دسته: دین و آیین بودا

سنگه و جشن های آیین بودای شمالی

سنگه و جشن های آیین بودای شمالی

سنگه. فقط یک سنت وینیه را در تبت معتبر دانستند و آن موله سرواستىوادهبود. اصولاً همه مکتب ها از این سنّت هواخواهى مى کنند، اما در عمل، سنّت هاى گوناگون مهایانه و منتریانه کمابیش...

مکتب هاى آیین بوداى شمالى

مکتب هاى آیین بوداى شمالى

مکتب هاى آیین بوداى شمالى. مکتب هاى بودایى تبّتى، در این باره که دقیقاً کدامین متون را معتبر بدانند و کدامین خدایان را مهم ترین بخوانند، اختلاف دارند; گاهى آموزه ها یا اَعمال خاص...

ویژگى آیین بوداى شمالى

ویژگى آیین بوداى شمالى

ساختار آموزه ها. تبّتى ها گاهى مدعى اند که آموزه هایشان شامل هرسه چرخ، مهایانه، هینه یانه و وجره یانه است. این ادعا تا حدى درست است، اگرچه گاهى هم یک ادعاى جدلى به شمار مى آید...

مفروضات متغیر

مفروضات متغیر

مفروضات متغیر. تا پیش از هجوم پناهندگان تبّتى به کشورهاى غربى در طول دهه ۱۹۶۰ و پس از آن، دین تبّتى شهرت چندانى نداشت. بسیارى از گزارش هاى رایج، گزارش هایى کاملا...

گسترش منتره یانه

گسترش منتره یانه

گسترش منتره یانه. در اواخر هزاره اول میلادى، منتره یانه در سراسر جهان بودایى کاملا گسترش یافت. این آیین را به سرى لانکا و آسیاى جنوب شرقى آوردند و در اندونزى نیز نفوذ...

جشن هاى بودایى

جشن هاى بودایى

جشن هاى بودایى. دِیرهاى بودایى بى آنکه مراسم خاصى برگزار کنند، بین سى و پنج تا چهل رخداد را جشن مى گیرند، اما بیشتر این جشن ها اهمیتى ناچیز دارند. به استثناى جشن هاى مشترک...

فرقه گرایى و تلفیق

فرقه گرایى و تلفیق

فرقه گرایى و تلفیق. در مورد ویژگى هاى دقیق مکتب هاى آیین بوداى چینى در دوره تانگ (سال هاى ۶۱۷ تا ۹۰۷ م) تردید است. مى توان گفت که گستره سَنگه (انجمن بودایى)، در کل...

آیین بوداى چینى

آیین بوداى چینى

آیین بوداى چینى. آیین بودا به هر کشور که پانهاده است زیر تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه تغییر کرده است، و خود نیز به همان میزان درآن...

مکتب دیانه

مکتب دیانه

مکتب دیانه. سنّت هاى دیانه اى را که اَنـ شىـ کائو آغاز کرده بود، قرن ها استمرار یافت. این سنّت ها با سلسله هاى آموزه هاى جدیدى که از هند و آسیاى میانه مى آمد، مدام افزایش مى یافتند. در...

آموزه هاى پاک بوم.

آموزه هاى پاک بوم.

یکى از شاخه هاى کهن دیانه بودایى هندى گویا بر نظاره بر تجسّم  ِ تمثال بودا تأکید داشته است. در مهایانه آغازین، این نظاره با تجسّم بودا امیتابه شهره شد. منابع هندى...

مکتب هاى آیین بوداى شرقى

مکتب هاى آیین بوداى شرقى

مکتب هاى آیین بوداى شرقى آیین بوداى شرقى از سنّت هاى شمالى و جنوبى بسیار متنوع تر است. این آیین شامل شمارى از مکتب هاى متعددى است، که گاه به تأسیس فرقه هاى مجزا گرایش...

آیین بوداى شرقى

آیین بوداى شرقى

مقدمه آیین بوداى چین، ویتنام، کره و ژاپن زیر تأثیر زمینه فرهنگى، باورها و اعمال دینى و تحولات تاریخى  ِ منطقه قرار داشت. قاعدتاً این برداشت متأثر از پیش فرض هاى مطالعه در...

آیین بودا و جهان روح

آیین بودا و جهان روح

آیین بودا و جهان روح. آیین بودا در سازگارى با شمار زیادى از باورهاى محلى به خدایان و ارواح گوناگون و مانند اینها، مشکل چندانى نداشته است، اگرچه تصور بر...