تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

طالبان

صلصال و شمامه

«صلصال» و «شمامه» تندیس‌های بامیان و برگرفته از فرهنگ و آیین بودایی در افغانستان بودند که توسط طالبان با خاک یکسان شد. بت بزرگ بامیان که بزرگ‌ترین تندیس ثبت شده در جهان با ارتفاع 53 متر صلصال نام داشت. بت کوچک که به نام شمامه یاد ‌می‌شد…