروز(Pi ru-szu) یکی از پسران یزدگرد از فغفور چین به نام گازنگ(۶۴۹-۶۸۳) کمک خواست.پیروز توانست با کمک چینیان در سال ۶۵۸ دولت پارسی(po-szu)(ایرانی) را با پایتخت زرنگ(chi-ling) به وجود بیاورد.این فرصت برای حکومت پیروز همزمان بود با خبر آزاد شدن سیستان از زیر سلطه اعراب.بین سالهای ۶۵۸ و ۶۶۳ حکومت دوم ساسانی در سیستان برپا شد.شاید به همین دلیل است که سکه های بسیاری از یزدگرد برای سال بیستم پادشاهی وی(۶۵۰/۶۵۱) با ضرب سیستان وجود دارد که به نظر سکه شناسان پس از سال ۶۵۱ و مرگ یزدگرد ضرب شده اند.این امر ممکن است به آن معنی باشد که پیروز همچنان سکه های ساسانی را به نام پدرش ضرب می کرده است و این،خود نمودار حقانیت آن خاندان و حکومت پیروز در شرق ایرانشهر بوده است.

  طبق منابع چینی،فغفور گازنگ در ۱۴ فوریه سال ۶۶۳ پیروز را به عنوان حاکم منصوب کرد اما پیروز در سال ۶۷۳/۶۷۴ دوباره به دربار فغفور رفت که این موضوع نشان دهنده شکست او از اعراب می باشد.آیا بین سالهای ۶۵۸ تا ۶۷۳ او هنوز با اعراب در جنگ بوده است؟فقط در سال ۶۷۳/۶۷۴ بود که پیروز ،سیستان و دومین پادشاهی ساسانی را از دست داد،چون طبق منابع چینی وی از ۲۴ ژوئن ۶۷۳ تا ۱۱ فوریه ۶۷۴ در پایتخت فغفور حضور داشته است ولی او بار دیگر به غرب بازگشت و در سال بعد در ۱۷ ژوئن ۶۷۵ برای آخرین بار به دربار چین آمد.او توسط گازنگ لقب(you wuwei jiangium) ((ژنرال گارد جنگی راست)) را گرفت که یکی از ۱۶ لقبی بود که در کاخ سلطنتی چین برای بزرگان از آن استفاده می شد.او در سال ۶۷۷ دستور داد یک معبد به نام Bosi-si ((معبد پارسی))(پارسیگ Bosi) در شینجان بسازند.پیروز در سال ۶۷۸/۶۷۹ درگذشت.در صفحات بعد از ((معبد پارسی))سخن خواهیم گفت.اما خاندان ساسان آرزوی خود را برای آزاد ساختن ایران از دست اعراب از دست نداد.به توصیه ژنرال چینی پی ژینگجین(Pei Xingian) به فغفور،پسر پیروز به نام نرسه(ni-nie-che) در تبعید بر تخت شاهنشاهی ایران نشست.کریستنسن به اشتباه یا بدون توجه به منابع چینی این تاریخ را ۶۷۲ میلادی تخمین زده است،ولی فُرته آن تاریخ را به تازگی تصحیح کرده است.در اینجا باید گفت که منابع ایرانی نیز سلطنت پیروز را به یاد داشته اند.از او در بخش هیجدهم بندهش چنین یاد شده است: (( پسر یزدگرد به هندوستان شد،سپاه و گُند آورد،پیش از آمدن به خراسان درگذشت،آن سپاه و گُند بیاشفت))

  در اینجا مقصود از((هندوستان به طور حتم تخارستان و آسیای میانه امروزی می باشد.چون بنا به گفته بیرونی ساکنان زرتشتی سغد بر این باور بودند که پنجاب و شمال آن و کوههایش یعنی هندوکش به عنوان هند/سند شناسایی می شده است.پسر یزدگرد در چین دفن شد ولی تا امروز مجسمه او که – به مانند دیگر مجسمه ها در این محل بدون سر است در جلو آرامگاه گازنگ وجود دارد و در پشت آن مجسمه این کتیبه نوشته شده است:

  you xiaowei da jiangiun jilan Bosi dudu Bosi wang Bilusi

  ((پیروز شاه پارس (ایران)ژنرال بزرگ گارد جنگی راست و سپهبد پارس (ایران) )).

  با توجه به این موضوع باید گفت که نظر زنده یاد مهرداد بهار در یادداشتهایش بر بندهش درباره پیروز که ((مدارک تاریخی از گریز او به چین حکایت می کند و ظاهرا کوششی هم برای بازگشت نکرد و عمری به خصب عیش در چین به سر برد))نادرست می باشد.پسر پیروز نرسه،نیز به نوبه خود در سال ۶۷۹ همراه گروهی سرباز برای آزاد ساختن ایرانشهر به غرب رفت و در تخارستان به مدت ۳۰ سال با اعراب جنگید.در سال ۷۰۸/۷۰۹ به پایتخت چین بازگشت و عنوان ژنرال گارد چپ(zou tunwei jiagiun) را دریافت کرد.مجسمه او نیز در همان جایی که مجسمه پدرش هست وجود دارد.او با نام نرسهmanmei خدای da shouing پارس مشخص شده است.اعراب در سال ۷۰۵ بلخ،در سال ۷۰۹ بخارا، و در سال ۷۱۳ سمرقند و فرغانه را تسخیر کردند و پس از آن به پامیر و کشگر راه یافتند و با فرستادن نامه ای از فغفور چین خواستند تسلیم شود.اما تا زمانی که نرسه در شرق بود اعراب نتواستند این مناطق را تسخیر کنند و این نشانه قدرت او و جنگهای سخت و ایستادگی ایرانیان در شرق در مقابل اعراب است.

  اما باید به یاد داشت که شخص دیگری نیز وجود داشته است که از او در منابع چینی با نامAluohan یاد شده که در سال ۷۱۰ درگذشته و عنوان (( ژنرال گارد راست)) را داشته است،در صورتی که پیروز نیز همین عنوان را داشت.در این جاست که به این مهم پی می بریم که هردو باید از خاندان سلطنتی باشند و نظریه فُرته درباره این که نام او وهرام/بهرام می باشد صحیح به نظر می رسد.دو کار مهم او بنا به منابع چینی تماسهای او با امپراطوری روم شرقی و نیز ساختن یک بنای مهم در چین می باشد.فغفور چین او را بین سالهای ۶۵۶ و۶۶۰ به غرب فرستاده بود تا سعی در بازپس گرفتن ایرانشهر از اعراب کند.این کار او در بندهش به این صورت عنوان شده است:

  و چون رومیان رسند و یک سال پادشاهی کنند،آن هنگام،از سوی کابلستان یکی آید که بدو فره از دوده بغان است و (او را)کی بهرام خوانند.همه مردم با او باز شوند و به هندوستان و نیز روم و ترکستان،همه سویی پادشایی کند.همه بد گِروشان را بردارد،دین زرتشت را برپا دارد.

  آیا در این متن نمی توان رفت و آمد دیپلماتیک بهرام را مشاهده کرد؟در کتاب پهلوی زند بهمن یسن زمانی که از((بهرام ورجاوند)) گفتگو می شود،سخن از یک فرد خیالی نیست که در آینده به نجات ایرانشهر خواهد آمد،بلکه منظور،بهرام،فرزند یزدگرد سوم است.این موضوع به خوبی با نگاه به فصل ۷ متن زند بهمن یسن مشخص می شود:

  (( و او پادشاهی که در دین به نام بهرام ورجاوند خوانند،زاده شود…..هنگامی که آن پادشاه سی ساله باشد…با سپاه و درفش بی شمار سپاه هندی و چینی،درفش برگرفته …پادشاهی به(آن)کی رسد….))

  پس به نظر می رسد که او سعی در آزاد ساختن ایرانشهر کرده و ایرانیان به انتظار بازآمدن او،آرزوی خود را در شعری به پهلوی به این صورت بیان کردند:

  (( کی بود که پیکی آید از هندوستان
  کآمد آن شاه بهرام از دوده کیان
  کِش پیل هست هزار بر سرآن هست پیلبان
  کآراسته درفش دارد به آیین خسروان
  که پیش لشکر برند سپاهسالاران
  مردی گسیل باید کردن زیرک ترگمان
  که شود بگوید به هندویان
  که ما چه دیدیم از دست تازیان
  بر یک گروه دین نزار کردند بیوژدند شاهان
  شاه ما و هر که ایر بود ایشان
  چون دیودین دارند چون سگ خورند نان
  بستدند پادشاهی از خسروان
  نه با هنر نه به مردی
  بل به افسوس و ریشخندی
  بستدند به ستم از مردمان
  زن و خواسته گاهِ شیرین باغ بوستان
  گَزیت برنهادند ببختند بر سران
  باج بی پایان خواستند ساکِ گران
  بنگر که چند بد افگند آن دُروج به این جهان
  که نیست بدتر از وی اندر این جهان
  از ما بیامد آن
  شاه بهرام ورجاوند از دوده کیان
  پس بیاوریم کین تازیان
  چون رستم کآورد صد کین سیاوشان
  مَزگت ها فروهلیم بنشانیم آتشان
  بتخانه ها بکنیم و پاک کنیم از جهان
  تا نابود شوند دُروج زادگان از این جهان))

  در اینجا نیز منظور همان بهرام فرزند یزدگرد است که با بهرام مذکور در ادبیات آخرالزمانی زرتشتیان آمیخته شده است،با این که بهرام نتوانست کاری را که ایرانیان در آرزوی آن بودند انجام دهد.فرزند او که طبق کتیبه چینیJuluo که هرماتا او را به درستی ((خسرو))خوانده،کار پدر را ادامه داد.

  منابع دیگر نیز این روایت را تایید می کنند که شخصی که به نام خسرو در ارتش خاقان ترکستان در سال ۷۲۸/۷۲۹ با اعراب می جنگید،نوه یزدگرد بوده است.او نیز در سال ۷۳۰/۷۳۱ به پایتخت چین رفت.در آن زمان عده زیادی از ایرانیان در آسیای میانه و چین ماندند و چند کتیبه در آنجا به جا گذاشتند.این بود پایان کار خاندان ساسان.ولی باید توجه داشت که این خاندان حدود یک صد سال برای آزاد ساختن ایرانشهر جنگید.

  اما گفته شد که پیروز در سال ۶۷۷ دست به ساختن معبدی زد که منابع چینی آن را ((معبد پارسی))می خوانند.قبل از او نیز یزدگرد چندین بار گروهی را به چین فرستاده بود و معابدی نیز در چین برپا شده بود.نویسندگان بر این باورند که این معابد آتشکده های زرتشتی بوده است.ولی این باور اشتباه به نظر می رسد.زیرا در تمام اعلامیه هایی که مذهب مسیحیت را در چین آزاد و قانونی می شمارد،کلمه Bosi-jing و معبد راBosu-si می خواند.در سال ۶۴۷ اولین نماینده یزدگرد به نام Alopen که مسیحی بود درخواست به رسمیت شناختن مذهب مسیحیت را در چین کرده بود.جالب توجه است که این معبد،((پارسی))نام گذاشته شده بوده است،و به گفته فُرته انگار((پارسی))با مذهب مسیحیت ربط داشته یا به چشم چینیان این چنین بوده است.چرا یزدگرد درخواست ساختن یک معبد مسیحی کرده است؟احتمال دارد که خاندان ساسان و عده ای از بزرگان به این مذهب گرویده بوده اند.آیا ممکن است این دلیلی باشد بر به رسمیت نشناختن یزدگرد در بعضی از نقاط ایران و حرکت او به سوی شرق؟ما مدارک متعددی درباره گرویدن خاندان شاهی و بزرگان ساسانی به مذهب مسیحیت از قرن پنجم تا هفتم میلادی در دست داریم که به صورت کتابهای مربوط به شهیدان برجا مانده است.اما در کتیبه های دو زبانه ای که بر روی استودان در چین وجود دارد به نام شخصی،ماهشی نام که دختر پهلماسپ از قبیله سورن بوده و سال درگذشت او به سال یزدگردی و چینی داده شده است بر می خوریم.او در ۲۶ سالگی درگذشته و گفته شده است که درخواست او این بوده است که جای او در کنار اهورامزدا و امشاسپندان باشد.سال درگذشت او ۸۷۴ و نشان دهنده اقامت خاندان بزرگ ایرانی در چین است،واین نشان می دهد که ایرانیان مسیحی و زرتشتی در کنار هم در چین می زیستند.

  در پایان می توان از این بررسی چند نتیجه به دست آورد.اول این که نباید تصور کرد که خاندان ساسان و ایرانیان پس از حمله اعراب از ایرانشهر دفاع نکردند و آن را به آسانی رها کردند.نه تنها یزدگرد،بلکه پسرانش پیروز و بهرام به سختی با اعراب جنگیدند.سپس نرسه فرزند پیروز،و خسرو به کارزار اعراب رفتند.با این که برای مدتی در قرن هفتم میلادی ساسانیان در سیستان حکومت کردند،سرانجام اعراب بر آنها پیروز شدند.موضوع دیگری که در اینجا به نظر می رسد این است که با این که ایرانیان به سختی با اعراب جنگیدند چرا مهاجمین توانستند ساسانیان را شکست دهند؟این شکستها معمولا به خاطر ضعف اجتماعی جامعه ساسانی دانسته شده است، ولی این باور کاملا اشتباه است چون نه تنها اعراب توانستند ایرانشهر را شکست دهند بلکه در سال ۷۵۱ چینیان را نیز شکست سختی دادند و آسیای میانه را به تصرف خود درآوردند.هراکلیوس/هرقل امپراطور روم نیز تمام سوریه،فلسطین،مصر و قسمتی از آناتولی را به اعراب باخت.پس باید دلیل شکست ایرانیان، چینیان ، و رومیان را در امر دیگری جست.به نظر من استفاده از تکنولوژی رومی مانند منجنیق، و سوارنظام سریع و سبک عرب می توانست سوار نظام سنگین و کند ساسانی را به راحتی شکست دهد و همین کار را نیز انجام دادند.نکته آخر مساله رواج مسیحیت در ایران است.مدارک چینی نشان می دهد که اکثر ایرانیان در چین مسیحی بودند و یزدگرد و فرزندانش نیز معابد/کلیسای مسیحی در چین برپا کردند.

  دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فولرتون

  ((پایان))

  منابع تکمیلی:

  http://immortals.blogfa.com/post-31.aspx

  http://immortals.blogfa.com/post-32.aspx

  همینطور رجوع شود به :

  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%28%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85%29

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۲۰, ۱۳۹۰ در۱:۳۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  فردوسی بزرگ
  چو بخت عرب بر عجم چیره شد
  همی بخت ساسانیان تیره شد
  همان زشت شد خوب ، خوب زشت
  شده راه دوزخ پدید از بهشت
  دگرگونه تر شد چرخ گردون بچهر
  ز آزادگان پاک ببرید مهر
  به ایرانیان زار و گریان شدم
  ز ساسانیان نیز بریان شدم
  دریغ آن سر و تاج و اورنگ و تخت
  دریغ آن بزرگی و آن فر و بخت
  کزین پس شکست آید از تازیان
  ستاره نگردد مگر بر زیان
  چو با تخت منبر برابر شود
  همه نام بوبکر و عمر شود
  تبه گردد این رنج های دراز
  نشیبی دراز است پیشش فراز
  نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر
  ز اختر همه تازیان راست بهر
  ز پیمان بگردند وز راستی
  گرامی شود کژی و کاستی
  ربایند همی این زآن،آن ازین
  ز نفرین ندانند باز آفرین
  دل مردمان سنگ خارا شود
  نهانی بتر زآشکارا شود
  شود بنده ی بی هنر شهریار
  نژاد و بزرگی نیاید به کار
  به گیتی نماند کسی را وفا
  روان و زبانها شود پر جفا
  از ایران و از ترک و از تازیان
  نژادی پدید آید اندر میان
  نه دهقان،همه ترک و تازی بود
  سخنها به کردار بازی بود
  نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام
  نه کوشش ز هر گونه سازند دام
  بریزند خون از پی خواسته
  شود روزگار بد آراسته
  زیان کسان از پی سود خویش
  بجویند و دین اندر آرند پیش
  ز پیشی و بیشی ندارند هوش
  خورش نان کشیکن و پشمینه پوش
  چو بسیار از این داستان بگذرد
  کسی سوی آزادگان ننگرد
  یکی نامه ای بر حریر سفید
  نوشتند پر بیم و چندی امید
  به عنوان بر از پور هرمزد شاه
  جهان پهلوان رستم کینه خواه
  سوی سعد وقاص جوینده جنگ
  پر از زای و پر دانش و پر درنگ
  به من بازگوی آنکه شاه تو کیست؟
  چه مردی و آیین و راه تو چیست؟
  به نزد که جویی همی دستگاه
  برهنه سپهبد برهنه سپاه
  به نانی تو سیری و هم گرسنه
  نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه
  ز شیر شتر خوردن و سوسمار
  عرب را به جایی رسیده است کار
  که تاج کیانی کند آرزو
  تفو باد بر چرخ گردان تفو
  شما را به دیده درون شرم نیست
  ز راه خرد مهر و آزرم نیست
  بدین چهر و این مهر و این راه و خوی
  همی تخت و تاج آیدت آرزو
  جهان گر به اندازه جوید همی
  سخن بر گزافه نگویی همی

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۲۹, ۱۳۹۰ در۱:۴۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای شوسیانت
  شرق‌شناس آلمانی، Theodor Nöldeke – تئودور نولدکه ( ۱۸۳۶ – ۱۹۳۰ ), اشاره می‌کند که طبری مشخص نکرده که از چه منبع خبری اطلاعات ( تاریخی ) خود را به دست آورده است و فقط در مواردی و آنهم به طور غیرمستقیم طبری از افراد مطلع نام برده است که این اخبار را به او داده‌اند. این شرق‌شناس ادامه می‌دهد که طبری در بخش تاریخ ساسانیان حتی از نام بردن این افراد مطلع نیز صرفنظر کرده است. طبری یک داستان ( رمان ) در باره ساسانیان نوشته است (شبیه داستان های هزار و یک شب) و نه تاریخ ساسانیان را. تاریخ نویس، برخلاف رمان نویس، فقط با رجوع به منابع تاریخی ( اسناد تاریخی ) می‌تواند گذشته را بازسازی کند.
  ادامه در :
  http://www.chubin.net/?p=8097

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۳۰, ۱۳۹۰ در۱۰:۴۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  بس است اینگونه سخن گفتن دوری جویید زین سخنان بیهوده این گزافه گوییها در شان مردمان(( ایرانشهر)) نیست دوری جویید زین اهریمن بدگهر سوی یزدان پاک اهورامزدا در آیید آیین مهرورزی چه شد ز مردمان این وطن… چه خوش گفتا زرتشت پاک من :
  گفتارنیک پندار نیک کردار نیک.
  درود یزدان بر این مردمان سرزمین اهورامزدا

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۰ ۱:۲۹ ب.ظ:

  ایول ادب و پارسی گویی سلیس !

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۴ ق.ظ:

  عالی بود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۰ در۲:۰۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود
  برخی از ایده ها را که آدم در اینجا میخونه شک میکنه که صادر کننده این نظرات ایرانی هست, قابل توجه کارشناس ارشد تاریخ ویل دورانت در مجموعه تاریخ تمدن جلد چهارم (عصر ایمان) با توجه به به منابع رومی و یونانی (دشمنان اصلی ساسانیان) اذعان میکنه رنسانس فرهنگی و علمی ایران در دوران ساسانیان اتفاق افتاده یعنی ۱۰۰۰ سال زودتر از رنسانس در اروپا. بهتر بری مدرکت بندازی دور بیسواد

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۰ در۲:۱۷ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود
  اولا عرب های خوزستان جمعیت کل خوزستان نیستند, بخش عمده ای از جمعیت خوزستان لرهای با غیرت و اصیل هستند که در جنگ پوزه تازیان متجاوز را به خاک مالیدن علیرغم گربه رقصانی برخی طوایف عرب. همین طوایف عرب که سرسپرده رژیم بعث عربی کثیف شدند بعدها با بدترین نوع رفتار مواجه شدن از سوی صدام ملعون. یزدان پاک را سپاس که به درک رفتن سردار قادسیه و فرمانده ام المعارک را دیدیم. دوستان عزیز برید تاریخ بخونید, درس بگیرید.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۱:۲۱ ب.ظ:

  ببینیدیه مثال میزنم
  تو تبریز یه نفر زندگی میکنه که شدیدا لهجه داره و اصلا فارسی نمیتونه بحرفه و سید هم هست
  ایا این شخص ترک هستش؟ نه چون سید یعنی نسبش به فلان امام میرسه پس این شخص نژادش عرب هستش
  این مثالو زدم که بگم زبان نشانه نژاد نیس
  همه ترک زبانها ترک نیستن . همه عرب زبان ها عرب نیستن و همه فارسی زبانها ایرانی نیستن

  پس جنوب ایران چون اکثریت عربی حرف میزنن بنا نیست که همشون عرب باشن اونا زبونشون عربی هستش ولی نژادشون اکثرا لر هست. ( لرها از اصیلترین نژادها هستن که نسبشون به مادها و از شاخه دیگه به لولوبی ها و گوتیها میرسه )

  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۰ در۲:۳۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود
  احسان عزیز با توجه به دو مثالی که از اصفهان و بیرجند زدی باید به عرضت برسونم فساد در جمعیت عرب خوزستان بسیار گسترده هست خودت هم میدونی پس ادای آدمای زرنگ را درنیار میتونی آمار قتل های ناموسی در کشور و جایگاه خوزستان را ببینی در ضمن میتونی بری دادگستری اهواز یه سر بزنی ببینی چند درصد این قتل ها در جامعه عرب اتفاق افتاده (بالای ۹۰%)

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۸ ب.ظ:

  درود بر خسروی عزیزم
  یه مطلب کوچولو
  حساب عربای ایران از عربای اونور کاورون جداس
  این درسته که اجداد عربای داخل ایران ادمای کثیفی بودن اومدن غارت کردن و تجاوز. بعد هم بجای برگشتن به سرزمین بی آب و علف خودشون موندن تا از نعمتای بیشمار سرزمین اریا استفاده ( یا سو استفاده ) کنن.
  اونا پست فطرت بودن اما این بندگان خدا که از تخم و طایفه اونا هستن چه گناهی کردن؟ چشم باز کردن دیدن تو این مملکت به دنیا اومدن و دارن زندگی میکنن. در ضمن بر اثر ازدواج نسلهای گذشتشون با ایرانی ها خونشون تا حدودی هرچند کم با ما یکی شده.

  درود بر انسانیت
  درود بر حضرت زردش علیه‌السلام
  مرگ بر نژاد پرستی

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۵, ۱۳۹۰ در۹:۳۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود
  بهمن عزیزم, بعضی وقتا آدم مجبوره مثل خودشون بحث کنه, به یزدان پاک قسم من و شما و تاریخ میدونه که اینا چه جنایاتی در ایران کردن, من رو حرف احسان حساس شدم
  ولی در کل حرف شما درسته, اینم از روح بزرگ منشی آریایی هست
  اما با مرگ بر نژاد پرستی شما مخالف هستم, اگر ما ایرانی ها هم بعضی وقتا مثل دشمنامون نباشیم ما رو نابود میکنند
  جاوید ایران
  بدرود

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۳:۱۴ ب.ظ:

  درود بر خسرو عزیزم
  تو کامنتا اسخاصی اومدن مث اون غلام گمنام و صالح غیره مطالبی نوشتن که قابل ج دادن نیست
  معلومه که این اشخاص دست نشانده های حکومت هستن تا با کامنت گذاشتن در وبلاگها و وبسایتها مثلا مشروعیت بدن به حکومت ( غیرجمهوری غیراسلامی غیر ایرانیشون ). پس دهن به دهن گزاشتن با این اشغالا تلف کردن وقته.
  اما نژاد پرستی که گفتی. عزیزم هممون بنده خدا هستیم با هر دین و نژاد و زبان و رنگ.
  به انسانها حتی اگه بابت شخصیتشون گاهی نتونیم احترام بزاریم ،بابت انسان بودن و بنده خدا بودنشون میشه احترام گذاشت.
  تمدن از ایران اومده در ایران میمونه و از ایران هم با تمام شدن زندگی بشر روی زمین میره.
  خود عرب میگه یاران امام زمان ۳۱۳ نفر هستن که همشون عجم هستن . پیامبر میگه من از عرب هستم و عرب از من نیست ( اصول کافی جلد ۳ )

  دوست دارم ندید
  بدرود

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۶:۰۷ ق.ظ:

  درود بر تو دوست گرامی
  باهات موافقم

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۰ ق.ظ:

  افرین. درود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۸:۲۶ ب.ظ:

  باهات موافقم. بالاخره یکی پیدا شد که همدرد ما باشه وحرف دل ما رو بزنه.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۹, ۱۳۹۰ در۲:۰۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  بنازم به اسلامتان دیگه چیزی ازعمرش نمونده باورندارین برو خیابونارو نگه کن

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۱۳, ۱۳۹۰ در۸:۰۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  بازم سلام
  چقدر جالبه شیوه نماز بجا آوردن ما مسلمانان ایرانی و عرب چقدر شباهت داره با عبادت زرتشتیان باستان پنج بار در روز و با دقت وقت های بجا آوردن نماز
  بعضی وقت ها فک میکنم که ادیان از هم ایده میگرفتن آیات رحمان قران چقدر با روح ما ایرانی ها اجینه و آیات خشونت به اعراب بادینه نشین عربستان همخوانی داره ای کاش محمد در ایران و یا در هند به آگاه کردن بشر سربلند میکرد!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۳:۲۱ ب.ظ:

  درود بر شما
  فلسفه تمام ادیان واحد و مشترکه
  مثل چند رود که همه از یک دریاچه نشات میگیره

  محمد از عرب و بین عرب اومد خود عرب دخترشو نواده هاشو کشت . پس اگه تو ایران یا هند میومد عرب میومد خود محمدو میکشت.

  ما احتیاجی به پیامبر جدید نداشتیم یه زردش داشتیم و ۳ هزار سال بعد یه مزدک وسلام.
  ولی عرب و جهود هزاران پیامبر داشتن و ادم نشدن اخرش

  [پاسخ]

  امیرخان/خطابم به مهران پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۲:۴۰ ب.ظ:

  آقای به اصطلاح منطقی!….علت داره ما از اعراب خوشمون نمیاد….همونایی که ۸ سال جنگ تحمیلی رو بر ما تحمیل کردند….همونایی که دخترا رو زنده به گور میکردند اومدن و بر پشت ما ایرانیان سوار شدند…..همونایی که با امام حسین عهد بستند و عهد خود را سشکتند….همونایی که دختران خاندان ساسانی رو مورد تجاوز قرار دادند…..ما بخاطر این عوامل داریم از اونا تنفر میورزیم….این کشور تا کلی باید مطیع این اعراب تمدن زدا باشد؟! تا کی باید نفت رو بفروشیم تا از پول بدست آدمده خوراک فلسطینی ها رو تامین کنیم؟!….اگه شما منطقی هستی بیجا از اونا طرفداری نمکنی….شما یه عده آدمایی هستید که مامور شده اید تاریخ ایران رو تحریف کنید ولی مطمئن باشید تا وقتی که روزگار داره گردش میکنه این ملت ما هیچ موقعی شخصی چون کوروش رو فراموش نمیکنه…..آدم منطقی از روی منطق خود به مسئله نگاه میکنه نه از روی تعصب….ما به اسلامی که به ایران آمد کاری نداریم….ما به ظلم ها و بی ادالتی های این اعراب کار داریم…..حرف این! پس بیجا خودت رو منطقی ندون و به نظرات دیگران احترام بذار و هرقدرم که زورتو بزنی ما ایرانیان فقط به تاریخ قبل از اسلام افتخار میکنیم….و البته به دینمون اسلام….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲ام, ۱۳۹۰ ۷:۴۹ ب.ظ:

  درود
  ۶۰درصد از سخنان شمارو تایید میکنم مخصوصا بحث نفت و فلسطینو غیره
  اما یه سوالی که دارم اینه که چرا اینو تو پاسخ به من دادی!! منم مثل بقیه مردمی که از مغزشون استفاده میکنن به تاریخ قبل از اسلام علاقه دارم

  دوست دارم ندید بای

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۷ ق.ظ:

  دلمو سوزوندی داداش پارسی خودم.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۲۷, ۱۳۹۰ در۴:۵۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با عرض سلام خدمت دوستان
  واقعاً جای بحث دارد کسی ادعا می کندکه دانشجوی تاریخ است و این تحقیق را در وب سایت منتشر کرده است و هنوز به جای واژه ی عرب یا عرب ها از واژه ی اعراب استفاده می کند.
  در کجای منبع موثوق تاریخی نقل شده است که به زنان و کودکان رحم نشده است .
  چرا این را ذکر نمی کنید که مردم ایران به خاطر ظلم و ستمی که به آنان ها از طرف حکومت وقت ایران می شد اراضی بودند.
  چرا زندگی نامه ی سلمان فارسی را ذکر نمی کنید و چرا در راهی طولانی به مدینه رسید و مسلمان شد.
  چرا حتی بعد از فتح ایران تمدن اسلامی قرن ها بعد ادامه داشت و اتفاقاً بسیاری از علما از ایران بودند و راحت می توانستند به دین اجدادشان برگردند علمایی که هنوز در دانشگاه کتاب های آن ها تدریس می شود اما با این وجود هم به اسلامی بودنشان و هم به ایرای بودنشان افتخار می کردند و کتاب هایشان به زبان عربی بود.
  چرا این را ذکر نمی کنید که ما ایرانیان نژاد پرست هستیم واقعاً دارم می گویم چرا ما بیش تر از سایر اقوام از عرب بدمان میآید.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۱ ب.ظ:

  شما برو فقط کتاب فتوح البلدان بخون ( نوشته بلاذری – مورخ عرب ” دقت کن خود نویسنده عرب هست ” )
  با دو تا لینک گذاشتم که حتما دانلود کنی و بخونی تا دیگه نگی کی گفته به زنان و کودکان رحم نشده

  دقت کن بلاذری با نگاه جانبدارانه به عرب این کتابو نوشته و جاهایی با افتخار از کشتار و تجاوز به ایرانیان حرف میزنه

  http://tarikheslam.com/downloadbook/category/23-dc-fotuh-boldan.html

  http://www.4shared.com/office/finVTh45/___online.html

  گفتی چرا ما انقدر از عرب بدمون میاد حتی بیش از همه دنیا
  دلیلش اینه که عرب ظلمی که به ما کرد به هیچ تمدن و مملکت دیگه ای نکرد

  مرده باد تمدن عربی
  بدرود

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۱ ق.ظ:

  فقط میتونم بگم درود.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۲۸, ۱۳۹۰ در۱۰:۱۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اصلا همه ادعای تازیان هم که راست باشه باید کفت به جه حقی به یک کشور حمله کردید و خواستید به زور وارد بهشتشان کنید؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۲۹, ۱۳۹۰ در۲:۵۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای به اصطلاح منطقی!….علت داره ما از اعراب خوشمون نمیاد….همونایی که ۸ سال جنگ تحمیلی رو بر ما تحمیل کردند….همونایی که دخترا رو زنده به گور میکردند اومدن و بر پشت ما ایرانیان سوار شدند…..همونایی که با امام حسین عهد بستند و عهد خود را سشکتند….همونایی که دختران خاندان ساسانی رو مورد تجاوز قرار دادند…..ما بخاطر این عوامل داریم از اونا تنفر میورزیم….این کشور تا کلی باید مطیع این اعراب تمدن زدا باشد؟! تا کی باید نفت رو بفروشیم تا از پول بدست آدمده خوراک فلسطینی ها رو تامین کنیم؟!….اگه شما منطقی هستی بیجا از اونا طرفداری نمکنی….شما یه عده آدمایی هستید که مامور شده اید تاریخ ایران رو تحریف کنید ولی مطمئن باشید تا وقتی که روزگار داره گردش میکنه این ملت ما هیچ موقعی شخصی چون کوروش رو فراموش نمیکنه…..آدم منطقی از روی منطق خود به مسئله نگاه میکنه نه از روی تعصب….ما به اسلامی که به ایران آمد کاری نداریم….ما به ظلم ها و بی ادالتی های این اعراب کار داریم…..حرف این! پس بیجا خودت رو منطقی ندون و به نظرات دیگران احترام بذار و هرقدرم که زورتو بزنی ما ایرانیان فقط به تاریخ قبل از اسلام افتخار میکنیم….و البته به دینمون اسلام….

  [پاسخ]

  mehran..........mantegi bashim پاسخ در تاريخ بهمن ۸ام, ۱۳۹۰ ۶:۲۱ ق.ظ:

  افتخار کردن شما به تاریخ ۲۰۰۰ سال پیش شکم مردم ایران و سیر میکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه امام حسین عرب نبوده؟؟؟ معلوم نیست شما کدوم وری هستین ؟؟؟؟در مورد فلسطین مگه کوروش یهودی هارو از بند بابل رها نکرد؟؟؟الان چه اشکالی داره دولت کنونی ما هم فلسطینی هارو از بند اسراییل رهایی بده؟؟؟شما میگین منطقی باشین درحالی که خودتان منطقی نیستین

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۲:۵۳ ب.ظ:

  آقای منطقی چرت و پرت نگو!…..امام حسین درسته که یه عرب بود اما خدا اونو واسه تمامی جهانیان آفرید که درسی باشد برای همه! پس ربطی به عرب بودنش نداره! و اگه کمی با حوصله خطاب بنده رو فهمیده بودند نوشتم که«چهاد ده معصوم از دست این اعراب خیلی کشیده اند با اینکه خودشون یه عرب بوده اند!»…..ثانیا بابل و فلسطین هیچ ربطی به هم ندارند….فلسطینی ها عرب هستند و تشنه ی خون ما!…..و اما در مورد کورش کبیر…..بله درسته! کورش کبیر یهودی ها رو آزاد کرد! اما نه فقط یهودی ها! بلکه تمامی افرادی که اسیر و برده نبونید بوده اند آزاد کرد و به همگی انسان های دوران خود حق زندگی بخشید و موسس حقوق بشر شد! اما با توجه به مشکلات مالی بسیاری که الان بر کشور ما حاکم هست آیا درسته که از پول نفت به این احمق ها کمک کنیم! هزارتا جوان بی پول داریم! هزارتا افراد فقیر! هیچ میدونی با اون پول چقدر آدم فقیر رو میشه خوشحال کرد!….میگند در زمان اعراب هیچ دختر ایرانی حق نداشت بدون اجازه ی اعراب ازدواج کند!…..این اعراب دشمن ملت ایران هستند!…..میگند در ۸ سال دفاع مقدس ۴ تا زن میبیند که اعراب دارند به خونشون نزدیک میشند واسه حفظ آبروشون خودشون رو میندازند تو چاه آب!!!….

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۴ ق.ظ:

  موافقم

  [پاسخ]

  mehran..........mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۲ ب.ظ:

  آقای عزیز اولا باید بگم که اگه جنگی میشه حاصل تصمیم های سیاسی سیاست مداراشون هستش به مردم و ملت اون کشور بستگی نداره..اگه با نظر شما بریم جلو که الان باید همه ی مردم اروپا از آلمانی ها متنفر باشند به خاطر سختی هایی که تو دو جنگ جهانی کشیدند..مگه شما از گشنه تشنه های زمان کوروش خبر دارین که الان با این اطمینان حرف میزنین؟یعنی در زمان کوروش فقیر و گشنه و مظلوم و یتیم و … وجود نداشت ؟ولی در یک مورد آفرین به شما که بحث اعراب رو از اسلام جدا کردین حرف منم همینه…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۳۰, ۱۳۹۰ در۶:۴۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  به نظر من ایران هیچ وقت نمی تواند دوران افسانه ای وباشکوه هخامنشی و ساسانی را بر پا کند

  [پاسخ]

  اردشير پاپكان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۳:۵۹ ب.ظ:

  بله چون آن دوران همه وطن پرست و ایرانی بودند اما الان ایرانی از انیرانی قابل تشخیص نیست.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۱, ۱۳۹۰ در۱۰:۱۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  دوستان متأسفانه بعضی ها اشتباه طایفه ای یا شخصی یا کشوری را به نام دین می نویسند که خلاف اهل منطق ما ایرانیان است.
  اگر اسلام با جنگ وارد ایران شد که شما این را جنایت محسوب می کنید
  پس بفرمایید که کشورش چگونه توانست این همه سرزمین را فتح کرد نکند برای فتح آن سرزمین ها با خود دسته گل می برد من در اینجا قصد توهین ندارم اما می خواهم به شما بگویم که نباید با دو ترازو وزن کرد و منطقی باید حرف زد .
  من نمی توانم در شما تغییری ایجاد کنم اما ما اگر خوب فکر کنیم کمی به تاریخ نه چندان دور برگردیم خواهیم فهمید که کسی که امام علی را به شهادت رساند ایرانی بوده که نامش عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بوده کسی که خلیفه ی دوم مسلمین را کشته ایرانی الاصل بوده که نام او ابو لولو است که ضریح او در کاشان است.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۰ ۳:۴۳ ب.ظ:

  درود بر شما
  اسلام اگه اسلام شد بخاطر ایران و ایرانی بود
  ÷یامبر:یاران مهدی ۳۱۳ نفر هستند که تمام انها عجم هستند( اصول کافی جلد ۳
  پیامبر: من از عربم و عرب از من نیست

  به نژادت توهین نکن
  بای

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۵ ب.ظ:

  آقای طرفدار ارامنه! اسمت رو گذاشتی مسلمون خودتم شدی طرفدار ارامنه! اولا با چه دلیلی میگی که ابن ملجم یه ایرانی بود؟! ایرانیان اونقدرام ببخشید بیشرف نبوده اند که بیایند شخصیت بزرگواری چون حضرت علی رو به شهادت برسونند! وای از دست شما! شرم داشته باشید! فکر نکنید که با گفتن چنین حرفایی بتونی خودتو دانشمند جلوه بدی! اگه بیاییم از قتل و عام این اعراب بگیم! با اینکه بازم قبول نمیکنی(امان از دست این افراد جاهل و مرده پرست!!!) اما حداقل میتوجه واقعیت میشی و بیخود تن به فرهنگ جاهلیت اعراب نمیدی! ما نمیگوییم که اعراب باعث عقب ماندگی ماشده اند! که نمی توانند هم باشند! چون یه عرب کیه که چنین توانی رو داشته باشه؟!ما بر ظلم های اعتراض میکنیم که پس از ورود اعراب بر ایران به ما تحمیل شده!! مثلا پس از ورود اعراب به ایران به کلی کشیدن نقاشی ممنوع شد! به نظر شما علت چه بوده!؟ چون با کشیدن نقاشی ظلم های این اعراب پست به نسل های بعدی منتقل میشد و قتل هایی که در ایران برپا کرده بودند واسه همگان آشکار میگردید و شایدم امروز کسانی چون شما دیگر از این اعراب حمایت نمیکرید! پس از ورود اعراب به ایران نوشتن هرگونه کتب به زبان عربی به کلی ممنوع شد! به نظر شما خوب میشه که یکی بیاد و بگه که از فردا زمان رسمی فرضا شده ترکی؟! ببین چی میشه؟! مردم به چه وضعی میفتند؟!…..تویی که اینقدر ادعا میکنی که خیلی بلدی! بگو ببینم! چرا شعوبیه مطرح شد؟! اصلا شعوبیه چی بوده! اینو بدون مطرح شدن شعوبیه بی دلیل نبوده!….چرا پس از اسلام افرادی چون بابک و مازیار و ابو مسلم خراسانی قیام میکنند؟!….اینا همش دلیلش برمیگرده به اعراب پست که خودشون رو بهتر از ایرانیان میدونستند!(اونم اعرابی که بالای درخت میخوابیدند و از شدت گرسنگی ملخ و سوسمار میخوردند و از شدت تشنگی آب موجود در معده شتر رو مینوشیدند!) ایران از دوره ماد ها تا زمان ساسانیان تو اوجش بود! اما پس از حمله اعراب به صفر رسید! دوباره تو دوره های پس از اسلام! مخصوصا دورانی که آلبویه بغداد(مرکز دولت بنی عباس) رو فتح کردند و دست خلیفه رو از ایران کوتاه کردند ایرانیان بازم با استفاده از هوش و انگیزشون و با اتکا به گذشته ی خود توانستند به اوج شکوفایی برسند و فیلسوفانی چون فارابی ظهور کند! اما متاسفانه بعد از حمله مغول ها نیز ایران دوباره به صفر رسید! اما پس از مدتی مخصوصا در زمان شاه عباس اول ایرانیان دوباره توانستند پیشرفت کنند و با مقتدرترین دولت های آنزمان(انگلیس فرانسه و…..) رقابت تنگاتنگی کند! اما متاسفانه بعد از اومدن قاجار ها دوباره ایران به صفر رسید و حتی به زیر صفر و تا الان نیز این وضعیت ادامه دارد! به نظر شما اروپائیان قرون وسطی چه جوری تونستند در حدود ۱۰۰ به چنین کشور های پیشرفته ای تبدیل شند؟! اونا تو قرون وسطی دیدند که گذشته و تاریخ سرزمینشان(روم و یونان باستان) بسیار درخشانتر از وضع امروزی آنان هست! در نتیجه با قیام ها و تلاش های بسیار دست علمای دینی و کشیک ها رو از نظام اجتماعی کوتاه کردند و همچنین مطرح شدن دموکراسی و اینا….دیگه شد آنچه شد! اونا شدند انگلیسی ما هم شدیم ایرانی! ایرانی ای که یه زمانی در دوران هخامنشیان کل آسیا در برابرش زانو زده بود!…..و البته این از کوته دیدگی شماست که حرف زدن از واقعیت های تاریخی رو اسلام زدایی میدونید! این یه واقعیت هست! اعراب تو ایران وحشیگری های زیادی برپار کردند! میخوای قبول کن! میخوای نکن! و قبول نکردندنت نشانه جاهل بودن شماست جناب! اصلا شمایی به سوالم جواب بده! چرا اعراب بدون اجازه دست به کشور گشایی زدند و سرزمین ها رو بدون اجازه ی مالک آنها تصرف کردند! مگر نه اینست که شخص پیامبر فرموده:اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف هست؟!….پس این اعراب نیز قصدشون کشور گشایی بوده! و اصلا به خاطر گسترش اسلام نبوده! اونا فقط قصد داشتند سرزمین ملت های پیشرفته رو فتح کنند! چون شبه جزیره ی عربستان یه منطقه بسیار خشک بود و شرایط مساعدی واسه زندگی نداشت! دیگه چندتا دلیل بیاریم که شما دست از تحریف تاریخ ایران بردارید! ما طرفداران کورش و داریوش بزرگ به آرزوی آن دو که رفع دروغ از ایران بود اکتفا خواهیم کرد و با مخالفانش مبارزه خواهیم کرد تا زمانی که خونمان میتپد!

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۷ ب.ظ:

  در ضمن کورش کبیر به این خاطر سرزمین ها رو فتح کرد که پادشاهان اونجا قصد ئوطئه علیه ایران بودند!…..کوروش در تمام دوران زندگیش فقط یه زن گرفت! اما این اعراب چندتا زن میگرفتند! کوروش به زنان احترام خاصی گذاشت و حتی اونا رو تو مباحث سیاسیش جای داد! اما اعراب دختران رو زنده به گور کردند و زن رو یه موجود پست و مایه ننگ دونستند! کوروش هنگام فتح بابل بردگان رو از بند بال آزاد کرد و شد موسس حقوق بشر! و با اینکه یه زرتشتی بود اما همه رو تو دینش آزاد گذاشت و گفت که هیچگاه کسی را به خاطر اعتقاداتش مجازات نخواهیم کرد! اما اعراب بیرحمانه سرزمین ها رو تصرف میکردند و زنان ایرانی رو به مکه برده و به عنوان کنیز میفروختند! و برده داری رو رواج میدادند! کوروش نذاشت که در کل دوران هخامنشیان مرد و زن رو به عنوان کنیز و غلام بینند! اما ان اعراب…..به هر حال ما گفتیم اما کو گوش شنوا!….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۲:۰۸ ب.ظ:

  درود بر امیرخان گل
  با تمام حرفات موافقم به جز اونجا که گفتی کوروش زرتشتی بود
  کورش ایین قدیمی ایرانی رو میپرستید و اطلاعی از ایین زرتشتی نداشت چون هنوز اون موقع دین زرتشتی از بلخ و مناطق شرقی ایران گسترش پیدا نکرده بود
  احتمالا بعد از زمان اردشیر دراز دست ( پسر خشایارشا) احتمالا پادشاهان هخامنشی با دین زرتشتی اشنا شدند
  بدرود

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۵ ق.ظ:

  افرین جواب دندان شکنی بود. درود کوروش.داریوش واهورامزدا برتوباد.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۴, ۱۳۹۰ در۱:۳۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  واقعا جای تاسف داره که هرکسی به خودش اجازه میده در مورد ائمه حرف بزنه همیشه آدمهای ضعیف چون نه دلیل دارن نه سواد توهین میکنن لطفا انتقاد بکنید نه توهین

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۳ ب.ظ:

  منم همیشه میگم ائمه با دیگران فرق دارند! به قولی هر گردی گردو نیست!…خب شاید ما ایرانیان سالهای سال و حتی تا ابد از اینا(تازیان) دشمنی داشته باشیم با این حال همیشه پایبند ائمه هستیم و خواهیم بود!/بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۵, ۱۳۹۰ در۹:۰۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  یه سری از نوشته هارو خوندم دیدم اینجا هم مثه جاهای دیگه یه سری تا ۴تا کتاب خوندن اونم نا معتبرش از رو احساسات اومدن یه چیزایی گفتن
  خوب خیلیا توهین کردن که این باعث خوشحالیم شد چندجا آخه تو منطق
  کم اوردن
  خوب وقتی میخوای علل شکست ایرانو بررسی کنی باید شرایط اجتماعی اون زمانو بخونی جامعه ایران چگونه بود؟مدینه فاضله؟؟؟آیا شکست ایران و پایان امپراطوری به دلیل یه اتفاق به اصطلاح شانسی بوده؟یک طوفان؟این امپراطوری قدرتمند چرا در یه جنگ کمرش شکست؟پس اگه فک کنیم دلیل یه جنگ بوده توهین به عقل و شعوره
  خوب اگه اعراب وارد جنگ نمیشدند آینده این کشور چگونه بود؟آیا جز شکستی دیگه اونم توسط سپاهه دیگه داشت؟آیا مسیحیت در حال نفوذ در ایران نبود؟
  حداقل به عنوان یه کسی که علاقه به تاریخ دارین چند کتاب بخونید نظرات موافقان و مخالفان بدون تعصبات ملی برای فهمیدن واقعیت

  [پاسخ]

  شیدا پاسخ در تاريخ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۳:۳۰ ق.ظ:

  یه ایرانی باعث افتخارشه اسم بچه اشو عربی بذاره ولی یه عرب مایه ننگشه اسم بچه اشو ایرانی بذاره کمی فکر کنید علت چیست؟!!

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۶ ب.ظ:

  خداروشکر این ننگ داره کم کم از بین میره و نام های ایرانی رو به فزونی است

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۹ ق.ظ:

  درود بر خواهر پارسیمان.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۵, ۱۳۹۰ در۱۱:۲۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  من فکر نمیکنم این حس خوبی که بعضی از دوستان به اعراب دارن اعراب هم نسبت به ما داشته باشند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۶, ۱۳۹۰ در۱۰:۴۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  متاسفانه اعراب وحشی که بویی از تمدن نبرده بودن با خیانت عده ای که از ایران فرار کرده بودن و بدلیل ضعف دولت ساسانی وارد و وارت ایران و ایرانی شدن که تا حالا هم ادامه داره.داستانهای تاریخی هم سراسر ذروغ و تحریفه.در زمان حال با این همه وسایل ارتباطی حتی یک خبر درست و واقعی بگوشمون نمیرسه چجوری ۱۴۰۰سال پیشو اینقدر با ذقت وبنام تاریخ بخورد مردم میدین؟یادمون باشه……….ما ایرانی هستیم…….نه عرب

  [پاسخ]

  اردشير پاپكان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۳:۵۱ ب.ظ:

  جالب اینجاست کسانی که بر روی نوه پیامبر خود شمشیر کشیدند و جانشینش را خانه نشین کردند حالا به عقیده بعضیها با نقل و نبات وارد ایران شدند……ننگ بر همه وطن فروشان که دینداری را در انکار نیاکانشان میبینند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۱۹, ۱۳۹۰ در۷:۳۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود بر ایران و ایرانی . دوستان می بوسمتان . یا زرتشت

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۱, ۱۳۹۰ در۸:۵۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام….با توجه به کتب به ظاهر اسلامی آمده که ساسانیان دولتی بسیار بی کفایت(دروغی به این شاخدااااااااااااااااااار تو عمرم ندیده بودم!) بوده و بر مردم خیلی ظلم میکرده اند(نه والله! پس این اعراب چه کردند! واسه ایرانیان دسته گل آوردند؟!) و به دلیل طاغوت و اختلاف طبقاتی(طوری میگوید که انگار تو جامعه عرب اختلاف طبقاتی نبوده! ظلم نبوده! فرق گذاشتند بین عرب و عجم که نوعی اختلاف طبقاتی است نبوده!!!!!) و دیگر ظلم ها یواش یواش از درون متلاشی شده و سرانجام ایرانیان برای اینکه از دست دولتی که شاهانش ایرانی الاصل بوده اند راحت شند به اعرابی که تشنه ی خون آنها بوده اند پناه میبرند!(تو رو خدا نیگا کن! اگه یه بچه ۵ ساله بخونه خنده اش میگیره! مگه ممکنه که مردم یه کشور حاظر به واگذار کشورش به یه بیگانه شوند! عاقلانه فکر کن و استباط کن!!!!)…..اما دلایل بسیار روشن و منطقی برای ابطال چنین داستانک حقیر وجود دارد!…..بلایای طبیعی از دیرباز مشکلاتی برای یه دولت فراهم کرده اند….از جمله خشک سالی…..آتش سوزی بارندگی سیل و طوفان و زلزله و….حتی گاهی موجب سقوط یه دولت شده اند!……پایتخت ساسانیان آنزمان شهر تیسفون بود! بطوری که اعراب وحشی و نفهم وقتی وارد این شهر شدند و از عطر خوش و زنان زیبای آن مست شدند اونو شاه شهر ها(ایوان مدائن) نامگذاری کردند….شهر تیسفون چون نزدیک دو رود دجله و فرات بود به همین خاطر درآمد کثیری از دولت ساسانی از این طریق رفع میشد…..و به همین خاطر سد هایی بسیار بر دو رود دجله و فرات بستند…..در سال های بعد از خسروپرویز ساسانی به علت جنگ های بسیاری که با رومیان داشت این سد ها در اثر جنگ هایی طولانی خراب میشند و نتیجه ی آن نیز طیغان رود ها میشود….در نتیجه بسیاری از باغ ها و مناطق کشاورزی که منبع اصلی درآمد ساسانیان بود بر باد میرود…..و با توجه به آلوده بودن این دو رود در آنزمان و البته طیغان این دو رود تعداد کثیری از مردم آن حوالی دچار بیماری طاعون میشوند(تاریخ طبری)….در نتیجه رفته رفته به علت مردن مردم آن شهر و شهر های آباد اطراف آن به تدریج مردم به قسمت های شرقی ایرانی مهاجرت میکنند! در نتیجه از این به بعد دولت ساسانی برای سفر سقوط آماده میشود و به علل قطع درآمد و البته جنگ های بسیاری که با دولت روم داشت دیگر خسته بود و دولتی که یه زمانی فرمانروای آسیا بود دیگر نتوانست در برابر حمله اعراب که همانند یه غده سرطانی شروع به تجزیه خاک کشور کردند مقاوت کنند….بسیاری از مردم بر اثر بیماری طاعون مردند و دولت ساسانی دیگر ۲ تا دشمن بسیار قوی داشت یکی روم و دیگری اعراب……قطع درآمد…..کشته شدن تعداد کثیری از اهالی شهر تیسفون و شهر های اطراف آن(بین انهرین و….) بر اثر بیماری فشار های بسیار از سوی دولت روم و قوم عرب…..و البته فردی کم تجربه(یزدگرد سوم) عواملی بودند که کم کم زمینه رو برای انقراض این دولت بزرگ فراهم کرد…..پس بیزحمت موضوع رو به حاشیه نکشید…..تو رو خدا علمی بحث کنید….چرت و پرت نگید و پای اسلام رو نسبت به این موضوع اصلا و ابدا وسط نکشید…..تعصب و احساسات برگفته از روی جهل رو کناز گذارید و واقعا بیندیشید که اصل واقعیت چی بوده! و بیخود با تاریخ کشور خود بازی نکنید! و جازه دهید که بازی کنند! به قول یه شاعر:بلی آنان که از این پیش بودند/چنین بستند راه ترک و تازی/ از آن این داستان گفتم که امروز/بدانی قدر و بر هیچش نبازی/به پاس هر وجب خاکی از این ملک/چه بسیار است آن سرها که رفته/زمستی بر سر هر قطعه زین خاک/خدا داند که چه افرها که رفته!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۳, ۱۳۹۰ در۵:۵۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  عربها علاوه بر تاراج وغارت کشور عزیزمان ایران روح وذهن وعقلمان را نیز غارت نمودند اعراب با تبلیغ دین اسلام شروع به غارت اموال دیگران وکشور گشایی برای “خود” خوشبختی آورد هر آنچه دیگران داشتند تصاحب کردند و فرهنگ صحرانشینی وگدا پروری وخرافه پرستی حود را به ما دادنددین یکتا پرستی خودمان را بامارک دیگر همراه با قوانین دست وپا گیر بزای مردم به زور به خوردمان دادند ومیدهند هر کس باید با شناخت از دین محبوب خود با اختیار ِ خود آن را انتخاب کند نه اینکه از قبل بصورت ژنتیکی توسط پدر ومادر وآنها هم توسط پدر ومادرشان بالاجبار انتخاب شده باشد حتی راه بارگشت را به روی انسانها بسته است هیچ حق انتخابی نداری حق شک نداری چون یک انسان مسخ شده ای داشته هایت را ازتو میگیرند وتورا با امیدی واهی به آینده وامیگذارند تا امام دوازدهمت به پا خیزذ وحق از دست رفته و تاراج شده تورا به توباز گرداند وتو هنوز سالهاست منتظری وباز منتظر …..
  دوستان وقایع گذشته توسط اعراب بقدری وحشتناک ووحشیانه است که هیچ توصیفی برای آن وجود ندارد هیچ دینی با این شدت وخشونت تبلیغ نشده هیچ قتل وخونریری وتجاوز حتی برای ترویج دین قابل قبول نیست فقط با گذشت زمان شدت فاجعه فراموش شده و عواملی که در طی قرون از بی اطلاعی مردم استفاده میکنندوبر مسند قدرت بوده اند همیشه خواسته اند که این وضعیت ادامه یابد وخواسته اند که مردم فرهنگ اصیل خود را فراموش کنند تا بهتر بتوانند مردم را کنترل کنند.من هیچ تصور بهتری برای هم میهنانم ندارم غیر از اینکه بخواهند با سلاح
  علم و اراده آینده خودشون رابسازند .بدرود

  [پاسخ]

  یک پارسی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۸ ق.ظ:

  درود اهورامزدا برشما خواهر.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۳, ۱۳۹۰ در۹:۰۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود
  حس میهن پرستی دوستان قابل ستایش هست, امیر جان در اکثر کتاب های تاریخی مسلمانان و اعراب از شاهان ساسانی به نیکی یاد شده است و همواره آنها مظهر حکمت و عدالت بوده اند (البته جنایات تازیان پلید در این مرز و بوم بر کسی پوشیده نیست بر اساس همان کتب تاریخی) حتی در پیش از اسلام در مورد شکوه و جلال شاهان ایرانی و سپاهیان ایران چکامه ها سروده اند. جالب تر از همه اینکه در کتاب معروف اسلامی بحار الانوار جلد ۱۵ صفحه ۲۵۰ و کتاب مناقب جلد ۱صفحه ۱۷۲ حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که فرمود:«ولدت فى زمن الملک العادل ‏انوشیروان‏» در زمان پادشاه دادگر یعنى انوشیروان متولدشدم. طبق این حدیث، پیامبر اسلام انوشیروان ساسانى رابه عدالت‏ستوده،و دادگر و عادل بودن او را گواهى داده است.پس از اسلام نیز هیچ کجا شاهان ایرانی را سرزنش نکرده اند. در واقع هجمه به شاهان باستانی ایران در دوران جدید شکل گرفته است و بانی این امور هم حزب توده و دست نشانده های شوروی در ایران بوده اند تا به نوعی از این ابزار بخواهند استفاده کنند و سیاست رسمی دولت ایران در مورد پاسداشت گذشته را به چالش بکشند. این نوع طرز تفکر به شدت در میان هوادارن گروه های ورشکسته مثل توده ای ها, فداییان و مجاهدین طرفدار دارد و چه بسا به علت نزدیکی این گروه ها به نیروهای مذهبی در برهه ای از زمان در میان مذهبی های متعصب هم رسوخ کرده باشد. , شکست های سپاهیان ایران در زمان ساسانیان عمده به علت گوناگونی دیدگاه و دشمنی رستم فرخزاد و پیروزان با یکدیگر بود, چون پیروزان فرماندهی سپاهیان در غرب و رستم فرماندهی سپاهیان شرق و نجد ایران را به عهده داشت. در مورد مسیو ارمنی هم باید بگم بله عمر به دست ایرانیان به هلاکت رسید چون ابولولو بعد از جنگ نهاوند وقتی اسرای ایرانی و کودکان دربند را دید بسیار غمزده شد و میگفت به خدا عمر جگرم را خورد, اما در مورد کشته شدن علی ابن ابی طالب سند دقیقی وجود ندارد که اقاتل وی را ایرانی معرفی کند ولی در تاریخ طبری به صراحت از نسب و تبار عربی ابن ملجم سخن به میان رفته است. پس بر مسیو واجب شد کتاب بخواند.

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۳۹ ب.ظ:

  نه غزیزم ساسانیان زیاد هم عادل نبودن که به نیکی نام ببریم
  عدالت برخی از هخامنشیان چون کوروش و بعضی از اشکانیان چون بلاش ستودنیه اما ساسانسان کلا بخاطر خشک مذهب بودن پوست ملتو کندن
  مثل امروز که دولت ما با اسم اسلام داره پوست میکنه

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۵, ۱۳۹۰ در۵:۱۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  هیچ جوابی ندارم چرا که با آدمی که بدون منطق حرف می زند نمیشه به نتیجه رسید در حالی که همه جهان ایرانیان را اهل منطق می دانند.
  خوب زنده به گور کردن دختران زمان جاهلیت بود و با آمدن پیامبر علیه الصلاه و السلام از بین رفت همه برادر شدن همه در کنار هم زندگی می کردند فقیر و غنی ، سیاه و سفید ، عرب ، فارس و رومی همه و همه از اسلام بود .
  چون ما ایرانیان از شکست خوردن توسط به اصطلاح عرب سوسمار خور و این جور حرف ها نارحتم سعی در تخریب دیگران و بد جلوه دادند آن ها رو داریم .
  ادامه دارد ………….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۵, ۱۳۹۰ در۱۰:۱۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سوال من از اینایی که حساب علی رو از اسلام جدا میکنن اینه که چرا علی به جنایات و نسل کشی اعراب در ایارن هیچ اعتراضی نکرد تازه به عنوان عضو ارشد !شورای جنگ عمر به عمر توصیه کرده بود که تو وارد ایران نشو تو فرمانده کل قوایی! و اگه تو قادسیه کشته بشی ممکنه لشکر عرب ها از هم بپاشه و ایرانیها جنگ رو ببرند …………اینایی که میان میگن علی با اعراب و. عمر فرق میکرد …….چه جوری این تناقض وحشتناک رو حل میکنند که در همان حالی که به دستور عمر ایرانیها داشتند سلاخی میشدن ……….علی تازه به جای اعتراض به این وضعیت به عمر مشاوره هم میده ……….چه جوریه ؟ من نمیفهمم ………..بعدش هم اگه علی این جنگ با ایران رو قبول نداشته چطور از غنیمت های این جنگ استفاده کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه طور برای پسرش دختر یزدگرد رو گرفته اگه حمله به خاک ایران تجاوزکارانه بود از نظر علی گرفتن دخترک بیچاره شاهزاده ایرانی به پسرش برای چی بود اخه !!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  نارسیس پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۲:۰۷ ب.ظ:

  دوست من مطالعاتت رو اگر گسترده کنی به جواب سوالات میرسی
  من ارشد باستان شناسی هستم ولی این منبعی که شما از طرف امام علی اون حرف ها رو گفتید نمیشناسم میشه بگید منم بخونم؟
  میدونید چرا امام علی شهربانو رو به همسری امام حسین گرفت؟
  اعراب وقتی به ایران حمله کردند یزدگرد فرار کرد و تنها دختر و فرزندش رو تنها گذاشت و اعراب هم به خاطر اینکه یزدگرد با دین اسلام مخالفت کرد دخترش رو با خودشون بردند،ل وقتی امام علی این قضیه رو فهمید فرمود شهربانو یک نجیب زاده و شاهزاده است و نباید به کنیزی برود(کنیز به زن دوم و سوم و… اعراب گفته می شد) و این بود که ایشان شهربانو را به همسری امام حسین گرفتند و ما امروزه افتخار میکنیم که خانم خانه (همسر اول)ی امام حسین یک دختر ایرانی بوده.

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۳ ب.ظ:

  درود
  شهربانویی وجود نداشته
  اینا زاده تخیلاته ماس
  نه یزدگرد دختری به اسم شهربانو داشته و نه امام حسین همسری به این نام
  اخر این داستان ساختگی باحاله بخونید:
  ((… و شهربانو از نینوا تا ری با ذوالجناح به تاخت امد در حالی که لشگر دشمن در پی او بود. به کوهی رسید و ترس از کشته شدن تمام وجودش را فراگرفت. خواست که بگوید “یاهو مرا دریاب” اما زبانش گرفت و گفت “یاکوه مرا دریاب” در این لحظه کوه دهن باز کرد شهربانو و ذوالجناح به داخل آن رفتند و کوه مجددا بسته شد…))

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۰ ب.ظ:

  یادم رفت منبع بزارم:
  نوشته امیر معزی در دانشنامهٔ ایرانیکا، هیچ یک از تاریخ‌نگاران باستان که به موضوع حمله اعراب به ایران و سرنوشت خانواده ساسانیان پرداخته‌اند، به ارتباط میان یکی از دختران یزدگرد سوم و حسین بن علی اشاره نکرده‌اند. ضمن اینکه ابن سعد و ابن قتیبه مورخ ایرانی قرن سوم هجری مادر علی بن حسین را برده‌ای از اهالی ناحیه سند معرفی کرده‌اند
  ((shahrbanu, Iranica, by Mohammad Ali Amir-Moezz))

  برخی منابع دیگر به دلیل قرار گرفتن زیارتگاه بر فراز کوه، مجاورت آن با چشمه، ویژگی‌های معماری سنگی، اختصاص زیارت آن به زنان در برخی دوره‌ها، کاربرد واژه بانو و شهربانو برای الهه آناهید و تشابه افسانه بی‌بی شهربانو با داستان زیارتگاه زرتشتی (بانوی پارس) در یزد، بسیاری بر این عقیده‌اند که این بنا در اصل از نیایش‌گاه‌های آناهید، الهه آب‌ها و باروری و از پرستش‌گاه‌های زرتشتیان پیش از اسلام بوده‌است.
  ((مری بویس، بی‌بی شهربانو و بانو پارس، ترجمه حسن جوادی، مجله بررسیهای تاریخی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، آبان ۱۳۴۶، صفحه ۱۲۹ـ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۴۳
  ↑ حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، تهران ۱۳۵۵، صفحه ۳۲ـ۴۱))

  در تعزیه مجلس شهربانو چنین است: چون سیدالشهدا شهید می‌شود، ذوالجناح به خیمه آمده و شهربانو را به شهرری می‌برد. شهربانو به اشتباه به‌جای «یا هو»، «یا کوه» گفته و کوه از هم شکافته می‌شود.
  ((نمونه‌ای از خرافات اجتماع. محمدرضا اسلامی. به نقل از «ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  در خرافات مردم تهران آمده‌است که زنان حامله‌ای که خود یا همسرشان سید نیستند، به آرامگاه شهربانو نمی‌روند، چون ممکن است جنین پسر باشد و به شهربانو نامحرم بوده و کور شود.
  ((«ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۶, ۱۳۹۰ در۹:۴۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  خوبه خودتون میگید خوارج بر علیه علی تو مسجد شعار میدادن و میگفتن تو اصلا کافری و در امت اسلام تفرقه و خون ریزی راه انداختید و علی کاریشون ندشات حالا از سه پست من که سوالاتی بود هر سه را حذف میکنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واقعا باعث تاسفه الان اگه ه پست دیگه هم بذارم یا همین جا دوباره حرف خودم را بزنم لابد دوباره پاکش میکنید این جور نیست ؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۷, ۱۳۹۰ در۱:۰۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  سلام فقط یک جمله:
  امیدوارم در آینده ای نزدیک تمام حقایق جهان مشخص شود…

  [پاسخ]

  می خواهم دوست یه دوست باشم حتی اگر ارمنی باشد ( از این به بعد rahman ( پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۴:۵۹ ب.ظ:

  آمین

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تصویر پروفایل انی کاظمی
  بهمن ۲۷, ۱۳۹۰ در۱:۱۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود. ما حرفهایی تند، تکراری، مملوء از علامت های تعجب و سوال را به زباله دان منتقل می کنیم و درین باره اصلاً به حزب و اعتقادات طرف توجه نمی کنیم.
  هر چند قبلاً چنین کاری نمی کردیم و ولی به توجه به تذکر های جرایم اینترنتی این کارو انجام میدیم.

  شما فقط در یکی از نظرهاتون بیشتر از ۸۵ بار علامت سوال رو استفاده کردید!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۷, ۱۳۹۰ در۴:۰۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سوال دوم هم از پستم پاک شد ………خوب مسلمون های شیعه جواب بدن ……….اگه علی که امامشون هست واقعا با جنایات اعراب و نسل کشی ها و به بردگی گرفتن زن ها و کودکان ایرانی و حتی تجاوز به اونا که از زمان عمر شروع شد و در زمان سه خلیفه ادامه یافت مخالف بوده ………..چرا نیروهای عرب حاکم بر کشورهای اشغالی مثل ایران و روم و فلسطین و مصر و ………..از این کشورها بیرون نکشید؟ مگه ایشون امام معصوم نبوده ؟ چطور سرزمین هایی که به اعراب مسلمون کاری نداشتند و داشتن زندگیشون رو میکردن ناجوان مردانه قتل عام شدن و نابود شدن و فرهنگشون از بین رفت و هست و نیستشون نابود شد ………ایشون که به عدالت محشوره علامت باطل روی این کشورگشای های زورمندانه و نا حق نکشید و سایه حکومت عرب رو از سر این کشورهای با تمدن و فرهنگ مثل ایران و مصر و بقیه جاها کم نکرد؟؟ تازه همین علی این ابیطالب بنا به گفته تاریخ طبری که مستندترین تاریخه و بسیار مستندتر و درست و حسابی تز از کتاب های چرت مجلسی و دروغ گویان شیعه هستش ……صریحا به این اشاره کرده که حاکمی که علی برای استخر ایران تعیین کرد شورش و قیام بزرگ ایرانیان رو به خاک و خون کشید طوری که ۱۰۰۰۰ نفر از مردم بدبخت استخر کشته شدن ………اینا چه معنی میده ؟ واقعا چه جوری میشه از این مسائل به راحتی بگذرید ؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۷, ۱۳۹۰ در۸:۱۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  راستی یادم رفت بگم ناموسمون رو هم اعراب بردن تو مکه و مدینه فروختن تو فیلم مختار یادتونه عبیدالله رو ابن مرجانه میگفتن مرجانه زن یکی از شاهزادهگانه ایرانی بود که بردنش تو عربستان فاحشهش کردن ما باید انتقامه همه این مصیبتا رو بگیریم هم از عربها هم از روسیه هم از انگلیس هم از مغول اگه ایرانی و وطن پرست هستید باید سینه هاتونو از کینه اینها لبریز کنید.بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۷, ۱۳۹۰ در۸:۱۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای ارمنی دوست منطق تو در بحث چیه داری بدون دلیل و مدرک حرف میزنی, خب این مشخصه که ملتی که شکست خورده و به مورد تهاجم واقع شده از مهاجم بیزار باشه مگه بی غیرت باشه, من در مطالب بالا از اسناد و مدارک تاریخی اسلامی و اعراب یاد کردم. در ضمن برو تاریخ را بخون بسیاری از اعراب که در جنگ قادسیه شرکت کردن هنوز مسلمان نشده بودن مانند اعراب یمنی, در ثانی شما چرا بحث تاریخی را مذهبی میکنی؟ معلومه که شما منطق نداری که میخوای از احساسات و عواطف مذهبی سواستفاده کنی. بحث اعراب و اسلام در این فقره جداست

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۷, ۱۳۹۰ در۱۰:۵۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود به همه
  یه پرسش کوتاه
  چرا پیامبر مسلمانان مانند دیگر پیامبران (حضرت مسیح ، زردشت و … برده داری را پایان نداد.(حرام نکرد.)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  نارسیس پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۵۳ ب.ظ:

  سلام
  میشه اسناد و مدارکی که از روی اونا این حرف رو زدی به ما هم معرفی کنی؟
  اینکه کدوم مدارک حاکی از اینه که همه ی ۳۲۴۰۰۰پیغمبر غیر از رسول خدا برده داری رو حرام کردند؟ و اینکه پیامبر ما این کار رو نکردند؟
  اگه پیامبرای دیگه حرام کردند پس در دوره محمد(ص) دیگه برده داری نبوده که ایشون بخواد حرام کنه چون به گفته ی شما ۳۲۳۹۹۹ پیغمبر اونو حرام کردن و اگه بوده و ایشون حرام نکردند پس چرا الان در جامعه ی ما خبری از برده داری نیست؟ ولی در جامعه ی مسیحیت تا چند سال قبل بوده؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۹, ۱۳۹۰ در۷:۳۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اقای اریامهر حالا عمر که حمله کرده ……..ولی مشکل اینجاست که علی ابن ابیطالب هم برای ما ایرانیان که تو شکنجه روحی و جسمی عظمی و قتل عام و بدبختی و نابود شدن فرهنگ و جهنمی بودیم که اعراب برامون درست کرده بودن با اون عقاید مزخرف تر از خودشون ………این اقای علی به قول دوستان شیر خدا چرا صدای اعتراضی هم ازش بلند نشد مگه شما نمیگید که معصوم بوده و بزرگمردی بوده واسه خودش ………خوب اون همه جنایت تو ایران و کشورهای دیگه مصر و شام و سوریه و فلسطین و روم و ………..برای تحمیل کردن دین اسلام بر ملل دیگر …………کو اعتراضی از علی که برای ما بت شده ؟کو دست خطی نشوته ای تو همون نهج البلاغه که به اشغال واقعا وحشیانه کشورهای اشغال شده اعتراضی بکنه حتی وقتی خودش خلیفه شد باز همون روند رو ادامه داد و حاکمانی برای ایران و مصر و اینها تعیین کرد حداقل میتونست کلا این بساط اعراب متجاوز رو جمع بکنه از کشور ما …………به نظر شما دوستان اینکه علی محبوب ایرانیان شده یک حرکت سیاسی در مقابل جناح حاکم اعراب همین عمر و معاویه و …………..نبوده نه اینکه از حب علی باشه ؟ چون که بلاخره علی که به قول شما معصوم بود و امام بود و از همه چیز عالم خبر داشت باید حداقل یک حرف از حرکات غیر انسانی اعراب ازش به جا مونده باشه چرا پس نیست ؟ در ضمن چرا به عمر مشاوره داده برای اینکه خودش وارد ایران نشه تا کشته نشه ؟ بعد هم اینکه حرف همه مسلمونا و. شیعیان و اینها این شده که علی برای حفظ اسلام سکوت کرد؟ خوب مسئله که باقی موند یعنی حفظ اسلام به هر قیمتی حتی کشتار ایرانیان و به بردگی رفتن کودکان و زنان و فروخته شدن مادران ما در بازارهای شوم مکه و مدینه ………خوب اگه علی از خلخال درواردن از پای زن یهودی ناراحت شده بود که باید اینجا رسما خلیفه هم نمیشد و استعفا میداد ! با این همه جنایات انجام شده ………

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۷, ۱۳۹۰ در۸:۰۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در مورد بنی قریظه هم که هفتصد تا یهودی بخت برگشته رو پیامبر اسلام به جرم توطئه ای که قرار بوده در اینده از سوی این طایفه با قریش در جنگ با اسلام شکل بگیره و هفتصد نفری رو که اصلا معلوم نیست همشون از ین قضیه خبر داشتند یا نه اوردن دست و پاشون رو بستن و همه رو گردن زدن یعنی همون چیزی که دین خود محمد رد میکنه اون رو !!!!!!!! گیرم گه روسای این قبیله میخواستند علیه اسلام با قریش متحد و احتمالا وادر جنگی هم بشوند، ولی اعضای عادی ان قبیله و کسایی که اصلا شاید روحشان هم از توطئه ای که قرار بوده به وسیله سرانشان انجام بشه خبر نداشته ……….ممکنه چند نفر از هشتصد نفر انگشت شمار میدوستند جریان توطئه رو ………و هر احتمالی هست به هر حال هفتصد الی هشتصد نفر رو اوردن دست بسته و پا بسته گردن زدن اون هم به دست توانایی مولای متقیان علی !!!!!!!!یکی بیاد به ما جواب بده این دیگه چی بوده قضیه اش ؟ تاریخ ابن اسحاق صریح این جریان رو شرح داده با جزییاتش ……..ابن اسحاق از تاریخ شیعه که همون کتاب های شیخ عباس قمی و مجلسی خیلی معتبرتره ها ! اگه درست باشه باید فاتحه این دین و پیامبر و علی رو همه رو با هم خوند !

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۸, ۱۳۹۰ در۱:۱۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  منشا واژه های خوارج، اباضیان و معتزلین

  اسلام شناسان سنتی ادعا می کنند که خوارح اولین فرقه مذهبی در دین اسلام بودند. در جنگ صفین، به نقل از این اسلام شناسان، حضرت علی پیشنهاد کرد که خلیفه را داوران تعیین کنند (تعیین خلیفه به حکمیت ). بخشی از جنگجویان که با این پیشنهاد حکمیت موافق نبودند به عنوان اعتراض لشگر علی را ترک کردند و در دهکده ای به نام حروراء ( Harura ) در نزدیکی کوفه اقامت کردند. این گروه که لشگر علی را ترک کردند به خوارج ( آنهایی که به حروراء رفتند ) معروف شدند.

  ادامه:
  http://www.chubin.net/?p=6247

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۱۲, ۱۳۹۰ در۲:۴۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  جریان قتل عام بنی قریظه که معرف حضور همه هست که در این دوره و در این روزگار بحث های زیادی رو ایجاد کرده ……….رجوع کنید مستقیم به معتبرترین شرح تاریخ اسلام و زندگی رهبران اسلام یعنی تاریخ طبری : جلد سوم -برگهای ۱۰۸۸ و ۱۰۹۱ …..
  و کتاب کم اهمیت تر منتهی الآمال شیخ عباس قمی که خودش یک شیعه دبشه! : کتاب منتهی الامال قمی صفحه هفتاد و سوم که خود همین شیخ عباس قمی نوشته حتی کودکان هم در این کشتار سر بریده شده اند ……..

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۵ ق.ظ:

  سلام! بعضی گفته هاتونو باور میکنم! اما تو نهج البلاغه آمده که وقتی حضرت علی به خلافت رسید رو به ملت جاهل عرب کرد و گفت:«خوردید مال ملت ها را!! همچون شتری که در فصل بهار علف لطیف میخورد! حق آنان را از شما خواهم گرفت حتی اگر در نفقه زنتان باشد!»….من با اینکه یه ناسیونالیسم هستم اما سعی میکنم که نسبت به ائمه هیچی نگم….نمیدونم چرا! اما نمیتونم….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۱۹, ۱۳۹۰ در۸:۰۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  عجیب است کسانی که بر روی نوه پیامبر(ص) شمشیر کشیدند و امام و جانشین بر حق پیامبر(ص) را خانه نشین کردند حالا به عقیده بعضیها با نقل و نبات به ایران آمده اند!!!!!!ننگ بر همه وطن فروشان….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۵, ۱۳۹۰ در۲:۲۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  فک نمیکنید این امام های معصوم رو خودمان بزرگ کردیم
  ببینید مگه ما کم مردان و زنان اساطیری در کشور داشتیم که چشم به عباس و نقی و تقی و علی عرب دوختیم
  من به شخصه با بزرگ نمایی این معصومین مشکلی ندارم اما چرا نباید به داشته های خودمون افتخار بکنیم فرهنگ ما کجاست
  به دلایل منطقی و علمی مردمان ایران دارای فرهنگی که متناسب با رسوم و شیوه باستانی خودشون باشن رو ندارن اصلا زندگی ما با خرافه و دین ادغام شده ببینید تمام فرهنگ های زیبای ما جای خودشون رو به تفکر های پوچ و نازیبای عرب داده مثلا ما به کجای زنان اسلامی عربی باید افتخار کنیم اگر در عرب یک زن مانند فاطمه داشتیم که من ارادت دارم خدمت ایشون اما در ایران باستان ده ها زن داشتیم که میشه اونهارو زنان بزرگ تاریخ ما دونست و روشون مانور فرهنگی داد
  علی فضایل خوب داشته نمیشه منکرش شد اما علی رو نمیتونیم معصوم بدونیم نمیتونیم بگیم سکوت کرد تا اسلام زنده بماند با سکوت ایشون این همه تمدن نابود شد این همه زنها و مردان در مکه به اسیری و بردگی گماشته شدن این تقیه در شیعه چقدر موذیانه بوده
  ما باید یک خدا رو بپرستیم همین مذاهب تنها مارو از خدا دور میکنه الله مزدا یهوه بودا اینها تا زمانی که به دیگری توهین نکنن به نظر من هیچ مشکلی ندارن
  به امید روشنایی و نابودی جهل

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۰ ب.ظ:

  درود بر شما
  نه عزیزم موافق نیستم
  بحث علی و فاطمه چیز دیگریست
  من از عرب بدم میاد شدید و خشکه مذهب نیستم. تا حدودی باستانی پرست هم هستم
  ولی حساب ائمه جداست

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۴ ب.ظ:

  خب درسته حرف شما!….منم میگم! ما زنانی چون بانو یوتاب داشتیم که دلیرانه در برابر اسکندر مقدونی ایستادگی میکنه….و البته هزاران اسطوره ای دیگر….اما حضرت فاطمه خیلی سختی ها کشیده…هنوز تو دوران بچگی مادرش رو از دست داده!…تو یه دره به دنیا اومده! پدرش از لحاظ اجتماعی خطر هایی داشت!…و در زمان عمر این قوم احمق فقط حضرت رو کتک میزدند! به همین خاطر کمی انسان دلش به درد میاد که یه انسان چقدر باید رنج بکشد؟!!!!

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۸ ب.ظ:

  درود بر شما
  لطفا از به کار بردن علامات تعجب پی در پی خود داری کنید.
  با سپاس بیکران
  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۸, ۱۳۹۰ در۶:۵۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اقای سوشیانت چه جدایی؟ پس چرا علی واسه ایران که سرزمین اشغالی بود همچنین مصر که اشتر رو فرستاد و جاهای دیگه واسه همه اینها حاکم تعیین کرد؟ مگه ایران و مصر و ………..اشغال شده به ناحق نبودن مگه سرزمین غصبی نبودن؟ پس چرا این به قول شما معصوم برای یک کشور اشغال شده به ناحق حاکمی به اسم اشتر رو تعیین میکنه؟ علی وقتی خلیفه شد اگه با این گشورگشایی ها مخالف بوده باید بساط نیروهای عرب رو جمع میکرد از سر کشورهای اشغالی و میگفت اینا غصبیه و باطله تجاوز به سرزمین دیگه ای برای تحمیل یک دین دیگه نه اینکه خودش هم حاکم بفرسته؟ این دیگه چه جور معصومی میشه؟ انصافا حضرت مسیح که همش از صلح و عشق و دوستی دم میزنه رو با علی مقاسیه کنید بعد جواب بدید…….

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۹ ب.ظ:

  درود بر سهیل
  با توجه به نوشته های فوحالبلدان ( نوشته بلاذری) و استاد بزرگ دکتر خنجی، بعد از خلافت عمر و عثمان و روی کار امدن علی نواحی شرقی ایران از سیطره عرب کاملا جداشد.علی هیچ تلاشی برای بازپس گیری مجدد نکرد و بعدها در دوره خلفای بی امیه مجدد با لشگرکشی وحشیانه عرب این نواحی به دست عرب افتاد
  علی با توجه به فضای سیاسی حاکم بر اونروز مسلمانان ( که مردم ریخته بودن و عثمان و کشته بودن) نمیتونست با صراحت کاری کنه . باید محافظه کارانه پیش میرفت
  با تدبیر و تیز هوشی درباره ایران سکوت کرد و به جز یک مورد که به تعقیب خوارج وارد شهرهای ایران شد، دیگه هیچ لشگرکشی به ایران نکرد
  باداوری میکنم عمر و عثمان باوجودیکه کل ایرانو گرفته بودند هراز چند گاهی به شهرهایی که قبلا گرفته بودند به بهونه های مختلف حمله مجدد میکردند تا باقی مونده ثروت ایران رو هم بگیرند( از جمله به استخر پس از تصرف کامل بعدها ۴ بار دیگه به بهونه های واهی حمله کردند)
  علی اگر با صراحت از حمله نکردن به ایران میگفت ملت عرب نابودش میکردند و یکی مث عمر میاوردن جاش و بدبختی ایران صد چندان میشد

  با نگاهی منطقی میفهمیم که علی چطور دوستدار ایرانی بود

  اینم بگم تو یه حدیث علی میگه ایرانیها اهل کتاب هستند و پیامبر یکتاپرستی داشتند.
  اینو مقایسه کن با عمر که ایرانی ها رو حرامزاده و بت پرست میدونست
  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۸, ۱۳۹۰ در۹:۰۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در مورد قادسیه هم علی یه کلام تو نهج البلاغه نگفته یک کلام اعتراضی اشاره ای، چیزی، حدیثی ………تو قادسیه ۴۰۰۰۰ ایرانی کشته شدند، تو استخر هم همین طور که بعد از جنگ قادسیه جنگ استخر بود و ۴۰۰۰۰ جوان و پیر و زن و مرد ایرانی کشته شدند و کلی ها رو همون موقع فرستادن مدینه و مکه و بیابون های عربستان برای برده کردن و فروختن زن ها و کودکان برای بیگاری کاری و جنسی! مگه همین داستان شما نمیگید که تو قادسیه، فیروزان یا ابولولو دست بر سر بچه ها و کودکان ایرانی که دسته دسته اسیر میشدن میکشیده و با تاثر گریه میکرده ……..خوب کو اعتراض امام معصوم؟ این همه جنایات به گوشش نمیرسیده یه اعتراض بکنه به این جنایات اعتراض و بلند بگه : برده نگیرید، تجاوز به زنان ایرانی نکنید، غارتشون نکنید، به اسم جهاد….کو؟ کجاست؟ راجع به هر چی از علی حدیث هست غیر از قتل عام فجیع ایرانی ها!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۸, ۱۳۹۰ در۱۱:۲۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  چرا انقدر کس و شعر میگید؟؟؟؟بابا نه علی نه فاطمه از ما نیستن….چقدر خرید شماها اونا عربن به ما چه؟؟؟ما پیامبرمون کوروش بزرگ هست…هی نگید علی خوبه محمد خوبه فاطمه خوبه فاطمه ناخون خشکه شهربانو هم نمیشد پس انقدر لیلی به لاالاش نذارید خستمون کردین.ااهههههه

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۳ ب.ظ:

  درود بر شما
  چند یاد اوردی:

  ۱-ادب بهترین ثروت و داشته‌ی آدمیست

  ۲-انسانهای بزرگ به کسی توهین نمیکنن حتی اگر دشمنشون باشه

  ۳-پیامبر یعنی کسی که از خدا پیام میآورد. آیا کوروش از خدا پیامی آورده؟ و اگر آورده سندی ارائه کنید

  ۴-پیامبر ایرانی زرتشت است.البته این بدین معنا نیست که پیامبر غیر ایرانی نیست زیرا او پیامبری جهانشمول است
  ۵-شهربانویی وجود نداشته.نه یزدگرد دختری به نام شهربانو داشته نه حسین با همچنین شخصی ازدواج کرده.شهربانو زاده تخیلات صفویان است تا خود را هم از نسل پادشاهان باستان و هم از نسل امامان شیعه قلمداد کنند.

  ۶-علی فاطمه و بقیه کسانی که نام بردید انسان هستند.عرب یا آریایی یا چینی یا سرخپوست همه بندگان یک آفریدکانند.به انسانها بخاطر بنده خدا بودن و انسانیتشون احترام بگزاریم

  ۷-کوروش به بابلیها و خدایشان مردوک احترام کرد. داریوش یهودها را به سرزمینشان بازگرداند.کمبوجیه در مصر بسان یک فرعون مصری با رسوم مصریان تاجگذاری کرد. این بزرگان نژاد پرست نبودند و .کسی که خود را پیرو این اشخاص بزرگ میداند باید از نژادپرستی جدا باشد

  بدرود

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۵ ب.ظ:

  درود
  شهربانویی وجود نداشته
  اینا زاده تخیلاته ماس
  نه یزدگرد دختری به اسم شهربانو داشته و نه امام حسین همسری به این نام
  اخر این داستان ساختگی باحاله بخونید:
  ((… و شهربانو از نینوا تا ری با ذوالجناح به تاخت امد در حالی که لشگر دشمن در پی او بود. به کوهی رسید و ترس از کشته شدن تمام وجودش را فراگرفت. خواست که بگوید “یاهو مرا دریاب” اما زبانش گرفت و گفت “یاکوه مرا دریاب” در این لحظه کوه دهن باز کرد شهربانو و ذوالجناح به داخل آن رفتند و کوه مجددا بسته شد…))

  سخن با منبع بزارم:
  نوشته امیر معزی در دانشنامهٔ ایرانیکا، هیچ یک از تاریخ‌نگاران باستان که به موضوع حمله اعراب به ایران و سرنوشت خانواده ساسانیان پرداخته‌اند، به ارتباط میان یکی از دختران یزدگرد سوم و حسین بن علی اشاره نکرده‌اند. ضمن اینکه ابن سعد و ابن قتیبه مورخ ایرانی قرن سوم هجری مادر علی بن حسین را برده‌ای از اهالی ناحیه سند معرفی کرده‌اند
  ((shahrbanu, Iranica, by Mohammad Ali Amir-Moezz))

  برخی منابع دیگر به دلیل قرار گرفتن زیارتگاه بر فراز کوه، مجاورت آن با چشمه، ویژگی‌های معماری سنگی، اختصاص زیارت آن به زنان در برخی دوره‌ها، کاربرد واژه بانو و شهربانو برای الهه آناهید و تشابه افسانه بی‌بی شهربانو با داستان زیارتگاه زرتشتی (بانوی پارس) در یزد، بسیاری بر این عقیده‌اند که این بنا در اصل از نیایش‌گاه‌های آناهید، الهه آب‌ها و باروری و از پرستش‌گاه‌های زرتشتیان پیش از اسلام بوده‌است.
  ((مری بویس، بی‌بی شهربانو و بانو پارس، ترجمه حسن جوادی، مجله بررسیهای تاریخی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، آبان ۱۳۴۶، صفحه ۱۲۹ـ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۴۳
  ↑ حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، تهران ۱۳۵۵، صفحه ۳۲ـ۴۱))

  در تعزیه مجلس شهربانو چنین است: چون سیدالشهدا شهید می‌شود، ذوالجناح به خیمه آمده و شهربانو را به شهرری می‌برد. شهربانو به اشتباه به‌جای «یا هو»، «یا کوه» گفته و کوه از هم شکافته می‌شود.
  ((نمونه‌ای از خرافات اجتماع. محمدرضا اسلامی. به نقل از «ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  در خرافات مردم تهران آمده‌است که زنان حامله‌ای که خود یا همسرشان سید نیستند، به آرامگاه شهربانو نمی‌روند، چون ممکن است جنین پسر باشد و به شهربانو نامحرم بوده و کور شود.
  ((«ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ فروردین ۷ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۹ ق.ظ:

  در ضمن احمق بیشعور من به ادمایی که فرهنگ و تمدنمو نابود کردنو باعث عقب موندگی کشورم شدن احترام نمیذارم….

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۸ ب.ظ:

  ائمه مشکلات زیادی را متحمل شده اند….یه سری به قبرستان بقیع بزن….سوت و کور! انگار شخصیت های بزرگ اونجا دارند صدات میکنند…چقدر معصومانه کشته شدن!….من خودم ملی گرا هستم اما اجازه نمیدم کسی به ائمه توهین کنه!….به نظر شما قیام امام حسین بر چه مبنایی بود؟! به خاطر ظلم ها و فشار های فاسد بنی امیه!…ببنید قصد ندارم از هیچکی طرفداری کنم من خودم یکی از طرفداران کورش هستم! تابع دولت هخامنشیانم! اما به عنوان یه مسلمان نیز از طرفی تابع ۱۴ معصوم هستم!….خب مشکل شاید من و شما نباشیم! مشکل مال افرادی است که با سینه زنی ها و اشک ریختن های اغراقی ما رو بیزار کرده اند! اما تو نهج البلاغه حضرت علی خودش گفته که اجازه میداده شورشیان حرفشان را بگویند! حتی همیشه جنگ رو به تاخیر مینداخت که مبادا خونی ریخته شود! به هرحال من اصلا فکر نمیکنم که چنین کسانی کوچیکترین گناهی رو کرده باشند!

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۰ ب.ظ:

  همین بهشت زهرا هم بری میبینی سوت و کور هستش!
  کلا قبرستون سوت و کور بقیع و غیر بقیع نداره!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۸, ۱۳۹۰ در۱۱:۳۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  خوب بودن همشهری هاشون به ایران حمله نمیکردن همه چی ایران و ایرانی رو غارت کنن…پس خوب نیستن…واقعا متاسفم که هیچکس نمیخئاد این واقعیت رو قبول کنه….آقا جون اعراب کارشون به مراتب خیلی بدتر از مغولان بود…همون امام علی پاک و بی گناه تو خیلی از جنگ ها شرکت کرد و ادم کشت پس لطفا با حضرت مسیح مقایسش نکنید که آزارش به ۱ برگ گل هم نرسد این ازین….بعدشم اگه حضرت علی خوب بود چرا سهمشو از جنگ قادسیه فروخت؟؟؟؟مردمو خر فرض نکنید لطفا…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۹, ۱۳۹۰ در۱۲:۱۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  بهمن سوشیانت عزیز
  من با بزرگنمایی امام ها مشکل دارم به هیچوجه معصوم نبودن البته ما شیعه ها خیلی دوست داشتیم که مظلوم نشونشون بدیم درصورتی که هم مال و هم صیغه و کنیز و اعتبار داشتن
  من عرض کردم که تنها برای حضرت فاطمه احترام قائل هستم و بس به دلیل اینکه قضیه تیره و لکه سیاه در زندگیش نمیبینم
  ما در کشورمون هم مردان بزرگ و هم زنان معروف و متفکر داشتیم و رفتار و اعمال و کنش این زنان شبهاتی با زنان بزرگ عرب نداره که هیچ بلکه بنده زنان ایرانی رو بالاتر از عرب میدونم
  شما با مجای حرف من مخالفین امام معصوم میدونی یعنی چه
  اینکه کسی در زندگی اشتباهی نکرده باشه از دید من رد هستش

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۸ ب.ظ:

  به هر حال من یکمی درباره ائمه محافظه کارانه نظر میدم و زیاد کاری به کارشون ندارم! از تاریخ بگیم بهتره بیخیال مذهب

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۹, ۱۳۹۰ در۳:۴۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  لعنت به اعراب وحشی…لعنت به اون ذات کثیفشون…اون خالدبن ولید…اون سعدبن ابی وقاص(رقاص)…و خاک بر سر اون فیروزان که تو نبرد قادسیه به رستم فرخزاد خیانت کرد و مرکز سپاه رو خالی گذاشت و مقدمات شکست لشکر ایرانیان رو فراهم کرد….حالم از هر چی عرب وحشیه بهم میخوره…حالم از اون خواننده عرب زشت نانسی بهم میخوره…میگه من از ایرانیا بدم میاد ولی احمق بیشعور نمیدونه کل ایران از عربا نه تنها بدشون میاد بلکه متنفرن….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۶, ۱۳۹۱ در۲:۲۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود بهمن سوشیانت
  در مورد انتقادی که به ساسانیان داشتی, این رو یک بی مهری به خاندانی تلقی میکنم که ایران امروز یادگار آنهاست, باید به این نکته اساسی توجه کنی که اگر حس میهن پرستی و زرتشتیگری ساسانیان نبود از ایران امروز هم خبری نبود. من با توجه به این مطالب تاثیر کارهای اردشیر بابکان بزرگ را شگرف تر و زرف تر از کارهای کوروش بزرگ میدونم, البته این رو در مقیاس میهنی سرزمینم ایران میگم چون بر همه روشن است که کوروش بزرگ تاثیر جهانی داشت. متاسفانه همواره بر تاریخ ساسانیان جفا شده است.
  بدرود

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۴ ب.ظ:

  درود بر شما
  موافقم با رای شما
  اما ساسانیان در اواسط حکومت بخاطر تعصب شدید مذهبی هم دین زرتشتی رو تحریف کردند و هم نظام مملکت حالت دینی و استبدادی گرفت
  ولی در کل نباید ساسانیان رو کوبید موافقم با این سخن شما

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۱, ۱۳۹۱ در۱۰:۴۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود بی پایان به دوستاران ایران زمین
  اگر محققین گرامی تاریخ پر شکوه ایران دقت نظر داشته و با دیده ی تامل وتفکر ، به چگونگی حمله ، غارت ،چپاول وتاراج فرهنگی اعراب در دیار متمدن ایران ودیگر تمدن های جهان مانند مصر باستان ،رم شرقی داشته باشند .متوجه خواهند شد که نفرت از بلایا وستم گری هایی که اعراب برسر پیشینیان ما ،تمدن ما و بر کشورما آورده اند و ازدید تاریخ پنهان گشته است .زیرا این اقوام دور ازتمدن و فرهنگ تمام اسناد ظلم وستم و وحشی گری های که به جوامع متمدن وارد کرده اند را از بین برده اند . نه تنها از سراحساسات نیست بلکه واقعیتی تلخ است که هر روز وشب باید ان راتحمل کنیم .

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۲, ۱۳۹۱ در۱:۲۶ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود وسپاس به شیفتگان حقیقت
  من می خواهم با یک دلیل عقلی اثبات کنم که اعراب با نام اسلام به تاریخ تمدن جهان حمله کرده اند وجلو تحول و پیشرفت از کشورهای مسلمان شده گرفته اند. برای مردمانی که به دین اسلام گرویده اند. جز عقب ماندگی و تحجر و خرافات سوغاتی نداشته اند .
  قبایل عرب ساکن در برهوت عربستان از راه حمله وتاراج به قبایل هم دیگر و شبیهخون زدن به سرزمین های متمدن مجاور امرار معاش میکرده اند. دربین این مردم خبری از فرهنگ وتمدن نبود ، چون درحملات وشبیهخون ها زنان دست پا گیر وناتوان بودند و در بیشتر غارت ها انها رابه اسارت میبردند .این را عرب جاهلی باعث سرشکستگی وننگ می دانست . برای حل این معضل غیر انسانی ترین راه حل که از هیچ حیوانی سر نمی زند را انتخاب کردند. (زنده به گور کردن نوزادان بیگناه دختر) این یک دلیل برای نبود فرهنگ وتمدن دربین اعراب.حال محمد باشعار برابری و عدم تجاوز به حق وحقوق دیگران وشعار هایی دیگر( که امروز باتقدس که به رفتار محمد داده شده است،این شعایر اخلاقی وانسانی رایدک می کشند وگر نه رفتار و اعمال اعراب مسلمان درجنگ ها و افزون طلبی هایشان وبه خاک وخون کشیدن مردمان متمدن وبا خاک یکسان کردن ابنیه ی تاریخی چپاول وقتل وغارت وتجاوز به دیار دیگران واز خود کردن زن واموال مردم وهزاران جنایت ناگفته وندیده شده توسط چشمان حقیقت بین، هیچ کدام نشانی از ان فلسفه ی آرمانی متمدنانه ای که به شعارهای محمد متصور است ،ندارد )اعر اب را متحد کرده است زیر پرجم اسلام ، به نام اسلام وملت مسلمان با انگیزه ی ۱ـاگر در چپاول دیگر ان پیروز شوید امر الهی است وخواسته ی خداوند است ونعمات الهی شامل حال شما گردیده است .(اندیشه کنید جان ،مال و اموال، ناموس وفرزندان گذشتگان مابرای اعراب نعمت خدایی شمرده شده است.)
  ۲ ـ اگر چنانچه کشته شوید شهید راه خداوند هستید . اعرابی که تنها مهارت زندگی آنها چپاول، قتل و غارت و بالا ترین فرهنگش شبیهخون وبالا ترین افتخارش کشتن است . توسط محمد که خود را فرستاده ی خدا می داند با انگیزه های یاد شده ،درمقابل سه تمدن باستانی جهان قرار میگیرد .واینجاست که جهان با غیرانسانی ترین شبیهخون ،حمله ،تهاجم وقتل وغارت ان هم با انگیزه الهی را به خود
  می بیند.اعراب مسلمان غیر متمدن با انگیزه ی به دست آوردن مال ومنال ،زن ، نوکر ، اسب وشتر وغصب سرزمین دیگران به جان هزاران سال فرهنگ وتمدن جهانی میافتد هرچه راتوانست بعنوان هدیه ونعمت الهی تاراج کرد .هرانچه راکه نتوانست با نیت الهی محض رضای خداوند به آنش کشید . خوب اندیشه کنید وببینید چه بر سر ایران باستان آوردند. چه مقدار ازفرهنگ وتمدن ایران عزیز ما ازدست این قوم به دور از فرهنگ باقی ماند . چه رنج ها که پیشینیان ما ازدست اعراب کشیده اند.پیامبری که بزرگترین وعده الهیش ازبین بردن فرهنگ وتمدن پیشینیان است .(شکست طاق کسری )
  به تمدن مصر بنگریم که توسط مسلمانان عرب با خاک یکسان شد .از فرهنگ وتمدن وزبان مصریان امروزه خبری هست .
  به سرزمین فرهنگ خیز سوریه ، ترکیه ،لبنان و فلسطین امروزی سر بزنیم . این سرزمین ها جزء نعمات و وعده های الهی مسلمان بود .باچپاولگری اعراب به چنگ آنها افتاد . امروزه آیا اثری از ان همه تمدن باقی مانده است . خبری اززبان وفرهنگ مردمان گذشته انها از دست متجاوزان الهی مانده است .این بود وعده عدالت وبرابری ؟
  اکنون دوباره بیاندیشیم ،اسلام فراگیر شد . ایران ،مصر وسرزمین های حاشیه مدیترانه مسلمان شدند(به هر روش و نیرنگی ) . آیا یک حکومت اسلامی برگرفته شده اعراب پیروز و فاتح در سرزمین ها ی غصب شده توسط اعراب مسلمان به وجود آمد؟وچرا نتوانستند یک حکومت مقتدر اسلامی تشکیل دهند؟ تمدن های اسلامی بوجود آمده پس اسلام را مطالعه کنید بینید امپرا طوری های اسلامی در کدام سرزمین ها تشکیل شده اند؟ چرا؟ چه مردمانی واز کدام کشور ها باعث ارتقای تمدن و فرهنگ اسلامی شده اند؟چرا؟دانشگاه ها ی اسلامی برای اولین بار درکدام بلاد اسلامی آغاز به کار کرده اند ؟ چرا؟چه کسانی با تحصیل علوم جدید متحجرانه در ستیزند؟ چرا؟وآخرین پرسش وغم انگیز ترین پرسش : ایا رفتار مردم متمدن ایران ، افغانستان ،پاکستان ،مصر ،لبنان ،سوریه وفلسطین در ۲۰۰۰ سال قبل از ظهور اسلام مانند امروز بوده است، که محض رضای خدا همدیگر را تحمل نکنند و به حالت انتحاری به همدیگر حمله کنند؟
  پر واضح ومشخص است که حکومت های اسلامی در سرزمین هایی که تمدن وفرهنگ حکومت داری داشتندمانند ایران ،مصرو ترکیه ،تشکیل شد. اولین دانشگاه ها ومراکز آموزشی درمهد های تمدن وفرهنگ مانند ایران و مصر بوجود آمد زیرا زیر ساخت فرهنگی دراین دیار اماده بود .
  با نگاهی اندیشمندانه میبینیم که حمله ی اعراب به تمدن های جهانی باعث تخریب و توقف تولید فرهنگ و تمدن در سالیان دراز وطولانی در سرزمین های متمدن شدهاست . و به خصوص ایران عزیز ما که هنوز هم در سیطره ی تفکر و فلسفه ی متحجرا نه ی عمر می باشد . که هنگام تجاوز وحشیانه ی اعراب گفته بود که تمام کتاب های کتابخانه های ایرانیان آتش بزنید مارا یک کتاب (قرآن) بس است.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۲, ۱۳۹۱ در۴:۵۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ۱-به نگر من خاندان ساسانی بهترین خاندان ایرانی بود در زمان ساسانیان ایران مرکز فرهنگ ودانش بود ودانشگاه گندی شاپور بزرگترین وبهترین دانشگاه جهان بود در حالی که در ایران اسلامی بهترین دانشگاه ایران رتبه ۵۰۰ در جهان دارد ۲-خاندان ساسانیان ملی گراترین خاندان ایرانی بودند تمدن ملی . زبان ملی.دین ملی وهمچنین تلاشی زیادی برای ملت سازی ویکپارچه کردن قومیت های ملی کردند واگر ایران بعد از یورش تازیان ددمنش زبان وفرهنگش حفظ شد به خاطر تلاش های زیاد ومستمر پادشاهان ساسانی بود۳- توده ایرانی با اسودگی خاطر در این چهار سده می توانست کسب درامد کند وایران امن ترین کشور در جهان بود نه از قتل وغارت بیگانگان خبری بود نه ازبهره کشی های مالکان و روحانیون و برخلاف دوره هخامنشیان که شورش های زیادی می شد در زمان ساسانیان فقط دو شورش شد۴-ایران ساسانی به راستی مدافع تمدن جهانی بود زیرا با قدرت تمام چهار سد سال در برابر هپتال ها وترکان بربر واعراب مقابله کردند و مانع ورود این وحشیان به سرزمین های متمدن شدند و خاندان ساسانی عامل اصلی فروپاشی امپراتوری ستمگر روم بود۵- در ایران ساسانی ازادی بیان نسبی و استدلال منطقی وجود داشت و افراد بجای وجشیگری و زور برای دفاع از عقاید خود با استدلال ومنطق پیش می رفتند برای مثال مهر نرسی وزیر بهرام گور طی مناظره ای با کشیشان مسیحی با دلیل برتری دین زرتشتی به دین مسیحی نشان داد ۶-در زمان ساسانیان نسک های زیادی از جمله یونانی به پهلوی ترجمه شدند که جهشی برای ارتقای علمی دانشمندان پس از اسلام شد. این ها فقط بخشی از خدماتی که ساسانیان برای ایران کردند بله دوستان دودمان ساسانی مانند دودمان هخامنشی تا ابد در اندیشه و یاد ایرانیان است

  [پاسخ]

  خسرو پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۸ ب.ظ:

  خدا رو سپاس, واقعا همینطوره ایران امروز یادگار ایرانشهر ساسانیان و شهریاران جاوید ساسانی است

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۳, ۱۳۹۱ در۸:۵۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ۱-ﺳﺎل ۹۳ هجری ﻣﺮدم ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﮑﺎم اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ‫را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺎم ﻋﻠﯽﻣﺠﺪدا زﻳﺎد ﺑﻦ اﺑﻴﻪ را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ و ﻟﺸﮑﺮﻳﺎن ‫وی از هیچ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﮑﺮدﻧﺪ. (ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮی، ﺟﻠﺪ ۶، ﺻﻔﺤﻪ ۲۶۵۷ و ﻳﺎ ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ابن بلخی، ص ۱۳۶)

  ۲-ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﭼﻴﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ‫ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺨﺖ و ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ای دﺳﺖ زدﻧﺪ. اﻣﺎم ‫ﻋﻠﯽ »ﺟﻌﺪﻩ ﺑﻦ هبیرﻩ« را ﺑﺴﻮی ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد. او ﻣﺮدم ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ‫ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺷﺪﻧﺪ. (ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮی، ﺟﻠﺪ ۶، ص ۲۵۶۸ و ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ص ۲۹۲)

  ۳_‫ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻨﯽ ﺟﺰ ﻃﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد. ﻟﮑﻦ ﺣﺴﮑﻪ ﺣﺒﻄﯽ وی را ‫ﺑﮑﺸﺖ، ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﻴﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر هزار ﺗﻦ از ﺣﺒﻄﻴﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﻢ. وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ: ‫ﺣﺒﻄﻴﺎن ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻦ هم ﻧﺸﻮﻧﺪ! (ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان، ﺑﻼذری)

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۳, ۱۳۹۱ در۹:۰۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  اقای بهمن سوشیانت من در بالا از همان منابعی استفاده کردم ((بلاذری،فتوح البلدان)) که شما چند روایت و داستان رو از اونا نقل کردید …………اگه این منابع به قول شما قابل اتکا و بسیار معتبرند لطف کنید تناقض وحشتناک به وجود امده رو هم حل کنید… اگه علی خونخواری مثل زیاد بن ابیه رو برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که قیام انجا را در خون بنشاند ………این یعنی امام علی ایران و ایرانی دوست بوده ؟

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۴ ب.ظ:

  درود بر شما
  گفتم من یکم محافظه کارانه در مورد ائمه حرف میزنم. سعی میکنم زیاد کاری به کارشون نداشته باشم
  نمیدونم والا راستش منم یه چیزایی خوندم از اونایی که گفتی درباره علی ولی… نمیدونم

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۶, ۱۳۹۱ در۱۱:۲۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  واقعا برات متاسفم آقای سوشیانت…این اسمتو عوض کن چون کثیفش کردی با این حرفات….مرتیکه شهربانو افسانست؟؟؟آخه احمق ما مگه مخمونو خر گاز گرفته به حرفای صد من یه غاز تو گوش بدییم؟؟؟تو شعور نداری…اگه امام علی خوب بود پس چرا قتل و کشتار میکرد؟؟؟؟چرا جلوی عمر رو نگرفت تا جنگ قادسیه اتفاق نیفته؟؟؟اگه خوب بود چرا این همه ایرانی ها رو کشتند و به اسارت و بردگی بردند هیچ نگفت و سکوت اختیار کرد؟؟؟؟این یعنی چی؟؟؟

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۰ ب.ظ:

  درود
  ۱-شهربانو افسانه است. این زاییده تخیلات صفویه هستش تا هم خودشونو سید جا بزنن هم از نژاد ساسانی

  ۲-تو میتونی به حرفای صدمن یه غاز من گوش ندی واسه تو نگفتم واسه اونی گفتم که تاریخو با واقعیتاش قبول کنه نه اونجوری که دوس داره تاریخو تحریف کنه

  ۳- در مورد امام علی با خودش صحبت کن من یه بار گفتم درباره ائمه سکوت میکنم. نه میکوبمشون نه طررفداریشونو میکنم

  ۴-فحش ها و ناسزاهای شما رو بی پاسخ میزارم تا ملت قضاوت کنن

  ۵-واسه اینکه بفمی من از شما وطن پرست تر هستم ولی از نوع و اقع بینش، یه نگاه به تارنمای شخصی من بنداز. شاید کتاباش هم به کارت اومد : http://www.IranHistory.dde.IR

  بدرود

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۳:۱۴ ب.ظ:

  ۱-مهم نیس تو چی فکر میکنی . مهم واقعیته که تمام شواهد میگن یزدگرد سه پسر داشته و دو دختر داشت. اما هیچکدوم از دختراش اسمشون شهربانو نبود
  سه پسر و دو دخترش بعد از مرگ یزدگرد به چین رفتند. شهربانویی وجود نداشت که اسیر شه و زن امام حسین شه

  ۲-کسی که درس خونده حرف بدون منبعو قبول نمیکنه
  من منبع گذاشتم شما با افتخار میگی نمیرم بخونم. خوب نخون کار خوبی میکنی. با خیالاتت خوش باش

  ۳-تاریخ اونی نیس که تو دوس داری باشه. تاریخ یه واقعیته. چهارتا کتاب بخون بجا خیالپردازی بعد بیا با سند بگو فلان کتاب از فلان مورخ گفته شهربانو وجود داشته

  ۴-به امید خدا . خدا شمارو با اخوندا از رو زمین برمیداره

  ۵- اشغال کثیف خودتی

  ۶- دانشجوی ترم اخر ارشد تاریخ گرایش باستان هستم. خودتو با من مقایسه نکن

  ( انی واقعا ازت تعجب کردم وقتی دیدم این فحاشی ها رو تایید کردی و پاک نکردی)

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۴:۲۸ ب.ظ:

  در ضمن من خودمو با تو مقایسه نمیکنم چون از تو خیلی بالاترم خوب شد گفتی…و اینکه صفات خودتو به دیگران نچسبون من مثل تو خیالپرداز نیستم احمق جون….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۷ ق.ظ:

  اگه خیال پرداز نبودی به جای فحاشی و نشون دادن تربیت زیبای پدر گرامی و مادر با ادبت، میومدی و دو تا منبع و مدرک و سند ارائه میکردی تا ثابت کنی حرفای من دروغه
  چیز زیادی نخواستم یه منبع بابت حرفات بیار. از پدر مادر نپرسیدم که تربیت اونارو به رخ میکشی و شخصیتشونو واسم دیکته میکنی !!!

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۳ ق.ظ:

  از انی عزیز هم تشکر میکنم که اون کامنتیو که این عرب زاده گذاشته بود و به پدر و مادر خودش فحش داده بود و تربیت اونارو داشت به رخ میکشید حذف کرد

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل

  مسعود اکبری پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۷ ق.ظ:

  خواهش

  پاسخ
 • فروردین ۱۷, ۱۳۹۱ در۶:۳۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در زمان امام علی، مردم استخر چندین بار قیام کردند. امام علی در یکی از آن موارد «عبدالله بن عباس» را در راس لشکری به آ«جا گسیل داشت و شورش تودهها را در سیل خون فرونشاند (فارسنامه ابن بلخی،ص ۱۳۶).

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۸, ۱۳۹۱ در۹:۳۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ما ایرانیان از اول عرضه نداشتیم و نخواهیم داشت!…مثلا کتاب دو قرن سکوت واقعا یه کتاب فوق العاده خوبیه! اما بعضی از علما چون مطهری که توان دیدن حقایق رو ندارند و همیشه به علت کوته دیدگی موضوع رو از یه جنبه نگاه میکنند از استادی جون دکتر زرین کوب که بسیاری از کتبش مورد تحسین قرار گرفته اند انتقاد میکنه! چرا؟! چون فقط خواسته ملتش رو آگاه کنه…من دینم اسلام هست! اما مگه چه اشکالی داره بدونم که اسلام با هجوم وحشیانه تازیان بر ما تحمیل شده؟! چه اشکلالی داره که حقیقت رو بدونم! مگه خودتون دائم دم نمیزنید که حقیقت جو باشید و اینا….هنوزم که هنوزه عده ای این حقایق رو قبول ندارند….گاهی فکر میکنم…اسلام رو دینی کرده اند حتی نمیتونی کوچیکترین انتقادی رو بکنی…نمیتونی حرفتو بزنی….قربانی کردن حیوانات مظلوم سنگ سار اعدام و بسیاری دیگر از کار های نادرست در آیین ما هست!…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۸, ۱۳۹۱ در۲:۵۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  همیشه دین و سیاست با هم مچ هستند.مطمئن باشید اگه فردا گفتند باید همه ی ایران کاتولیک باشند به نفع مملکته نه ما

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۸, ۱۳۹۱ در۱۱:۳۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقا جان باید ۱ قانونی باشه که همه ملت پذیراش باشن…قانونی که کوروش کبیر میگفت….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۸, ۱۳۹۱ در۱۱:۳۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اینا اقا سهیل همه عرب بودن من نمیدونم شما دکتر الهی فیض وحید رو میشناسید یا نه؟؟؟؟اون حرومزاد هخامنشیان رو به سگ تعبیر کرده بود این آدمای کثیف خیلی پستن امیدوارم نسلشون از رو زمین برداشته بشه دقیقا ۱ تارنما مثل اینجا ساخته بود حالا نمیدونم شما دیدین یا نه؟؟!!!ولی خوب بعد از مدتها فیلترش کردن…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۹, ۱۳۹۱ در۱:۴۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام

  چند تا نکته:

  ۱) حمله عربها به ایران توسط جناب عمر صورت گرفت نه امام علی(ع) لذا درست نیست اتفاقاتی که افتاده به پای ایشان بگذاریم.

  ۲) اما برای من خیلی عجیب است که چرا اعراب در این جنگ پیروز شدند. ببینید، اسلامی که این اعراب داشتند اسلام خالصی نبود وشاید بشود گفت اسلام نبود چون روح ولایت در این اسلام حضور نداشت و ایرانیها هم که بی دین نبودند، خدا پرست بودند. لذا انسان تعجب میکند که چرا در این جنگ طوفانهایی علیه ایران به پا شد.

  مثلاً شما در انقلاب اسلامی ببینید ماجرایی مثل طوفان طبس به پا شد و آمریکا شکست خورد اما چرا در جنگ قادسیه عوامل طبیعی دست به دست هم داد تا ایران شکست بخورد. البته منظورم این نیست که خدا نصرتشان کرد ولی قطعاً دست تقدیر خدا بر این موضوع بود. در هر صورت این موضوع جای فکر و مطالعه بسیار دارد.

  ۳) متاسفانه برخی از اعراب در حالیکه مثلاٌ مسلمان بودند، در ایران رفتار خوبی از خودشان نشان ندادند اما نکته عجیب تر این است که جناب عمر میخواست در ایران جنایات خیلی زیادی بکند اما در روایات هست که امیرالمومنین(ع) جلوی او را میگیرند و گرنه شاید اتفاقاتی در ایران میفتاد شدید تر از حمله اسکندر و مغول.

  ۴) عربها همیشه نسبت به ایرانیها کینه داشتند، حتی وقتی رسول الله(ص) سلمان فارسی را تمجید میکرد عربها ناراحت میشدند.

  ۵) اهل بیت(ع) ایرانیها را بسیار دوست میداشتند(مخصوصاً ایرانیهای آخرالزمان) و چند تا آیه قرآن را رسول الله(ص) بر ایران تطبیق دادند.
  مثلاً وقتی آیه ۵۴ مائده نازل شد رسول خدا بر شانه سلمان فارسی زدند و گفتند این آیه از قوم سلمان هستند و در ادامه فرمودند اگر علم و دین در ثریا باشد مردانی از فارس می آیند و آن را فتح میکنند.

  حتی در روایاتی آمده است زمینه سازان ظهور زبانشان فارسی است.

  ۶) ایرانیها تسلیم اعراب نشدند بلکه تسلیم اسلام شدند آن هم اسلام از جنس اهل بیت(ع). تاریخ را مطالعه کنید در جاهایی که امیرالمومنین(ع) و امام حسن(ع) وارد شهر شدند مردم بدون جنگ ایمان آوردند و عاشق اهل بیت(ع) شدند.

  وقتی امیرالمومنین(ع) میخواستند از مدائن خارج بشوند مردم دنبال ایشان دویدند، ایشان ناراحت شدن و مردم را عتاب کردند که با من مثل پادشاهان و سلاطین رفتار نکنید.

  البته هیچ کدام از اهل بیت(ع) در این جنگها حضور نداشتند، پس از جنگهای اصلی و فتح ایران آنها به ایران آمدند.

  ۷) مردم گذشته مان را نادان فرض نکنیم. برایشان احترام و ارزش قائل باشیم. واقعاً ببینیم چه شد که مردم به سرعت اسلام آوردند. در چند کتاب تاریخی آمده است که مردم شهرها به زور اسلام نیاوردند ، مردم عاشقانه اسلام آوردند.

  سرافراز باشید

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۹ ب.ظ:

  داداش سر کار هستی
  وقتی بمیریم و تموم شیم میفهمیم همش توهم بوده اینا

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۱, ۱۳۹۱ در۵:۳۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  کشتار خاندان “ازد”:
  علی و یارانش در یک روز، تعداد ۲۵۰۰ نفر از خاندان “ازد” را سر برید، به نحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد (مروج الذهب، جلد اوّل، صفحه ی ۷۲۹).

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۱, ۱۳۹۱ در۵:۵۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در سال ۳۹ هجری مردم فارس و کرمان نیز سر به شورش گذاشتند و حکام منصوب امام علی را از شهر خود بیرون کردند. امام علی مجددا زیادابن ابیه را به آنجا گسیل داشت و لشکریان زیاد از هیچ جنایتی فروگذاری نکردند. (تاریخ طبری، جلد ۶، ص ۲۶۵۷ و یا فارسنامه، ص ۱۳۶)

  [پاسخ]

  کسری پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۹ ب.ظ:

  به راستی که در پستی و نامردی سرآمد روزگار شما دروغگویان از خدا بی خبرید-نامسلمان دروغگو این روایت اینچنین است که تو گفتی؟
  کدام جنایت نامسلمان؟؟؟
  روایت طبری:
  «…پیرى از مردم استخر گوید: پدرم مى‏گفت: «زیاد را دیدم که سالار فارس بود و ولایت یک پارچه آتش بود، زیاد چندان مدارا کرد که مانند پیش(از شورش) به اطاعت و استقامت آمدند و به جنگ نپرداخت. مردم فارس مى‏گفتند: رفتار این عرب همانند رفتار خسرو انوشیروان بود که نرمش و مدارا مى‏کرد و مى‏دانست چه کند.» گوید: وقتى زیاد به فارس آمد کس پیش سران ولایت فرستاد و کسانى را که‏ به یارى وى آمدند وعده داد و آرزومند کرد، جمعى را نیز بیم داد و تهدید کرد، بعضى را به جان بعضى دیگر انداخت، بعضى‏ها خطر گاه دیگران را گفتند، گروهى گریختند، گروه دیگر به جاى ماندند. بعضى‏شان بعضى دیگر را بکشتند و فارس بر او راست شد، #اما با گروهى مقابل نشد و جنگى نکرد.# در کرمان نیز چنین کرد. آنگاه به فارس باز گشت و در ولایتهاى آنجا بگشت و بکسان وعده‏هاى خوب داد تا مردم آرام شدند و ولایت به استقامت آمد. سپس سوى استخر رفت و آنجا فرود آمد و میان بیضا و استخر قلعه‏اى استوار کرد که قلعه زیاد نام گرفت و اموال را آنجا برد. بعدها منصور یشکرى آنجا قلعه گى شد و اکنون قلعه منصور نام دارد. پس از آن سال چهلم در آمد.( تاریخ‏الطبری- ترجمه / ج‏۶،ص:۲۶۷۵ تا۲۶۷۳)

  اگر بخواهم بنویسم بسیار طولانی می شود و اینجا مناسب نیست.سعی می کنم در یک وبلاگ این دروغ ها را که عده ای از خدا بی خبر شایعه کرده اند پاسخ دهم.–زیاد بعد از علی (ع) به معاویه پیوست و تغییر چهره داد حتی در صف دشمنان علی (ع) قرار گرفت.
  این را هم بگویم که این شخص دروغ می گوید شورش مردم ایالت فارس و کرمان در زمان علی (ع) یکبار بیشتر نبوده است.دلیل انهم تحریک خوارج و طمع در خراج بوده است.
  چرا زیاد با مردم فارس مدارا کرد؟
  دستور و سفارش علی (ع) همچنانکه در نهج البلاغه آمده است:
  حکمت ۴۶۸ به زیاد بن ابیه فرمود، هنگامى که او را به جاى عبد الله بن عباس به فارس و اعمال آن مى‏فرستاد و این سخن دراز است، امام او را از گرفتن خراج پیش از موعد منع مى‏کند. و نیز مى‏گوید: عدالت را به کار بند و از ستم و بیداد حذر کن زیرا ستم رعیت را آواره مى‏کند و بیدادگرى، شمشیر را فرا مى‏خواند.(=ستم، باعث ایجاد دشمنی است) ( ترجمه‏نهج‏البلاغه(آیتى)، صفحه‏ى ۱۰۳۵)

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۱, ۱۳۹۱ در۶:۲۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  الکی ۱و ۶ نکن اقای با سواد امام علی واقعا اگه میخواست نشون بده خیلی به فکر ایرانی ها است جلوی عمر رو میگرفت که به ایران حمله نکنه که اینکارو نکرد انقدر سگ علی رو به سینه نزنید صحبت از تقدیر کردی اره ایرانی ها خودشون باعث شکستشون شدن چون که خیلی از سپاهیان با رستم فرخزاد خوب نبودن از جمله فیروزان….ولی امام علی میتونست جلوی عمر رو بگیره که نگرفت…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۱, ۱۳۹۱ در۷:۰۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  زیاد بن ابیه یکی از جنایتکاران صدر اسلام بود. مادرش سمیه نام داشت ولی نام پدرش روشن نبود، لذا نامش را زیاد بن ابیه (زیاد پسر پدرش) گذاشته بودند. سمیه از زنان زناکار بود و ابوسفیان با او روابط نامشروع داشت. در زمان عمر، ابوسفیان او را به خود منتسب کرد اما با سرزنش فوری علی علیه السلام روبرو شد.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۱ در۹:۴۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  نهج البلاغه صفحه ۴۴۳:
  از سخنان ان حضرت است به عمر بن خطاب، هنگاهی که برای رفتن خود به جنگ با ایرانیان از ان حضرت مشورت خواست…………« عمر گفت : یا علی پس دستور چیست؟ علی در پاسخ گفت : رای درست،این است که تو در مدینه مانده،مرد دلیری را امیر لشکر اسلام نموده و به جنگ ایرانیان فرستی …….که اگر مغلوب هم شوند، تو در جایت استوار مانی و دوباره لشکر امده میسازی و برای سرداری لشکر اسلام نعمان بن مقرن لیاقت داردعمر این رای را پذیرفته و نامه ای به نعمان بن مقرن که در بصره زندگی میکرد نوشت و او را مامور نمود که به سپهسالاری لشکر اسلام به جنگ ایرانیان رود………پس رای خود را برای نرفتن عمر به کارزار این گونه بیان فرمود : مکان زمامدار دین اسلام مانند رشته مهره است که ان را به گرد هم اورده و به هم پیوند مینماید، پس اگر رشته ها بگسلد مهره ها پراکنده شده هرگز در یک چا گرداوری نمیشوند. اگر چه امروز عرب اندک است اما به سبب اسلام یک دست و استوار است. پس تو مانند میخ وسط اسیاب باش و اسیاب جنگ را به دست اعراب بگردان، و انان را به اتش جنگ در اورده خود به جنگ نرو ..

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۶ ب.ظ:

  چی بگم والا
  هممون سر کاریم
  اخرشم میمیریم میبینیم تموم شدیم
  اخرت و بهشت و جهنم توهم بوده
  پیغمبر و امام و خدا توهم بوده
  نمیدونم والا
  اعصابم داغونه
  خودمونو گول میزنیم میگیم دنیا عدالت داره ولی عدالتش تو اخرته
  وقتی مردیم حقمونو میگیریم
  ولی وقتی بمیریم میبینیم سرمون کلاه رفته
  همیشه از عدالت الت اخرش به ما میرسه. مرده شور دنیارو ببره که هممونو گذاشته سر کار
  نه اومدنمون دست خودمون بود نه رفتنمون دست خودمونه
  این اسمش عدالته

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۵:۱۶ ب.ظ:

  تو که اینارو میگی خیلی بیجا میکنی به خاطر یه مشت عرب اشغال میگی شهربانو افسانست خاک بر سر وطن فروشت بکن…تو هم یکی هستی مثل اون دکتر فیض الهی وحید ترک خر…

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۲:۳۹ ب.ظ:

  ذکر چند نکته الزامیست
  ۱- شما خیلی بیجا کردی زر زدی گفتی من از عرب حمایت میکنم
  من به همون اندازه که حالم از تو بهم میخوره از عرب هم بهم میخوره

  ۲- شربانو افسانست چه ربطی به عرب داره ؟

  ۳- تاریخ اونی نیست که تو میخوای
  تاریخ یه واقعیتی هستش با تمام تلخیها و شیرینیهاش
  تو نمیتونی تلخیهاشو حذف کنی

  ۴-اون خاکی گفتی بر سر پدرت

  (انی دیدی چجوری توهین کرد مجبور شدم جوابشو بدم همیشه کامنتای منو دیدی بی ادبی توش نیس ولی یه وقتایی یه سری آدما باید مث خودشون باشون حرف زد پس لطفا کامنت منو تغییر نده و پاک نکن. این ادمای بیسواد بیشعور رو هم لاک کنی بد نیست)
  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۱ در۱۲:۳۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  بعد این ادم رو میگن معصوم بابا شماها دیگه کی هستین؟؟؟؟این همه ادم کشته اخه…اهرشم که خودش به بدترین شکل مرد…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۱ در۱۰:۱۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  امیدوارم ۱ راهکاری باشه که همه ایرانی ها از جنگ قادسیه باخبر بشن….امیدوارم کتاب ۲قرن سکوت از اقای زرین کوب رو همه ی ایرانی ها بخونن….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۳۰, ۱۳۹۱ در۱۱:۰۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  نه یزدگرد دختری به اسم شهربانو داشته و نه امام حسین همسری به این نام
  اخر این داستان ساختگی باحاله بخونید:
  ((… و شهربانو از نینوا تا ری با ذوالجناح به تاخت امد در حالی که لشگر دشمن در پی او بود. به کوهی رسید و ترس از کشته شدن تمام وجودش را فراگرفت. خواست که بگوید “یاهو مرا دریاب” اما زبانش گرفت و گفت “یاکوه مرا دریاب” در این لحظه کوه دهن باز کرد شهربانو و ذوالجناح به داخل آن رفتند و کوه مجددا بسته شد…))

  سخن با منبع بزارم:
  نوشته امیر معزی در دانشنامهٔ ایرانیکا، هیچ یک از تاریخ‌نگاران باستان که به موضوع حمله اعراب به ایران و سرنوشت خانواده ساسانیان پرداخته‌اند، به ارتباط میان یکی از دختران یزدگرد سوم و حسین بن علی اشاره نکرده‌اند. ضمن اینکه ابن سعد و ابن قتیبه مورخ ایرانی قرن سوم هجری مادر علی بن حسین را برده‌ای از اهالی ناحیه سند معرفی کرده‌اند
  ((shahrbanu, Iranica, by Mohammad Ali Amir-Moezz))

  برخی منابع دیگر به دلیل قرار گرفتن زیارتگاه بر فراز کوه، مجاورت آن با چشمه، ویژگی‌های معماری سنگی، اختصاص زیارت آن به زنان در برخی دوره‌ها، کاربرد واژه بانو و شهربانو برای الهه آناهید و تشابه افسانه بی‌بی شهربانو با داستان زیارتگاه زرتشتی (بانوی پارس) در یزد، بسیاری بر این عقیده‌اند که این بنا در اصل از نیایش‌گاه‌های آناهید، الهه آب‌ها و باروری و از پرستش‌گاه‌های زرتشتیان پیش از اسلام بوده‌است.
  ((مری بویس، بی‌بی شهربانو و بانو پارس، ترجمه حسن جوادی، مجله بررسیهای تاریخی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، آبان ۱۳۴۶، صفحه ۱۲۹ـ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۴۳
  ↑ حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، تهران ۱۳۵۵، صفحه ۳۲ـ۴۱))

  در تعزیه مجلس شهربانو چنین است: چون سیدالشهدا شهید می‌شود، ذوالجناح به خیمه آمده و شهربانو را به شهرری می‌برد. شهربانو به اشتباه به‌جای «یا هو»، «یا کوه» گفته و کوه از هم شکافته می‌شود.
  ((نمونه‌ای از خرافات اجتماع. محمدرضا اسلامی. به نقل از «ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  در خرافات مردم تهران آمده‌است که زنان حامله‌ای که خود یا همسرشان سید نیستند، به آرامگاه شهربانو نمی‌روند، چون ممکن است جنین پسر باشد و به شهربانو نامحرم بوده و کور شود.
  ((«ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  یه بار دیگه تمام منابع این نوشتار رو میزارم:
  ((shahrbanu, Iranica, by Mohammad Ali Amir-Moezz))
  ((مری بویس، بی‌بی شهربانو و بانو پارس، ترجمه حسن جوادی، مجله بررسیهای تاریخی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، آبان ۱۳۴۶، صفحه ۱۲۹ـ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۴۳))
  ↑ ((حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، تهران ۱۳۵۵، صفحه ۳۲ـ۴۱))
  ((نمونه‌ای از خرافات اجتماع. محمدرضا اسلامی. به نقل از «ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی صفحه ۹۶تا۹۸))
  ((«ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی))

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۰ ب.ظ:

  سوشیانت جان الان فرصت کردم کامنتهای این قسمتو بخونم. متاسفم برای گستاخی اون دوستمون نسبت به شما عزیز فرهیخته. اما اون دوستمون هم البته وقطعا عزیزه در دل بنده به خاطر وطن پرستیش. اما خب باید کمی خود دار تر باشند جهت ابراز احساسات وعقاید. مطالب جالبی در کامنتها به چشم میخوره که من خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز من مثل دیروز نبود وعلاوه بر اینکه چیزهای تازه ای یاد گرفتم باعث شد که یکسری مطالب در ذهنم به چالش کشیده بشه . از سوشیانت ودیگر دوستان نهایت تشکر را دارم. سوشیانت جان من جای اون دوستمون که توهین نابجایی کرد معذرت خواهی میکنم . شاید در موقعیت فکری خوبی قرار نداشته وقتی کامنت میخواسته بزاره. میدونم که خودت استاد ادب هستی ومن ازت درسهای زیادی در هنگام خشم گرفتم.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۴:۱۸ ب.ظ:

  فرید
  درود
  شما جات رو تخم چشم من هستش داداش گلم

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۳۱, ۱۳۹۱ در۱۱:۳۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  .

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل

  مسعود اکبری پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۹ ق.ظ:

  اقای شهاب عزیز،
  لطفا به دیگران توهین نکنین ! وگر نه مجبور میشیم که دسترسی شما به سایت رو قطع کنیم!

  لطفا همکاری کنین
  ممنون

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۱:۵۷ ب.ظ:

  پس چرا سوشیانت میتونه توهین کنه؟؟؟اون مگه کیه؟؟؟اون به خانوادم فحش میده منم نمیتونم نگاش کنم عادلانه رفتار کنید تا منم عادلانه رفتار کنم….

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل

  مسعود اکبری پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۴:۰۵ ب.ظ:

  شهاب عزیز
  من از کسی طرفداری نمیکنم ، و نه شما رو میشناسم نه بهمن عزیز رو پس دلیلی نداره که از شما یا بهمن طرفداری کنم !
  هرچند من توهین اقای بهمن رو ندیدم !
  لطفا این بحث بین شما و بهمن رو تمام کنین! ما همه اریایی هستیم دلیلی نیست که ما به هم توهین کنیم !

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۴ ب.ظ:

  درسته من دیگه با این ادم بحث نمیکنم ولی خوب توهینش مشخصه دقت کنید میبینید….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۴:۲۹ ب.ظ:

  عزیزم من نظرمو با ادب و همینطور با سند و منبع گذاشتم. مخاطبمم شما نبودی
  یهو اومدی گفتی تو عرب خر فلان بیثاری که از عرب دفاع میکنی
  منم فقط گفتم هرچی گفتی خودتی چیز دیگه ای اضافه نکردم
  منطق داشته باش منطقی با سند بیا مناظره کنیم مث خیلیهای دیگه که با منبع و کتاب میایم مناظره میکنیم
  من بابت بی ادبیم معذرت میخام
  بدرود

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ در۲:۵۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  من از حرفم برنمیگردم و شهربانو رو افسانه نمیدونم…

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۳ ب.ظ:

  شهاب جان سلام. امیدوارم عصبانیتت کمی کمتر شده باشه. باور کن منم سوشیانت ودیگر دوستانو ندیدم ونمیشناسم .اما باور کن خیلی خیلی بچه موادبیه. قبول دارم خب پیش میاد ما آدما بعضی وقتا اونی رو میخواهیم بشنویم که دوست داریم باشه. وغیر از اون باشه خب یا شاکی میشیم یا مقابله میکنیم یا بدو بیراه میگیم. حالا اینکه شما عقیده ای داری حالا یا با دلیل یا بی دلیل قطعا به خود شما مربوط میشه ما تو این سایت میاییم که هم یاد بگیریم هم یاد بدیم.البته بنده استثنا هستم چون بیشتر یاد میگیرم. باور کن این سوشیانت بچه پریه تو تاریخ. اتفاقا خیلی هم مومن ومقدس وهمیشه تو کامنتاش نشونه هایی یافت میشه که نشون میده که چقدر پیرو قرآنه. باور کن. به هر حال دوست دارم از اینکه خیلی محکم از ایرانی بودنت دفاع میکنی.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۵:۰۱ ب.ظ:

  شهاب
  درود
  یه خواهش
  به منبگو با استناد به چه کتابی با عزم راسخ میگی شهربانو واقعیته
  من با چند تا منبع موثق ثابت کردم واقعیت نداره و افسانه هستش
  این ربطی به عرب دوست بودن یا بیگانه پرست بودن نداره
  چون من خودم یه ایرانی افراطی هستم و متنفر از عرب
  فقط خواستم بدونم کدوم کتاب میگه وجود شهربانو رو اثبات میکنه

  تمام تواریخ موجود میگن یزدگرد دو پسر به نام های بهرام (وهرام) و پیروز سوم و دو دختر به نامهای ادرگ و مردآوند
  از شهربانو فقط تو کتب شیعه اسم اومده و هیچ یک از کتب پهلوی و ساسانی و ایران پس از اسلام از همچنین شخصی نام نمیبرند.

  بدرود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۸ ب.ظ:

  من اطلاعاتی راجع به شهربانو ندارم. و قطعا نمیتونم نظر بدم البته خیلی خیلی خوشحال خواهم شد که اگه همسری امام حسین یک ایرانی بوده اما خداییش این جمله که میگند به جای اینکه شهر بانو یا هر کس دیگه ای بگه “یاهو مرا دریاب” گفته شده یا کوه مرا دریاب. خداییش یه خورده خنده دار میاد. البته با عرض معذرت. خدوند از قلبها آگاهه اگه بنده به اشتباه لپی ولفظی مرتکب کلامی بشم به نظر شما خداوند همون اشتباه منو تقدیرم میکنه؟ تازه اونم شخصی که به گفته بعضی جنابان همسریه امام حسین رو داشته. به بودن یا نبودن ایشان گفتم بنده نمیتونم نظر بدم. اما بابت مطلب دیگر کمی تا خیلی بسیار زیاد مشکوک وطنز آلوده.

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۱ ب.ظ:

  درود
  دولت صفویه بر پایه تشیع و اسلام شکل گرفت
  برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود دو کار را در دستور کار خود قرار داد
  ۱-رساندن نسب خود به امامان معصوم، برای مشروعیت بخشیدن به اسلام به عنوان دین رمی کشور
  ۲-رساندن نسب خود به ساسانیان برای برانگیختن حس وطن پرستی و این که بعدها صفویان را از نسل پادشاهان قدیم ایران و مستحق سلطنت دانند

  به این منظور امدند و یک دختری برای یزدگرد سوم ساخته و او را به عقد امام حسین در اوردند و خود را سید حسینی نامیدند.
  با این تاریخ سازی زیرکانه صفیان از یک سو خود را به امامان و از تخم مادری با واسطه شهربانوی ساختگی خود را به ساسانیان رساندند

  فرید جان اگه در دسترست بود بنگر به :
  تشیع علوی، تشیع صفوی – نوشته دکتر شریعتی

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۲:۱۶ ب.ظ:

  ببخش سوشیانت جان من نمیدونم تا چقدر نظر من تاریخیه یا درسته یا کلا غلطه. اما من از همون اول از دولت صفویه مخالف بودم. چرا؟ چون با دروغ وفریبکاری حکومت کردند. ونقطه ضعف ما ملتو که از نظر تاریخی در فقر کامل بسر میبردیم (البته جسارتا بنده هنوزم در این فقر تاریخی بسر میبرم به دیگر هموطنان جسارت نمیکنم). سو استفاده کرده و…….بماند. قبلانم در جای دیگر گفتم که ضربه وضربه هایی که از خودی خوردیم ۱۰۰ برابر بدتر از بیگانه بوده..یاد اون شعر معروف افتادم .” من از بیگانگان هرگز ننالم که هر آنچه کرد آن آشنا کرد. واقعا درسته آشنا زیرو بم منو میدونه غریبه اون سر دنیا فقط کلیاتو میدونه. به هر حال نظر من این بود. درسته که در زمان ایشان مساجد وامازاده های بسیاری بنا شد .اما به نظر من اصلا امتیاز مثبتی نیست .چون لازمه فریبکاری قطعا باید چنین رفتارهایی هم باشه.

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۳ ب.ظ:

  صد در صد منطقیه
  نادر شاه افشار بزرگ مرد تاریخ ایران که این دو دوزه بازی ها و فریب کاری ها رو نکرد، حکومتش دوام نیاورد
  ولی صفویه بخاطر بازی کردن با احساسات مردم از طریق دست گذاشتن رو مذهب، سالها حکومت کرد

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۶:۳۸ ب.ظ:

  خب ظاهرا این منابعو که دادی پس یقینا همونی هست که میگی. وگرنه منبع نمیزاری که منم برم بخونمو مچ تو بگیرم. وقتی صحبت از ساسانیان میشه بی اختیار یاد فیلم بو علی سینا میافتم که چه پادشاه ساده ای داشتیم. تو مایه های خودم بوده.( نکنه منم از نسل ساسانیان هستم؟؟؟!!!!!!!!!). اطلاعات من در مورد ساسانیان در همین حده.( البته امیدوارم که فیلمو درست دیده باشم.واونی که تو فیلم بوده به همین اسم بوده باشه). به هر حال در کامنت قبلی که دیروز گذاشتم عرض کردم خوشحال میشدم اگه شهر بانو همسر امام حسین بوده. اما بازم حرف احمقانه ای زدم. اینجا بود که دوباره فهمیدم هنوز عقلم کودکانه فکر میکنه. به خودم گفتم همسریه امام حسین از طرف یه ایرانی چه افتخاری برای من میتونه داشته باشه.؟ من میتونم افتخار کنم به کسی که انسانیت را در حد اعلا داره تو این دنیا به دیگران هدیه میده. من باید به اون افتخار کنم. من باید به کسی که برای ایران من افتخار آفرینی کرده افتخار کنم. من باید به مردانو زنانی که برای کشورم از جان ومال گذشتند افتخار کنم. من باید به کسانی که دارند ایرانو به زیبایی به بیگانگان معرفی میکنند افتخار کنم. من باید به مادرانی که در سکوت گریستند وفرزندان خود را برای دفاع از میهن روانه کردند افتخار کنم. من باید به اینها افتخار کنم وببالم. همسریه هر کسی که به همسری امام عزیزم در آمده چه افتخاری برای من میتونه داشته باشه؟ ( واقعا بودن یا نبودن شهر بانو چه تاثیری در ایمان من به خدای بزرگ میتونه داشته باشه؟) خب اگه مثلا من بگم چنین شخصی وجود نداشته من کافر حساب میشم؟ یا خداوند از من متنفر میشه؟) . کاش وقتی کامنتی رو میزاریم مجددا یه review(تجدید نظر) کنیم. واگر جایی اشتباهی واحساسی حرف زدیم برگردیم ومنطقی تر برخورد کنیم با مطلب. متشکرم.

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۲ ق.ظ:

  آقا شرمنده اشتباه لپی در بالا افتاده فکر میکنم .دیشب خوابیده بودم یکی اومد به خوابم گفت مجید دلبندم اون پادشها دوره بوعلی سینا سامانیان بوده نه ساسانیان!!!!!!!

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۹ ب.ظ:

  درود
  در مورد ساسانیان و بو علی گیج شدم که پایین تصحیحش کردی گفتی سامانیان بودند

  در مورد شهربانو حق با توئه
  ما باید به کارهای نیکمون افتخار کنیم وگرنه چه فرقی میکنه کی زن کی بوده

  تو تارنمای من وقت کردی یه نگاه به کتاب “سلمان فارسی، ایرانی یا کشیش سریانی” نوشته استاد “امیرحسین خنجی” بنداز عزیزم. ربطی به مباحثمون تو این کامنتا نداره ولی جالبه در کل ارزش یه بار خوندنو داره

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲, ۱۳۹۱ در۹:۲۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  راستی من چقدر در نادانیهای خود غرق بودم. نمیدونم واقعا اون دوستمون که گفت که امام علی دستور حمله به قسمتی از ایرانو داد. یا اینکه علی در مورد ایران چنین کرده وچنان میتونسته بکنه چرا نکرده؟ نمیدونم واقعا موندم. ترسم از دانسته هاییه که همش به یه مو وصله. وهیچ ارزشی نداره. ترسم از اینه که نکنه دیروز اشتباه آموختم .ترسم از دانسته های که تازه درک کردم که تو سرم چرخ میخوره واین چرا ها واما ها میاد تو ذهنم. خدایا ایمانم داره ضعیفتر میشه یا داره محکمتر میشه ؟ خدایا کمکم کن به دانسته های خود بیافزایم. وکسانی که به من میاموزند همیشه چراغ راه افراد نادانی مثل من قرار بده.(این قسمت مربوط به دوستان اللخصوص سوشیانتم بود)

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۶ ب.ظ:

  درود فرید
  یه دوستی تو کامنتای بالا اومده بود و یه منبع گذاشته بود از نهجالبلاغه که مولا علی خطاب به عمر گفته ود که به چه صورت به ایران حمله کنه و ایرانیان رو به خاک و خون بکشه

  من تا به حال ۲ بار نهجالبلاغه رو به طور کامل خوندم
  برای محکم کاری اون ادرسی هم که به عنوان منبع از نهجالبلاغه گذاشته بود نگاه کردم. اما نتیجه همونی بود که حدس میزدم. همچین چیزی وجود نداشت.
  با استناد به کتاب “”” فتوح البلدان “”” نوشته مورخ عرب ، بلاذری.
  در تمام سالهای حکومت عمر ملعون و عثمان، روزی نبود که گوشه ای از خاک ایران به توبره نرود.
  هر روز جنگ و غارت بود. عمر و عثمان چه جنایتها که با مردم مظلوم ایران نکردند
  اما بنا به استناد همان کتاب در طول خلافت ۵ ساله مولا علی بیشتر بخشهای ایران خاوری(ایران شرقی) از زیر دست حکومت عرب خودشو خلاص کرد و علی هیچ کوششی نکرد برای باز پس گرفتن اون.( هرچند بعدها خلفای عباسی باز قسمتهای شرقی ایران رو بازپس گرفتند) علی از اول هم مخالف جنگ با ایران بود.
  علی تربیت شده پیامبر بود
  پیامبر بعد از اینکه خسروپرویز نامه ایشون رو پاره کرد نمیتونست به ایران حمله کنه؟ میتونست. اما نکرد
  چون ایرانی ها صاحب دین و کتاب بودند
  پیامبر دستور داده بود از ادیان صاحب کتاب جزیه بگیرند و حق جنگ با اونها رو از مسلمانها سلب کرد
  ولی عمر فقط به طمع دسترسی به طاق کسری و گرفتن ثروت عظیم ایرانی که از دوره هخامنشان تا اون روز قریب به ۱۰۰۰ سال روی هم جمع شده بود ، به ایران حمله کرد.

  گفت بهشت موعود همون سرزمین سرسبز فلات ایرانه و زنهای ایرانی همون حوریان بهشتی هستند!

  بارها گفتم درباره ائمه سکوت میکنم تو این پست تا بعضیا احساساتی نشن و بیش از این بخاطر اسطوره پرستیشون به ائمه فحش ندن
  اما حالا که میبینم پای تضعیف ایمان دوستم در میونه دیگه با صراحت حرف میزنم

  تاریخ اونی هست که بوده و نوشته نشده، نه اونی که ما دوست داریم باشه

  بدرود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۰۶ ب.ظ:

  سوشیانتم.ما خواندیم وشنیدیم که اگه قرارباشه فرزندی از طرف خداوند پیغمبر ویا امامت بر گزیده بشه خداوند آگاهانه نطفه ای که قراره بسته بشه تعریف میشه برای پیغمبری. خب تا اینجا در بست قبول. خب در اینجا به نظرت بحث جبر به میان نمیاد؟ ما به واسطه گناهمون تقدیرو تغییر میدهیم.اینم حرفی هست که خداون گفته.درسته؟ باز اونوقت برمیگردیم که سر سوال اول .پس تقدیره ما قبلا نوشته شده. که حالا ما خودمون به واسطه گناه یا نیکی تغییرش میدیم. پس اختیار چیه؟ اونجا که من کاری میکنم.که به ضرر من هست میگند اشتباه نکن خیری در آن بوده که تو خود از اون آگاهی نداری. (البته تموم این حرفهارو خودم در بست قبول دارم) به قول معروف خدای میگه تو میبینی من پیچش موی.(البته به این دقیقی که نمیگه). ودر جای دیگر میکند خب خداوند به تو قدرت درکو فهم داده که خودت انتخاب کنی راه تو. برای همینم هست که انسان موجودی مختار آفریده شده. پس این دیگه چیه؟؟؟؟؟ بالاخره نفهمیدم …..( فکر کنم موضوع گیج کننده اییه بی خیالش بشیم نظرت چیه)؟

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۴ ب.ظ:

  درود
  موافقم بیخیال شیم چون خیلی سخته!!

  در کل میتونم بگم تو روز الست ( روز عزل) ماها راهمونو با لبیک گفتن به ÷یغمبر و امام انتخاب کردیم
  اونی که زودتر گفت موقعیت بهتری پیدا کرد
  منظورم اینه که اختیار داریم تو دنیا ولی تا یه حدی
  ماکسیمم و مینیممشم تو همون روز عزل تعیین کردیم

  بحث بیهوده ایه چون جواب قطعی نمیشه واسش پیدا کرد
  خدا داند

  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲, ۱۳۹۱ در۱۰:۳۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام.من زیاد تاریخ نخوندم ولی توی خیلی از کتابها خوندم که عربها چقدر وحشیانه خون مرئم رو ریختن و به زنها تجاوز کردن.اینکه عربها چقد نفهم و وحشین کاری نداره همین الان برید اهواز یا شادگان ببینید با گاو هیچ فرقی ندارن حالا در نظر بگیرید هزار و سیصد سال پیش چه جونورایی بودن

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۸ ب.ظ:

  درود بر شما عزیزم
  خیر شما اشتباه میکنید
  اون اعراب وحشی بودن چون وسط بیایونای حجاز رشد کرده بودن
  و با دیدن سرزمین سرزبز ایران و زنهای ایرانی وحشیگریشون هزار برابر شد
  اما اعراب جنوب ایران به این شکل نیستن
  در ضمن نیمی از عربهای جتوب ایران از نژاد اریایی یا خوزی نژاد(ایلامی باستان) هستند و فقط زبانشان عوض شده و عربی حرف میزنند
  ما بقی هم حتی اگه اجدادشون عرب بودند، امروزه طی ازدواجها و تولید مثلهایی که با ایرانیها کردند ایرانی شدند

  درود بر تمام ایرانی ها
  همه جای ایران سرای من است
  همه برادریم و ایرانی این افکار اشتباه رو دور کنیم از خودمون

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲, ۱۳۹۱ در۱۱:۱۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود به همه…مشکلی نیست اقا بهمن منم بابت حرف هایی که به شما زدم متاسفم…به هر حال همه ایرانی هستیمو باید هوای همو داشته باشیم….در مورد شهربانو تو خود ویکی پدیا ازش نام برده شده…به هر حال هر کسی نظری داره…من میگم شهربانو بوده..شما میگی نبوده نظراتمون هست…به هر حال نمیدونم شما دکتر فیضالهی وحید رو میشناسید یا نه؟؟؟؟اون متاسفانه از هخامنشیان بد گفته و انها را به سگ تشبیه کرده و برای همچین ادمهایی متاسفم..لازم به ذکره اقا فرید و اقا بهمن که حسن پیرنیا عمرش کفاف نداد در مورد حکومت ساسانیان بنویسه و تا اثار هنری اشکانیان(پارتیان)بیشتر نتوانست بنویسه….

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۶ ب.ظ:

  دستتو میبوسم شهاب جان که اینقدر زیبا سخن گفتی.

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۵ ق.ظ:

  سلام فرید جان این حرفا چیه…شرمنده میکنی…لطف داری….

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۶ ق.ظ:

  به قول سوشیانتم: درود بر شما. دوست دارم فراوووووووووون.

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۴ ب.ظ:

  منم شمارو دوست دارم…

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۳ ب.ظ:

  درود بر شما
  اون دکتر فیضاللهی که نام بردی و امثال پورپیرار احمق و جواد کهلان مفرد تنها به فکر رسیدن به شهرت هستند.
  شما وقتی در جریان اب حرکت کنی به چشم نمیای چون همه در اون جهت حرکت میکنن
  ولی وقتی مخالف جریان اب حرکت کنی خوب همه تعجب میکنن و میبیننت و این باعث شهرت شما میشه
  امثال ادمایی که اسم بردی و اسم بردم(بالاخص پورپیرار یا همون دیپلمه ناصر بنا زاده) برای رسیدن به شهرت دارن تاریخو به لجن میکشن و اون الفاظی هم که نام میبرن متناسب خودشونه

  امما درباره شهربانو
  شما میگی وجود داشته.یه کتاب بیار اسمشو بگو من برم بخونم تا باورم بشه وجود داشته
  بدرود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۰۱ ب.ظ:

  الان قسمت زندگی جنسی شاهانو میخوندم.( خوب شد شاه ماه نشدیم وگرنه زندگیمون سر چوب بود). آره اونجا بودم که کامنتی از شخصی فکر کنم به نام مورخ یا یه همچین چیزی رو دیدم وبحثی که باعث عصبانیتت شده بود. منم جسارت کردمو رفتم یه کامنت برای شخص مورد نظر که شدیدا مشکوک میزد که خود پورپیرزا باشه رو گذاشتم. فکر کنم کله مو بکنه. خداییش اعصاب معصاب میخواد که با این آدما حرف بزنه آدم. میدونی یه وقت هست که یکی به قول شما عزیز میگید با منبع حرف میزنه ( حالا یا مورد تایید من هست یا نیست) اما بالاخره یه مرجعی هست که داره بهش استناد میکنه. حالا به تاریخ نگارای اونر آبیو اینور آبی هم کار نداریم. اما چنین شخصی که در کمال قباحت وگستاخی میاد میگه اساتید دانشگاه نیومدند با من مذاکره کنند. واون اساتید دیگه هم بعد از کلی سرخوسفید شدن پشیمون شدند از مناظره!!!!!!!!!! .یه کارت تبریک میخوام براش بفرستم. انی جان تو دستو بالت از این شکلک مکلکای کامپیوتری کاش گذاشته بودی. بعضی وقتا یه شکلک کار یه نوشته بلند بالارو میکنه.

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۱ ب.ظ:

  یحتمل خود پورپیراره
  همیشه با اسمای مستعار از نظریاتش دفاع میکنه. اینجوری میگه ملت طرفدار نظریه هاشن!!!!

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۶ ب.ظ:

  راستی یه نگاهی هم به کتابای تارنمای من بنداز نظرت درمورد خیلی مسائل عوض میشه

  http://www.iranhistory.dde.ir

  این کتابارو به راحتی نمیتونی واسه دانلود پیدا کنی . با کلی بدبختی جمعشون کردن و یه کتابخونه مجازی ساختم واسه پژوهش های ایران باستان شناسی بدردت میخوره

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۸ ق.ظ:

  راست میگه عالیه. من فعلا دارم زبورو میخونم. وچه آرامشی در گفتار نیکش موج میزنه.از اوستا چیزی سر در نیاوردم. اما تیتر وار که خوندم مطالب جالبی داشت

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۵ ب.ظ:

  اوستا واقعا سنگینه
  باید با اسطوره های ایرانی آشنایی ابتدایی داشت تا از اوستا و منظورش چیزی گرفت
  در کل بهت پیشنهاد میکنم بخش گاتها از اوستا رو بخون. گاتها سروده های شخص حضرت زرتشته. در حالی که بقیه بخشهای اوستا نوشته موبدان و روحانیون زرتشتیه
  تو همون تارنمای من این بخش رو به صورت جدا گذاشتم واسه دانلود
  ( ترجمه ابراهیم پور داوود دانلود کن ) عمق دین زرتشتی تو این سروده هاست

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۳۸ ب.ظ:

  خوندم استاد. مارو دست کم نگیر دلو روده کتابو رو در آوردم.

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۱ ۲:۲۶ ب.ظ:

  شهربانو و امام حسین از نظر سنی خیلی با هم تفاوت داشتند!…چون امام حسین در آن زمان نوجوان و یا کودکی بیش نبود! حال آنکه شهربانو یه دختر جوانی بود که بزرگتر از امام حسین بود….اعراب و همچنین ائمه یه خصلتی که داشتند این بود که همیشه سعی میکردند با زنان عربی ازدواج کنند نه زنان خارجکی!…و سوم در آنزمان دز جامعه عرب مرسوم نبود که با زنی ازواج کنند که سنش بیشتر از خودش باشه!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۵, ۱۳۹۱ در۴:۱۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود وسپاس به امیر خان
  فرموده اید : که اعراب رسم نداشتند که بادختران مسن تر از خودشان ازدواج کنند . مرجع این مطلب کدام کتاب تاریخی یا فرهنگی اعراب است؟
  درضمن یاد آور شوم سن خدیجه با محمد که پیامبر این قوم فرهنگ سوز است ، با همدیگر مقایسه کنید . در پایان سال های عمر پیامبر سن عایشه با محمد را دوباره مقایسه کنید . فکر می کنم شما هم به این نتیجه خواهید رسید که اعراب رسمی به جز منفعت طلبی خویش نداشته و نخواهند داشت . حسین ابن علی نیز نوه ی همین پیامبر است .( هر چند که ازدواج شهر بانو با حسین زاییده وهمی بی اساس است) اگر هم چنین پنداری هم درست باشد . حسین برای منفعت، باکمال میل ازدواج کرده است .در حالی که شهربانو شهدخت است و با اکراه و اجبار واجحاف تن به این ازدواج نا میمون داده .

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۹ ب.ظ:

  بله درسته به زور شمشیر اسلام ناب محمدی….اونوقت اینا میگن اسلام خوبه ما که خوبیی ندیدیم….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۶, ۱۳۹۱ در۴:۰۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  اعراب یه مشت قوم وحشی بودن که به ایران اومدن تا از منابع ایرانی ها استفاده کنن….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۶, ۱۳۹۱ در۵:۰۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  دوستنا گلم. امیر خان وشهاب جان. قطعا برای حرفهای شما ارزش زیادی قایلم. و وظیفه دارم که احترام بزارم. اما نه اسلام آنطوری که باید به مردم نشان داده شد نه ادیان دیگه. من در سخنان پیامبران تا آنجا که با عقل ناقص خودم درک کردم حرف ناصحیحی ندیدم. وهمینطور به اندازه عقل کوچک خود در قرآن نیز حرف ناصحیحی نشنیدم. بسته به فراخور دوران وسوالاتی که در آن موقع وجود داشته آیه نازل شده. شاید ۲۰ در صد .۳۰ درصد. ۴۰ درصد (حالا برای افراد سخت گیر)ایران در آنزمان یکسری مطالبی که در قرآن آمده ایرانها در آنزمان رعایت میکردند. ونیاز به آموزش وتکرار اون از طرف قرآن نبوده باشه. اما اینم باید بدانیم که وقتی معلمی سر کلاس درس میدهد مبنا را بر این میگذارد که همه شاگردان از آن مطلب آگاهی ندارند. ودیگه به این مسله کار نداره که مثلا فلانی کلاس رفته بلده یا اون یکی دوسالست یا…… خلاصه عزیزانم. گل پسران ایران. اگر کاستی در جایی میبینیم به پای اسلام یا هر دینی که داریم نگذاریم. ( البته منظورم از هر دین. ادیان الهی است نه این دینهای تازه تاسیس) اشکال یا از فهم ناصحیح ماست. یا از باورهای غلط ماست که توسط اجداد ما به طور کامل و واضح به ما آموخته نشده .یا اینکه قدرتها ورهبران روزگاران قدیم وآینده اونو به نفع خودشون تغییر داده باشند( منظورم تحریف قرآن نیست) جسارتا انسانهای کج فهم کم نبودندو نیستند. ببین من برای یه کامنت گذاشتن ناقابل چقدر پرانتز باز میکنم تا نفر بعدی بعلت کج فهمی نیاد هزارو یکی در وری بگه. اگر در اسلام یا ادیان دیگه هم این پرانتزها باز میشد برای درک بهتر منو امثال من قطعا خیلی از مسایلی که امروز برامون نامانوسه ونامفهومه و دستو پا گیره وجود نداشت. در مورد اعراب یا هر کشوری که به ایران عزیزم تعدی کرده ویا بخواد بکنه هرگز قابل بخشش نیست. تاریخ نشون داده که اونا قابل اعتماد نبوده ونیستند. اما از کامنتهای شهاب خوشم میاد یه جور جسارت و اقتدار توش هست. خیلی با صلابت وسفتو محکم صحبت میکنه. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. دست هر دو شما وطن پرستانو میبوسم.

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۲ ب.ظ:

  ممنون فرید جان شما به من لطف داری و اینکه خیلی خوب و با تسلط حرف میزنید و من اینو تحسین میکنم باید بگم که ایران زمان ساسانیان از یکسری مسایل ذیشه ای رنج میبرد اونم یکی از دلایل اصلیش جنگهای ۲۷ ساله ایران و روم بود که باعث ضعیف شدن سپاه ایران شد….قبل از جنگ قادسیه ایران نبردی با اعراب داشت که به اسم واقعه بویب مشهور هست در اون جنگ ایرانیا از اعراب ملخ خور شکست خوردند و مهران سردار ایرانی کشته شد..البته قبل از این جنگ.ایرانی ها با اعراب جنگ کرده بودند که به جنگ پل معروف هست که ایران در اون نبرد فاتح شد که کافی نبود چون بهمن جادویه بخاطر مشکلاتی که تو دربار بود نتوانست اون اعرابی که در حال فرار بودند رو دنبال کنه…و عمر گور به گوری تا یکسال بعد از این شکست صحبتی از حمله به ایران نمیزد تا اینکه واقعه بویب اتفاق افتاد که گفتم خدمتتون…که ایران شکس خورد و ساباط به تسخیر اعراب دراومد….جنگ قادسیه شاید اونطوری ها که تو تواریخ اومده اتفاق نیافتاده باشه…به هر حال خیلی از مورخین هنوز هم که هنوزه در شگفتن که چطور قوی ترین سپاه دنیا که روم شرقی ازش وحشت داشت از اعراب بادیه نشین شکست خورده؟؟؟!!!به هر حال مرگ خسروپرویز به دست پسر ناخلفش شیرویه باعث شد که در حکومت ساسانی ها سستی به وجود بیاد و تخم کینه و نفاق از اون زمان در بار ساسانی کاشته شد…به هر حال ملت ایران همیشه از اون شکست ناراحت و متاثر خواهند بود…به هر حال ایرانی ها در جنگ قادسیه مفت باختن اینکه میگن باد خلاف جهت سپاه ایران بود رو من ۱ فرضیه میدونم…من علت اصلی شکست سپاه ساسانی رو خیانت بعضی از فرماندهان از جمله فیروزان که دشمنیه دیرینه ای با رستم فرخزاد داشت میدونم…
  هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی…….

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۱ ۶:۱۵ ب.ظ:

  درود
  یکی از کامنتهای خوب شما بود که کمتر احساسی و بیشتر منطقی و نزدیک به واقعیت بود
  خوشحالم
  بدرود

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۱ ۲:۲۵ ب.ظ:

  ممنون اقا بهمن لطف داری…

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۹ ب.ظ:

  خوشمان آمد. احسنت. با معلوماتی.وتحلیل بجایی هم داشتی. شهاب جان . خیانت خیانت خیانت. این تنها کلمه ای هست که تو تاریخ ایران به چشم میخوره. بعضی برای بدست آوردن ثروت بیشتر . بعضی برای الحاق کردن این کشور به کشور دیگه شروع به شایعه پراکنی وسند سازی میکنند . بعضی به خاطر فرار از نظام حاکم( حالا در هر زمانی بالاخره مخالفان خودشو داره. ) بعضی با وعده گرفتن پستی در خارج از ایران. بعضی به خاطرقرار گرفتن در منصبی. یا……
  میدونی ثروت ومنصب لعنتی چیزیه که تن هر انسانیو به لرزه میندازه. بعضی وقتا فکر میکنم که منم در جای خود شاید دانسته یا ندانسته مرتکب خیانتی به کشورم شده باشم. در جایی که کشورمو تحقیر میکنم. در جایی که خنجر به قلبش میزنم .در جایی که باید طرفداری کنم سکوت میکنم. در جایی که تاریخ نیاکانمو زیر سوال میبرم. در جایی که اجداد پدریه خودمو لعنو نفرین میکنم. در جایی که از ایرانی بودن خودم فرار میکنم. در جایی که فرهنگ خودمو زیر سوال میبرم. در جایی که خودمو به پول میفروشم تا تاریخ کشور من طور دیگه ای نوشته بشه(یا گفته بشه). اینها خیانته شهاب جان . اون کسی که میاد میگه اگه اعراب به ایران حمله نکرده بودند ایران هنوز فلان بودو بیسار .اون کسی که با بیشرمی تموم میگه ۴ تا دانشمند از زمان قبل از آمدن اسلام بگو که تو ایران بوده باشه . اون کسی که نمیدونه از تاریخ ایران چی میخواد بشنوه. ونمیخواد غیر از حرفهای تاریخنویسان یونانی وخایین به این کشورو بشنوه. اون کسی که می گه کوروش فقط یه افسانه است. اون کسی که میاد میگه اسکندر ملعون ذوالقرنینه. اون کسی که ایران پرستیو نژاد پرستی میدونه وسینه سپر میکنه تا بهش بگند روشنفکر. اون کسی که …….خدای من یاد کامنتهای خوانده شده که میافتم بیشتر قلبم برای آینده ایران به درد میاد. مادر گذشته زندگی نمیکنیم. اما با گذشته لحظاتی رو زندگی میکنیم. این نشان افتخاری است که برسینه داریم وآن را مدیون کوروش هستیم.. البته خایینین و وطن گریزان باوری بر این حرف ندارند. شهاب جان خیانت هنوز هم هست که خود بهتر دانی حدیث این محفل را. قدر خودتو بدون .تو هم مثل ایران دوستان دیگه بهترینی. مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند مهم اینه که از پشت به ایرانو ایرانی خنجر نزنیم. دوست دارم. امیدوارم که همیشه آسمون زندگیت مثل اسمت شهابی باشه.

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۴:۰۷ ب.ظ:

  سلام فرید جان از شما میخوام که این کامنت ارسال منو بخونید تا بفهمید که الکی صحبت کردن اصلا هم خوب نیست!…ببینید اصلا بحث بحث دین اسلام و اینا نیست…دوستم یه چیز جالبی بهم گفت اونم این بود که ما انسان ها موجوداتی با فهم و شعور هستیم پس با تکیه بر این ویژگی میتوانیم بهترین دین رو خودمان با عقل و منطق انتخاب کنیم…البته نه مثل جامعه ما که دین عین یه ماده ژنتیکی از والدین به فرزندان منتقل میشه….وقتی دم از تاریخ اسلام زده میشه خدایی نکرده منظورمان توهین به مقدسات نیست…اما چرا منی که فرضا دینم اسلام هست نباید هیچگونه اطاعاتی از دینم داشته باشم؟! اگر چنین نباشد این اسمش اسلام آوردن نیست! تقلید کورکورانه هست…سوما اصلا ما ایرانیان نیازی نداشتیم که یه عرب سوسمار خور به ما درس اخلاق بده! چون ما هزاران سال بود که یکتا پرست بودیم که هم مسیحی داشتیم و هم زرتشتی!…چهارما هدف اعراب گسترش سرزمین اسلامی بود نه گسترش اسلام!…در ضمن جناب فرید شما که مثلا خودتو خیلی منطقی فرض میکنی و میگی که چرا قبل از اسلام هیچ دانشمندی در ایران نبوده؟!!!!!…اگه کمی با استدلال های منطقی تفکر کنیم درمیابیم که در کشوری در زمان هخامنشیان اشکانیان و ساسانیان که واقعا نصف آسیا در برابر چنین دولت هایی به زانو درآمد مگر ممکن هست که هیچ دانشمندی نداشته باشد؟! اگر ایران قبل از اسلام هیچ دانشمندی نداشت پس دانشگاه جندی شاپور چرا تاسیس شد؟! چرا هزاران مرکز پزشکی در زمان ساسانیان ایجاد شد و ایران عصر ساسانیان در پزشکی حرف اول رو میزد و هزاران چرای دیگر…اعراب که به ایران آمدند سعی کردن فرهنگ ایرانیان رو نابود کنند و با کارهایی از قبیل آتش زدن به کتابخانه ها و ممنوعیت پارسی حرف زدن و اینا درست ۲۰۰ سال ایرانیان رو دز بند حصار گذاشتند….اعراب که رو به کتابخانه های رفتند در ابتدا ترجیح دادن که آنها را بسوزانند اما کمی بعد متوجه شدن که بجای سوزاندن آن میتوانند آن کتاب ها را به زبان عربی و صد البته به نام خودشان بنویسند در نتیجه یواش یواش تمامی کتب ایرانیان به دست اعراب افتاد و آنان با ترجمه این کتب به زبان عربی چنین وانمود کردند که این کتاب ها رو خودشون نوشته اند نه ایرانیان! به همین خاطر هست که عده ای بر این باورند که قبل از ورود اسلام هیچ دانشمندی در ایران نبوده که این حرف کاملا به دور از منطق میباشد!

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۴ ب.ظ:

  امیر جان. جانه جانان. پسر گل. چرا کامنت منو بر عکس خوندی؟ من عرض کردم او” بیشرمی” که میاد میگه ۴ تا دانشمند از قبل از اسلام نام ببر. من کی عرض کردم که حرفهای خیانت کاران تاریخو قبول دارم ؟کی عرض کردم که حمله اعراب وتاریخنگارانشونو قبول دارم.؟ خیلی خیلی کامنت منو بد خوندی. عجله داشتیا. نگو نه . یه بار دیگه کامنت منو بخون. بنده گوه بخورم بگم قبل از اسلام یا هر دینه دیگه ایران دانشمند نداشته. از اطلاعاتتم ممنونم. گرچه توسط دیگر دوستان قبلا دانسته ام. اما دستتو میبوسم به خاطر وطن پرستیت. دوست دارم .امیر خان. همه حرفاتو دربست قبول دارم.اما اینکه اعراب سوسمار میخوردند یا ملخ هنوز بین علما اتفاق نظره. لحن صحبت کردنتو دوست دارم.

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۳:۳۷ ب.ظ:

  فرید جان ببخشید من اونروز با عجله کامنت شما رو خوندم اگه من تندی کردم شما هم ببخشید…خیلی ناراحت شدم…..

  پاسخ
 • اردیبهشت ۸, ۱۳۹۱ در۲:۳۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ممنون فرید جان شما به من لطف داری….نمیدونم شما دکتر فیض الهی وحید رو میشناسی یا نه؟؟؟این دکتر بی همه چیز حکومت هخامنشی ها رو به سگ تشبیه کرده بود…اون ادم خیلی پسته و ۲سال پیش یک تارنما به همین سبک و سیاق ایجاد کرده بود و ملت رو به جون هم انداخته بود البته اخرشم تارنماش رو فیلتر کردن و خیلی دیر…همون موقع ها هم شنیدیم که این ادم تو کانادا زندگی میکنه…اون ادم ۱ پان ترک عوضی هست که متاسفانه به ایران وایرانی با حرفاش بی احترامی کرد….برای همچین ادم هایی به شدت متاسفم چون با این کاراشون فقط وقت خودشونو تلف میکنن و به قول معروف ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه…
  به هر حال من امیدوارم ۱ راهی باشه که ملت ایران.در واقع کل ملت ایران از کوچیک تا بزرگ بتونن راجب جنگ قادسیه همه چی رو بدونند و بتونن به کتاب ۲ قرن سکوت دسترسی داشته باشن هر چند چشم آب نمیخوره و لی بازم امیدوارم فرید….امیدوارم که موفق باشی فرید عزیز…

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۱ ۵:۱۱ ب.ظ:

  شما با اوردن مداوم اسم این اقای دکتر وحید فقط دارید الکی معروفش میکنید
  ولش کن

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۲ ق.ظ:

  من به خدا قسم دوست دارم سر به تنش نباشه میخوام با اینکارم همه جا بدنامش کنم به نظر شما اینطوری نیست؟؟؟

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۰ ق.ظ:

  نه عزیزم اینطوری نیست
  چون شما با این کارت فقط داری معروفش میکنی
  فرض مثال من نمیشناختمش شما نقد اسمشو بردی که تو مغز تبدیل شد به یه ادم شناخته شده

  پان ترک و پان کرد و پان فارس و … داره زیاد میشه تو ایران چون زیاد دربارشون حرف میزنیم
  ولش کنیم به حال خودش بهتره تو نطفه خفه میشه اینجوری
  ولی با مدام اسمشو بردن معروف میشه و کتاباش بیشتر خونده میشه

  بدرود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۳:۵۱ ب.ظ:

  درود بر سوشیانتم. دیروز در قسمت ازدواج با محارم چند کامنت نخوانده داشتم که رفتم خواندم. خیلی متاثر شدم. میدونی خیلی برام جالب بود که شخصی که اول کامنتهشو با عربی شروع میکرد(میشناسیش). وپایان کامنتهاش میگفت مرگ بر نژاد پرست مرگ بر ….( البته فکر میکنم وقتی کامنت میزاشت در آخر کامنتش جو گیر میشد ومیرفت به دوران …..بگذریم. به کامنتی بر خوردم که این آقا که ظاهرا خیلی ادعای فهمش میشد( که البته با معلومات هم هست) در کامنتی گفته بود که زنده به گور کردن دختران فقط در دو قبیله در اعراب بوده . هر چی باشه از کاری که در ایران رسم بوده که بهتره!!!!!!!!! حالا خودت بگو که من نژاد پرستم یا اون که با این حرفش داد میزنه عربه. وخودشو پشت آیه های قرآنی مخفی کرده . چه کسی به ایشان گفته که جزء را به کل نسبت دهند؟ نمیدانند که تهمت زدن از گناهان کبیره ست؟ چطوریه که شیء پیدا شده در عربستان قدمت ۹۰۰۰ ساله داره. اما اشیاء پیدا شده در جیرفتو میگند از کجا معلوم که مربوط به ایران باشه؟ هنوز منبعی پیدا نشده که جیرفت جزء ایران بوده؟ سوشیانت جان به نظرت جالب نیست؟ خب ایشان چطور به قدمت عربستان افتخار میکنند وحتی به اعراب جاهلیت .اما نوبت به ایران که میرسه همه چی بر عکس میشه. وقتی کسی که داره آبو نون این مملکتو میخوره اما اینطور با حرفاش خیانت میکنه به نظرت جوابش چیه؟ ایرانی که اعرابو افتخار ایران میدونند .پس وای به حال خود اعراب خارج از کشور.!!!!

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۷ ق.ظ:

  درود
  خوبی فرید
  اون آدم که میگی احیانا عادل نبود!! خداییش بچه خوبیه فقط یه کوچولو متحجر و خشک مذهبه. البته خودش به من گفته بود که عرب نژاده اما به ایرانی بودنش افتخار میکنه

  من با منبع همونجا بهش ثاابت کردم کثافت کاری اعراب بیش از این هاست مثلا اعراب یکی از کارهاشون تعویض همسراشون برای چند روز بود(چیزی که امروز بهش میگیم س….ک….س ضربدری)
  به هر حال تعصب بیجا چشم ادمو کور میکنه .
  از دستش عصبانی نشو به هر حال سخته اینجور ادمارو بشه مغزشونو باز کرد
  یه دونه هم ما تو فامیل داریم که میگه حجت من خا منه ایه و امام زمانو وقتی قبولش دارم که خا منه ای تاییدش کنه!!!!!!!

  …..
  فرید تو فروم سایت ثبت نام کن تو مباحثش شرکت کن. گاهی من اونجا میرم مناظره های جالب و هیجانی داره
  …..
  یه کامنت تو ازدواج با محارم واست گذاشتم احتمالا ندیدیش. اینجا میزارمش ببین چیز خیلی باحالیه:
  (شهاب توام بخون)

  و شک نکن که اینچا قطعا ای از بهشت بوده…
  درود بر فرید
  یه زحمتی بکش
  این یه عکس از نقشه قاره های کره زمینه که از گوگل در اوردم
  http://www.vectorworldmap.com/vectormaps/vector-world-map-v2.2-blank.png
  اگه باز نشد برو تو گوگل سرچ کن عکس نقشه قاره های زمین
  بعد از کپی کردن تو کامپیوترت با فتوشاپ یاهمون برنامه paint ویندوز قاره هارو همرو به هم بچسبون ( البته در جای خودش)
  مثلا قاره امریکا رو بیار جلو به غرب افریقا و اروپا بچسبون و استرالیا رو به جنوب شرقی اسیا

  حالا اگه حوصله این کارا که گفتم بکنیو نداری .فایلی که میزارمو دانلود کن
  http://199.91.153.96/mcs1dimvtbkg/4f1ggd6ik47q25c/zamin.zip
  توش دو تا عکسه
  اولی پیش از چسبوندن قراه ها به هم و دومی بعد از چسبوندن اونا به هم

  نتیجه حیرت انگیزه!
  نمیگم تا خودت اینکارو بکنی و ببینی نتیجش چی میشه
  خبر یادت نره

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۴:۲۸ ب.ظ:

  بله درسته دیگه اسمش رو نمیارم..البته خدارو شکر تار نماشو فیلتر کردن…

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۳۱ ق.ظ:

  کامنت بالا که واسه فرید گذاشتمو بخون و اون کاری که گفتمو ( چسبوندن قاره ها به هم) بکن . بعد نتیجشو بگو تا یه چیز جالب نشون بدم

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۳:۴۰ ب.ظ:

  درود بر شما. متاسفم. من با شما هم عقیده نیستم. این که کسی خوب باشه یا بد ناشی از تفکراته اون شخصه. کسی که منفی فکر میکنه نمیتونه قطعا آدم خوبی هم باشه. بله اتفاقا تمام کامنتهای شما رو هم خوندم. وخیلی جالب بود که شما هر صفحه از کتابی رو که نام میبردید ایشون نداشت.!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. دوست دارم اسم قشنگ.

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۰ ب.ظ:

  درود بر فرید
  این کامنتو نفهمیدم در پاسخ به کی بود کی کتاب گفت کی نداشت؟؟؟!!!!!!!!!!!
  (چشمک)

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۲ ق.ظ:

  ما رو گرفتی؟ استاد تو کامنتهات تو قسمت ازدواج با محارم. شما فرمودید که بنده بهش( منظورم به مستر ع…) ثابت کردم مسله مربوط به انواع ازدواجو در عربها رو. منم عرض کردم خیر ایشون بهش ثابت نشد. چون از هر کتابو منبعی که حرف میزدید یا کتابش چاپ جدید بوده یا صفه قلان تا فلان را نداشته که اون مبحث مورد نظرو بخونه.
  دوستدارم بخدااااا. بچه دار بشم اسمشو میزارم سوشیانت( البته اگه زنی بیاد تو زندگیمون وبعد البته اگه خدا پسری به ما بده )

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۳:۲۷ ب.ظ:

  اهان گرفتمالان منظورتو!(چشمک)

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۱ ق.ظ:

  اون ادم ۱ پان ترک پسته فقط….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۱ در۱:۲۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  دوستانی که به دانشجوی تاریخ بودنشان می نازند بگم که خیلی از منابع واقعی در دانشگاهها تدریس نمیشه و در کتابخانه های ما نیست.
  دوستان می توانند این منابع رو از خارج از کشور و یا با وی پی ان دانلود کنند.

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۵ ب.ظ:

  ممنون اقای ازاد اندیش…شما شاید ندونی ولی تو ایران خوندن کتاب ۲قرن سکوت ممنوع هست و من واقعا برای شرایط متاسفم….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۴:۲۷ ب.ظ:

  کلا از کنایه خوشم نمیاد
  منظور شما من بودم

  ۱-*من به درسی که میخونم نمینازم
  همونطور که دوره کارشناسی حسابداری خوندم و به هیچ دردم نخورد. مدرک ارشدم به هیچ دردم نخواهد خورد

  ۲-کتابخانه منزل من تمام اون کتابایی که شما دنبال دانلودشیو داره
  از تاریخ طبری و بلعمی گرفته تا نسکهای ساسانی و کتب غیر تاریخی
  هرچی از تاریخ میدونم از این کتاباس نه از درسای مضخرف و سانسوری دانشگاه که فقط در حد نمره گرفتن میخونم

  ۳-لازم نیست برای دانلود کتابهای مورد نظر شما دنبال وی پی ان بود
  بیاید تارنمای من تمام این کتابهایی که میخواید دانلود کنید
  http://www.iranhistory.net.ms

  خیلی زشته که همیشه ما ملت زود و یک طرفه به قاضی میریم

  بدرود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۱ در۱:۵۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای سوشیانت چرا بچه ها مثل قبل نمیان کامنت بذارن؟؟؟؟داستان چیه؟؟؟؟

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۴:۳۱ ب.ظ:

  من فقط اینجا نمیام. تو پستهای دیگه و فروم سایت هم فعالن
  بقیه بچه ها هم همینطور
  شمام فقط اینجا نباش به قسمتهای دیگه هم سر بزن
  مخصوصا ازدواج با محارم که بازارش داغه

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۱ در۷:۴۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  واقعا همه ی ما ایرانی ها تا اخر عمرمون متحیر میمونیم که چطور تو جنگ قادسیه شکست خوردیم….ای بابا تحمل این تاریخ برای من یکی خیلی سخته…اعراب وحشی کتابهامونو انداختن تو رودخونه….فرهنگمونو خراب کردن…همه چی خراب شد…الان تو ایران همه چی قاطی پتیه…وقتی میگم همه چی یعنی واقعا همه چی…بابا امام علی به ما چه؟؟؟محمد به ما چه؟؟؟اینا رو اصلا نباید با کوروش بزرگ مقایسه کنیم…ایران رو ما از کوروش بزرگ داریم و بس….تو ایران همیشه و همیشه چشم و همچشمی هست…رستم فرخزاد وقتی ملکه آزرمیدخت رو کور کرد…باعث این شد که یکی از بهترین مبارزان ایرانی که مرید ملکه ازر میدخت بود و اسمش به افرید(به نقل از کتاب سرگذشت یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی)با اعراب متحد بشه و راههای سوق الجیشی ایران رو به اعراب پاپتی نشون بده….متاسفانه نقل های زیادی از جنگ قادسیه میشه من شنیدم عمر گور بگوری هم تو قادسیه حضور داشت!!!و ایرانی ها شمشیرشون رو میگذاشتن زمین و وقتی میخواستن به اون عمر گور بگوری بگن که ما با شما موافقیم اعراب میکشتن ایرانی هایی که میخواستن اسلام بیارن البته این نقل رو من از یکی از اطرافیانم شنیدم و جایی نخوندم….به هر صورت ما خیلی مفت…خیلی خیلی مفت از اعراب شکست خوردیم…خیلی مفتر از اون باعث شدیم که فرهنگ و تمدنمونو نابود کنن…اگه رستم فرخزاد بجای کور کردن آذرمیدخت اونو بخشیده بود ملکه آذرمیدخت هم هیچ به فکر انتقام گرفتن نمیافتاد…متاسفانه دنیای نامرد به حسن پیرنیا اجازه نداد تا درباره ساسانی ها مطلبی بنویسه وگرنه ما از جنگ قادسیه منبع موثقتری داشتیم….افسوس و صد افسوس که تو قادسیه ایرانیان فاتح نشدن!!!!افسسسسسوس!!!!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۱ در۷:۵۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ذکر این نکته لازمه که اون سلمان فارسی بیشعور نقشه های ایران رو به اعراب داد اون خیانتکار خیلی به ایرانی ها ضربه زد واقعا لعنت بهش که باعث شد اعراب بادیه نشین جرات پیدا کنن و به ایران حمله کنن….
  در رابطه با این حرف که خسروپرویز وقتی نامه پیامبر رو پاره کرد و پیامبر دستانش رو.رو به آسمان گرفت و گفت:”همانطور که او نامه مرا تکه تکه کرد…خدا هم سرزمین او را پاره پاره کند”باید بگم که به حرف اون نبوده خسرو اگرهم نامه پیامبر رو پاره کرده باشه کار خوبی کرد از ۲ جهت کار خوبی کرده:
  ۱٫ایرانی ها هزاران سال یکتاپرست بودند قبل از اینکه اعراب پاپتی بخوان یکتاپرست باشن..
  ۲٫محمد نامه اش رو با نام بسم الله شروع کرده بود در صورتی که خسروپرویز انتظار داشت با این عنوان:”به نام ایزد یکتا”شروع بشه
  نکته:خیلی از مورخ ها میگن که اصلا پیامبر سفیری به دربار ساسانی ها نفرستاد!!!!(ولی اگر هم فرستاد و خسرو نامه اونو پاره کار خوبی کرد چون میهن دوستیش رو به ایرانی ها نشون داد.)
  بدرود

  [پاسخ]

  mehran..........mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۰ ب.ظ:

  واقعا براتون متاسفم که حرمت پیامبر رو هم نگه نمیداری.تعصب پیامبرتو به یه حرام زاده می فروشی؟

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۳ ب.ظ:

  حرام زاده اونایی هستن که به مملکتمون حمله کردن و فرهنگ ملتمونو خراب کردن…حرام زاده اونایی هستن که تاریخ ۲۵۰۰ این مملکتو ۱۳۹۱ سال حساب میکنن….حرووووووووم زاده اونایی هستن که از عربا دفاع میکنن و در اخر حرووووووووم زاده اونایی هستن که ریدن تو ایران…جوابتو گرفتی اقای با منطق؟؟؟؟

  [پاسخ]

  شیدا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۲:۱۸ ب.ظ:

  خیلی جالب جوابشو دادین اقا شهاب افرین

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۶ ب.ظ:

  و در اخر مگه من به محمد توهین کردم که تو به خسرو شاه توهین کردی؟؟؟؟تو کی هستی که بع خسروپرویز توهین میکنی…هر کسی دیگه ای هم جای خسرو پرویز بود نامه رو پاره میکرد و من از این جهت همیشه خسرو رو تمجید میکنم….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۲:۵۱ ب.ظ:

  ۱-شما هم فرقی با عمر و عربا ندارید
  اونا شمشیر آهنی میکشیدن شما شمشیر زبونی
  ادب مرد به ز دولت اوست(میر حسین موسوی عزیزم)

  ۲-توهین به اشخاص خواه پیغمبر اسلام یا یک ادم عادی مثل منو شما جایز نیست. با منطق بتونی حرفو اثبات کنی اثرش خیلی بیشتر از احساسات و فحشه

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۴ ب.ظ:

  ببین اقای سوشیانت یکم اینکه حرف دهنتو مز مزه کن و منو با عمر گوربگوری مقایسه نکن…در رابطه با پاره کردن نامه توسط خسروپرویز خیلی ها تو ایران نظر منو دارن و دمشون هم گرم….

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۴ ق.ظ:

  درود
  باز از کوره در رفتی شهاب جان
  وقتی اینجوری حرف میزنی کسی واسه حرفات ارزشی قایل نمیشه عزیزم چون همه از رو احساساته
  با منطق و استدلال منطقی حرف بزن تا همه تحسینت کنن
  انقدر هم نژاد پرست نباش
  همه بنده خدا هستیم
  اونی که تو عربستان به دنیا اومده مگه خودش خواسته اونجا از یه ننه بابای عرب زاده بشه؟ تو مگه دست خودت بود تو ایران به دنیا بیای؟
  تقدیر مارو از قبل نوشتند
  در ضمن تو از همون گوشت و استخونی هستی که یه عرب یا یه امریکایی یه یه هندی هستش و خون هیچکدوممون از هم رنگینتر شده
  اینو حتی امریکا (که خودش سردمدار نژاد پرستی و برده داری بود) فهمیده و رییس جمهورش یه سیاه پوسته که اجدادش از کنیا به عنوان برده به امریکا اومدند

  به انسانها بابت بنده خدا بودنشون احترام بزار

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۵ ب.ظ:

  درود به شما اقای سوشیانت…من از شما انتظار نداشتم که بگی من با عمر و اعراب فرقی ندارم….چ مدرکی رو کنم؟؟؟؟مدرک از این بالاتر که محمد به ایرانی ها امر کرد که مسلمون بشن؟؟؟؟
  خوب خسروپرویز هم کار خوبی کرد نامه رو پاره کرد این کجاش بده؟؟؟؟به خدا اگه اینکارو نمیکرد میهن دوستیشو نشون نمیداد….

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۲:۵۴ ب.ظ:

  منطقی باش
  همین افکار پر احساس امروز مارو از دنیا عقب انداخته
  من و تو با عرب و هند و ژاپن و تاجیکستان و … هیچ فرقی نداریک
  خونمون رنگینتره؟ یا گوشت و استخونمون از اونا بهتره؟
  امروز هیچ جایگاهی تو دنیا نداریم میدونی چرا ؟ چون ده ها ساله که دنیا نژادپرستیو بوسیده گذاشته کنار اما ما …
  ما هنوز مثل افریقای جنوبی ۵۰ سال پیش یا امریکای ۱۰۰ سال پیش نژاد پرستیم
  اونا اپارتاید و تنفر از نژاد سیاهو گذاشتن کنار چون دیدن ژنتیکشون کاملا شبیه همه
  ولی ما اینو نفهمیدیم

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۳۷ ق.ظ:

  آقای سوشیانت من برای اعراب ارزش قایل نیستم به یچ عنوان اجداد اونا تمدن مارو نابود کردن کاری که اعراب کردن به مراتب بدتر از کاری بود که مغول ها کردن….آخه شما که میدونی اعراب چندتا ازدواج و طلاق داشتن!!!اخه شما به من بگو مملکتی که از خرما برای خودش بت درست میکرد بعدش وقتی گشنش میشد اون بت خرمایی رو میخرد به چه حقی باید یکی از اونها یعنی محمد به خسروشاه ایران دستور بده که یکتاپرست بشن؟؟؟؟اگه اقای سوشیانت این نژاد پرستیه اگه این احساساته من دوست دارم هم نژاد پرست باشم هم احساساتی….به خدا تو ایران هیچکس از اعراب(به جز اعراب خوزستان)متنفرن….اعراب خیلی پستند اونقدری که اسم خلیج فارس مارو میخوان بکنن خلیج عرب ….
  بیشتر اونهایی که تو ایران هستند من شک ندارم با نظر من یعنی پاره کردن نامه توسط خسروپرویز موافقن و به شاه وقت ایران زمین باید وجدانن احسنت گفت…واقعا خسروپرویز یکی از پادشاهانی بود که دلش برای مملکتش میسوخت و چ بسا اگه زنده میموند و اطرافیانش از جمله گشنسب اسپاذ بهش خیانت نمیکردن اعراب هیچ وقت جرات نمیکردن به ایران حمله کنن….همه ایرانی ها باید خسروپرویز رو ستایش کنن اون پادشاه بزرگ واقعا خیلی به فکر مردمش بوده که اون امه رو پاره کرده…وگرنه میتونست مثل اون هراکلیوس احمق جواب نامه رو با هدیه بفرسته(اگر چ هراکلیوس هم مسلمون نشد هیچ وقت!!!!)
  ولی کار خسروشاه خیلی بهتر از هراکلیوس بود….
  هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی…
  بدرود….

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۳:۰۹ ب.ظ:

  حالا گیریم که اجدادشون تمدن مارو نابود کردن چه دخلی به عربای الان داره ؟ بابای تو بزنه ادم بکشه انسانیه که تورو به جرم ایشون محکوم کنن؟ عزیزم هرکیو تو گور خودش میزارن

  کوروش هم تمدن لیدی و بابل رو نابود کرد
  یا مثلا هوخشتره(شاه ماد) تمدن اشورو نابود کرد
  پس چرا ما دوسشون داریم ؟ یکی به کوروش توهین میکنه میبینه چجوری رگ غیرتمون میزنه بالا ؟ خوب مام به پیغمبر و ائمه توهین کنیم رگ غیرت پیروانش میزنه بالا
  انچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند

  زرتشت قبول داری ؟ شعار اصلیش گفتار نیک پندار نیک کردار نیک هستش که میدونی
  تو چرا گفتار نیک نداری ؟

  حمله مغول مارو ۱۷۰۰ سال برد عقب
  حمله عرب مارو ۸۰۰ سال برد عقب
  پس نگو عرب بدتر از مغول بود

  بت پرستی با خورشید پرستی هیچ فرقی نمیکنه جفتش کفره مطلق هستش
  میتراییسم یا مهر پرستی آیین رسمی ایران تو دوره اشکانیان بود که از ایران به اوپا منتقل شد

  اونی که اسم خلیج فارسو داره میکنه خلیج عر… خود شمایی که داری با اوردن مداوم اسمش رتبشو تو گوگل میبری بالا

  درمورد خسرو پرویز باید بگم ایشون یکتا پرست نبودن بلکه دو گانه پرست بودند (ثنویت) همین الان برو درباره دین زرتشتی تو گوگل یا ویکیپدیا سرچ کن میبینی آیین زرتشتی دوره ساسانی فقط اسمش زرتشتی بود و در عمل آیین زروانی بود نه زرتشتی. ساسانیان آیین پاک زرتشت رو نابود کردند و فقط اسمشو نگه داشتن هرچی خواستن توش کردن
  خدای اونها دو تاب ود ۱-خدای خوب یا اهورا ۲*- خدای بد یا اهریمن
  شما وندیداد(یکی از ۵ بخش اوستا رو بخون ببین خیلی کسشعره
  مثلا جا میگه اگه به مرده دست بزنی باید با گمیز گاو (شاش گاو) غسل و طهارت کنی وگرنه نجسی!

  من از تو وطن پرستتر و زرتشتی ترم فکر نکن من طرفدار عربام من عاشق نژاد ایرانیم
  اما هرچیزی وقتی پای افراط و تفریط توش باز شه واویلا میشه

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۹ ب.ظ:

  من فکر میکنم شما از سفسطه کردن خیلی خوشت میاد متاسفم ولی اینو باید میگفتم(من از اعراب متنفرم((و خدارو شکر میکنم که عرب نیستم)) )اوکی؟؟؟حله؟؟؟؟یا منحله سوشی جون؟;-)

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۲ ب.ظ:

  عصبانی نبینمت. اما عجب لحن تندو سوزنده ای داری. خداییش فکر کنم اون موقع که کامنت میزاری اگه یه عرب مرب نزدیکت باشه از عربی میندازیش(چشمک)

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۱ در۱:۲۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  فرق پیامبر و علی و نوادگانش را از اعراب جاهل بدانید…….بعد فوت حضرت محمد در حالی هنوز پیکر پاکشان روی زمین بود دوستان به ظاهر نزدیک ایشان یعنی ابوبکر و …. سر جانشینی جلسه گذاشته بودند یادتان باشد که دختر ایشان را هنوز کفن پیامبر خشک نشده کشتند یادتان باشد که علی را هم همین اعراب به شهادت رساندند و…….. پس خود پیامبر و اصحابش هم کم از این اعراب ضربه نخوردند که یکی از آن ها هم سلمان فارسی بود….مواظب حرف زدنتان در مورد بعضی اشخاص باشینم که فردای قیامت پاسخ گوی آنان خواهیم بود…کوروش و داریوش انسان های والایی بودند که حاکمانی شایسته ولی به خدا که کوروش خدا و پیامبر نبود تعصب هم حدی داره

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۱ در۱۲:۱۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سوره ۴ (نسا ) آیه ۲۴
  و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] مگر آن زنان که در جنگهای با کفار بحکم خدا
  متصرف شدید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نامبرده]
  براى شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن
  باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرد هاید مهرشان را به عنوان فریض هاى به آنان بدهید و بر
  شما گناهى نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند داناى حکیم است

  اقای سوشیانت و اقای منطقی باشیم به نظر شما این درست است که زنی رو که در جنگ به تصرف ما دراومده به زور صیغه اش کنیم و باهاش ازدواج(تجاوز) کنیم این ایه قرانه …………اینرو عرب ها درنیاوردن این عین ایه قرانه …………..به جای اینکه به شهاب فحش بدید عقلتون رو به کار بندازید که ۱۴۰۰ ساله سر کار نیستید؟

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۹ ب.ظ:

  درود سهیل.
  خیلی ممنون که ماهیت کثیف اعراب رو رو میکنی…..

  [پاسخ]

  aaaa پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۵ ب.ظ:

  فعلا که ما کثیفتر از عربها شدیم/با دختر خاله روبوسی می کنیم برهنه پیش خاهرامون میخوابیم

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۳۳ ق.ظ:

  چرت و پرت نگووووو….خاک بر سر وطن فروشت کنن….

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۳:۱۶ ب.ظ:

  یه نفر هم حرف راست زد تو فحشش دادی؟ اینهمه فحشا تو جامعه نمیبینی که به این بدبخت که حقیقتو منعکس کرده میگی خاک تو سرت؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ در۷:۴۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای سوشیانت کامنت سهیل جان رو ملاحظه کنید یکم.
  دوم اینکه خسروپرویز شاه بزرگی بوده و این داستان ثنویت رو اون طبری بیشعور از خودش درآورده همه میدونم طبری یه مورخ عرب بوده….چرا از اعراب الان بدم میاد میگم چون اونا میگن به خلیج فارس ما خلیج عر…به قول شما…من خودم آقای محترم تو فیس بوک دارم از خلیج پارس(از این به بعد با این اسم میگم تا اخر)دفاع میکنم کی گفته من دارم رنکینگ این خلیج پارسی رو به عر…(به قول شما)بالا میبرم؟؟؟؟عجب واقعا شما چرا الکی از خودتون حرف درمیارین؟؟؟؟ائمه از ما نیستن تموم شد و رفت…نه اعراب از ما خوششون میاد نه ما از اونا…اصلا مقایستون درست نیست اونا(عر..)اگه به ایران حمل نمیکردن
  ایرانی ها از روزگارشون عقب نمیافتادن اون آشغالای عر… حکومت ایران رو نابود کردن و کارشون بدتر از مغولان بود اخه مگه جنگ زجیر رو نخوندی؟؟؟؟؟اکه خالد بن ولید گفت باید این دریاچه رو از خون ایرنی ها رنگین کنم؟؟؟؟اعراب همه شون اشغالن…این داستان ثنویت رو از دوره اسلام الکی به زرتشت نسبت دادن مسلمون ها به سنگ(مهر)سجده میکنن زردشتی ها به آتش خوب آتش مظهر گرما.انرژی.شجاعت و …اینجور چیزاست اعراب اصلا به هیچ وجه قابل احترام برای هیچ کدوم از ایرانی ها نیستن اونا همشون یک مشت آدم پاپتی بودن و هسن…آدمایی که رانندگی زن رو ممنوع کردن تو کشورشون اونا خیلی پستن….تو جنگ قادسیه این وحشی ها زناشون هم آورده بودن که اگه مجروح های ایرانی زنده مونده بودن اونها رو بکشن…اعراب همشون آشغالن.پستن کثیفن….”لعنت به هر چی عرب تو دنیاست”
  و در اخر باید بگم من در رابطه با اعراب گفتار نیک ندارم…
  کوروش بزرگ بر خلاف محمد به کسی دینی رو تحمیل نکرد و تمدنی هم نابود نکرد…آدمی که با شاه بخت برگشته لیدی(کرزوس)به اون خوبی رفتار میکنه رو نباید بگیمک چیزی رو نابود کرد…

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۳:۲۵ ب.ظ:

  چرا چرند میگی بچه جان
  کی میگه داستان ثنویت رو طبری ساخته؟ و کی میگه طبری بیشعوره؟ طبری یه ایرانی خالصه از اهالی طبرستان (شمال ایران)

  شما با این همه ادعای نژاد پرستی چرا کتاب مقدس اوستا رو نخوندی اقای آریایی؟
  اوستا برو تو بخش وندیداد بخون ببین چی نوشته
  نوشته اهورامزدا و اهریمن دو برادر بودند
  اهورامزدا خدای نیکی و اهریمن خدای پلشتی و زشتی
  این میدونی یعنی چی؟ یعنی ثنویت
  شما بندهشن و دینکرت رو خوندی؟ میگه اعریمن وقتی دید اهورامزدا دنیای نیکی افرید اومد و شروع کرد به ساخت موجود بد
  و این جنگ اهورا خدای و اهریمن خدای تا اخرین روز زندگی (تن‌پسین) ادامه پیدا میکنه

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ در۱۰:۳۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای سوشیانت اگه این افراطه من عاشق افراط کردنم از اعراب بدم میاد اقا حالا داستان چیه شما از این قیاس ها میکنی؟؟؟کامنت سهیل رو بخون ببین چی فته این بزرگوار ای بابا همیشه که نباید اصل رو ول کنیم فرع رو بچسبیم….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ در۱۱:۲۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اقای سوشیانت شما از من وطن پرستتر راضیت میکنه؟؟؟؟من دنبال رقابت نیستم تو اینجا…تموم…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ در۱۱:۲۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در حال حاضر قرآن و باز کردم … در این آیه حرفی از زور و اجبار نیست
  در این آیه نوشته شده که آن زن ها حلال اند نه به زور و نه به زنا …بلکه برای زندگی زناشویی لطفا قرآن رو تحریف نکنید و بیشتر دقت کنید چون این یکی دیگه شوخی بردار نیست و این توهین آشکار به کتاب خداست.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۱ در۵:۵۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  حاکمان عربی خود را خلیفه ی پیامبر و مرتبط با او می خواندند.خلفا تصمیم گرفتند تا با استفاده از نیروی جدید بوجود آمده در اعراب یعنی ایمان به قدرت طلبی خود بپردازند.خلفا اسلام را بازیچه ی دست قدرت طلبی خود کردند.جنگ های اعراب هیچگاه به خاطر اسلام نبوده .نمی تواند باشد.
  آیت الله مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران به این نکته اشاره دارد که قبل از حمله ی اعراب به ایران ایرانیان با اسلام آشنا شده بودند.
  پیامبر اسلام خود وقتی به حاکمان دنیا نامه نوشت بعبارتی می خواست شیوه ی صحیح دعوت را به مسلمانان آموزش دهد.علاوه بر این خداوند هیچ فرمانی در قرآن مبنی با جنگ با کسانی مسلمان نیستند صادر ننموده است.،پیامبر اسلام ۱۰ سال با بت پرستان در صلح بودن و دقیقا این صلح طلبی زمینه ی گسترش اسلام شد.هیچکس به دین شمشیر ایمان نمی آورد.به چند نکته ی دیگر درباره ی اینکه اعراب فقط اسلام را بهانه ای برای جنگ طلبی قرار داده بودند توجه کنید.اول آنکه ایرانیان مشرک نبوده اند آنچنانکه عمر به آنها می گوید به پرستش خدای یکتا روی بیاورید!
  منم همین عقیده را دارم ولی این دلیل نمیشه که به محمد (ص) و اهل بیتش توهین کنیم پیامبر هیچ وقت راضی به دین اجباری با جنگ نبوده …….

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۲:۵۲ ق.ظ:

  خجالت بکش بابا از عمر گربگوری دفاع نکن…حالم از اون بی همه چیز بهم میخوره…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۱ در۹:۵۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  متاسفم که مهران که دروغ میگی و تحریف میکنی و بعد به من میگی تحریفگر …………..ایه مشخصه همه اینجا عقل دارن…………..تو حتی خود ایه رو درست نخوندی یا اینکه از عمد معنیش رو عوض میکنی ….دوباره ایه رو میذارم لطفا دروغ نگویید و بدون ارعاب و ترساندن که ای توهین کردی جواب بدید …………
  زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] مگر آن زنان که در جنگهای با کفار بحکم خدا متصرف شدید [این] فریضه الهى است ((مهران داره میگه فرضه یعنی واجبه بر شما)) که بر شما مقرر گردیده است ((باز داره میگه این کنیزهایی که تو جنگ گرفتید بر شما مقرر شده که صیغشون کنید!…)) برای شما و غیر از این [زنان نامبرده] ((یعنی همون کنیزها)) براى شما حلال است که [زنان دیگر را] نیز به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن
  باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرد هاید مهرشان را به عنوان فریض هاى به آنان بدهید و بر……….
  این معنی کامل ایه است میگه اون زن هایی که بر شما فرضه صیغشون کنید اتفاقا نمیگ ازادید بگیرید یا نه ………….داره میگه بر شما فرضه …
  در ضمن تهدید بی خود هم نکن مرد باش مردانه بحث کن ……….

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۱۱ ق.ظ:

  آفرین سهیل جان شما به خوبی بحث رو هدایت میکنی و خوب ماهیت این محمد رو خوب رو میکنی که کی بود و چه کرد….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۱ در۱:۱۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آقای سوشیانت تو قسمت ازدواج با محارم رفتم و یه مشت عرب حیوون مثل محمدرضا رو دیدم که مثل عقده ای ها حرف میزد واقعا متاسفم برای یه همچین ادمای حیوونی..کاشکی..کاشکی رستم فرخزاد یکم بیشتر صبر و استقامت داشت تا فاتح قادسیه میشدیم تا اینطوری این اعراب گوربگوی نیان واسه ما نطق کنن…

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۰ ب.ظ:

  شهابم. عزیز من. قربون اون خشمت بشم که وقتی بگیره همه چیزو به آتیش میکشه. شهابم یه مثلی هست که میگه “نیکی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند” واین درست کاری بود که ما در مقابل اعراب ودیگر کشورهایی که ما رو استعمار کردند صادقه. نرمش بیش از حد ایرانیان باعث گستاخیه بعضی دولتها شد وشده. واین دو دسته گیه لعنتی بیشتر به ایرن لطمه خواهد زد. همین که یه ایرانی خودشو عرب میدونه .که این خود یه علامت سوال بزرگی است.!!!!۱؟؟؟ وبدتر اینکه اگه بخواهی از هویت خودت وایران دفاع کنی سریع یه عده میاند قد علم میکنندو میگند:چی؟؟؟؟چشمم روشن نزاد پرستی؟؟؟؟؟سالهاست که نژاد پرستی برچیده شده.و…….. خلاصه حالا جسارتا خر بیارو باقالی بار کن. حالا هی بیا بگو بابا منظور من اونی نیست که تو کله شما میچرخه. میگند نه دیگه حرفتو زدی. ( البته سوشیانت عزیزم استثناست باور کن. اون بچه خیلی پریه. البته با هم اختلاف عقیده هم در بعضی مسایل داریم اما بی غرض بگم که حرفاش بدور از تحجر وکنایه هست.).شهابم تندرست باشی. به حق ایزد یکتا.

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۱۸ ق.ظ:

  سلام فرید جان قربونت شما به من لطف داری داداش گلم…بله متاسفانه تو ایران کنونی دو دستگی هست و فرید جان کاشکی ۱ راهکاری بود که این دو دستگی از بین میرفت و همه مردم یک حکومت واحد رو تشکیل میدادن که متاسفانه این امر محقق نخواهد شد با توجه به مشکلاتی که ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه الان بعضی ها حسابی خشک مقدس هستند و بعضی ها هم مثل منو خودت میهن پرستن خدارو شکر و من به جد میگم که دسته میهن پرست هایی مثل من و شما سوشیانت و سهیل و…. زیادیم ولی متاسفانه یک مشت عرب صفت مثل محمد رضا(محمد رضا فکر کنم یا عریه یا جیره خوار اعراب هست)تاریخ ایران زمین رو به سخره میگیرن و شما راست میگی فرید جان اینجور ادمها نه قداست دارن نه عقل و منطق…به هر صورت امیدوارم روزی اون ایران آریایی رو که انتظارش رو میکشیم رو ببینیم…به امید ایزد یکتا…
  خیلی آقای فرید جان و دوست دارم…در پناه ایزد یکتا داداش گلم….
  بدرود…

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۳:۵۳ ب.ظ:

  فرید عزیزم
  در صورتی که دوس داشتی منو پیدا کنی بیا تو پستهای قبلی من امروز برای اخرین بار به این پست اومدم و متاسفانه شاهد بودم که به من و پدر من دوستان عزیز آریایی با ((گفتار نیکشون)) هرچه که لایق خودشون بود رو به من خانواده من گفتن
  .
  .
  .
  .
  .

  به هر حال همیشه از افراط و تفریط بدم میاد و سخن بی منطق و احساسی رو نمیتونم قبول کنم اما در کامنتهای این پست جز احساسات چیز دیگه ای ندیدم و کسی حتی یک منبع نذاشت به عنوان سند حرفاش
  قومی که دم از زرتشت و کوروش میزنه اما در عمرش نه صفحه از گاتها رو خونده و نه نسخه ترجمه ای از منشور کوروش

  نخونده تا بفهمه که حضرت زرتشت میگه گفتار نیک داشته باشید و کوروش میگه انسانها با هم برابرند

  اما این جماعت جز فحاشی و توهین به مقدسات کار دیگری بلد نیستند
  نه گفتار نیک دارند و نه روحیه برابری و یکسان انگاری
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  فرید جان
  در پست های پیشین که با هم گفتگو میکردیم منتظر شما هستم

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  “””””””””””””این آخرین کامنت من در این پست بود و دیگر به این پست برنمیگردم تا میدان باز باشه برای اون کسی که به من گفت (((گوساله))) و بیشتر به اخلاق نیکوی فحاشیش ادامه بده””””””””””””””

  .
  ..
  .
  بدرود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۵:۵۶ ب.ظ:

  خیلی متاسف شدم. سوشیانتم الان فرصت خوندن کامنتها رو پیدا کردم. از بکار بردن چنین کلماتی برای شما عزیز محترم واقعا یکه خوردم. من میدونم که تو هر چی که میگی با منطق و یا با سند هست. که شاید حتی به عقاید وسلایق بنده خوش نیاد.که البته اینم طبیعیه. اما هرگز نباید به خودم اجازه توهین بدم. اونم شما که اصلا حرفی که زدی نه غیر اخلاقیه نه وطن فروشیه نه جلب توجه کردنه نه افراطیه نه ….نمیدونم واقعا موندم.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۱ در۷:۵۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود بر شهاب میهن دوست وخسته نباشید به سهیل ایران خواه
  ننگ باد بر نا آگاهی ، مرگ بر تعصب که عقل وخرد از آدم می گیرد و اندیشه ی انسان را تباه می کند.
  شهاب گرامی من هزاران بار بیشتر از شما از حمله ی اعراب( چه از روی جهالت ، چه به نام اسلام وچه از بهر غارت وچپاول ) به میهنم داغدارم ،دلم آزرده است ولی چه نیکو وزیبا است که این آسیبی که این قوم دور دور از تمدن به عزیزمان ایران کبیر وارد کرده اند را با آگاهی دادن به هم میهنان ، روشن نمودن ذهن آنها پاسخ دهیم .تنفر وناسزا ،تنفر می اورد به خصوص برای افرادی که با تعصب وتقدس دروغینی که ازاسلام در اذهانشان دارند . تعصب و تقدس مانع اندیشه ی درست است آگاهی انسان، قضاوتش را صحیح تر می کند .از شما تمنا دارم با یادداشتهای متین وآگاهی بخشتان هم میهنان گرامی را آگاهتر کنی تا خودشان در درقضاوت ها وتحلیل هایشان به این نتیجه برسند که چه جفا ها در حق مردم ایران ( از گذشته تا کنون ) ازاعراب
  شده است وخواهد شد.
  در نوشته های سوشیانت امده است اعراب ۸۰۰ سال ومغول ها ۱۷۰۰
  ایران عقب نگه داشته است .من ثابت میکنم که حمله ی مغول اسیبی که به ایران عزیز ما رسانده خیلی کمتراز تباهی است که اعراب برسرتاریخ تمدن ما اورده است.(میشود حمله ی مغول ها را در امتداد حمله ی اعراب دانست )
  چپاول اعراب تنها مال واموال ، تخریب وآتش زدن بناهای فرهنگی وتاریخی،کشتار مردم بی گناه وبی پناه ، اسارت زنان ودختران معصوم ،اتش زدن باغات ومزارع و …. ایرنیان نبوده است.
  مال واموال دوباره به دست می آید ، ساختمان ها را می توان دوباره ساخت ؛ باغ ومزرعه را از نو میتوان دوباره اباد کرد.
  بلاهایی که ازطرف اعراب بر سر ایران ما نازل شد که خسارات جبران ناپذیر ی به ما وارد کرده وم یکند عبارتند است از:
  ۱ـ بر هم زدن نظم عمومی که حاصل هزاران سال تلاش پیشینیان خردمند وگران قدر ما بوده است.
  ۲ـ برهم ریختن ساختار حکومتی ایران با نام طاغوت ( اعراب عربستان هیچ درکی از ساختار کشور گردانی واداره حکومت نداشتند ،تنها چیز که برای انها اهمیت داشت منافع آنی وقبیله ای بود .)
  ۳ـ تزریق خرافات ،آن هم از طرف الله (نبرد قادسیه تجسم کنید طوفان های سن ماسه را نشانه حقانیت خود می دانستند و باطل بودن راه وروش ایرانیان)و هزاران خرافه نفوذ کرده دراذهان مردم ، هنوز هم این خرافات به جا ی اندیشه به رمدم عزیز ما تزریق می شود .(سریال ها ی ماه رمضان چند سال آخر ادر ذهن مرور کنید .)
  ۴ ـ ایجاداین تفکرغلط در بین اعراب، اگر کشته شوم بهشتیم ، اگر پیروز شوم مال جان مردم نعمت اهدایی از سوی خداست . ( بیشترین آسیب به تمدن های باستانی ایران ،مصر ،روم از جانب چنین اندیشه ای است .)
  ۵ ـ رشد اندیشه ی قضا وقدر دربین ایرنیان (این اندیشه باعث شدکه خیلی ازبلایی که از سمت اعراب یا ازطرف مغول ها متوجه ما می شد بدون دفاع از ان ،بپذیریم.)
  ۶ ـ اعراب به نام اسلام قرن ها مردم بی گناه راچپاول می کردند وجان مال وناموس آنها به تاراج می بردند . این باعث شد که دنیا در بین پیشینیان ما بی وفا جلوه کند و برای تحمل این همه بلایا روی به تصوف آورند واین مانع دست یابی به علوم جدید شد . (امروزه هم در اذهان مردم بگردیم اثر این اسیب حتی در نوجوانان که باید امید به زنگی در ان ها زیاد باشد. وجود دارد .)
  ۷ ـ ایجاد تفکر آباد کردن آخرت به جای آباد کردن دنیا (پر واضح است که نتایج اعمال وکار هایی که منجر به آباد کردن آخرت میشود را نمی توان ازیابی کرد ، درنتیجه تاراج مالی وهدر رفتن سرمایه های انسانی ادامه خواهد داشت واین مساوی است باعقب ماندگی ما ایرانیان . دقت کنید به مراسم عزا داری امام حسین که چه نیروی عظیم فقط برای رضای خدا وساختن بهشت اخروی گرد هم می آیند. اگر همین تعداد نیرو باهمان عزم همت با سابقه ای که این مراسم برگزار می شود صرف ساخت اماکن عمومی می شد فکر می کنید ایران چه شکلی می شد ؟صرف نظر از سرمایه های مالی که تلف می شود.)وشکل گیری بدعت ها وکج راهه های وکج فهی های ایجاد شده که مانع پیشرفت می شود .
  ۸ ـتزریق تفکر واندیشه ایی که رشد وتعالی انسانی ، فکری ،علمی در ۱۴۰۰ سال پیش باظهور محمد وعلی و آمدن قران … به پایان رسیده است . (تصور کنید اگربه مخترعین ، افراد خلاق جامعه به قبولانیم که نهایت پیشرفت خودرو ها ،خودرو ی مدل ۲۰۱۲ بنز می باشد ایا ایجاد نبوغ وخلاقیت جدید وابتکار نوی درآینده متصور است؟ بلایی که اعراب با اسلام شان برسر ابتکارات ایران اورده اند .
  خلاصه کنم کاش اعراب هم می آمدند مانند سلوکیان ،مغولان تاراج می کردند مبردند و میسوزاندند .
  در کل آسیبی غیر قابل جبران که اعراب به ایران وارد کردند تغییر اندیشه و تفکر و شستشوی مغز های ایرانیان بود و هست و امید دارم که نباشد.
  برای تغییر تفکر که گفتم ، آورده باشم اعراب در دو ، سه قرن اول حمله به ایران اصحاب فکر ، سران ،شاهزادگان ، نجیب زادگان را یا کشتد و یا فراری دادند و نسل های بعدی با خرافات ورسوم جاهلی وعقب مانده ی خود آموزش دادند .با همه این ایرانیان سالیان درازی با اعراب مقابله کردن تا جایی که اسلام را با فرهنگ غنی ایرانی ایرانیزه
  کردند به طوری که امروز اعراب و اسلام باید ممنون ایرانیان باشد که دینی که جز خشونت وچپاول چیزی نداشت ،با آثار فرهنگی اسلامی ایرانی شناخته می شود.
  ا
  گفتم که حمله ی مغول ها هم در راستا وامتداد حمله ی اعراب بوده ، اگر نبود تاراج وچپاول اعراب ،اگر نبود بی نظمی های بوجود آمده توسط اعراب ، اگر نبود خرافات تزریق شده شده در اذهان مردم ، اگر در هم نمی ریخت ساختار حکومتی ایرانیان به ساختار قبیله ایی تبدیل نمی شد . آیا به نظـر شما حمله ی مغول بهایران اتفاق میافتاد؟ وآیا مغول ها تصور حمله به ایران در ذهن با ترس و لرز می گذراندند؟
  دوستان گرامی وگرانقر ودوستدارن میهنی ،نگاهی به کشور های
  مجاور وهمسایه کنونی بیاندازیم . آیا این کشور ها راما باید به فرزندانمان بعنوان کشور های همسایه آموزش دهیم ؟ یا آنها پاره تن کشور گران مایه ایران ما هستد ؟
  آیا اندیشیده اید که چرا ایرن کبیر چند پاره شد ؟
  آیا فکر کرده اید چه بر سر قدیمی ترین وخرد مندانه ترین دین دنیا آمدهاست؟ وچه کسانی به نام مجوس (جادوگری) زندیق یا اتش پرستی یاگبر با ناب ترین وخردمندانه ترین اندیشه های انسانی جنگیدند ؟
  سوغات اعراب را( مسلمانی ) امروز با حمله های انتحاری درافغانستان ،پاکستان و یااعدام های ایران ببینید.سر زمین هایی که دست کم ۳۰۰۰سال پیش از اسلام برای جان وخون انسان ها احترام می گذاشتند .
  آیا فکر نمی کنید اگر اعراب با نام خدا وبه نام دین خرد ایرانی را با اجبار ، زور شمشیر و باتزویر تغییر نمی دادند ، ساختار قدرت را به هم نمی ریختند آیا ایران ما این چنین تکه تکه می شد ؟
  آیا زیبنده ایران وایرانی است که امروز ایران وآذربایجان عزیز دشمن هم دیگر باشند؟
  آیا امروز باید روابط بین مردم افغانستان و ایران این گونه باشد ؟
  آیاخبر از شعر زیبای فارسی بین شعرای بلخ و سمرقند وبخارا هست ؟ ارتباط فرهنگ دوستان بزرگوار شهر های یاد شده با طوس ، نیشابور ، شیراز چگونه برقرار می شود؟
  فکر می کنید عامل این همه بدبختی وتیره بختی ایران وایرانیان چه می باشد ؟
  آیا اندیشه اید ریشه ی عقب ماندگی و انزوای ایران چیست؟
  دوستان گرامی عزیزان گرانقدر اگر ما باهم به مطالعه دقیق تاریخ به پردازیم دلیل بسیاری از پرسش ها را درتمدن سوزی اعراب پیدا خواهیم کرد.
  نیک بنگریم خواهیم دید که مغولان پس از چیره شدن به ایران و قتل و غارت تغییر کردند فرهنگ دوست شدند وآثار فرهنگی بر جای گذاشتند . وپس خروج از ایران درهند آثار جهانی خلق کردند . اما اعراب جز فرهنگ سوزی وپرورش خرافه وعدم تحمل عقیده ونظر دیگران محصولی نداشتند فقط وفقط تنگ نظری وتحجر وبی فرهنگی را گسترش دادند.
  یاد کنم از هم میهنان خوزستانیم که وقتی از اعراب صحبت میشود به خود نگیرند چرا که خوزی های عزیز وگرامی وبصری های گرانقدر وآرامی های عراقی هم میهنان ارجمند ما بوده وهستند که در دردو رنج وغم چپاول وتاراج اعراب بادیه نشین عربستانی شریکم و چه بسا که این هم میهنان گرامی در خط حمله تازی ها بوده اند و بیشترین خسارت به این عزیزان وارد شده است.
  به دوستان ومیهن دوستان ارجمند چند نکته را یاد آوری کنم. فقط نیک نامی های ورفتار خردمندانه ی کوروش باعث افتخار مانیست ، بلکه ذکاوت ودرایت کوروش تحفه ای گرانمایه با نام ایران عزیز هم بوده است که با گرایش به دین اعراب وغرق در تشیع برای جداییمان از اعراب این میراث که بهترین منطقه جهان بوده است و بیشترین ذخایر نفت وگاز را دارد.از دست دادیم
  .اگر حمله اعراب نبود درد ورنج های تحجر طالبانی در ایران وافغانستان وپاکستان لمس نمی کردیم ، کشتار هم میهنانان عراقی به دست همدیگر را نمی دیدیم ،عقب ماندگی هم میهنان سیستان وبلوچستانی نبود . جدایی اففانستان از دریاهای آزاد نبود . باداشتن آذربایجان وگرجستان وارمنستان به دریای سیاه راه داشتیم .امروز از طرف آمریکا وغرب به بی فرهنگی وتروریسم متهم نبودیم. هم میهنان ترکمنی و تاجیکی، ازبکی، قرقیزمان سالیان دراز بافرهنگ روسی بزرگ نمی شدند . شعرپدر شعر پارسی رودکی درتاجیکستان در بین خط سیلکی غریب وار نبود. ۲۹ قوم ایرانی درزیر درفش ایرانی آزاد وشاد بهترین وجاودانه ترین تغییر سال را باافتخار با نام نوروز را باهم دیگر جشن می گرفتیم.قوم سرافراز وهم میهنان کرد ما امروز به فکر جدایی از ایران نبودند . تعطیلات تقویم ما یادمان های تازی نبود . درپرچممان کلمات عربی خود نمایی نمی کرد . رهبرانمان درجشن نوروز به تاریخ وتمدنمان حمله نمی کردند .انگشت حیرت جهانیان به سوی کاخ مدائن یا کسری بود که چگونه ایرانیان هنرمند چنین بنای زیبا راخلق کرده اند.
  دراخبار شبکه ی ملی در مذمت ساسانیان وچگونگی تخریب کاخ کسری توسط اعراب عربستان گزارش تهیه نمی کردند.
  سریال هایی توسط صدا وسیما تهیه نمی شد که درآن ابن زیاد فرزند مرجانه با افتخار ادعا کند که فاتح خراسان ا(بهترین سرزمین فرهنگ خیز جهان) منم .بحرین غرق درخون وجنگ نبود . ریس جمهور کشور را از جزایر ایرانی بیرون نم کردند.خلیج همیشه پارس را نامی دیگر نمی نهادند.
  ازفرهنگ وهنر و کتاب های دوران ساسانی آگاهی داشتیم .
  و ازهزاران ستم وجفایی که بر مردم گرنمایه وفرهیخته ایران روا داشته میشود خبری نبود و…..

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۵۲ ق.ظ:

  درود به شما مهران عزیز و میهن دوست…بله مهران جان اعراب خسارت های خیلی زیادی به ایرانی ها زدند…لعنت بهشون…همین حالا هم که دست گذاشتن رو خلیج پارس ما بی همه چیزا…واقعا باید این دو دستگی تو ایران برچیده بشه مهران جان و همه یه حکوت واخد داشته باشیم…امیدوارم روزی شاهد فاتح شدن خوبی بر بدی باشیم…چون ظلم هیچ وقت پایدار نمیمونه….

  [پاسخ]

  اردلان پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۰ ب.ظ:

  مهرداد جان از لحاظ وحشی گری وادمکشی بین اعراب ومغولان فرقی نیست حتی می توان گفت مغولان وحشی تر بودند ولی یک فرقی بین ان ها بود و ان این که اعراب عقیده و مکتب داشتند ولی مغولان مکتب وعقیده ی دینی نداشتند حالا به فرض اگر چنگیز خان مثل محمد ادعای پیامبری می کرد وعقایدش را تحمیل کرد ان وقت کتاب مقدس ما یاسا بود مکان مقدس مقبره چنگیز بود صد ها هزار حدیث درباره چنگیز خان وفرزندانش داشتیم ونام هایی بنام غلامچنگیز یا غلامهلاکو داشتیم امامان ما اوگتای هلاکو وغازان بودند وغیره باری چیزی که سبب ماندگاری یورش اعراب وحشی شد این بود که اعراب دین خودشان را به ما تحمیل کردند

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۳:۲۶ ب.ظ:

  درود اردلان حرف شما رو قبول ندارم اعراب باعث شدن تو ایران دو رنگی بوجود بیاد گروهی که به زور شمشیر تو ایران مسلمان شدن و گروهی که به خاطر حفظ دین زرتشت به هند محاجرت کرده بودن….پس اعراب وحشی تر از مغولان بودند اونها حتی زنهای خودشون رو هم تو جنگ ها میاوردن!!!!اعراب کلی از کتابهای ایرانی ها رو سوزندند البته مغولان هم سوزاندند…اعراب جواهرات گرانبهای ساسانی ها رو به تاراج بردن…اعراب ایوان مداین رو نابود کردن اعراب کاخ خسرو رو وایرانه کردن به نظر من اعراب بیشترین خسارت رو به ایرانی ها وارد کردن…و اینکه اون ابوموسی عشعری بی وجود خیلی از ایرانی ها رو کشت و همچنین او سعد بن ابی وقاص(رقاص)بی همه چیز…تو ایران دو رنگی نبود تا وقتی اعراب به ایران زمین حمله نکرده بودن….جمعیت ایران دو برابر جمعیت فعلی بود ۱۴۰میلیون نفر الان ۷۰ میلیون نفر جمعیت داره ایران…لعنت به اعراب بادیه نشین و اعراب فعلی که دستشون رو گذاشتن رو خلیج فارس…بابا عراق ÷ایتخت ایران بود ببین اعراب چه خساراتی به ما زدن شما برو یکم تحقیق کن اردلان بعد بیا اینجا نطق کن….

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۲ ق.ظ:

  درود بر اردلان
  گفته شما گرامی را که گفته اید: مغول ها به طور وحشیانه ایران را غارت کردند .قبول دارم ،اما علت این جسارت ضعف وهرج ومرجی بودکه اعراب درحملات وحشیانه ی خود به ایران وارد کرده بودند . درضمن مغول ها هیچگاه بفکر تغییر تفکر ایرانی ها نبودند ، هیچ وقت عزم از بین بردن زبان شیرین فارسی را نداشتند . هرگز این همه پایگاه تبلیغی به نام مسجد وحسینیه و تکییه و زینبیه ومهدیه و… برای نشر خرافات و انحراف ذهن مردم از اکتساب علوم جدید ایجاد نکردند.
  گفته مرحوم شریعتی رابه یاد داشته باشیم که : هزینه ی که مردم برای بر پا نگهداشتن مساجد ،تکایا و.. . و روضه خوان و مداح وروحانی وشبیه خوان و… که درمدت ۱۰ قرن بعد از مسلمان شدن ایرانیان هزاران بار بیشتر از دانشگا ه کمبریج است درحالی که دانشگاه یاد شده انقلاب علمی صنعتی جهان را بوجود آورده است و مراکز تبلیغی یاد شده جز انتشار خرافات و عقب ماندگی مردم گرانقدر میهنمان حاصلی نداشته است .

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۷ ب.ظ:

  آقا مهرداد نرود میخ اهنی در سنگ….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۱ در۹:۴۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام.
  من خطابم به اون آقایی هست که مدرک کارشناسی ارشدشو به رخ ما میکشه اقای تاریخ دان .؟؟؟ از این مدارک خیلی به یک مشت گوساله عین تو دادن در آخر هم تو فقر فکری سقط شدن.
  اعراب کثیف ترین قوم روی کره زمین بودن.زنده به گور کردن دخترا گواه بر این امره.
  تموم این جنگ و جدلها که توی اعراب اتفاق افتاده به خاطر قدرت بوده
  از امامان معصوم بگیر تا اون عمر.
  شما میگی اعراب به خاطر دینشئن پیروز میدان در جنگ ایران شدن.
  اقای قشنگ ؟ کدوم دین ؟؟ اگه عرب دین درست درمونی داشت به جای منشور کوروش کبیر خطبه عمرو امثال اونو میزاشتن تو سازمان ملل.
  تو اصلا میدونی تمدن ایران باستان یعنی چه ؟
  تو با اون شتررانهای بیابان مکه در زمان محمد هیچ
  فرقی نداری
  هار تا کتاب از مجلسی .ابن شهر اشوب .شیخ کلینی .خوندی اومدی دم از تاریخ میزنی…

  [پاسخ]

  بهمن سوشيانت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۳:۳۰ ب.ظ:

  عزیزم گوساله شمایی که مدعی اریایی نژاد بودن هستی اما نفهمیدی که پیغمبر اریا گفت پندار نیک کردارنیک و (((گفتار نیک))))

  بدرود

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۶:۱۶ ب.ظ:

  سوشیانت نه عربه نه خیانت کار . بهتر بود میرفتی کامنتهای قبلتر هم میخوندی وسری هم به قسمتهای دیگه میزدید وبعد از الفاظ نادرست استفاده میکردید. اینطور که بخواهی جواب بدی وهر کسی که مخالف گفته شما حرف بزنه وبخواهی از لبه تیغ بگذرونی به نظر شما منطقیه؟! سوشیانت میشه به جرات گفت که یکی از افراد دانا وفرهیخته این جامعه هستو واصلا از رو هوا حرف نمیزنه. بنده هم کمی تو بعضی از عقاید شاید اختلافاتی داشته باشیم.اما هیچکدوم بهم اجازه توهین کردنو به خودمون ندادیم. اونم آقای سوشیانت که من به شما این اطمینانو بدم که مدرکش جعلی نیست واز دانشگاههای کیلو یی نگرفته. به هر حال کمی صبور تر باشیم بهتره. وسر تعظیم فرود میارم برای ایران پرستیت. سلامت باشید . امید وارم که به صحبتهای بنده خصمانه ننگرید.

  [پاسخ]

  شیدا پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱:۵۴ ق.ظ:

  جناب سوشیانت
  این شیدا با من که کامنتهایی را قبلا” با نام شیدا گذاشتم فرق داریم امیدوارم دوستان موقعی که نظر میدن مراعات طرف مقابل رو داشته باشن وبه جای حرف منطقی زدن با فحش حرفشون رو پیش نبرن !!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۱ در۹:۳۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اقا مهرداد ………….حرفهاتون متین اما یه نکته شریعتی یکی از ضد ایرانی ترین متفکران اسلام پرست و عرب دوست بود …………..این اقا در کتاباش با شوق و ذوق عجیبی از عمر دفاع میکنه که اگه رژیم علی نبود…..حکومت عمر به عنوان یکی از درخشان ترین رژیم های تاریخ!!!!!!!!!! در بین همه این حکومتها در طی قرون و اعصار و ………..((همین اراجیفی که هی ادامه میداد اعصار و نسلها و ………….)) شناخته میشد……….از جمله حرفهای زشت این ضد وطن (شریعتی)
  این بود که اسلام با اغوش باز توسط ایرانیها پذیرفته شد!!!!!! واقعا کشتار بزرگ استخر دومین جنگ ایران و اعراب که از خون ایرانیان سیل جاری شد و چهل هزار ایرانی کشته شدند ………و یا قادسیه اغوش باز بوده؟ این مردک تمام زحمات شاه فقید رو که بعد از رضا شاه بزرگ تنها شاهی بود که به تمدن ایران هم علاقه داشت با هم فکران ناباب خودش مثل طالقانی و نهضت به اصطلاح ازادی بر باد فنا داد……….
  هر روز در حسینیه ارشاد برای این امام و اون امام سینه چاک میکرد . دریغ از یه کلمه راجع به کوروش بزرگ یا داریوش و بابک خرمدین …….
  بعد از جشن های ۲۵۰۰ ساله شاه فقید …….این اقا سخنرانی اری این چنین بود برادر میکنه و ……………خلاصه هر چی بدبختی میکشیم از همین علی شریعتی لعنتی و نهضت ازادی میکشیم این با سوادهای اسلام پرست!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۴:۳۳ ب.ظ:

  سهیل گرانقدر درود به شما
  در فرموده هایتان هیچ نقصی وجود ندارد . گفته هایتان در مورد شریعتی کامل درست میباشد . یک جمله ی فلسفی بیان می کند که : انسان همان طور که می اندیشد عمل میکند . وهمچنین از کوزه همان ،برون تراود که در اوست. فلسفه واندیشه نقش بسته شده در اذهان افراد مانند شریعتی مانع اندیشیدن این افراد درباره ایران کبیر وگرامیمان می شده است و می شود. هدف من نشان دادن کج راه هایی است که اعراب و اعراب پرستان برای به تباهی کشاندن شکوه فرهنگ وتمدن ایرانیان ساخته اند.
  اشاره کردید که شریعتی گفته که اسلام با آغوش باز از طرف ایرانیان پذیرفته شده است .این جمله دروغ محض است .
  اسلام به روش های مختلفی به ایرانیان تحمیل شدکه به بعضی از انها اشاره می کنم .۱ ـ به زور شمشیر وبا وحشی گری که مردم رادچار ترس و وحشت میکردند و مردم برای حفظ جان خود با اجبار واکراه مسلمان شدن خودرا اعلام می کردند.
  ۲ ـ با اغفال مردم با شعار های دروغ عدل وعدالت و برابری .۳ ـ با مبازه وحشیانه با کسانی که مراسم زرتشتی را برگزار می کردند . به طوری که بسیاری از ایرانیان از دست اعراب به هند گریختند . وبقیه هم که توان رفتن نداشتند جهت حفظ جان مسلمان اسمی شدند ۴ ـ نظم ونظام اجتماعی حاکم بر ایران ارباب ورعیتی بود پس ازغلبه اعراب گفته بودند که اگر مسلمان باشید خمس وزکات اسلامی را با جیره خلیفه را باید بپردازید و درغیر این صورت کافر محسوب میشوید وباید جزیه که بیشتر از موارد یاد شده است ،پرداخت شود . ارباب برای جلو گیری از زورگیری بیشتر اعراب به ناچار بطور صوری مسلمان شدن خودرا اعلام می کرده و رعیت هم دنباله رو ارباب بود پس از گذشت چند نسل کم کم به طور ارثی اسلام دین ایرانیان شد.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۱ در۱۰:۴۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در اینجا میخواستم درود بفرستم به روان رضا شاه بزرگ این مردی که زندگی خود را در راه بازیابی شوکت ایران باستان سپری کرد کسی که برای اولین بار و بعد از حکومت قاجارها که تخت جمشید در زیر خاک مرده بود به انجا رفت و قسمتی مهمی ازان چه به نام کتیبه های کوروش بزرگ در دسترس هست از همان قسم است که این بزرگمرد ایران پرست از زیر اوار خاک بیرون کشید ……………ان کتاب کوروش شهریار روشناییها که دست نبشته های کوروش بزرگ هستش همه اش از صدقه سری بزرگی این مرد است………….قاجاریه و صفویه و حتی افشاریه هیچ قدمی برای بازشناساندن شکوه ایران باستان و معرفی کوروش بر نداشتند………..اما رضا شاه ضمن مبارزه با خرافات دینی مقام ایران باستان رو هم پاس داشت …………
  پس به یاد او و درود بر او ……………….

  [پاسخ]

  Mehran......mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۴ ب.ظ:

  آره به رضا شاه درود بفرست چون با اعتقادات مردم بازی کرد.به رضا شاه درود بفرست که یه مکان ساختگی رو تخت جمشید معرفی کرد.به رضا شاه درود بفرست که با تصورات احمقانش ایران رو تو جنگ جهانی ۲ قرار داد..به رضا شاه درود بفرست که حکومت دزدی کرد. به رضا شاه درود بفرست که حرمت حرم مطهر امام رضا را هم نگه نداشت به رضا شاه درود بفرست به این دلیل که …خوبی بوده..به رضا شاه درود بفرست چون آدم دو رویی بوده(جهت گیری های دوران نخست وزیری اش و بعد این که به سلطنت رسید که تعغیر موضع ۱۸۰ درجه ای داد) به رضا شاه درود بفرست چرا اینکه تاریخ دزدی کرد. به رضا شاه درود بفرست جرا که زمین دزد بوده..

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۴ ق.ظ:

  درود
  به رضا شاه درود میفرستیم چون خط راه اهن رو احداث کرد….
  به رضا شاه درود میفرستیم چون جاده چالوس رو کمرشو راست کرد و اون جاده باحالو ساخت…
  به رضا شاه درود میفرستیم که دهن صدق رو گل گرفت…
  به رضا شاه درود میفرستیم که مثل یه پدر برای ملت بود….به رضا شاه درود میفرستیم که به آخوندای عوضی رو نداد…
  پس مهران الکی نیا اینجا واسه من نطق کن کدوم اعتقادات؟؟؟؟اعتقاداتی اعراب بادیه نشین به زور شمشیر به خورد ایران دادن؟؟؟؟اعتقاداتی که الان باعث شده گشت ارشاد تو خیابونا بچرخه به مردم گیر بده؟؟؟؟اعتقاداتی که شاهین نجفی رو به خاطر خواندن آهنگ به اون قشنگی به ارتداد محکوم میکنه؟؟؟؟خجالت بکش بابا…مهران تو ایرانی نیستی که اگه بودی نمیگفتی رضاشاه بده….بد بخت رضا شاه خیلی کارا برای ایران کرده پسر رضا شاه محمد رضا شاه خیلی کارا برای ایران کرده بهترین استادیوم ایران استادیوم ازادی هست که زمان محمد رضاشاه که پسر رضا شاه بوده تاسیس شده خجالت بکش بابا….از کدوم اعتقادات حرف میزنی؟؟؟از اون اعتقاداتی که میگه با پای چپ وارد wc بشیم؟؟؟؟ههههههههه برو بابا حیا کن…دیگه وقاحت هم حدی داره….

  [پاسخ]

  دادگر پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۳:۳۱ ب.ظ:

  سپاس بر شما که پروای شنیدن سخنان نیکو و پر از دلایل انسان پسندانه را دارید:
  اینجانب از انقلابیون ۵۷ هستم یعنی زمانیکه شاید هنوز شما بدنیا نیامده بودید ویا حداقل سن کمی داشته اید اکنون که خوب فکر میکنم برای خودم دلیل خیلی موجهی برای آن مرگ بر ..گفتنها نمی یابم شاه در ادامه اصلاحاتیکه طی نیم قرن توسط ایرانیان هوشمند انجام شده بود (اینکه میگویم ایرانیان ،دلیلم اینست اگر کاری انجام میشود همه در آن سهیم هستیم حتی در دوره فعلی نیز)قصد استقلال کامل و عدم وابستگی به غرب را داشت که متاسفانه او را بر نتافتند و غرب آلترناتیوهای حکومتی را که حفظ کرده بودند علیه او به کار گرفتند و شور بختانه تر اینکه شاه با تفرعنی که داشت بدون هیچگونه مصلحت جویی در جهت مقابله بر آمد در حالیکه میباست چون خسرو انوشیروان عمل مینمود نخست به اصلاح امور در داخل میپرداخت و کسان واشخاصی که در درون سیستم او قرار داشتند و امکان خیانت از آنها میرفت را برکنار و اعمالی که باعث نفرت عمومی شده بود را از حکومت حذف و شرایط خوبی را برای دخالت مردم در امور خود فراهم میساخت و بجای مبارزه با سنتها، قدری با آن همراه میشد و پس از گذرندن مسیرهای خطرناک و همراه کرن مردم نقشه های خود را برای از بین بردن طنابهایی که بر گردن کشور افکنده شده بود اقدام مینمود ولی او به توصیه های خیر خواهانه عده ایی که صلاح این مملکت را میخواستند توجه ننمود و غرب آنچه میخواست بر سر این ملت آورد حال ما مانده ایم و این خرابه ایکه هر تکه اش را برای قدری نفت که در زیر آن قرار دارد میخواهند از هم بگسلندش ضجه های گرسنگانش که بر اثر بیکاری و تورم وگرانی در حال خاموش شدن و مردن است گوش فلک را کر کرده و در این حال نخبگانش به غرب فرار کرده اند و بر طبل جنگ برای نابودی ماندگارانی که شکنجه زنده ماندن را تمرین میکنند میکوبند من نیز این غصه را دارم که بعد از پنجاه سال هنوز نتوانسته ام برای خودم زندگی قابل قبولی درست کنم ای لعنت به این ساختار فرهنگی که نخبگانمان خیانتکارند و بیشعورهای جامعه ما کمک کنندگان به این فرایند تخریب ایران ، هر بیست ویا سی سال یکبار هوس میکنند انقلاب کنند و غربیها هم به آنها کمک میکنند تا زودتر انقلاب شود تا تمام سرمایه های این مملکت به طرف آنها سرازیر شود راستش خسته شدم بدرود دوست ایرانی من

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۱ در۱۱:۵۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  شما اول جواب اون ایه قران رو بده که دستور جماع با زن شوهر دار رو میده …………..بعد بیا با هم بحث کنیم ……………..

  [پاسخ]

  Mehran......mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۰۹ ق.ظ:

  سهیل دارم برات به موقش میگم

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۲:۴۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام خدمت همگی:
  به نظر من بعضی از حقایق و ماهییتها .نیازی به بازخوانی تاریخ کهن نیست اون حقایق اونائی هستن که ما به عینه میبینیم.من بیشتر بحثم روی نظرات اون برادر ارجمند سرباز گمنام امام زمانه .بیبن اقای سرباز ادمها دو نوعند ۱ نوع از پشت کوه اومدند نوع ۲ اونائی هستن که از پشت کوه نیومدند ولی مردم فکر میکنن که از پشت کوه اومدن.
  من ۳ حالت نیک در شما دیدم با این کامنت ها که از شما خواندم.حالت اول ۲۰ درصد احتمال میره مشنگ باشی.حالت دوم:۱۰ درصد احتمال میره از پشت کوه اومدی.حالت سوم۷۰ درصد احتمال قریب به یقین هست که ادم فوق الاده بیشعور و افراطی و جاهل هستی. چرا به هزار دلیل موجه؟
  چند دلیل مهمشو فقط برات میگم تا مخت هنگ نکنه .اولا اون اسلام سرشار از بدعتت به درد خودت میخوره اسلامی که خدا گفته این نیست .دوما: توی احمق طبق چه سندی میگی ایران فاتح جنگ با عراق بود دیوانه؟ سوما؟ اخه بیشعور تو چی غیر از این مزخرفاتی که میگی بلدی احمق ؟چشماتو باز کن ببین دنیا تو چه وضعیه بعدش وضعیت ایرانو ببین. با ایز مهملات چیه میخوای ثابت کنی ها؟
  اگه مردی فقط اسلام و ولایت …. را به رخ نکش .این اعراب که خیلی از دست اندر کاران ما هم از هم قبیله هاشونن چه نقطه شگرفی تو تاریخ داشتن .چند تا مخترع مثل ادیسون ..ماریا اسکلودوسکا کوری یا
  الکساندر فلمینگ داشتند ؟
  اخه اونا رو چه به این کارها.ثانیا.همون امریکای به قول شما جنایتکار خدمتهای که به نوع بشر کرده قابل تحسینه.نمونه بارزش همان هواپیماهای اف ۱۶ که تو جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار گرفت یا ضربان سازی که توی بیمارستان اصفهان روی قلب من کار گذاشتند.
  بهش میگن (پیس میکر) ۱۰ سال باطریش کار میکنه بدونه وقفه تازه بعد از مدت اعتبار باطری از طریق ماهواره دوباره ۱۰ سال فعال میشه
  حالا توی احمق میشینی پای سخنرانیهای افراد احمق تر از خودت .میگن بهت امریکا جنایت کاره .جنایت کار توئی و هفت نسل بعد ازخودت که به این جامعه با این طرز فکر ظلم میکنی.در اخر بهت بگم برو برادر عیز دانش ات رو زیاد کن چند تا مقاله علمی بخون بعد بیا اینجا
  زر بزن
  بزار روشنت کنم .اسلامی که ازش دم میزنی .اینه بخون:پس از تسلط اعراب به سرزمین ایران:کشتار بیشمار و تاراج گیری باندازه‌ای بود که تنهاسیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی بهفروش رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدندو فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۵:۳۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ما وحشی هستیم یاشما ماهستیم تمدن به دنیا نشون دادیم ازجملهتمدن مصر اشور سومر فینیقه…………..که ازیک نژآد سامی همان عرب وبه شما خط مجمسه سازی کشتی سازی کاغذ…………….ولی شما دروهم خیال زندگی میکردید یا با اتش ویابا محارم خود حال میکردید ویا درحال افسانه سرای بودید

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۳:۱۸ ب.ظ:

  دهنتو ببند شهلای عرب زیادی واسه من نطق نکن عرب زاده بی همه برید گمشید سوسمار خورای بی همه چیز….

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۴:۱۱ ب.ظ:

  شهلا خانم درود
  نمی دانم ازاعراب خوزستانی هستی یا اعراب عراقی یا ازاعراب جاهل عربستانی
  اگر خوزستانی هستی عرب نیستی معربی یعنی به زور اعراب عرب شدی پس به خود نگیر .
  اگر عراقی هستی انها هم کمتر از ایرانیان از اعراب اسیب ندیده اند فقط توصیه می کنم بیشتر از منابع تاریخی برای کسب آگاهی استفاده کن.
  اگر عرب عربستانی هستی !از کدام فرهنگ صحبت می کنی ؟ کدام مجسمه سازی ، اعراب مسلمان چیزی جز دزدی وچپاول بلد نبودند جاهلان هرچه هنر و تمدن مصور ومجسم را دیدند به دلیل کج فهی وجهل باعنوان نماد بت ،سوزاندند وشکستند . حتی بت های مورد پرستش اعراب جاهلیت از قبیل لا ت و اله ومنات وغیره توسط افراد فرهنگ مدار روم شرقی تراشیده شده بودند واعراب ان ها را غارت
  کرده بودند وچون این کارهای هنری در سرزمین های متمدن ارزش هنری داشتند .اعراب عربستان از روی تقلید کورکورانه و جهل و نفهمی آن ها را با عنوان رب وخدا عبادت می کردند .
  یاد آور باشم لیدی ها ترکان ترکیه امروزیند . اشوری ها هم میهنان کرد امروزی با اکراد گرامی ترکیه وعراق وسوریه اند .فنیقی ها اجداد عبری لبنانی ها وفلسطینی های کنونی هستند . ومصری ها قبطی نژادند . هیچ کدام از اقوام یاد شده عرب نبوده اند بلکه بر اثر حمله ی قوم وحشی عرب ، عرب شدند . مو فقیت های تاریخی که نام برده بودید مربوط به جاهلان ملخ خور وچلپاسه خور وغارت گر و دزد عرب نبوده است . بیشتر مطالعه کنی خواهی دید که درد ورنج تحمیلی به مردمان فرهنگ دار مصر ولبنان وفلسطین و ترک از سمت ظهور مکتب عربی وضد فرهنگ کمتر از ایران متمدن نبوده و نیست .
  در آخر خیالت جمع کنم کافر همه را به کیش خود پندارد . اعراب کارهای دور از ارزش انسانی راکه خود مانند آب خوردن انجام می دادند.با افترا ودروغ به بقیه نسبت میدادند . در حالی که ۸۰۰۰ سال قبل آدم که جد اعراب است درایران ازدواج با محارم انجام نمی گرفته است .ولی فرزندان آدم برای کسب خواهر خود وازدواج با او با هم دیگر جنگیدند .
  گفته بودی خط ! نگاهی به چگونگی جمع آوری قرآن وخط آن بیانداز وبیندیش اولین بار قران با چه خطی جمع آوری شده است ؟ خط عربستانی ؟ یا با خط کوفی ؟ کوفه دران موقع متعلق به کدام سرزمین بوده است؟ عربستان ؟ یا ایرن ؟ پس خواهش می کنم وقتی مطلبی می خواهی بگذاری اول درباره ی نسب خود !دوم درباره ی مطالب ی که می گویی تحقیق کن . ازروی احساسات نظر نده

  [پاسخ]

  Mehran......mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴ ب.ظ:

  مرسی merccccccccccccccccccccccccccccccccc

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ خرداد ۲ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۶ ق.ظ:

  خب اگه خیلی ناراحتی که با محارم حال میکنیم آدرس بده بیایم با تو حال کنیم. اینط.ری دیگه اونجایه توام نمیسوزه تازه از نظر دین شما شرعی هم هست. کجاییییییییییی شهلااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۱۲:۲۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  تازه : این تخت جمشید با عظمت و با شکوه و ببینید الان شده زباله دانی و غیر از چند ستون و مشی آجر چیزی ازش نمونده چرا؟ چون نمیخواند ازش بمونه چرا؟ چون عظیم ترین امپراطوری جهان بوده همچنین امپراطوری چنین پادشاهی همچون کوروش شایستش بوده و بس .نه عدهای عرب لوده و دلقک .اگه فراد بیان تو صدا سیما بگن که فلان شهر توش فلان قبری پیدا شده که ۱۰ نسل قبلش بر میگرده به موسی بن جعفر که متاسفانه همین هم است .اوه سریعا اقدام به باسازی و مرمت و دو روز بعد هم میشه زیارتگاه .
  ولی کاخ موزه های به این با عظمتی مثل آپادانا تو تخت چمشید .؟

  ان کس که نداند و بداند که نداند
  لنگان خرک خویش به مقصد برساند
  ان کس که نداند و نداند که نداند
  در جهل مرکب ابد ادهر بماند
  …..
  ای خدا دارم دیوونه میشم ..خدایا به بزرگیت قسمت میدم هرچه ادم کودن و بیشعور ره از رو کره خاکی نسلشو منقرض کن

  [پاسخ]

  Mehran......mantegi bashim پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۲۵ ق.ظ:

  برو بابا کدوم امپراتوری؟ اینا حاصل توهم زایی رضا شاه و دار ودستش بوده تا کی میخای تو این توهم بمونی؟

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۰ ب.ظ:

  خجالت بکش اقایی که هیچی نمیدونی و اسم خودتو گذاشتی منطقی…تو اصلا هیچ منطقی نداری و الکی اومدی اینجا و داری واسه ما پارسیان نطق میکنی خجالت بکش تا کی میخوای علنی بکگی که عرب زاده ای؟؟؟؟تا کی؟؟؟؟برو خودتو درست کن…کل دنیا عاشق کوروش بزرگ هستن…اولین کسی که منشور حقوق بشر رو نوشت کوروش بزرگ بود برو همون جایی که حرفات خریدار داشته باشه من که در تو منطقی نمیبینم…ایران بزرگترین امپراطوری دنیا رو داشته جمع کن کاسه کوزتو و هرییییییییی

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۱:۱۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  شهلا جان از سر احساسات حرف نزن لطفا
  تمدن و به رخ ما میکشی .ای روزگار
  تمدنتون سوسمار شکار کردن بود یا.نسل کشی و غارت .یا با خون اسیران جنگی اسیاب گردانیدن و باهاش نان پختن. میدونی که کی رو میگم همون خالد پسر او حروم زاده ولید .بازم بگم…؟ اخه عرب بادیه نشین بیابان گرد تمدنش کجا بود؟ اوه ببخشین اگه به همبستر شدن با چند اسیر اونم به زور و تولید چندین هزار حرام زاده که خدا میدونه اون حرامزاده ها الان کی و کجا هستن که هممون میدونیم……

  یا همسر کسی رو به زور به عقد خود در اوردن .یا تو اون گرمای عربستان سنگ داغ رو سینه بلال گذاشتن .یا جگر ادم زنده رو از سینه در اوردن
  اگه به اینا میگی تمدن به وجود خودت و اون نسل سراسر از شکوهت ببال ای دوست عزیز ..بابا آخر تمدن اند تمدن اصلا تمدن اصیل

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۱:۳۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  شهلا جان :
  ترو خدا بزار یکم تمدن هم به ما برسه وای خدای من چه کنیم از این همه تمدن عرب بچه ها.؟

  به تازگی باستان شناسان گروه بریتانیایی در محوطهٔ باستانی بابل در بین‌النهرین استوانه گلی را یافتند که شامل نوشته هائی به خط عربی بوده…البته نمیخوام مسخرت کنم دارم جوابتو میدم.خلاصه این استوانه نسبت داده شده به عمر..یک تاریخ دان فرانسوی متن روی این استوانه را بدین صورت ترجمه کرده :
  منم عمر خلیفه اول مسلمین و رهبر یک مشت ادم نفهم مثل خودم.
  در این منشور به برادران دینی خودم خطاب میکنم ؟ ای عزیزان در بلاد ما (همان بلاد عرب): سوسمارهای زیادی بدون در نظر گرفتن چربی بدنشان و اضافگی وزن در حال فربه شدن میباشند لذا لازم به ذکر است که من عمر خلیفه مسلمین به شما امر میکنم که از لودگی و هرزگی در کوچه و بازار دست شسته و به شکار این سوسمارهای خوش مزه بروید و از گوشت لطیفشان در صنعت غذائی استفاده کرده
  و از پروتوئینهای داخل این گوشت نهایت استفاده را ببرید.
  والسلام. مکتوب .عمر بن الخطاب.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۴:۵۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  هم میهنی های گران قدر درود بر شما
  اعراب به ما آموختندبه جای خوراک بگوییم غذا که خود به شاش شتر می گو یند .
  اعراب به ما آموختند برای شمارش خودمان به جای تن نفر به کار ببریم که ان ها برای شتر استفاده می کردند .
  اعراب به ما آموختند به جای واق واق سگ بگوییم پارس که نام اولیه سرزمینمان ایران است
  اعراب به ما آموختند که بگوییم شاه نامه آخرش خوش است چون آخر شاهنامه ایرانبان از اعراب شکست می خورند .
  آیا وقت آن نرسیده است که خودرا از این همه نا آگاهی رها کنیم ۱؟؟

  [پاسخ]

  کسری پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۵:۰۸ ب.ظ:

  دوست عزیز، گاهی تعصب باعث می شود.ما هرگز اندیشه نکنیم و هر سخنی را باور کنیم-
  ۱-غذا در زبان عربی به معنای طعام یا خوردنی یا پرورش است.البته بیشتر به معنای خوراکی و خوردنی استفاده می شود.(فرهنگ جامع نوین)–غَذَّا الرَّجُلَ تَغْذِیَهخورش داد مرد را، پرورش داد—-
  —بول شتر کلمه- غَذى- است نه کلمه -غذا-!!!

  ۲-نفر(بر وزن فرس) گروه. دسته.وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَیْکَ -نَفَراً- مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ احقاف: ۲۹٫ آنگاه که گروهى از جنّ را بسوى تو برگرداندیم که قرآن را استماع میکردند. قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ- نَفَرٌ -مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً جنّ: ۱٫ در قاموس گفته نفر عبارت است از همه مردم و نیز گروهى از مردان که از ده نفر کم باشد.در کشاف ذیل آیه ۴۷٫«وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ -نَفِیراً -اسراء:۶٫ یارى میدهیم شما را با اموال و فرزندان و عشیره و یارانتان را زیاد میگردانیم.

  ۳-اعراب حرف«پ» در حروف الفبای خویش ندارند.که بخواهند به ما یاد بدهند بجای واق واق سگ بگوئیم پارس آنها کلمه پارس را -فارس- تلفظ می کنند گرامی!!!

  ۴- آخر شاهنامه چنین است:
  چو این نامور نامه آمد ببن ز من روى کشور شود پر سخن
  بناهاى آباد گردد خراب ز طوفان و از تابش آفتاب
  پى افکندم از نظم کاخى بلند که از باد و باران نیابد گزند
  بسى رنج بردم درین سال سى عجم زنده کردم بدین فارسى
  از ان پس نمیرم که من زنده‏ام که تخم سخن من پراگنده‏ام
  هر ان کس که دارد هش و راى و دین پس از مرگ بر من کند آفرین

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۶ ق.ظ:

  کسری گرانقدر درود
  از این که پیام من را تحقیقی جواب دادی سپاس گزارم .
  سخن شما را که گفته اید : تعصب خرد انسان از بین می برد ، باجان دل قبول دارم . ولی داشتن غرور ملی ، عزت نفس و تنفر از فلسفه ایی که باعث ضایع شدن عقل وخرد می شود یا دوری جستن از مذهب یا دینی که سبب از بین رفتن تاریخ وتمدن میهنمان شده است و هچون سدی مانع پیشرفت کشور مان و رشد فرهنگ مان می شود ، وظیفه هر میهن دوست دلسوز است .
  هدف من از پیام بالا نشان دادن عمق فاجعه وتیره بختی است که اعراب بر سر تاریخ وتمدن ایران زمین آورده اند وهنوز هم فلسفه غلط دیکته شده از سمت آن ها جلو آگاهی وروشن شدن مردم عزیز مان گرفته است.
  تاریخ نشان داده است اعراب با نام دین اسلام به هر فرهنگی که
  حمله ور شده ،نشانه های ان تمدن را نشانه ی کفر شمرده ومردم را کافر و مستحق تنبیه الهی دانسته . تمدن سر زمین غصب کرده را تباه و خون های انسان های بی گناه را جهت تقرب الهی و رسیدن به بهشت واهی ریخته . زبان سخن گفتن مردم را عوض کرده تاریخ شان را نابود نموده اند .مطالعه وتحقیق درباره ی تمدن مصر وایران نمونه
  بسیار بارز واثبات کننده ادعای بالا است . چون ایرانیان ازتمدن وتفکر غنی برخوردار بوده و فرهنگ وتمدن شان ریشه در تاریخ کهن داشته پس از گذشت چند قرن اعراب متجاوز را در خود هضم کرد ومانع از بین رفتن کامل زبان شیرین پارسی شدند وقسمتی ازآداب وسنن ایرانیان از هجمه ی متجاوزین در امان ماند .
  اگر نیک بیاندشم ایا بکار بردن واژه های عربی یا خواندن دعاها به زبان عربی یا خرافات بر گرفته شده از اعراب تهاجم فرهنگی نیست ؟
  یا فقط واژه های انگلیسی یاغربی یا مطالب علمی وضد خرافات نشانه ی تهاجم فرهنگی است .
  درست است پایان شاهنامه نشان دهنده ی رنج فراوان شاه شیرین سخن پارسی است کسرای گرامی ایا فکر نمی کنید این همه رنج مشقت را فردوسی برای خنثی کردن حمله و هجمه ی اعراب به فرهنگ وزبان وائین میهنمان به جان خریده که پایان خوش شاهنامه را برای اعراب رقم نزند که همان قتل وغارت میهن عزیزمان بوده است .
  هر چند که در واژه گان عربی حرف پ استفاده نمی شود ولی وادار کردن اموزش دیدگان زیر دست افراد اعراب فرهنگ ستیز که واژه ی پارس را به جای واق واق به کار ببرند دور از ذهن نیست.
  اگر نیک بنگریم هنوز هم ارزش خون انسان هارا اعراب با شتر می سنجند و نفر واژه ی عربی است که برای شمارش گروهی ازشتر ها بکار برده مشده ومیشود که اعراب پس از غصب ایران این واژه برای شمارش انسان ها بکار برده اند تا وارد زبان فارسی شده است .
  در جایی که سوسمار وملخ غذای بسیار مناسبی بوده دور از ذهن نیست که غذی راهم بعنوان خوراک میل کنند و واژه ی غذا از بول شتر گرفته وبه جهان معرف شده باشد.

  ببخش ولی هرگز فراموش نکن که چه برسر تمدنت آمده ازدست اعراب و می آید ای ایرانی

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۵:۳۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  قابل توجه همه عرب زاده های بیشعور:
  اعراب هیچی نبودن و نیستن….یه مشت وحشی بودن که بی فرهنگترین ادمها بودن اعراب دختراشونو زنده به گور میکردن اون وحشی ها به فرهنگتریت ادمای دنیا بودن و هستن….وحشی وحشیییییییییییییییی…اعراب وحشی که با نامردی همیشه تو جنگ ها پیروز میشدن….
  درود بر کوروش بزرگ…
  درود بر ارشک بزرگ….
  درود بر خسرو پرویز…
  درود بر یزدگرد سوم…..
  .
  .
  .
  بدرود….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۸:۴۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلامی دوباره:

  شاعری هست که جدیدا گفته:

  گر تمدن اینچنین است که شهلا گوید
  وای اگر از پس امروز بود فردایی

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۱ در۸:۵۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  این خیلی جالبه:

  این مطلبو هم مجلسی هم شیخ صدوق هم ابن شهر اشوب تائید میکنند که:
  روزی مردی نزد محمد رفت گفت من سوالی داشتم .
  حضرت محمد گفت بگو .
  عربه گفت من در قبرستان به دختری که تازه دفن شده بود شب هنگام تجاوز کردم
  میگن حضرت محمد از شدت ناراحتی صورتش سرخ شد
  جوابی نداد باز عربه سوال کرد.محمد گریه افتاد گفت وای بر تو .
  و الی اخر……
  خوب دوستان از این نو نگرش اعراب ایا انتظاری بیش از این هست شما بگین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۱ در۲:۱۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اگه بنیاد گرا نباشید و چیزایی که از بچگی کردن تو مختون رو یه مدتی نادیده بگیرید ( که خیلی سخته) … هم به راحتی در مقابل شواهد و مدارک میتونید قبول کنید که ممکنه کوروش در عین بزرگیش یه عیب هایی هم داشته..ایران در عین شکوهش ایراداتی داشته..یا اصلا شکوه نداشته.. محمد و دینش هم الهی نبوده…
  اما اگه بخواید وطن پرست باشید.. تو دفتر خاطرات کوروش هم نوشته باشه قبول نمیکنید.. اگخ اسلامی دگم باشید اجازه ی قرآن به اینکه یه مرد میتونه کنیز بگیره و را ب را … و شونصد تا زنم بگیره رو واسش توجیه میارید.تو اینکه قرآن اسمانیه شک نمیکنید….

  حالا الان باز مسلمونا میان میگن سوسمار خوری .. انقد بگید تا جونتون در آد

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۱ در۳:۵۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  فرید عزیزم
  در صورتی که دوس داشتی منو پیدا کنی بیا تو پستهای قبلی من امروز برای اخرین بار به این پست اومدم و متاسفانه شاهد بودم که به من و پدر من دوستان عزیز آریایی با ((گفتار نیکشون)) هرچه که لایق خودشون بود رو به من خانواده من گفتن

  به هر حال همیشه از افراط و تفریط بدم میاد و سخن بی منطق و احساسی رو نمیتونم قبول کنم اما در کامنتهای این پست جز احساسات چیز دیگه ای ندیدم و کسی حتی یک منبع نذاشت به عنوان سند حرفاش
  قومی که دم از زرتشت و کوروش میزنه اما در عمرش نه صفحه از گاتها رو خونده و نه نسخه ترجمه ای از منشور کوروش

  نخونده تا بفهمه که حضرت زرتشت میگه گفتار نیک داشته باشید و کوروش میگه انسانها با هم برابرند

  اما این جماعت جز فحاشی و توهین به مقدسات کار دیگری بلد نیستند
  نه گفتار نیک دارند و نه روحیه برابری و یکسان انگاری

  فرید جان
  در پست های پیشین که با هم گفتگو میکردیم منتظر شما هستم

  “””””””””””””این آخرین کامنت من در این پست بود و دیگر به این پست برنمیگردم تا میدان باز باشه برای اون کسی که به من گفت (((گوساله))) و بیشتر به اخلاق نیکوی فحاشیش ادامه بده””””””””””””””
  بدرود

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۴ ب.ظ:

  آقا بهمن من به شخصه دوست ندارم شما از اینجا بری و امیدوارم که از تصمیمت منصرف بشی و برای اونی که به شما گفته گوساله من متاسفم و میگم که غلط کرده شما به دل نگیر

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۱ در۶:۱۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام..چند وقتی بود که اینجا نبودم اما خواستم یه عده واقعیت هایی رو اینجا مطرح کنم…این کامنتم خدایی نکرده طرفداری از گروه خاصی نیست و یا پشت کردن بر گروه خاص دیگر! اما من در مورد رضاشاه طرز فکر متفاوتی رو دارم…درست است که فرزندش احمقی بیش نبود اما خود رضاشاه فردی بسیار مقتدر و اطلاح طلب بود…به طوری که بعد از به قدرت رسیدنش روس ها و انگلیسی هایی که هایی که مدتی بسیاری از شهر های ایران رو محاصره کرده بودن ایران رو ترک کردن….رضاشاه بر خلافت شاهان قاجار و حتی قدرت های قبل و بعد از آن شاهی بسیار ناسیونالیسم(ملی گرا) بود به طوری که پرداخت به کارهایی از قبیل تعظیم در برابر مقبره کوروش و برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله از زمان او به طور رسمی آغاز شد درحالی که قبل از او خبری از این کار ها نبود دوما رضاشاه راه آهن سراسری ایران رو تاسیس کرد…که تاکنون نیز بی سابقه است…دانشگاه بزرگ تهران رو تاسیس کرد…روستائیان و عشایری که از خواندن و نوشتن محروم بودن سواد آموزی را برایشان اجباری کرد به زنان حق آزادی داد به زنان حق دوست داشتن و دوست داشته شدن داد…بر خلاف شاهان دیگر سفر کردن به کشور های خارجی رو زیاد دوست نداشت….احداث راه ها در روستا ها… و خیلی کار های دیگر در زمان رضاشاه رخ داد…شما آقایان زیاد تحت تاثیر حرف عوام قرار نگیرید…تو قرن ۲۱ داریم زندگی میکنم و قریب به ۹۵ سال دیگر قرن ۲۲ شروع میشه…کمی عاقلانه بیندیشید…ماشاءالله این روز ها که بازار کتاب و اینترنت خیلی داغ شده! مگه نه؟!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱ در۱۲:۳۷ ق.ظ
  پیوندیکتا

  و اما در مورد شما آقا شاهب و شیدا خانوم..

  وقتی شما این چنین به گذشته یه قوم و ملت حمله میکنین اونم حق داره احساساتی شه
  اینکه عرب ها بی فرهنگ بودن و …. با فحش که نمیشه با دلیل جوابشو بدین که دیگه ادعای تمدن نکنه

  در مورد شما آقا شهاب که پرسیدی من ایرانی ام یا نه؟ من ایرانی نیستم .من یه تورک ساکن ایرانم و عقاید و اصول و تعصبات خودم رو دارم . ولی هیچ وقت یک طرفه نظر ندادم..

  اینکه شما میگین پیامبر شما کوروش به خودتان مربوطه.

  ولی مگر من به کوروش و داریوش و … توهین کردم که شما به حضرت علی و فاطمه توهین میکنین؟ شما عقاید خودتان را دارید من هم عقاید خودم را .
  ولی شما وضعیت بد کشور رو به گردن اسلام و اعراب می اندازید.

  مگه اسلام وارد ترکیه نشد؟ بد نیست بدونید که چادر سیاه ساخته امپراتوری عثمانی است که الان دامن گیر زنان ایرانی شده.

  اگه وضع شما و فرهنگتان روز به روز داره بد تر میشه این تقصیر خودتونه.اسلام گرایی افراطی در ترکیه خیلی بیشتر از ایران بوده ولی ترک متوجه این خطر شدند و خیلی زود تعغیرش دادن..

  الانم با فحش دادن چیزی درست نمیشه.

  [پاسخ]

  شهاب پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۲:۰۷ ب.ظ:

  من به طور کل از محمد علی خوشم نمیاد و همچنین اسلام ناب محمدی…
  گشت ارشاد.اذان.ماه رمضان.عاشورا اینا تو کت من نمیره تو کت هیچ ایرانی(پارسی) دیگه نمیره اگه توهین میکنم حق دارم چون اسمی از بزرگانی چون کوروش بزرگ و داریوش بزررگ و ارد بزرگ و…. نمیشنوم پس حق دارم این توهین ها رو بکنم…اسلام به زور شمشیر وارد ایران شد و اره حق با شماست گذشته درگذشته و امیدوارم ۱ راهکاری باشه که مملکت آریایی تو ایران پایداتر بشه….ولی وقتی تو میای و از عمر حرومزاده دفاع میکنی این کلا تو کت من نمیره متوجهی….اون حرومزاده به ممکت پارس حمله کرد و فرهنگ بیخودشو به ایرانی ها تحمیل کرد….ایرانی ها اصلا بت پرست نبودند بلکه یکتاپرست بودند و ایزد یکتا رو میپرستیدند…متاسفم براتون….
  بدرود…

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱ در۱:۴۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  دوستان ببخشند به مهر اریاییشون که وارد بحث شدیم. من بچه سیدم ولی تا حالا نشده خودمو عرب بدونم یا عجم یا …من انسانم واین انسانیت منه که میتونه ارزش داشته باشه نه چیز دیگه. البته لازمه بدونید که ریشه ما عبری واز ابراهیمه . بعد از این مطلب اگه خدایی وجود نداره به منم دلیلشو بگین. همه چیز به سمت اون کمال اعلی جهت گیری داره چه توی دین زرتشت و چه توی دین محمد. ما وظیفمون اینه که آدم باشیم و دیگران رو به سوی ادمیت و انسانیت ببریم نه به بیراهه های ناسیو نالیسم و مارکسیسم و بودائیسم و …. و البته اسلامگرایی ابزاری کنونی. ناگفته نماند که اینهمه مغ و پیغمبر و کاهن و …. اومدن و رفتن ولی هنوز هم تا خدا رو فراموش میکنیم همون اش و همون کاسه است. محمدو با زرتشت دشمن میکنیم و علی رو با رستم و …که چی فقط حرف خودمون باشه. اصل خداست و زمانی که بجای خود خدا دین خدا هدف باشه اون جنایاتی رو که توی تاریخ میخونید هر روز میبینید. یادمون باشه که دشمن اصلی ما خودمون هستیم با اندیشه های بدمون و کردارهای بدترمون ….. و اگه اینو اصلاح نکنیم ابراهیم و سیاوش توی آتش میافتن و عیسی به صلیب کشیده میشه محمد زرتشت سنگ میخورن و بچه های محمد یکی یکی به دست همون داعیان همیشگی دین به جای خدا قطعه قطعه میشن. کسانی از ما دین زرتشت رو به گند کشیدن و دیگرانی دین محمد را و امروز من و توی به خیال خودمون اندیشمند سر دعوای اون دو گروه با هم دعوا میکنیم و به هم ….میگیم. اینم از آدمیت ما مسلمانی عده ای و مهر ورزی عده ای دیگر. همه تلاش خدا بواسطه همه فرستاده هاش این بوده که ما یه جمع واحد باشیم به نام بشر وبا روش و مذهب انسانیت . حالا شما خودتون قضاوت کنید ما چی هستیم. به خدای تمام پیامبران راستین انسانیت میسپارمتان.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱ در۱۰:۵۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  همه چیز در این دنیا روزی به اصل و اساس خودش برمیگرده و این یه قانون علمی و فلسفیه که همه چیز در تعادل نهایی خودشه که باید به دوام برسه. این بحثای شما اگر تو یک روال درست یا نادرست هم که پیش بره در نهایت به تعادل بین خودتون منجر میشه. اونی که احساسیه منطقی تر و اونی که خشک منطقیه احساساتشو پیدا میکنه.(به حال خودتون درحین بحث و قبل و بعد از اون توجه کنید).بگذریم. اینجا یا اونجاش مهم نیست در جنگ بین دو ملت این تمدن ها هستند که با هم تداخل میکنند و سرانجام خواهی نخواهی از هم تاثیر پذیرفته و به یک تعادل نسبی میرسند و این همون اصل اونهاست. اصل در واقع یک چیزه ولی برداشتهاو فهمهای متفاوت از این اصل باعث جنگ و بحث و جدل میشه. خیلی طول خواهد کشید ولی سرانجام همین خواهد شد چرا که تا در تمدنی نقصی نباشد تمدن دیگر ولو به زور نخواهد توانست تا بر آن چیره شود. تمدنها هم مثل انسانهایی که سازنده اونها هستن در تقابل و قیاس با هم به تکامل میرسند.(جامع بیندیشید و در عین حال با ریز بینی)

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱ در۱۱:۲۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  باز هم عذر میخوام . تنها کسی که بین شما شاید داره به یک شیوه درست فکرشو هدایت میکنه سکویاست. اونایی که اعمالشون رو با مقیاسی به نام انسانیت اندازه میگیرن و مسوول اندیشه ها و اعمال خودشون هستن. این روزگار بین همه انساها درگردشه و هر روز به صورتی بوده .دیروز اونطوری امروز اینطوری و فردا طور دیگری خواهد بود . در این بین تنها انها که به انسانیت نزدیکترن برای همیشه خوب میمونن.دلیلش هم اینکه ما حتی اگر از کوروش کبیر یا محمد یا علی و یا از سلیمان نبی و دیگر بزرگان کار غیر انسانی میدیدیم نمیتوتنستیم از آن دفاع کنیم و ناخواسته در دادگاه وجدان انسانی محکوم میبودند. اینه که باید به سمت انسانیت حرکت کرد و هرجا خلاف آنرا دیدیم محکوم و موافق آنرا تایید کنیم. توجه کنید به اساس ادیان . روش دستخوش اذهان متولیان مذاهب میگردد. انگاره های مذاهب و ادیان را از کتب آسمانی آنها جستجو کنید و هرگز بدون اندیشیدن قضاوت نکنید همه حرفها را بشنوید و از میان آنها بهترین را انتخاب کنید و یادتان باشد که اگر ده نفر همزمان به چیزی بنگرند هرکدام از زاویه دید خود و در ظرف ذهنی و بر اساس آنچه از قبل آموخته اند آنرا تفسیر و توصیف میکنند و اگر همه این تفاسیر با هم جمع گردند آنگاه یک تفسیر کلی و جامع خواهیم داشت که همه تفاسیر قبل را نیز توضیح خواهد داد. گاتها ها و یسناها و آیات و اردالیهای مذاهب مائو و کنفسیوس و محمد و زرتشت و موسی و عیسی و……همه و همه را بخوانید و بدانید. سرانجام در بین همه آنها یک چیز را خواهید یافت : خدای را و خودتان را که برای انسان بودن و انسانیت آفریده شده اید .

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱ در۱۲:۲۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  باید عرض کنم ازتمدن اعراب دنیا شگفت زده شده شما ناراحت هستید چون تازه فهمیدید تمدنی نداشتید یه چیزی دیگه مامیدونیم جدمان سام ابن نوح بود ولی شما چی . اخه شما همه خواهربرادر بودیدباهم ازدواج کردید .راستی اگه ببرسم زرتشت احمقتون اصل ونسبش کی بوده ن…………..اخه ازکی تاحال اتش برستی هم یکتا برستی شده .راستی تودهنتو ببند که نمدونی تمام این نژادها ازاقوام سامی هستن بیسواد بیشترکتاب بخون زیادهم عصبانی نشو تقصیرتو نیست اون شاه دماغ درازتومغزتون این تمدن خیالی روگذاشت بخاطر همین چیزاس به هیجا نرسدید چون تواوهام زندگی میکنید شما از خواب بیدارشو برادر البت اگه بیدار بشی

  [پاسخ]

  ایلیا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۲:۰۰ ب.ظ:

  شهلا جان به پست من یه نگاه بنداز ضرری نداره.

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ خرداد ۱ام, ۱۳۹۱ ۷:۰۳ ب.ظ:

  تمدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عجب اعتماد به نفسی داری تو!!!!!!!!!!!! نصیحتی بهت میکنم اینقدر باعث خنده وتمسخر دیگران نشو. نکنه کلا استیلت اینطوریه؟ میگی چطوری؟ خب همینطوری که هستی دیگه یه چیزی تو مایه های دلقکای سیرک. خب اگه تو مایه های دلقکای سیرک هستی که آرزوی موفقیت میکنم برات. اما اگه بیماری جلب توجه داری خودتو حتما به دکتر نشون بده خیلی حاد شده. اگرم بیماری سادیسم داری که البته من فکر میکنم که این آخری نزدیکتره طبق شواهدات باید بگم که متاسفانه سادیسم بیماری نیست که به این زودیها خوب بشه باید بسوزیو بسوزیو بسوزی. همین کاری که الان داری میکنی.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۱ در۸:۳۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  بچه ها این شهلای عرب زاده عقده داره بدبخت دست خودش نیست چون که نمدن نداشته و نداره کشورشون و به تمدن ایرانی ها حسودیش میشه حسود هرگز نیاسود شهلای عرب زاده…زیادی واسه من نطق نکن دگوری….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۱ در۱:۵۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  شهاب جان اینگاری اون جات بدجوری سوخته میدونستی شاه دماغ درازتون باخرج کردن ثروت کشورتون مخواست تمدن ونژاد بخر ه………………راستی اون بزیردستاش گفته بود اعراب خوزستان باتحقیر وبرونشون کنید ولی قربون خدا خودش بوسیله هم زبوناش اواره شد وباتحقیر والتماس رو به یه عرب کرد اخرعاقبت تمام ایرانی های که الگوشون اون دماغ دراز همین راستی اگه خیلی ناراحت هستی به همان اتش برستی برگردید حالا که زورشمشیرنیست راستی وقتی باخواهرتون ازدواج میکردید بچه ها چی صداتون مکنن دایی یا بابا

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۰۳ ب.ظ:

  شهلا خانم درود بر شما با این همه علم آگاهی
  گفته بودی از قوم سامی هستی وپرسیده بودی وقتی با خواهرتان ازدواج می کنی حاصل چه میشود خواهر زاده یا فرزند؟
  برای رسیدن به جواب تان لازم است قران راباز کن بادقت مطالعه کن
  ببین فرزند قابیل و خواهرش چه نسبتی با هم دارند اخه عزیز خانم سامی ها