گاه شمار حملات ژاپن به کره (۱۵۹۲-۹۸)

یوسو در سال 2005. مرکز فرماندهی دریاسالار یی در آنجا قرار داشت.

 

قبل از جنگ:

 

سالتاریخرویداد
۱۵۴۴دزدان دریایی وکو به ساریانگ جین حمله کردند.
۱۵۵۵وکو به چوسون حمله یورش برد.
۱۵۸۳یی سون شین قوایی از جورچن ها را در نزدیکی رودخانه تومن شکست داد.
۱۵۸۷یی سون شین بعد از عصبانی کردن یی ایل به درجه یک سرباز ساده تنزل یافت.
تویوتومی هیدیوشی نامه توهین آمیزی به دربار چوسون فرستاد.
۱۵۸۸تویوتومی هیدیوشی سفرایی را به دربار چوسون فرستاد و از آنان درخواست کرد تا به ژاپن برای حمله به مینگ کمک کنند.
۱۵۸۹تویوتومی هیدیوشی به شو نِی از پادشاهی ریوکیو دستور داد تا تجارت را با سلسله مینگ به حالت تعلیق درآورد. اما او قبول نکرده و موضوع را با سفرای مینگ در میان گذاشت.
۱۵۹۰۴ آگوستمحاصره اوداوارا (۱۵۹۰): خاندان هوجو جدید شکست خورده و بیشتر دایموهای شمالی بدون نبرد تسلیم شدند.
آگوستفرستادگان چوسون به ژاپن رسیدند.
۱۵۹۱مارسفرستادگان به چوسون برگشته و تقاضای کمک ژاپن برای حمله به مینگ را رد کردند.
۸ مارسیی سون شین بعد از توصیه ریو سونگ ریونگ به سمت فرمانده نیروی دریایی چپ منطقه چولا منصوب شد.
یک تاجر ژاپنی که توسط ژاپنی ها ربوده شده بود، با ارسال نامه ای به منطقه ژجیانگ خبر از تجمع صد هزار سرباز ژاپنی برای حمله در سال آتی داد.
امپراطور وانلی دستور تقویت استحکامات دفاعی ساحلی را داد.
چوسون به سلسله مینگ تقاضایی در مورد کمک فرستاد.
۱۵۹۲آوریلارتش ژاپن در ناگویا دور هم جمع شدند.

 

سال ۱۵۹۲:

 

YearDateEvent
۱۵۹۲۲۳ میگردان اول ژاپنی ها به رهبری کونیشی یوکیناگا و سو یوشیتوشی به بوسان رسیدند.
۲۴ میمحاصره بوسان جین: گردان اول ژاپنی ها بوسان را تصرف کردند.
نبرد داته جین: گردان اول ژاپنی ها یک قلعه ساحلی همجوار را اشغال کردند.
۲۵ میمحاصره دونگ نه: گردان اول ژاپنی ها دونگ نه را تصرف نمودند.
۲۶ میگردان اول ژاپنی ها میریانگ و یانگسان را اشغال کردند.
۲۸ میگردان اول ژاپن دگو را تصرف کردند.
گردان دوم ژاپن به رهبری کاتو کیوماسا به بوسان رسیده و شهرهای اولسان، گیونگجو، یونگچون، سیننیونگ و گومی را اشغال نمودند.
۲۹ میگردان سوم ژاپن به هدایت کورودا ناگاماسا به غرب بوسان رسیده و گیمهه را قبل از پیشروی به شمال تصرف کردند.
۳ جوننبرد سانگجو: گردان اول ژاپن سانگجو را تحت کنترل خود گرفتند.
۴ جونگردان سوم ژاپن چونگجو را تصرف کردند.
۵ جونگردان های اول و دوم ژاپن در مونگیونگ به هم دیگر رسیدند.
۶ جوننبرد چانگجو: گردان اول ژاپن چانگجو را اشغال کردند.
۸ جونگوانگهه به عنوان شاهزاده منصوب شد.
۹ جونخانواده سلطنتی چوسون هانسونگ را ترک کرده و شهر به هرج و مرج افتاد.
۱۱ جونگردان دوم کاتو کیوماسا از رودخانه هان عبور کرد.
۱۲ جونهانسونگ به دست گردان اول ژاپن افتاد و گردان دوم آنها نیز چند ساعت بعد رسید.
۱۳ جونناوگان یی سون شین شامل ۳۹ کشتی جنگی یوسو را ترک گفتند.
۱۴ جونیی سون شین به وعده گاه خود با ون کیون در دانگپو رسید ولی او حضور نیافت.
۱۵ جونون کیون با چهار کشتی جنگی به دانگپو رسید و آنها به همراه یکدیگر گوجه را ترک کردند.
۱۶ جونسومین گردان کورودا ناگاماسا و هشتمین گردان اوکیتا هیدیه به هانسونگ رسیدند در حالیکه پنج گردان دیگر در بوسان پیاده شدند.
ناوگان یی سون شین به اکپو رسیدند که در آن با کشتی های ژاپنی حاضر در لنگرگاه روبرو شدند .
خانواده سلطنتی چوسون به پیونگ یانگ رسیدند.
۱۷ جوننبرد اوکپو: یی سون شین و ون کیون ناوگانی شامل پنجاه کشتی ترابری ژاپنی را شکست دادند ولی بعد از دریافت اخباری مبنی بر سقوط هانسونگ جدا شده و به خانه بازگشتند.
۱۸ جونیی سون شین به یوسو بازگشت.
۷ جولاینبرد رود ایمجین (۱۵۹۲): مدافعان کره ای شکست خورده و سه گردان پیشتاز ژاپنی از رودخانه گذر کرده و گه سونگ را تصرف کردند.
۸ جولاینبرد ساچون (۱۵۹۲): یی سون شین بیشتر از ۱۲ کشتی جنگی بزرگ ژاپنی را در ساچون نابود کرد.
۹ جولاینبرد دانگپو: یی سون شین ناوگانی متشکل از ۲۱ کشتی جنگی ژاپنی را شکست داد.
۱۲ جولاینبرد دانگ هانگ پو: ناوگان یی سون شین ۲۶ کشتی ژاپنی را نابود کرد.
۱۶ جولایکونیشی یوکیناگا به رودخانه ته دونگ رسیده و کورودا ناگاماسا چند روز بعد به او ملحق شد.
۱۸ جولایناوگان کره منحل شده و هر فرمانده برای تجدید قوا به بندر مطبوع خود بازگشت.
۱۹ جولایسونجو از چوسون پیونگ یانگ را ترک کرده و به سمت یونگ بیون رهسپار شد.
۲۴ جولایمحاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۲): گردان های اول و سوم ژاپن پیونگ یانگ را تصرف کردند.
۲۶ جولایسونجو از چوسون در گواکسان با قوای هزار نفری نشان داری از سلسله مینگ ملاقات کرد.
۳۰ جولایپادشاه سونجو به همراه تای ژائوبیان و شی رو به اویجو رسید.
جولایگواک جه یو نیروی هزار نفری را به منظور مقابله با اشغالگران در جنوب هدایت کرد ولی پس از آنکه به غارت متهم شد، وارد خدمات دولتی گردید.
۷ آگوستگو گیونگ میونگ بر اثر یک حمله شکست خورده به ژاپنی های حاضر در گومسان کشته شد.
۸ آگوستسلسله مینگ تصمیم گرفت تا سربازانی را به چوسون بفرستد.
۱۰ آگوستیی اوک گی به منظور تمرین آرایش های دریایی به یی سون شین در یوسو پیوست.
۱۲ آگوستیی سون شین و یی اوک گی در نوریانگ با ون کیون قرار ملاقات گذاشتند.
۱۴ آگوستنبرد جزیره هانسان: یی سون شین، یی اوک گی، و ون کیون ناوگانی از ژاپن را مغلوب کردند.
۱۵ آگوستنبرد جزیره هانسان: یی سون شین، یی اوک گی، و ون کیون ناوگان دیگری از ژاپن را در آنگولپو شکست دادند.
ژائو چنگژون با قوای پنج هزار نفری به اویجو رسید.
۲۳ آگوستنبرد پیونگ یانگ (۱۵۹۲): ژائو چنگژون و شی رو به پیونگ یانگ حمله کردند ولی شکست خوردند.
آگوستکیم چون ایل خود را در جزیره گنگهوا تثبیت کرد.
۶ سپتامبرنبرد چونگجو: جو هون توانست چونگجو را تصرف کرد.
۱۲ سپتامبرکونیشی یوکیناگا برای بحث در مورد طرح های دفاعی آینده با اوکیتا هیدیه به سمت هانسونگ رفت.
۲۲ سپتامبرجو هون به گومسان یورش برد و کشته شد. راهب یونگ گیو نیز به این کار دست زده و او نیز به قتل رسید.
۲۹ سپتامبریی سون شین و یی اوک گی با یک ناوگان بازسازی شده شامل ۱۶۶ کشتی از یوسو بادبان ها را کشیدند و ون کیون یک روز بعد به آنها ملحق شد.
۳ اکتبرکورودا ناگاسما در تصرف یونآن ناکام ماند.
۴ اکتبرناوگان یی سون شین به رودخانه ناکدونگ رسید.
یک قرارداد صلح موقت ۵۰ روزه توسط شن ویجینگ در پیونگ یانگ امضا شد.
۵ اکتبرنبرد بوسان (۱۵۹۲): ناوگان یی سون شین ناوگان ژان را بمباران کرده و قبل از عقب نشینی ۱۳۰ کشتی دشمن را نابود کردند.
۶ اکتبرامپراطور وانلی فرمانی به سونجو از چوسون فرستاد و حمایت خود را از بیرون راندن ژاپنی ها ابراز کرد.
ناوگان یی سون شین منحل شده و او به منظور تجدید قوا به خانه بازگشت.
کورودا ناگاماسا مجددا در تصرف یونآن ناکام ماند.
۱۲ اکتبرباک جین گیونگجو را پس گرفت.
اکتبرنبرد هامگیونگ: دومین گردان کاتو کیوماسا هامگیونگ را تصرف کردند.
نورهاسی پیشنهاد ملحق شدن به جنگ در برابر ژاپنی ها را داد ولی مورد پذیرش سلسله مینگ و چوسون واقع نشد.
۱۳ نوامبرمحاصره جینجو: گردان هفتم ژاپن در تصرف جینجو ناکام ماندند.
۲۳ دسامبرشن ویجینگ به پیونگ یانگ بازگشته و به ژاپنی ها گفت که تا زمانی که آنها به بوسان عقب نشینی نکنند، مذاکرات بیشتری در کار نخواهد بود.
۲۹ دسامبرکونیشی یوکیناگا به شن ویجینگ گفت که اگر سلسله مینگ به آنها حقوق بنادر ساحلی چین را بدهد، از پیونگ یانگ خارج خواهند شد.

 

حملات ژاپن به کره (۱۵۹۲-۹۸)

 

 

سال ۱۵۹۳:

 

YearDateEvent
۱۵۹۳۵ ژانویهوو ویژونگ با پنج هزار نفر از رودخانه یالو گذشت.
۲۶ ژانویهارتش ۳۵۰۰۰ نفری لی روسونگ به رودخانه یالو رسید.
۶ فوریهمحاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۳): ارتش متفق مینگ – چین شهر پیونگ یانگ را محاصره کرد.
پیشنهاد پادشاهی آیوتایا مبنی بر فرستادن کشتی مورد قبول سلسله مینگ واقع نشد.
۸ فوریهمحاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۳): اولین گردان کونیشی یوکیناگا از پیونگ یانگ عقب نشینی کرد، محاصره به پایان رسید.
۱۷ فوریهمردان باقی مانده کونیشی یوکیناگا به هانسونگ رسیدند.
۱۹ فوریهلی روسونگ توانست گه سونگ را به تصرف خود درآورد.
۲۲ فوریهگردان دوم کاتو کیوماسا و نابشیما نائوشیگه آنبیون را ترک کرده و به سمت هانسونگ برگشتند.
۲۷ فوریهنبرد بیوک جه گوان: پیش روی ارتش مینگ به سمت هانسونگ دفع شد.
۸ مارسیی سون شین به سمت گوجه حرکت کرد که در آنجا با ون کیون قرار ملاقات داشت.
۹ مارسیی اوک گی به یی سون شین و ون کیون ملحق شد.
۱۴ مارسنبرد هنگجو: ژاپنی ها در تصرف هنگجو واقع در کرانه رودخانه هان ناکام ماندند.
۲۰ مارسیی سون شین ده کشتی ژاپنی را در نزدیکی اونگچون نابود کرد.
۲۴ مارسیی سون شین به اونگچون یورش برده و پنج زندانی کره ای را آزاد کرد.
۳ مییی سون شین به یوسو بازگشت.
۷ میلی روسونگ به گه سونگ برگشت.
۱۸ می ژاپنی ها هانسونگ را رها کردند.
۱۹ میارتش مینگ هانسونگ را پس گرفت.
می” شمشیر بزرگ ” لیو تینگ با پنج هزار نیروی تقویتی از چین جنوبی از رودخانه یالو گذشت.
۲۲ جونژی یونگزو و یو یی هوان در ناگویا با کونیشی یوکیناگا مذاکره کردند.
جونژاپنی ها به هفده قلعه در ساحل جنوبی کره عقب نشینی کرده و ارتش متفق اردوگاهی در اویریونگ و چانگ نیونگ دایر کردند.
۲۷ جولایمحاصره جینجو (۱۵۹۳): ژاپنی ها در جینجو قتل عام به راه انداختند.
۱ سپتامبرهیدیوشی تویوتومی دستور خروج چهل هزار سرباز از کره را صادر کرد.
۱۶ سپتامبربیشتر ارتش مینگ از کره خارج شده و یک نیروی پادگانی شانزده هزار نفری را به جای گذاشتند.
۲۴ اکتبرسونجو از چوسون به هانسونگ بازگشت.

 

سال ۱۵۹۴:

 

YearDateEvent
۱۵۹۴آوریلیی سون شین ۳۹ کشتی ژاپنی را نابود کرد.
دسامبرتمامی سربازان مینگ از کره خارج شدند.

 

سال ۱۵۹۶:

 

YearDateEvent
۱۵۹۶۲۲ اکتبرمذاکرات با شکست روبرو شد زیرا هیدیوشی تویوتومی متوجه شد که سفرای مینگ و چوسون برای تواضع در برابر بزرگی تمدن نیهون در ژاپن حضور نیافتند.

 

سال ۱۵۹۷:

 

YearDateEvent
۱۵۹۷۱ مارسکاتو کیوماسا با ده هزار نفر در جوکدو پیاده شد.
۲ مارسکونیشی یوکیناگا با هفت هزار سرباز به بوسان رسید.
۱۲ آوریلیی سون شین دستگیر شده و ون کیون جای او را گرفت.
۱۶ مییی سون شین از زندان آزاد شد.
جونیانگ یوان با سه هزار سرباز از رودخانه یالو عبور کرد.
۳۱ جولایون کیون ناوگانی را از هانساندو به سمت شرق هدایت کرد ولی پس از رودرویی با گروه عملیاتی کوچکی از کشتی های ژاپنی در گوجه برگشت.
جولاییانگ یوان به نام ون رسید.
۱۵ آگوستما گوی با هزار سرباز به هانسونگ رسید.
۱۷ آگوستون کیون کل ناوگان را برداشته و بادبان ها را به سمت بوسان کشید.
۲۰ آگوستنبرد چیل چول لیانگ: ناوگان کره در نزدیکی بوسان دفع شد.
۲۸ آگوستنبرد چیل چول لیانگ: تقریبا همه ناوگان کره نابود شد، ون کیون و یی اوک گی کشته شدند.
آگوستمجموع نیروهای ژاپنی در کره به ۱۴۱۹۰۰ تن رسید.
۱۱ سپتامبراوکیتا هیدیه از بوسان با قوای ۴۹۶۰۰ نفری از بوسان به سمت غرب پیش روی کرد.
۱۳ سپتامبریی سون شین مجددا به سمت خود گماشته شد.
۲۳ سپتامبرمحاصره نامون: ارتش پنجاه هزار نفری ژاپن نامون را محاصره کردند.
۲۶ سپتامبرمحاصره نامون: ژاپنی ها نامون را اشغال کردند.
ژاپنی ها هوانگ سوکسان را تصرف نمودند.
۲۸ سپتامبریی سون شین به هه ریونگ رسید.
۳۰ سپتامبرژاپنی ها جونجو را اشغال کردند.
۴ اکتبریانگ یوان به هانسونگ عقب نشینی کرد.
۸ اکتبریی سون شین از یک گروه طلایه دار پیشرفته ژاپنی اُرانپو دوری کرد.
۱۶ اکتبرنبرد جیکسان: پیشروی ژاپنی های به سمت شمال رصد شد.
۱۷ اکتبرژاپنی ها اورانپو را تصرف کرده ولی در جیندو دفع شدند.
۲۴ اکتبر۲۰۰ کشتی ژاپنی به اورانپو رسیدند.
۲۶ اکتبرنبرد میونگ نیانگ: ناوگان ژاپن توسط دریاسالار یی سون شین نابود شد.
۲۳ نوامبرما گوی به جونجو رسید.

 

پیاده شدن ژاپنی ها در بوسان

 

 

سال ۱۵۹۸:

 

YearDateEvent
۱۵۹۸۲۶ ژانویهیانگ هائو، ما گوی، و کوان یول در گیونگجو ملاقات کرده و ارتشی پنجاه هزار نفره را تشکیل دادند.
۲۹ ژانویهمحاصره اولسان: نیروی های متفق اولسان را محاصره نمودند.
۱۹ فوریهمحاصره اولسان: نیروهای متفق در تصرف اولسان ناکام مانده و عقب نشینی کردند. آنها محتمل خسارت های سنگینی شدند.
۲۳ مییی سون شین کشتی های خود را برای تاسیس پایگاهی در گوگیوم هدایت کرد.
میچن لین با ناوگان مینگ به تونگ جاک رسید.
۲۶ جونتویوتومی هیدیوشی دستور خروج نیمی از سربازان خود را از کره صادر کرد.
جولایلیو تینگ با بیست هزار سرباز به هانسونگ رسید.
۱۲ آگوستیانگ هائو برای پاسخ در مورد اتهامات نسبت داده شده به وی در پکن، هانسونگ را ترک کرد.
۱۷ آگوستچن لین به گوگیوم رسیده و به یی سون شین ملحق شد.
۱۸ سپتامبرهیدیوشی تویوتومی فوت کرد.
۱۹ اکتبرمحاصره سانچون: نیروهای متفق سانچون را محاصره کردند.
اکتبردومین محاصره اولسان: نیروهای متفق اولسان را تحت محاصره قرار دادند.
۲ نوامبردومین محاصره اولسان: نیروی متفق از اولسان عقب نشینی کردند.
محاصره سانچون: نیروهای متفق از سانچون عقب نشینی کردند.
۶ نوامبرنبرد ساچون (۱۵۹۸): نیروهای متفق ساچون را محاصره نمودند.
۱۱ نوامبرنبرد ساچون (۱۵۹۸): نیروهای متفق مجبور شدند تا از ساچون عقب نشینی کنند.
۱۶ دسامبرنبرد نوریانگ: ناوگان ژاپن توسط دریاسالار یی سون شین شکست خورد.
۲۴ دسامبرآخرین کشتی های ژاپن کره را ترک کردند.

 

یوسو در سال ۲۰۰۵. مرکز فرماندهی دریاسالار یی در آنجا قرار داشت.
منبع ویکی پدیا انگلیسی
ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات