مرور برچسب

آل بویه

سلسه آل بویه و ایجاد و گسترش تشیع در ایران

این دودمان را سه برادر به نام های علی، احمد و حسن بنا نهادند، این دودمان در زمان عضدالدوله به اوج توان سیاسی خود دست پیدا کرد.دودمان آل بویه توسط علی، حسن و احمد، پسران ابوشجاع بویه بنا نهاده شد. ابوشجاع از قبیله شیر ذیل آوند محسوب می

دولت مستعجل زندیه و پایتخت هایش

دولت زندیه اگرچه مدت زمان کوتاهی حکومت ایران را در اختیار داشت و پایان کارش بسیار غم انگیز بود اما در همین دورۀ کوتاه سه شهر ملایر، شیراز و کرمان را پایتخت خود قرار داد و یادگارهای خوشایندی در حافظۀ تاریخی و در میان بناهای این شهرها به…