مرور برچسب

آخرین شاهزاده صفوی

سلطان محمد دوم صفوی و گردش روزگار

مقدمه در حدود فتنه افغان های غلزایی (هوتکیان) و هنگامی که محمود افغان در اصفهان بر تخت سلطنت (حدودا صدساله صفوی) تکیه داد و رسما اولین پادشاه از سلسله هوتکی شد شاهزاده ای از خاندان صفوی به قزوین گریخت و در آنجا به نیابت پدرش (شاه…

ابوالفتح محمد میرزا که بود و چه کرد؟

ابوالفتح سلطان محمد میرزا، (۱۱۸۷ – ۲ محرم ۱۲۳۲، ۱۷۷۲ –۲۱ نوامبر ۱۸۱۶) پسر شاه سلطان حسین دوم بود. وی واپسین شاهزاده صفوی‌تبار بود. در سال ۱۲۰۰ (۱۷۸۶) آقامحمدخان قاجار به نام او خطبه خواند و سکه زد تا از مشروعیت وی استفاده کند اما شاهزاده از…