سلسله و پادشاهان ایلام باستان

ایلام باستان دارای نه سلسله بوده است که به ترتیب قدمت ذکر می کنیم

سلسله اول آوان (۲۵۷۰-۲۴۷۰ ق.م )

شاه اول (?) ۲۵۷۰-۲۵۳۰

شاه دوم (?) ۲۵۳۰ – ۲۵۰۰

شاه کوریشاک ۲۵۰۰-۲۴۷۰

سلسله دوم اوان ( ۲۴۷۰ -۲۱۳۸ ق.م)

شاه پلی ۲۴۷۰ – ۲۴۵۰ ق.م

شاه تاتای اول ۲۴۵۰-۲۴۲۵ ق.م

شاه اوکوتامش ۲۴۲۵-۲۴۰۰ ق.م

شاه هیشور ۲۴۰۰-۲۳۷۵ ق.م

شاه شوشونتارانا ۲۳۷۵-۲۳۵۰ ق.م

شاه ناپیلهوش ۲۳۵۰-۲۳۳۰ ق.م

شاه کیکو-سیوه-تمتی ۲۳۳۰-۲۳۱۰ ق.م

شاه لوه ایشان ۲۳۱۰-۲۲۸۵ ق.م

شاه هیشپ – راتپ ۲۲۸۵-۲۲۶۳ ق.م

شاه هلو ۲۲۶۳-۲۲۴۳ ق.م

شاه هیتا ۲۲۴۳-۲۲۰۳ ق.م

شاه کونیک –اینشوشیناک ۲۲۰۳-۲۱۸۵ ق.م

سلسله اول سیماشکی ۲۰۷۰-۲۰۴۰ ق.م

شاه تازییای اول ۲۰۷۰-۲۰۶۰ ق.م

شاه اپارغی اول ۲۰۶۰-۲۰۵۰ ق.م

شاه تازیتای دوم ۲۰۵۰-۲۰۴۰ ق.م

سلسله دوم سیماشکی

شاه گیرتابه ۲۰۴۰-۲۰۳۰ ق.م

شاه لوراک – لوهان ۲۰۳۰-۲۰۲۲ ق.م

شاه هوتران تپتی ۲۰۲۰-۱۹۹۰ ق.م

شاه کینداتو ۱۹۹۰-۱۹۷۰ ق.م

شاه ایندای اول ۱۹۷۰-۱۹۴۵ ق.م

شاه تان –روهوراتو ۱۹۴۵-۱۹۲۵ ق.م

شاه اینداتوی دوم ۱۹۲۵-۱۹۰۰ ق.م

شاه اینداتوناپیز ۱۹۰۰-۱۸۷۵ ق.م

شاه اینداتو-تمتی ۱۸۷۵-۱۸۵۰

سلسله اپارتی ۱۸۵۰-۱۵۰۰ ق.م

شاه اپارتی دوم ۱۸۵۰-۱۸۳۰ ق.م

شاه سیدماها ۱۸۳۰-۱۸۰۰ ق.م

شاه سیرکتوه اول ۱۸۰۰-۱۷۷۰ ق.م

شاه سیموت-وارتاش ۱۷۷۰-۱۷۶۸ ق.م

شاه سیوه-پالار-هوپاک ۱۷۶۸-۱۷۴۵ ق.م

شاه کودو زولوس اول ۱۷۴۵-۱۷۳۰ق.م

شاه لیلا ایرتاش ۱۷۰۰-۱۶۹۸ ق.م

شاه تمتی-هالکی ۱۶۶۵-۱۶۵۰ ق.م

شاه کوک ناشور دوم ۱۶۵۰-۱۶۳۵ق.م

شاه کوتر سیلماهای اول ۱۶۲۵-۱۶۰۵ ق.م

شاه تمتی رایتاش ۱۶۲۵-۱۶۰۵ ق.م

شاه کودوز ولوش سوم ۱۶۰۵-۱۶۰۰ ق.م

شاه تاتای دوم ۱۶۰۰-۱۵۸۰ ق.م

شاه آتا-مرا-هالکی ۱۵۸۰-۱۵۷۰ ق.م

شاه پالا-ایشان ۱۵۷۰ – ۱۵۴۵ ق.م

شاه کوک کیروش ۱۵۴۵-۱۵۲۰ ق.م

شاه کوک ناهونته ۱۵۲۰-۱۵۰۵ ق.م

شاه کوتر ناهونته دوم ۱۵۰۵-۱۵۰۰ ق.م

حکومت هورپاتیلا۱۳۵۰-۱۳۳۰ ق.م

در ۱۳۵۰ ق.م سرانجام دوران فترت دوم پایان یافت و یک حکومت ایلامی قدم به عرصه وجود گذاشت . تنها شاه این حکومت هورپاتیلا نام داشت که از قوم هوری بود.هورپاتیلا یکبار در اوایل سلطنت خود بابل را مورد حمله قرار داد و به مدت چهار سال بر بخشهایی از جمله شهر مذهبی نیپور تسلط یافت اما در جنگ با آشور –اوبالیت اول شاه آشور شکست خورد و به ایلام بازگشت.

اما در سال ۱۳۳۰ ق.م کوریکالزوی دوم (۱۳۴۴-۱۳۲۰ق.م) شاه کاس بابل اقوام به نبرد با هورپاتیلا نموده شاه ایلام در این جنگ شکست خورد و به ایلام گریخت اما دیگر نتوانست سپاهی قوی گردآوری کند.

کوریگالزوی ابتدا واراهش را غارت نمود سپس ایلام و شوش را فتح کرد به این ترتیب حکومت هورتاپیلا منقرض شد .از کوریکالزوی دوم یک مجسمه یافت شد که دارای کتیبه حاوی شرح مراحل فتح وی در ایلام بود

: کوریگالزوی شاه ملتها جبار شوش ایلام نابود کننده واراهش “

کوریگالزو سپس برای مقابله با آشوری ها ایلام را ترک کرد و البته غنائم بسیاری از ایلام برد.

سلسله ایگه- مالکی

شاه ایگه-مالکی ۱۳۵۰-۱۳۳۰ ق.م

شاه پاهید-ایشان اول ۱۳۳۰-۱۳۱۰ ق.م

شاه آتار کیتاه ۱۳۱۰- ۱۳۰۰ق.م

شاه هومان- نومنا ۱۳۰۰-۱۲۷۵ ق.م

شاه اونتاش – ناپیدیشا (گال)۱۲۷۵-۱۲۴۰ ق.م

شاه اونپاتار – ناپیدیشا ۱۲۴۰-۱۲۳۵ ق.م

شاه کیتن – هوتران ۱۲۳۵-۱۲۱۰ ق.م

سلسله شوتروکی ۱۲۰۵-۱۱۰۵ ق.م

شاه هالوتوش –اینشوشیناک ۱۲۰۵-۱۱۸۵ ق.م

شاه شوتروک –ناهونته اول۱۱۸۵-۱۱۵۵ ق.م(قدرتمندترین و مقتدرترین شاهان ایلامی)

شاه کوتیو-ناهوته۱۱۵۰-۱۱۲۰ ق.م

شاه شیلماک-اینشوشیناک اول ۱۱۲۰-۱۱۱۰ ق.م

شاه شیلمانا-هامرو-لاکامار ۱۱۱۰-۱۱۰۵ ق.م

دوران فترت ۱۱۰۵-۷۶۰ ق.م

در این دوران ایلام حکومتی نداشت و احتمالا آشوریان و بابلیان در این دوره حکومت کرده اند.

سلسله ایلام نو ۷۶۰-۶۴۴ ق.م

هومبان-تاهراه ۷۶۰-۷۴۲ ق.م

هومبان- نیکاش اول ۷۴۲-۷۱۷ ق.م

شاه شوتروک-ناهونته دوم ۷۱۱-۶۹۹ (دارای کتیبه های فراوان)

شاه هالوشو-اینشوشیناک ۶۹۹-اکتبر۶۹۳ ق.م

شاه کودور-ناهونته ۶۹۳-جولای ۶۹۲ ق.م

شاه هومبان نیمنا جولای ۶۹۲-فوریه ۶۸۸ ق.م

شاه هومبان – هالتاش اول فوریه ۶۸۸-اکتبر ۶۸۱ ق.م

دوران اول تفرق حکومت در سلسله ایلام نو اکتبر ۶۸۱-۶۶۴ ق.م

بوهای انقراض حکومت را در ایران می توان حس کرد . در این دوره دو نفر همزمان به حکومت رسیدند یکی شیلهاک – اینشو شیناک دوم (اکتبر ۶۸۱و۶۸۸ :در شوش حکومت کرد)و دیگری هومبان- هالتاش دوم (۶۸۱-۶۷۵ سپتامبر)در ماداکتو به سلطنت نشست.

ماداکتو                                                             شوش

_________________                                                 ________________

هومبان-هالتاش (۶۸۱-۶۷۵)                                         شیلماک-اینشوشیناک دوم

اورتاکی(سپتامبر۶۷۵-۶۶۴)                                         تپتی – هومبان اینشوشیناک

سلطنت واحد تپتی-هومبان- اینشوشیناک ۶۶۴-۶۵۳ ق.م پس از مرگ اورتاکی و اما آخرین شاه ایلام بزرک و متمدن هومبان – هالتاش سوم ۶۴۸-۶۴۴ ق.م

اما در این تاریخ و تمدن ۱۹۲۶ ساله ایلام باستان آنان شاید بالغ بر ۱۰۰ بار به بین النهرین حمله کردند و شاید ۱۰۰ بار نیز مورد تاخت و تاز قرار گرفتند – ابتدا با سومر – اور- لاگاش – نینوا- آشور- بابل –کاس و ……. سرانجام با آشوریانی یال به قدرت خود پایان دادند و تا به امروز همیشه یک ایالت بوده اند.

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
یاسین قاسموند

سلام سلسله ی کیدینویی ها چرا تو لیست شما نیستن ؟