برچسب: فرعون

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

جدول زمان بندی شدۀ فراعنۀ سلسله های نوزدهم و بیستم

  الف: سلسلۀ نوزدهم (۱۳۰۹ تا ۱۱۹۴ پیش از میلاد مسیح)           ب: سلسلۀ ببستم (۱۱۸۴ تا ۱۰۸۰ پیش از میلاد مسیح)        ۱- رامسس یکم         از ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۸ پیش...

پس از مرگ رامسس سوم تا پایان کار سلسلۀ بیستم

پس از مرگ رامسس سوم تا پایان کار سلسلۀ بیستم

واپسین دورۀ فرمانروایی سلسلۀ بیستم بر مصر، دربرگیرندۀ حکومت های هشت زمامدار است که همگی «رامسس» نام داشته اند. هرکدام از این رامسس ها دارای نام و عنوان مشخص کننده...

عصر ستناخته در تاریخ مصر ( از 1184 تا 1182 پیش از میلاد مسیح )

عصر ستناخته در تاریخ مصر ( از ۱۱۸۴ تا ۱۱۸۲ پیش از میلاد مسیح )

از مرحلۀ انتقالی قدرت از سلسلۀ نوزدهم به سلسلۀ بیستم و چگونگی وقوع  آن اسناد و مدارک قاطع و معتبری به جای نمانده است و مورخان متکی به برخی روایات...

آغاز کار سلسلۀ نوزدهم و زمام داری رامسس یکم  و ستوس یکم در مصر

آغاز کار سلسلۀ نوزدهم و زمام داری رامسس یکم و ستوس یکم در مصر

آنگاه که هرمهب افسر ارشد ارتش مصر به پادشاهی رسید، به یکی از همقطاران خود که اندکی از او جوانتر و افسری رشید و قاطع بود، اعتماد کرد و اجازه...

دورۀ جدید مصر (تقریباً از 1610 تا 715 پیش از میلاد مسیح)

دورۀ جدید مصر (تقریباً از ۱۶۱۰ تا ۷۱۵ پیش از میلاد مسیح)

مصریان برای نجات سرزمین خود از یوغ هیکسوس ها از سال ۱۶۱۰ تا ۱۵۷۰ پیش از میلاد مسیح جنگیدند. نبرد مصریان علیه این بیگانگان حاکمی به نام آمازیس (آموزیس، اهموزه...

تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مصر در دورۀ زمام داری آمنوفیس چهارم

تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مصر در دورۀ زمام داری آمنوفیس چهارم

آمنوفیس چهارم[۱] پسر آمنوفیس سوم، که در تاریخ مصر باستان به آخناتون[۲] معروف است از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۴۷ پیش از میلاد مسیح بر تخت سلطنت مصر به عنوان فرعون...

دورۀ زمام داری توتموزیس چهارم (توتمس چهارم)

دورۀ زمام داری توتموزیس چهارم (توتمس چهارم)

توتموزیس چهارم پسر و جانشین آمنوفیس دوم بود. وی از سال ۱۴۱۲ تا ۱۴۰۲ پیش از میلاد مسیح مقام فرعونی مصر را داشته است. از فعالیت های نظامی و لشکرکشی...