تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

دین و آیین بودا

آیین بودا، بودیسم یا بوداگرایی دینی مبتنی بر آموزه‌های سیدارتا گوتاما که در حدود  (۵۶۶ پیش از میلاد ) تا  ( ۴۸۶پیش از میلاد ) می‌زیسته، است.

آیین بودایی به عنوان دین پاکان در نظر گرفته می‌شد و با ۵۰۰ میلیون پیرو یکی از ادیان اصلی جهان به‌شمار می‌آید. آیین بودا بیشتر بر کردار نیک تاکید دارد.

آماج این ورزیدگی‌ها پایان دادن به چرخه تولد مجدد یا سمساره است که از طریق بیداری یا درک واقعیت راستین، رسیدن به رهایی صورت می‌گیرد.

اخلاقیات بودا گرایانه بر دو اصل رواداری و بی‌گزندی برپا شده‌است. بخش ارزنده‌ای از ادبیات دینی جهان آثار نوشتاری بوداگرایی به‌شمار می‌رود.

بودا

بودا کیست ؟ بودا یکی از پر نفوذ ترین متفکران تاریخ بشری است . آموزه های بودا  متجاوز از هزار و پانصد سال است که…

نقدی بر افکار بودا

پریچهر صالح آبادی بودایی ها در تعریف آیین خود می گویند ما پس از مرگ در پیکری دیگر باز زاییده میشویم. این باززایی ما بارها و بارها تکرار می‌شود. این را چرخه هستی یا زاد و مرگ مینامیم. هستی رنج است. زایش رنج است. پیری رنج است. بیماری رنج…