برچسب: فرعون

آغاز کار سلسلۀ نوزدهم و زمام داری رامسس یکم  و ستوس یکم در مصر

آغاز کار سلسلۀ نوزدهم و زمام داری رامسس یکم و ستوس یکم در مصر

آنگاه که هرمهب افسر ارشد ارتش مصر به پادشاهی رسید، به یکی از همقطاران خود که اندکی از او جوانتر و افسری رشید و قاطع بود، اعتماد کرد و اجازه...

دورۀ جدید مصر (تقریباً از 1610 تا 715 پیش از میلاد مسیح)

دورۀ جدید مصر (تقریباً از ۱۶۱۰ تا ۷۱۵ پیش از میلاد مسیح)

مصریان برای نجات سرزمین خود از یوغ هیکسوس ها از سال ۱۶۱۰ تا ۱۵۷۰ پیش از میلاد مسیح جنگیدند. نبرد مصریان علیه این بیگانگان حاکمی به نام آمازیس (آموزیس، اهموزه...

تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مصر در دورۀ زمام داری آمنوفیس چهارم

تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مصر در دورۀ زمام داری آمنوفیس چهارم

آمنوفیس چهارم[۱] پسر آمنوفیس سوم، که در تاریخ مصر باستان به آخناتون[۲] معروف است از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۴۷ پیش از میلاد مسیح بر تخت سلطنت مصر به عنوان فرعون...

دورۀ زمام داری توتموزیس چهارم (توتمس چهارم)

دورۀ زمام داری توتموزیس چهارم (توتمس چهارم)

توتموزیس چهارم پسر و جانشین آمنوفیس دوم بود. وی از سال ۱۴۱۲ تا ۱۴۰۲ پیش از میلاد مسیح مقام فرعونی مصر را داشته است. از فعالیت های نظامی و لشکرکشی...

دولت ها در مصر باستان

دستگاه اداری و کارمندان- قوانین- وزیر- فرعون شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از این منشیها نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه می‌داشتند. بعضی از لوحهای قدیمی...

روحانیـون و خدایان مصـر

روحانیـون و خدایان مصـر

روحانیـون؛ در معابد مصری عدۀ زیادی از روحانیون به کارهای مذهبی اشتغال داشتند و از دو طبقه تشکیل می شدند. یک دسته روحانیونی که فقط کارهای مادی را انجام می...

سلسله نوزدهم مصر و فروپاشی امپراطوری جدید

سلسله نوزدهم مصر و فروپاشی امپراطوری جدید

هورم هب سردار قبطی با سرکوب بیرحمانۀ شورش های مردم مصر و بازگرداندن آرامش به کشور، به وسیلۀ روحانیان آمون به سلطنت رسیدو نخستین فرعون سلسله نوزدهم شناخته شد. نه...