مرور برچسب

چالدران

شاه اسماعیل در جنگ چالدران چه کرد؟ / تراژدی و کام‌یابی‌ها در جنگ چالدران

براستی چرا در جنگ چالدران سپاه صفویات از سلاح های آتشین استفاده نکرد؟آیا به آن تجهیزات دسترسی نداشتند؟ در این باره میتوان گفت سپاه صفویان در آن زمان استفاده از چنین اسلحه های آتشین را ناجوانمردانه میدانستند وگر نه از وجود چنین سلاح و…

جنگ چالدران

پس از روی كار آمدن سلطان سلیم اول به پادشاهی عثمانی در 918 ق، وی اقدام به قتل عام بیش از چهل هزار تن از شیعیان نمود. در سال 920 ق جنگ سختی در چالدران روی داد كه به شكست شاه اسماعیل صفوی انجامید و تبریز به دست عثمانی افتاد. هرچند بر اثر…