تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تاریخ ژاپن

نقش نمایش در فرهنگ ژاپن

نمايش بزمي- مشخصات آن- تئاتر مردم – شكسپير ژاپن- داوري فهم نمايش ژاپن دشوارتر از فهم هنرهاي ديگر آن سامان است. ما، با جريان تئاتر انگليسي- از هنري چهارم تا ماري استوارت- خو گرفته‌ايم، چگونه مي‌توانيم نمايش بزمي ژاپني را كه «نو» خوانده…

مقاله‌نگاری در ادبیات ژاپن

بانو سي‌شوناگون- كامو نوچومي آراي هاكوزكي هم مورخ بود و هم مقاله‌نگار، و تأثير او در مقاله‌نگاري، كه شايد دلاويز‌ترين شاخة ادب ژاپني باشد، عظيم است. قهرمان اين حوزه هم، مانند قهرمان حوزة داستان‌نويسي، يك زن است: بانو سي‌شوناگون، صاحب…

تاریخ در ادبیات ژاپن

مورخان- آراي هاكوسه‌كي با آنكه بدشواري مي‌توان ميان تاريخنگاري و داستان‌نويسي ژاپني فرق گذاشت، كتابهاي تاريخي آن كشور به اندازة داستانهايش دلپذير نيستند. كهنترين تاريخنامة موجود ژاپني كوجيكي يا «كارنامة حوادث كهن» است. اين كتاب، كه در…

داستان در ادبیات ژاپن

بانوموراساكي- داستان گنجي- مزاياي آن- داستانهاي اخير ژاپن- يك فكاهي‌نويس اگر شعر ژاپني، با موازين غربي، كوتاه مي‌نمايد، رمان ژاپني اين كوتاهي را جبران مي‌كند، زيرا شاهكارهاي داستاني سر به بيست و سي جلد مي‌زنند. مهمترين اين رمانها گنجي…

شعر در ژاپن باستان

مانيوشو- كوكينشو- مشخصات شعر ژاپني- چند نمونه- شعربازي- شرط‌بندي و قمار كهنترين بخش ادب ژاپني كه به ما رسيده است، شعر است، و شعر قديم در نظر محققان ژاپني بهترين شعر آن سرزمين است. يكي از كهنه‌ترين و نامورترين كتابهاي ژاپني مجموعه‌اي…

اندیشمندان ژاپن

آمدن فلسفة كنفوسيوس به ژاپن- انتقاد از دين- دين دانشوران- كايبارا اك‌كن- سخني در آموزش و پرورش- نظري دربارة لذت- نحله‌هاي مخالف- اسپينوزاي ژاپن- ايتوجينساي- ايتوتوگاي- اوگيوسوراي- جنگ دانشوران- مابوچي- موتو اوري فلسفه، همچون دين، از…

پارسایان ژاپن

دين در ژاپن- تحول آيين بودايي- روحانيان- شكاكان همان شوري كه به شكل ميهندوستي و عشق فرد يا به صورت دوستي پدر و مادر و فرزند و جفت و وطن‌ تجلي مي‌كند، ژاپنيان را برمي‌انگيزد كه در اين جهان قدرتي جهانگستر بجويند و بدان بياويزند و، از اين…

نقش خانواده در ژاپن باستان

اقتدار پدر- وضع زن- كودكان- اخلاق جنسي- گيشا- عشق در شرق، بيش از غرب، بايد منشأ حقيقي نظام اجتماعي رادر خانواده جست. اقتدار فوق‌العادة پدر در ژاپن و ساير كشورهاي شرقي نشانة پس‌ماندگي جامعه نبود، بلكه نشانة رجحان حكومت خانوادگي بر حكومت…

مردم ژاپن

قامت- آرايه‌ها- لباس- خوراك- آداب مردمداري- نوشابة ساكي- مراسم چاي‌نوشي- گلپرستي- طبيعت دوستي- باغها- خانه‌ها ژاپنيان، كه اكنون در جهان سياست بيش از اقوام ديگر اهميت دارند، داراي قامتي كوتاه هستند. قد متوسط مردان 60،1 متر و قد متوسط…

رنجبران ژاپن باستان

طبقات منفصل- آزمايشي در ملي كردن اراضي- تثبيت دستمزد به وسيلة حكومت- قحطي- صنايع دستي- پيشه‌وران و اصناف مردم ژاپن، كه در عصر امپراطوري به هشت‌سي (طبقة منفصل يا كاست) تقسيم شده بودند، در عهد ملوك‌الطوايفي به صورت چهار طبقه يا بلكه صنف…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

قوانین ژاپن

نخستين قوانين- مسئوليت جمعي- كيفرها دستگاه قانوني ژاپن، كه بر محور انتقامگيري خصوصي مي‌گرديد، از عرف قديم مردم ژاپن و قوانين قرن هفتم چين سرچشمه مي‌گرفت. هنگامي كه علوم و هنرهاي چين در ژاپن رخنه كرد، قانون و دين نيز ملازم آن بودند.…

صنف سامورای ژاپن

ناتواني امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشير ساموراي- قوانين ساموراي- هاراكيري- چهل و هفت «رونين»- حكم تخفيف يافته قاعدتاً، امپراطور، كه جنبه‌اي الاهي داشت، تارك ملت شمرده مي‌شد. شوگونها يا سپهسالاران، كه عملا بر كشور فرمان مي‌راندند،…

آزمایشی در ژاپن‌شناسی

اگر بخواهيم از ژاپني كه در 1853 از پادر آمد تصويري به دست دهيم، بايد به ياد آوريم كه شناختن ژاپنيان مانند جنگيدن با آنان دشوار است.اين مردم هشت هزار كيلومتر دور از ما امريكاييان به سر مي‌برند و، در زبان و رنگ و حكومت و دين و…

شوگون بزرگ

جلوس اي‌يه ياسو- فلسفة او- اي‌يه‌ياسو و مسيحيت- مرگ اي ‌يه‌ياسو- شوگوني خاندان توكوگاوا پس ازمرگ هيده‌يوشي، اي‌يه‌ياسو اظهار داشت كه در وقت سوگند خوردن، برخلاف رسم صنف ساموراي، انگشت يا لثة خود را خونين نكرده، بلكه از خراشي در پشت گوش…

میمون سیمای بزرگ تاریخ ژاپن

فرمانروايي هيده‌يوشي- حمله به كره- كشمكش با مسيحيت همچنانكه ژاپنيان با اصرارتوضيح مي‌دهند، هيده‌يوشي بزرگ معاصر اليزابت، ملكة انگليس، و اكبر، شاه هندوستان، بود. وي فرزند كشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن كانجا يعني…