مرور برچسب

عکسهای اردشیر اول

خلاصه ای از زندگی اردشیر اول

خلاصه ای از زندگی اردشیر اول                                ارتبان یكی از درباریان هخامنشی پس از كشتن خشیارشا در سال 464 پیش از میلاد پسر 18 ساله خشیارشا را با نام ارسس به شاهی نشاند. این شاه خود را اردشیر اول نامید.  از آنجا كه او جوان و