دسته: تاریخ تمدن هند باستان

مهاتما گاندي

مهاتما گاندی

تصویر یک پارسا- مرتاض- مسیحی- آموزش و پرورش گاندی- در افریقا- شورش ۱۹۲۱- «من آن انسانم»- سالهای زندان- «هند جوان»- انقلاب چرخ ریسندگی- دستاوردهای گاندی زشت‌ترین، لاغرترین، و ناتوان‌ترین مرد...

نهضت ملي در هند

نهضت ملی در هند

دانشجویان غربگرا- دنیایی شدن بهشت- کنگره ملی هند در سال ۱۹۲۳، متجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می‌خواندند، تقریباً همین تعداد هم در امریکا، و باز شاید همین تعداد...

معماري هندي

معماری هندی

قبل از آشوکا- آشوکایی- بودایی- جینی- شاهکارهای شمال- ویران شدن آنها- سبک جنوبی- معابد تکسنگی (یکپارچه)- معابد ساختمانی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جا نمانده است. خرابه‌های...

نتايج فلسفه هندو

نتایج فلسفه هندو

انحطاط – خلاصه – نقد – تأثیر ترکتازیهای مسلمانان به عصر بزرگ فلسفه هندی پایان داد. تهاجمات مسلمانان، و بعدها هم مسیحیان، به ایمان بومی هند سبب شد که این...