کتیبه اردشیر سوم بر کاخ داریوش اول

اردشیر سوم - کاخ داریوش اول

اردشیر سوم – کاخ داریوش اول

 

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \
 2. imâm \ bumâm \ adâ \ hya \ a
 3. vam \ asmânâm \ adâ \ hya \ marti
 4. yam \ adâ \ hya \ šâyatâm \ adâ \ marti
 5. ihyâ \ hya \ mâm \ Artaxšaçâ \ xšâya
 6. thiya \ akunauš \ aivam \ parûvnâm \
 7. xšâyathiyam \ aivam \ parûvnâm
 8. \ framatâram \ thâtiy \ Artaxsaçâ \
 9. xšâyathiya \ vasraka \ xšâyathiya
 10. \ xšâyathiyanâm \ xšâyathiya \
 11. DHyûnâm \ xšâyathiya \ ahyâyâ \ BUyâ \ ada
 12. m \ Artaxšaçâ \ xšâya
 13. thiya \ puça \ Artaxšaçâ \ Darayavau
 14. š \ xšâyathiya \ puça \ Dârayavauš \ A
 15. rtaxšaçâ \ xšâyathiya \ puça \ Artaxša
 16. çâ \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \ puça \ X
 17. šayâršâ \ Dârayavauš \ xšâyath
 18. iya \ puça \ Dârayavauš \ Vištâspa
 19. hyâ \ nâma \ puça \ Vištâspahyâ \
 20. Aršâma \ nâma \ puça \ Haxâmaniši
 21. ya \ thâtiy \ Artaxšaçâ \ xšâyathi
 22. ya \ imam \ ustašanâm \ athaganâm \ mâ
 23. m \ upâ \ mâm \ kartâ \ thâtiy \ Arta
 24. xšaçâ \ xšâyathiya \ mâm \ Auramazdâ \
 25. utâ \ Mithra \ baga \ pâtuv \ utâ \ imâ
 26. m \ DHyaum \ utâ \ tya \ mâm \ kartâ \

 

خدای برگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم خوشبختی آفرید و مرا اردشیر شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.گوید اردشیر شاه شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین : من اردشیر شاه پسر اردشیر شاه اردشیر پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشا شاه خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر ویشتاسپ ویشتاسپ پسر ارشام هخامنشی. گوید اردشیر شاه : بادا که اهورامزدا و ایزد مهر مرا و کشور مرا و آنچه انجام داده ام بپاید

 

اردشیر سوم - کاخ داریوش اول

منبع iranatlas

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها