جفرافیاى تاریخى انسانى چین باستان

 

جفرافیاى تاریخى انسانى


تاریخ چین ، از دوران باستان تا زمان معاصر، به درستى روشن است . بنابراین تاریخ مدون این کشور مشخص چنین است :
۱ پیشینه چین در تاریخ غیر مدون در حدود ۱۷۶۶ ۲۲۰۵ یا ۱۵۵۷ ۱۹۸۹ق . م است . در این مقطع از تاریخ باستانى چین ، دودمان شیا بر چین حکومت مى کرده اند.
۲ – دودمان یین یا شانگ در حدود ۱۰۲۷ – ۱۷۶۶ ق .م حکومت داشته اند.
۳ – دودمان جو در حدود ۴۸۱ – ۷۲۲ ق . م حکومت کرده اند. دوران جنگ ایالت ها از ۲۵۰ – ۴۰۳ ق .م . بوده است .
۴ – چین (یا: تسین ) ۲۰۷ – ۲۲۱ ق .م م : بنیادگذارى امپراطورى .
دوران امپراطورى ؛
۵ – هان اول از ۲۰۲ ق .م . تا ۸ میلادى
وانگ مانگ از ۲۳ -۹ میلادى .
۶ – هان دوم از ۲۲۰ – ۲۳ میلادى .
۷ – دوران سه کشور:
وى ، ۲۶۵ – ۲۲۰ شمال چین .
شو، ۲۶۳ – ۲۲۱ چین باخترى .
وو، ۲۸۰ – ۲۲۲ جنوب چین .
۸ – امپراطورى بزرگ جین یا دزین ، ۳۱۶ – ۲۶۵ سراسر چین . ۴۲۰ – ۳۱۷ جنوب
چین(۱۶ ایالت در شمال چین ).
۹ دودمان هاى جنوبى و شمالى :
پنج دودمان پشت سر هم در جنوب : ۵۸۹ ۴۲۰ م .
وى شماى ترک ها) و چهار دودمان جانشین آنها در شمال : ۵۸۱ ۳۹۹ م .
۱۰ دودمان سوئى : ۶۱۸ ۵۸۱ وحدت دوباره چین .
۱۱ دودمان تانگ : ۹۰۷ ۶۱۸ م .
۱۲ پنج دودمان و ده کشور: ۹۷۹ ۹۰۷ م .
۱۳ دودمان سونگ : ۱۱۲۶ ۹۶۰: همه چین . ۱۲۷۹ ۱۱۲۷: جنوب چین (سونگ جنوبى ).
لیائو (گى دان ) ۱۱۲۵ ۹۱۶ (منچوریا).
شیى شیا (دانگود): ۱۲۳۴ ۱۰۳۲ (گانسو)، جین (گین )، روجن ۱۲۳۴ ۱۱۱۵ در شمال چین .
۱۴ دودمان یوان (مغول ها): ۱۳۶۸ ۱۲۷۹ م .: همه چین .
۱۵ دودمان مینگ : ۱۶۴۴ ۱۳۶۸ م .
۱۶ دودمان چینگ (تسیگ ): ۱۹۱۲ ۱۶۴۴ م .
۱۷ جمهورى ۱۹۱۲ م .
۱۸ جمهورى خلق چین ۱۹۴۹ م .


پیشینه سیاسى باستان :


در کتب فیلسوفانى چون کنفوسیوس ، مینوس و مودز و از ((فرزانه شاهان )) کهن سخن رفته است . بنا به سنت چینى پنج ((فرزانه )) بودند که پیش از نخستین بنیادگذار نخستین دودمان شاهى چین بر آن سرزمین فرمانروائى داشتند. چینیان این فرزانگان را ارج مى نهند و بنیادگذار حقیقى تمدن چینى مى دانند. این پنج فرزانه عبارتند از:
۱ هوانگ دى امپراطور زرد).
۲ جوان شو.
۳ گو.
۴ یائو.
۵ شون .
این پنج فرزانه از یک خانواده نبودند بنیاد گذار نخستین دودمان داستانى ((فرزانه )) شاه )) است ؛ یعنى شهریارى که ((دارنده فرزانگى درون و شهریارى بیرون )) است .
نزد پیروان کنفوسیوس این شش تن فرزانه شاه بودند:
۱ یائو ۲ شون ۳ یو ۴ تانگ ۵ ون شاه ۶ ووشاه .
چینیان ((یو)) را بنیادگذار نخستین دودمان داستانى چین ، یعنى ((دودمان )) مى دانند. ((یو)) را از فرزندان ((هوانگ دى )) دانسته اند.

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها