دسته: دین و آیین بودا

سنگه و جشن های آیین بودای شمالی

سنگه و جشن های آیین بودای شمالی

سنگه. فقط یک سنت وینیه را در تبت معتبر دانستند و آن موله سرواستىوادهبود. اصولاً همه مکتب ها از این سنّت هواخواهى مى کنند، اما در عمل، سنّت هاى گوناگون مهایانه و منتریانه کمابیش...

مکتب هاى آیین بوداى شمالى

مکتب هاى آیین بوداى شمالى

مکتب هاى آیین بوداى شمالى. مکتب هاى بودایى تبّتى، در این باره که دقیقاً کدامین متون را معتبر بدانند و کدامین خدایان را مهم ترین بخوانند، اختلاف دارند; گاهى آموزه ها یا اَعمال خاص...

ویژگى آیین بوداى شمالى

ویژگى آیین بوداى شمالى

ساختار آموزه ها. تبّتى ها گاهى مدعى اند که آموزه هایشان شامل هرسه چرخ، مهایانه، هینه یانه و وجره یانه است. این ادعا تا حدى درست است، اگرچه گاهى هم یک ادعاى جدلى به شمار مى آید...

مکتب دیانه

مکتب دیانه

مکتب دیانه. سنّت هاى دیانه اى را که اَنـ شىـ کائو آغاز کرده بود، قرن ها استمرار یافت. این سنّت ها با سلسله هاى آموزه هاى جدیدى که از هند و آسیاى میانه مى آمد، مدام افزایش مى یافتند. در...